Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj 139/14), u članu 264. stav 1. tačka 10), tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Dodaje se tačka 11), koja glasi:

"11) subjekt prenosa ako organi upravljanja subjekta prenosa postupe suprotno odredbama člana 280g ovog zakona.".

Član 2.

U članu 280. stav 2. briše se.

Član 3.

Posle člana 280. dodaju se čl. 280a − 280k, koji glase:

"Član 280a

U društvu za osiguranje u kome u zakonom propisanom roku nije izvršena privatizacija izvršiće se promena vlasničkih prava na društvenom kapitalu, i to:

1)         70% društvenog kapitala prenosi se na Republiku Srbiju;

2)         do 25% društvenog kapitala prenosi se zaposlenima, bez naknade;

3)         5% društvenog kapitala prenosi se akcionarskom fondu osnovanom u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu (u daljem tekstu: Akcionarski fond).

Društvenim kapitalom, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se kapital u društvenom vlasništvu i sredstva dividende ostvarena po osnovu tog vlasništva.

Akcije koje se stiču u skladu sa stavom 1. ovog člana jesu obične i glase na ime.

Prenos vlasničkih prava iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima, na način i u rokovima propisanim ovim zakonom.

Član 280b

Odluku o prenosu društvenog kapitala u društvu za osiguranje (u daljem tekstu: subjekt prenosa) donosi Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ministarstvo je dužno da subjektu prenosa dostavi predlog iz stava 1. ovog člana narednog dana od dana dostavljanja predloga Vladi.

Izuzetno od odredaba člana 31. stav 1. ovog zakona, kada se vlasnička prava na društvenom kapitalu društva za osiguranje u skladu sa članom 280a ovog zakona prenose na Republiku Srbiju, nije potrebna prethodna saglasnost Narodne banke Srbije za sticanje, odnosno uvećanje kvalifikovanog učešća Republike Srbije u tom društvu.

Član 280v

Odluka Vlade iz člana 280b ovog zakona sadrži:

1)         poslovno ime, sedište i adresu sedišta subjekta prenosa;

2)         podatke o strukturi i vrednosti ukupnog kapitala subjekta prenosa i o strukturi i vrednosti kapitala koji je predmet prenosa, na osnovu vanrednog finansijskog izveštaja;

3)         podatke o vrednosti društvenog kapitala koji će se preneti Republici Srbiji, u skladu sa članom 280a stav 1. tačka 1) ovog zakona;

4)         podatke o obavezama prema zaposlenima u subjektu prenosa i prema Akcionarskom fondu, u skladu sa članom 280a stav 1. tač. 2) i 3) i članom 280z ovog zakona;

5)         rokove usklađivanja kapitala, obaveza, organa, organizacije i akata subjekta prenosa sa odredbama ovog zakona i odlukom o prenosu društvenog kapitala;

6)         druge podatke od značaja za sprovođenje postupka prenosa vlasničkih prava na društvenom kapitalu kojim posluje subjekt prenosa.

Odluka Vlade iz stava 1. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 280g

Organi upravljanja subjekta prenosa dužni su da preduzmu sve pravne i faktičke radnje sa ciljem da se omogući nesmetano upravljanje subjektom prenosa i da sprovedu sve radnje i aktivnosti neophodne za prenos vlasničkih prava na društvenom kapitalu i upis promena u nadležne registre.

Član 280d

Republika Srbija stiče pravo svojine na kapitalu iz člana 280a stav 1. tačka 1) ovog zakona danom stupanja na snagu odluke Vlade iz člana 280b ovog zakona.

Subjekt prenosa u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke Vlade iz stava 1. ovog člana, preduzima neophodne mere i aktivnosti za njeno sprovođenje i podnosi prijavu za upis akcija u nadležne registre.

Član 280đ

Subjekt prenosa dužan je da odluku o izdavanju akcija bez naknade zaposlenima donese u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke Vlade iz člana 280b ovog zakona.

O odluci iz stava 1. ovog člana subjekat preuzimanja javnim pozivom obaveštava zaposlene.

Javni poziv iz stava 2. ovog člana sadrži podatke o datumu, vremenu i mestu upisa akcija, nominalnoj vrednosti akcija, kao i druge podatke u skladu sa odlukom o izdavanju akcija bez naknade.

Javni poziv objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i jednom dnevnom visokotiražnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Rok za upis akcija bez naknade počinje da teče od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu iz stava 4. ovog člana i ne može da bude kraći od 30 dana.

