Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OPŠTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA - Tekst propisa nakon sprovođenja javne rasprave


Član 1.

U Zakonu o opštoj bezbednosti proizvoda (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br, 41/09 i 77/19), u tekstu Zakona u celini, reči: “Komisije EZ” u odgovarajućem padežu, zamenjuju se rečima: “Evropske komisije” u odgovarajućem padežu.

Član 2.

U članu 15. stav 1. posle reči: “Organ iz člana 14. stav 2. ovog zakona nadležan za objedinjavanje i distribuciju informacija, “, dodaju se reči: “u saradnji sa organima nadležnim za nadzor usaglašenosti proizvoda sa opštim zahtevom za bezbednost, “.

Član 3.

 U članu 16. posle stava 1. dodaju se dva nova stava, st. 2. i 3. koja glase:

 “Organi nadležni za sprovođenje ovog zakona, preduzimaju sve potrebne mere za sprovođenje akta iz stava 1 ovog člana u roka od 20 dana, osim ako donetom odlukom, odnosno aktom za njeno sprovođenje nije određen drugačiji rok.

 Nadležni organ odgovoran za sprovođenje mera iz stava 2. ovog člana daje strankama na koje se mere odnose rok od mesec dana u kojem te stranke imaju mogućnost da se izjasne na doneta akta na osnovu kojih se sprovode mere zabrane ili ograničava stavljanja na tržište i izvoz određenog proizvoda ili grupe proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje i bezbednost potrošača.”

Član 4.

 U članu 18. stav 12. menja se tako da glasi:

 “Bilo koja odluka doneta na osnovu ovog zakona o preduzetoj meri kojom se ograničava stavljanje proizvoda na tržište ili se zahteva njegovo povlačenje ili opoziv ne dovodi u pitanje istraživanje i utvrđivanje odgovornosti u smislu krivičnog zakona koji se primenjuje na konkretni slučaj.”

Član 5.

 U članu 24. stav 1. reči: “100.000 do 1.000.000” zamenjuju se rečima: “300.000 do 2.000.000”.

 U stavu 2., reči: “20.000 do 50.000”, zamenjuju se rečima: “50.000 do 150.000”.

 U stavu 4. reči: “10.000 do 50.000 zamenjuje se rečima: “50.000.do 150.000”.

Član 6.

 U članu 25. stav 1 reči: “ 100.000 do 1.000.000” zamenjuju se rečima: “300.000 do 2.000.000”.

 U stavu 2. reči: “ 20.000 do 50.000” zamenjuju se rečima: “ 50.000 do 150.000”.

 U stavu 4. reći: “ 10.000 do 50.000” zamenjuju se rečima: “ 50.000 do 150.000”.

Član 7.

 U članu 25a stav 1. reč: “ 50.000” zamenjuje se rečju: “ 100.000”.

 U stavu 2. reč: “ 50.000” zamenjuje se rečju: “ 100.000”.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.


Izvor: eKonsultacije, 27.12.2023.
Naslov: Redakcija