Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE - Tekst propisa


 

Član 1.

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19 i 153/20), posle člana 64b dodaje se član 64v, koji glasi:

"Član 64v

Doprinosi za lica iz člana 57. stav 2. ovog zakona, koja u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine ostvaruju ugovorenu naknadu od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa, utvrđuju se rešenjem poreskog organa i plaćaju saglasno odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, koje se odnose na ugovorenu naknadu na koju se porez plaća samooporezivanjem, ostvarenu u tom periodu.".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

• Problemi koje zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se zakonom postižu

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se preciznije uredi utvrđivanje i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu određene vrste prihoda, i to po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad.

            Osnovna sadržina predložene dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19 i 153/20 - u daljem tekstu: Zakon) odnosi se na preciziranje u pogledu utvrđivanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu ugovorene naknade koja je ostvarena u određenom periodu, po osnovu koje je obveznik dužan da sam obračuna i plati doprinose. Naime, doprinosi za lica iz člana 57. stav 2. Zakona (koja sama obračunavaju i plaćaju doprinose kada ostvaruju ugovorenu naknadu od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa) koja u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine ostvaruju ugovorenu naknadu od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa, utvrđuju se rešenjem poreskog organa i plaćaju saglasno odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, koje odredbe se odnose na poreski tretman ugovorene naknade ostvarene u tom periodu na koju se porez plaća samooporezivanjem.

• Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja zakona

Imajući u vidu da je reč o elementima sistema i politike javnih prihoda koji se, saglasno odredbama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 i 149/20), uvode zakonom, to znači da se izmene i dopune tih elemenata mogu vršiti samo zakonom. Prema tome, kako se materija koja se uređuje ovim zakonom odnosi na doprinose za obavezno socijalno osiguranje i spada u zakonodavnu regulativu, nije razmatrano, niti je bilo osnova za razmatranje njenog uređenja drugim zakonom ili podzakonskim aktom.

• Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

S obzirom da se radi o zakonskoj materiji, određena postojeća zakonska rešenja jedino je i moguće menjati i dopunjavati donošenjem zakona, tj. izmenama i dopunama zakona.

Uređivanjem materije doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i obezbeđuje javnosti dostupnost u pogledu vođenja fiskalne politike, s obzirom da se zakon kao opšti pravni akt objavljuje i stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj pravnoj situaciji.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.

            Novododatim članom 64v Zakona predlaže se da, po osnovu ugovorene naknade koja je ostvarena u periodu od 1. januara 2015. godine do 30. septembra 2021. godine od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa, doprinosi se utvrđuju rešenjem poreskog organa i plaćaju saglasno odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje odredbe se odnose na poreski tretman ugovorene naknade na koju se porez plaća samooporezivanjem, ostvarene su u istom periodu.

Uz član 2.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Očekuje se da će predložena zakonska rešenja imati neutralan efekat na budžet

            1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu

Predložena rešenja u Zakonu uticaće na fizička lica koja ostvaruju prihode od ugovorene naknade na koje se doprinosi plaćaju samooporezivanjem. Na utvrđivanje i plaćanje doprinosa za navedenu kategoriju lica primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, na način da se na prihode po osnovu ugovorene naknade na koju se doprinosi plaćaju samooporezivanjem, a koji su ostvareni u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine, doprinosi plaćaju po rešenju poreskog organa ukoliko nije:

            - nastupila zastarelost utvrđivanja poreske obaveze u skladu sa propisima koji su bili na snazi u momentu ostvarivanja prihoda, ili

            - pravosnažno okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze, ili

            - pre stupanja na snagu ovog zakona plaćena poreska obaveza u skladu sa propisima koji su bili na snazi na dan nastanka poreske obaveze.

Omogućeno je plaćanje na 120 jednakih mesečnih iznosa, tako da se navedeni prihodi koji su ostvareni u kalendarskoj godini u visini do 384.000 dinara godišnje ne uračunavaju u prihod na koji se plaćaju doprinosi, a normirani troškovi su opredeljeni u visini od 43% od bruto prihoda.

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi

Predložena zakonska rešenja ne stvaraju dodatne troškove građanima i privredi.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvarati

Predložena rešenja ne stvaraju troškove ni građanima ni privredi s obzirom da imaju za cilj uređenje obaveze po osnovu doprinosa na ugovorene naknade za rad, koji doprinosi se plaćaju na teret obveznika, a sve saglasno odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana koje se odnose na predmetnu materiju.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Predložena rešenja nemaju za cilj stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu

Ovaj zakon je u postupku pripreme dostavljen nadležnim ministarstvima i drugim nadležnim organima, tako da je zainteresovanim stranama pružena prilika da se izjasne o predloženom zakonu.

U postupku pripreme teksta ovog zakona razmotrene su inicijative za izmenu Zakona.

6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava

Ministarstvo finansija nadležno je za sprovođenje predloženog zakona, za njegovu ujednačenu primenu na teritoriji Republike Srbije, kao i za davanje mišljenja o njegovoj primeni.

Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i pristup informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem ovog zakona.

VI. PREGLED ODREDBE ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE, KOJOM SE DOPUNjUJE ZAKON

ČLAN 64V

DOPRINOSI ZA LICA IZ ČLANA 57. STAV 2. OVOG ZAKONA, KOJA U PERIODU POČEV OD 1. JANUARA 2015. GODINE ZAKLjUČNO SA 30. SEPTEMBROM 2021. GODINE OSTVARUJU UGOVORENU NAKNADU OD LICA KOJE PRILIKOM ISPLATE NAKNADE NIJE OBVEZNIK OBRAČUNAVANjA I PLAĆANjA DOPRINOSA, UTVRĐUJU SE REŠENjEM PORESKOG ORGANA I PLAĆAJU SAGLASNO ODREDBAMA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA DOHODAK GRAĐANA, KOJE SE ODNOSE NA UGOVORENU NAKNADU NA KOJU SE POREZ PLAĆA SAMOOPOREZIVANjEM, OSTVARENU U TOM PERIODU.

ČLAN 2.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE".

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 02.04.2021.