Zastava Bosne i Hercegovine

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA NENADLEŽNA DA REVIDIRA UTVRĐIVANJE TRŽIŠNE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI


Državna revizorska institucija nije nadležna da vrši reviziju utvrđivanja tržišne vrednosti nepokretnosti, a što od nje zahtevaju predstavnici Saveta za borbu protiv korupcije u nedavno objavljenom Izveštaju o raspolaganju objektima specijalnih bolnica za rehabilitaciju u svojini Republičkog fonda za penzijsko invalidsko osiguranje u državnoj, odnosno javnoj svojini.

Obaveštavamo predstavnike Saveta za borbu protiv korupcije, kao i celokupnu javnost da Državna revizorska institucija obavlja reviziju na osnovu godišnjeg programa revizije, koji je dužna da usvoji pre kraja godine za narednu kalendarsku godinu. U okvirima koje postavlja zakon, Institucija samostalno odlučuje o subjektima revizije, predmetu, obimu i vrsti revizije, vremenu početka i trajanja revizije, u smislu člana 35. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 54/2007, 36/2010 i 44/2018 - dr. zakon), kaže dr Duško Pejović, predsednik DRI i generalni državni revizor.

Pitanje nadležnosti vršenja procene vrednosti nepokretnosti, poput poreskih organa, sudskih veštaka, lokalne poreske uprave ili licenciranih procenitelja, uređeno je odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 i 144/2020), Zakona o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020), Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016 i 113/2017 - dr. zakon).

Uzimajući u obzir ove zakone, jasno proizilazi da Državna revizorska institucija nije nadležan organ da vrši reviziju utvrđivanja tržišne vrednosti nepokretnosti.

Upućivanjem zahteva sa ovakvim sadržajem prema DRI, Savet vrši opasnu zamenu teza i to tako što DRI dovodi u vezu sa aktivnostima koje joj po zakonu ne pripadaju i koje, poštujući zakon, ne može da obavlja. Sa druge strane, Savet se opravdava pred javnošću da je uputio zahtev kome treba, što nije tačno i nije dopustivo. Posledice ovakvog postupanja mogu za nas biti negativne, a nisu opravdane, naglašava dr Pejović.

Ukazujući na sumnju da ima elemenata sistemske organizovane korupcije u raspolaganju imovinom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, posebno u prodaji objekata specijalnih bolnica za rehabilitaciju, Savet za borbu protiv korupcije je predložio DRI da izvrši reviziju utvrđenja procene tržišne vrednosti prilikom prodaje nepokretnosti banjskog kompleksa "Žubor" u Kuršumlijskoj banji, kao i da izvrši reviziju utvrđenja procene tržišne vrednosti prilikom prodaje zemljišta bez postojećeg objekta od 16.000 m2na kat. parc. 2041 KO Vranjska banja, Specijalne bolnice u Vranjskoj banji.

Savet je, takođe, predložio državnim revizorima i da izvrše reviziju utvrđenja procene tržišne vrednosti prilikom prodaje kompleksa Specijalne bolnice za rehabilitaciju Vranjska banja, kao i da u skladu sa svojim ovlašćenjima, nakon izvršene revizije, pokrenu odgovarajuće postupke protiv odgovornih lica.

Ukoliko smatrate da je u postupcima prodaje navedenih nepokretnosti bilo nezakonitog postupanja, dužni ste da obavestite nadležni državni organ, poručuje dr Pejović.

Izvor: Vebsajt Državna revizorska institucija, 25.12.2020.
Naslov: Redakcija