Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O VRSTI, VISINI I USLOVIMA GARANCIJE PUTOVANJA, VISINI DEPOZITA U ZAVISNOSTI OD KATEGORIJE LICENCE, NAČINU AKTIVIRANJA, NAMENI SREDSTAVA, KAO I O DRUGIM USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI ORGANIZATOR PUTOVANJA: Udruženja turističkih agencija navode da garancije putovanja nisu u skladu sa propisima


Udruženje turističkih agencija Srbije (UTAS) i Asocijacija nezavisnih turističkih agencija Srbije (ANTAS) ocenili su da garancije putovanja nisu u skladu sa postojećim propisima iako ih država subvencioniše, te da takve ne štite novac i interese putnika u slučaju insolventnosti ili bankrota agencije.

"Agencija za privredne registre (APR) odobrava izdavanje takvih garancija o putovanju iako pravni akti nisu usklađeni, a Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuju na APR za dalja pojašnjenja iako se radi o privrednoj aktivnosti za koju je to Ministarstvo nadležno i koje je dužno da prati primenu i efikasnost svojih propisa u praksi", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je u Pravilniku o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020 i 137/2020), od 15. novembra ove godine jasno navedeno da se "garancijom putovanja ne može ugovoriti isključenje od odgovornosti davaoca garancije", ali se u ugovorima osiguravajućih kuća i turističkih agencija navodi više situacija kada se primenjuje izuzeće.

Ističe se da su među primerima kada garancija ne važi mere državnih organa koji utiču na nastanak osiguranog slučaja, zatim kada putnici nisu isplatili celokupan aranžman, viša sila kao događaj na koji agencija nema uticaj i čije su posledice neizbežne uprkos dužnoj pažnji.

"To znači da garancije neće pokriti štetu ukoliko je ona nastala kao posledica vanrednog stanja i pandemije, što ostavlja putnike potpuno nezaštićenima iako su njihova putovanja osigurana na polisama koje su nekoliko puta skuplje nego početkom ove godine, a agencije ispunjavaju sve zakonske norme poslovanja", navodi se u saopštenju ta dva udruženja.

ANTAS i UTAS su zatražili da resorno Ministarstvo razmotri predloge koji dolaze iz realnog sektora, a kako bi se pre svega zaštitio interes putnika.

"Apelujemo na Ministarstvo da u javnosti ne plasira netačne podatke o broju agencija koje su dobile licencu za poslovanje, cenama polisa od insolventnosti, broju otpuštenih radnika i slično, već da iznesu činjenice i probleme na koje ukazujemo mesecima", navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Danas, 01.12.2020.
Naslov: Redakcija