Član 280e

Zaposlenima u smislu člana 280đ stav 1. ovog zakona smatraju se državljani Republike Srbije koji su zaposleni ili su ranije bili zaposleni u subjektu prenosa i zaposleni u kontrolisanim društvima subjekta prenosa.

Licima koja su ranije bila zaposlena, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se i penzioneri.

Pravo na sticanje akcija bez naknade može se ostvariti najviše za 35 godina vremena provedenog u radnom odnosu.

Pravo na sticanje akcija bez naknade imaju zaposleni iz stava 1. ovog člana za svaku punu godinu vremena provedenog u radnom odnosu u subjektu prenosa i kontrolisanim društvima sa sedištem u Republici Srbiji, pod uslovom da pravo na akcije bez naknade nisu na bilo koji način ostvarili, u celosti ili delimično, u skladu sa Zakonom o svojinskoj transformaciji ("Službeni glasnik RS", br. 32/97 i 10/01), Zakonom o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 30/10, 93/12, 119/12, 51/14 i 52/14-US), Zakonom o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/16-autentično tumačenje) i Zakonom o javnom informisanju i medijima ("Službeni glasnik RS", br. 83/14, 58/15 i 12/16-autentično tumačenje) i da nisu upisani u evidenciju nosilaca prava koju vodi ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ("Službeni glasnik RS", br. 123/07, 30/10, 115/14 i 112/15).

Pravo zaposlenih na sticanje besplatnih akcija nije prenosivo.

Član 280ž

Zaposleni imaju pravo na sticanje akcija bez naknade, u skladu sa odredbama ovog zakona, čija je ukupna nominalna vrednost 200 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru, koji objavljuje Narodna banka Srbije i koji važi na dan objavljivanja javnog poziva iz člana 280đ ovog zakona, za svaku punu godinu rada u radnom odnosu kod subjekta prenosa.

Kapital za sticanje akcija bez naknade u postupku prenosa vlasničkih prava na društvenom kapitalu ne može biti veći od iznosa utvrđenog odredbom člana 280a stav 1. tačka 2) ovog zakona.

Ako je vrednost kapitala za sticanje akcija bez naknade, manja od ukupne nominalne vrednosti akcija koje zaposleni stiču bez naknade, zaposleni stiču manji broj akcija srazmerno odnosu tih vrednosti.

Ako je vrednost kapitala za sticanje akcija bez naknade veća od ukupne nominalne vrednosti akcija koje zaposleni stiču bez naknade, preostali kapital se prenosi na Akcionarski fond.

Član 280z

Izuzetno od odredaba člana 280a stav 1. ovog zakona, u društvima za osiguranje u kojima društveni kapital iznosi do 0,2% ukupnog kapitala društva, taj kapital prenosi se na Akcionarski fond.

Član 280i

Odluku o prenosu društvenog kapitala Akcionarskom fondu iz člana 280a stav 1. tačka 3) i člana 280z ovog zakona subjekt prenosa dužan je da donese u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke Vlade iz člana 280b ovog zakona i da podnese prijavu za upis tih akcija u nadležne registre.

Član 280j

Ministarstvo nadležno za poslove privrede vrši nadzor nad sprovođenjem promene vlasničkih prava na društvenom kapitalu u subjektu prenosa.

Član 280k

Ako je ovim zakonom uređeno pitanje koje je drugim zakonom na drugačiji način regulisano primenjuju se odredbe ovog zakona.".

Član 4.

Prenos vlasničkih prava na društvenom kapitalu vršiće se u društvima za osiguranje koja na dan stupanja na snagu ovog zakona posluju društvenim kapitalom.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Sektor osiguranja, kao jedna od najvažnijih finansijskih delatnosti u svakoj razvijenoj privredi, u Republici Srbiji poslednjih godina ima konstantan rast, ali i dalje nedovoljan imajući u vidu potencijal koji ima. Kao jedan od faktora koji ima negativan uticaj na razvoj tržišta osiguranja jeste i postojanje društvenog kapitala u određenim društvima za osiguranje, gde najvećem osiguravaču na tržištu (sa preko 27% učešća na tržištu na kraju trećeg kvartala 2020. godine) društveni kapital čini blizu 52% osnovnog kapitala.

Ustavom društvena svojina nije prepoznata kao oblik svojine koje jemči Ustav i koja je ravnopravna sa ostalim oblicima svojine (privatna, zadružna i javna svojina). Navedeno, stavlja neravnopravan položaj društva za osiguranja koja u okviru osnovnog kapitala i dalje imaju društveni kapital (tri društva: Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. sa 51,86%, Dunav Re a.d.o. sa 4,58% i Triglav osiguranje a.d.o. sa 0,12%).

