Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", broj 95/18), u članu 10. stav 1. tačka 6) posle reči: "obavezno socijalno osiguranje" dodaju se reči: "i porezu na dohodak građana".

Član 2.

U članu 11. stav 4. tačka 1) posle 25. alineje dodaje se alineja 26, koja glasi:

" - podatke o porezu na dohodak građana;".

Član 3.

U članu 22. posle reči: "primaoca prihoda" dodaju se reči: "i porezu na dohodak građana".

Član 4.

U članu 23. stav 1. posle reči: "obavezno socijalno osiguranje" dodaju se reči: "i porezu na dohodak građana".

U stavu 2. posle reči: "obavezno socijalno osiguranje" dodaju se reči: "i porez na dohodak građana".

Član 5.

U član 46. stav 1. reči: "do 1. januara 2020. godine" zamenjuju se rečima: "do 1. januara 2021. godine".

Član 6.

U članu 47. reči: "godinu dana" zamenjuju se rečima: "dve godine".

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona jeste obezbeđivanje zakonskog osnova za razmenu podataka o porezu na dohodak građana između Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: Centralni registar) i Poreske uprave, a koje Poreska uprava prikuplja u okviru objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku.

Naime, kako je Centralni registar pre svega elektronski vođena baza podataka i elektronski servis koji se zasniva na informacionim tehnologijama, neophodno je obezbediti i zakonski osnov za razmenu podataka i povezivanje sa drugim registrima i evidencijama u Republici Srbiji, kako bi se efikasnije ispoštovali zahtevi u pogledu elektronske razmene podataka državnih organa, odnosno razvoja E - uprave, a sve u cilju povećanja efikasnosti kako Centralnog registra, tako i drugih organa i organizacija korisnika podataka iz Centralnog registra.

S obzirom na to da se u okviru organa korisnika podataka Centralnog registra javila potreba razmene podatka koji se odnosi i na porez na dohodak građana, neophodno je propisati zakonski osnov za evidenciju ovog podatka u Jedinstvenoj bazi Centralnog registra.

Pored navedenog, ovim zakonom predviđa se produženje roka za ažuriranje podataka u Jedinstvenoj bazi Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja na dve godine od početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Službeni glasnik RS", broj 56/18), kao i produženje roka za uspostavljanje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava u okviru informacionog sistema Centralnog registra.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA U ZAKONU

Čl. 1-4. ovog zakona dopunjuje se sadržina Jedinstvene baze podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, čime će se omogućiti razmena podataka između Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i Poreske uprave u delu koji se odnosi na razmenu podataka o porezu na dohodak građana, koji predstavlja sastavni deo poreske prijave poreza po odbitku, kao i objedinjene naplate.

Članom 5. ovog zakona odlaže se preuzimanje poslova vođenja Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava do 1. januara 2021. godine

Članom 6. ovog zakona produžava se rok za ažuriranje podataka koji se odnose na zanimanje, prema klasifikaciji zanimanja, koje se zahteva za radno angažovanje na određenim poslovima, odnosno radnom mestu i vrstu i nivo kvalifikacije koji su uslovi za radno angažovanje na određenim poslovima, odnosno radnom mestu i vrstu i nivo kvalifikacije koje lice ima.

Članom 7. ovog zakona propisano je njegovo stupanje na snagu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 02.12.2019.