Sadašnji pravni okvir koji se tiče društvenog kapitala u društvima za osiguranje nije dovoljno jasan i precizan, niti je primenljiv u određenim slučajevima, jer se poziva na različite ranije zakone o privatizaciji koji već nisu u primeni, dok su pojedina rešenja prevaziđena, dugotrajna, neracionalna i neodgovarajuća za sadašnje stanje finansijskih tržišta. Naime, važećim Zakonom o osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj 139/14) samo je odredbom člana 280. stav 2. upućeno na primenu odredbi starog zakona, odnosno čl. od 243. do 243v i čl. od 243d do 243ž Zakona o osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 55/04, 70/04-ispravka, 61/05, 61/05-dr. zakon, 85/05-dr. zakon, 101/07, 63/09-US, 107/09, 99/11, 119/12 i 116/13) koje će se primenjivati na društva za osiguranje do okončanja postupka privatizacije tih društava. Te odredbe predviđaju da postupak prodaje društvenog kapitala vodi Agencija za osiguranje depozita, iako novim Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita (iz 2015. godine) nadležnost Agencije više nije vođenje postupaka, u ime Republike Srbije, prodaje akcija i društvenog kapitala u finansijskim institucijama u kojima Republika Srbija ima učešće (kao što je bio slučaj u prethodnom Zakonu o Agenciji za osiguranje depozita). Takođe, odredbe o privatizaciji predviđaju isključivo prodaju 70% društvenog kapitala putem javnog tendera, nakon čega sledi raspodela besplatnih akcija zaposlenim i bivšim zaposlenim. Primena navedenog rešenja u savremenim uslovima koji vladaju na finansijskom tržištu ograničava mogućnost privatizacije, negativno utiče na vrednost koja može da se dobije takvom privatizacijom, a nepovoljno je i za zaposlene i bivše zaposlene koji imaju pravo na besplatne akcije jer oni to pravo ostvaruju tek po okončanju prodaje 70% društvenog kapitala.

Rešenje predloženo ovim zakonom donosi mnoge pozitivne stvari na finansijsko tržište Republike Srbije. Naime, ovim zakonom se najzad rešava pitanje društvenog kapitala u društvima za osiguranje na jedan sistemski i efikasan način. Time se omogućava otklanjanje nejednakosti na tržištu koju je društveni kapital donosio predmetnim društvima za osiguranje (tri društva), čime se kroz olakšavanje poslovanja i vođenja poslovnih knjiga izjednačavaju sa ostalim učesnicima na tržištu. Takođe, celokupan kapital u ovim društvima napokon dobija titulara čime se povećava transparentnost i odgovornost u poslovanju. Predloženo rešenje ima pozitivan uticaj na zaposlene (i bivše zaposlene) u predmetnim društvima za osiguranje (i njihovim kontrolisanim društvima) s obzirom na to da oni odmah dobijaju besplatne akcije (ne moraju da čekaju da država privatizuje kompaniju) sa kojima mogu slobodnu da raspolažu kao svojom imovinom (npr. prodaju akcije i dođu do novčanih sredstava). Navedeno ima pozitivan uticaj i na tržište kapitala (berzu) jer se podelom besplatnih akcija povećava tzv. free float akcija kojima može da se trguje, što može pozitivno da utiče na interesovanje investitora (naročito institucionalnih investitora) i rast cena akcija. Na kraju, ovim zakonom država dobija veću fleksibilnost da, u zavisnosti od visine učešća, na najefikasniji, najprofitabilniji i najadekvatniji način proda svoje akcije u pojedinim društvima za osiguranje, pri čemu do momenta prodaje akcija država uživa sva prava akcionara – mogućnost učestvovanja u organima upravljanja, učestvovanja u raspodeli dobiti (dobijanje dividendi) i sl.

Na kraju, predloženo rešenje ne predviđa neki poseban postupak u vezi sa emisijom akcija, već će procedura i tehnički deo u vezi sa konvertovanjem društvenog kapitala u akcionarski kapital, emisijom akcija, biti urađen u skladu sa dosadašnjom praksom i postojećim pravnim okvirom kojim je regulisana navedena oblast (Zakon o tržištu kapitala, podzakonska akta Komisije za hartije od vrednosti, podzakonska akta Centralnog registra hartija od vrednosti i sl).

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA ZAKONA

Članom 1. Predloga zakona dopunjuje se član 264. važećeg zakona na način da se utvrđuju novčane kazne za prekršaj za subjekt prenosa (društvo za osiguranje), odnosno za odgovorno lice u subjektu prenosa, u slučaju da postupe suprotno odredbama člana 280g ovog zakona.

Članom 2. Predloga zakona briše se odredba stava 2. član 280. Zakona o osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj 139/14).

Članom 3. Predloga zakona dopunjuje se važeći Zakon o osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj 139/14), na način da se posle člana 280. dodaju čl. 280a – 280k.

Novim članom 280a se utvrđuje na procentualni raspored prenosa vlasničkih prava na društvenom kapitalu u društvima za osiguranje u kojima u zakonom propisanom roku nije izvršena privatizacija, pri čemu se društvenim kapitalom smatra kapital u društvenom vlasništvu i sredstva dividende ostvarena po tom vlasništvu. Procentualni raspored prenosa vlasničkih prava na društvenom kapitalu je utvrđen na način kako je bilo predviđeno ranijim zakonima koji su uređivali privatizaciju, odnosno raspodelu besplatnih akcija, te je tako utvrđeno da se 70% društvenog kapitala prenosi na Republike Srbije, do 25% se prenosi zaposlenima, a 5% se prenosi Akcionarskom fondu.

Novim članom 280b je predviđeno da Vlada donosi odluku o preuzimanju društvenog kapitala u društvu za osiguranje (u daljem tekstu: subjekt prenosa), na predlog Ministarstva finansija. Takođe, imajući u vidu specifičnost postupka (u pitanju je prenos vlasničkih prava na društvenom kapitalu, a ne dokapitalizacija ili sticanje učešća nekim drugim uobičajenim putem), za Republiku Srbiju se predviđa izuzeće od obaveze pribavljanja prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije za sticanje, odnosno uvećanje kvalifikovanog učešća.

Novim članom 280v je utvrđena sadržina odluke Vlade o prenosu društvenog kapitala u subjektu prenosa, dok je novim članom 280g utvrđena obaveza organa upravljanja subjekta prenosa da preduzmu sve radnje i sprovedu sve aktivnosti neophodnih za prenos vlasničkih prava na društvenom kapitalu i upis promena u nadležnim registrima.

Čl. 280d i 280đ je utvrđen momenat od kog Republika Srbije stiče pravo na društvenom kapitalu, kao rokovi i radnje koje subjekt prenosa treba da sprovede nakon stupanja na snagu odluke Vlade (donošenje određenih odluka, objavljivanje javnog poziva i sl).

Čl. 280e i 280ž je utvrđeno da se zaposlenima kojima će se preneti deo društvenog kapitala smatraju državljani Republike Srbije koji su zaposleni ili su ranije bili zaposleni (smatraju se i penzioneri) u subjektu prenosa, odnosno kontrolisanim društvima subjekta prenosa. Takođe, utvrđeno je da se akcije bez naknade stiču za svaku punu godinu vremena provedenog u radnom odnosu u subjektu prenosa i kontrolisanim društvima subjekta prenosa, a najviše za 35 godina vremena provedenog u radnom odnosu, pod uslovom da pravo na akcije bez naknade nisu na bilo koji način ostvarili, u celosti ili delimično, u skladu sa nekim od ranijih zakona (Zakonom o svojinskoj transformaciji, Zakonu o privatizaciji, Zakonom o javnom informisanju i medijima, Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije). Dalje, definisan je iznos (nominalna vrednost) akcija koji zaposleni imaju pravo da steknu, kao i raspodela društvenog kapitala u slučaju kada je vrednost kapitala za sticanje akcija bez naknade manja, odnosno veća od ukupne nominalne vrednosti akcija koje zaposleni stiču bez naknade.

U slučaju da društveni kapital u društvu za osiguranje iznosi manje od 0,2% ukupnog kapitala, taj kapital prenosi se na Akcionarski fond, što je utvrđeno članom 280z.

Novim članom 280i definisani su koraci za prenos društvenog kapitala Akcionarskom fondu, članom 280j utvrđuje se nadležnost Ministarstva privrede za vršenje nadzora nad sprovođenjem promene vlasničkih prava na društvenom kapitalu, dok je članom 280k utvrđena je primena odredaba ovog zakona u slučaju da su neka pitanja uređena na drugačiji način drugim zakonom.

Članom 4. Predloga zakona se utvrđuje da će se prenos vlasničkih prava na društvenom kapitalu vršiti u društvima za osiguranje koja na dan stupanja na snagu ovog zakona posluju društvenim kapitalom.

Članom 5. Predloga zakona se propisuje da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 02.04.2021.