Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O RADNOM ANGAŽOVANjU ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA U ODREĐENIM DELATNOSTIMA: Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi


Javna rasprava o Nacrtu zakona o radnom angažovanju zbog povećanog obima posla u određenim delatnostima sprovedena je u periodu od 03. do 22. septembra 2021. godine. U toku javne rasprave primedbe, predloge i sugestije, zainteresovana lica dostavljala su pisanim putem na adresu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Na javnom predstavljanju u Nišu, pored predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Republičke agencije za mirno rešavanje sporova, Poreske uprave, Inspektorata za rad, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Međunarodne organizacije rada, učestvovalo je oko 30 zainteresovanih lica, među kojima predstavnici: Nacionalne službe za zapošljavanje, Regionalne privredne komore, NALED, Niške Pivare d.o.o. Niš, SSSS za Nišavski region, Studentskog kulturnog centra; kao i grupa zainteresovanih građana.

Na javnom predstavljanju u Novom Sadu, pored predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Republičke agencije za mirno rešavanje sporova, Poreske uprave, Inspektorata za rad, učestvovalo je oko 25 zainteresovanih lica, među kojima predstavnici i to: SSSS, Savez samostalnih sindikata Grada Novog Sada i opština, Nacionalna služba za zapošljavanje- Filijala Novi Sad, Skupština Grada Novog Sada, NALED, Nektar grupa Bačka Palanka, Panakom Zemlja Čuda, Salaš 137, Udruženje ugostitelja Novog Sada.

Na javnom predstavljanju u Beogradu, pored predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Republičke agencije za mirno rešavanje sporova, Poreske uprave, Inspektorata za rad, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, učestvovalo je oko 20 zainteresovanih lica, među kojima predstavnici: Informativnog poslovnog centra, SSSS, Advokatskog ortačkog društva “Stanić i partneri”, International Labour Organization, NALED, Političke platforme Solidarnost, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, Unije poslodavaca Srbije, “Uradi-Zaradi” d.o.o., Euronews, Centra za politike emancipacije, Nacionalne služba za zapošljavanje.

U toku javne rasprave primedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostavili su: A11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Platforma Uradi-Zaradi, NIS a.d., Novosadska ugostiteljska mreža, Platforma “Solidarnost”, Savez Samostalnih Sindikata Srbije, Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije, SSS Beograda, Hotel "Srbija-Tis" a.d. Zaječar, Centar za političke emancipacije, Vladimir Krstić- hotelijer i turistički vodič, Aleksandra Lakić, Marko Miletić, Danijela Mazić.

Nakon sprovedene javne rasprave Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja razmotrilo je sve pristigle predloge, primedbe i sugestije i sagledalo je mogućnost njihovog integrisanja u tekst navedenog Nacrta zakona, s ciljem unapređenja zakonskih rešenja.

Predlozi i sugestije sa javne rasprave su razvrstane na sledeći način.

1.         Prihvaćeni i usaglašeni predlozi učesnika javne rasprave:

-           izmenjen je naziv Nacrta zakona, tako da umesto: “radnog angažovanja zbog povećanog obima posla”, stoji: “radnog angažovanja na sezonskim i drugim povremenim poslovima u određenim delatnostima”, što je adekvatniji naziv jer se pretežno radi o poslovima povremenog karaktera, bilo da je u pitanju povećanje obima određenih poslova ili da se radi o poslovima koji se povremeno obavljaju tokom sezone. Ova sugestija je prihvaćena na predlog Saveza SS Srbije i Saveza SS Beograda, koji su ukazivali da “povećan obim posla” nije dovoljno jasno definisan.

-           U članu 3. dodaje se da radno angažovana lica imaju i pravo na infomaciju o vrsti posla na kojima su angažovani i uslovima radnog angažovanja. Ova sugestija je prihvaćena na predlog “Platforme Uradi-Zaradi”.

-           U članu 3. termin “rad” se zamenjuje terminom “radno angažovanje”, u cilju ujednačavanja zakonskih termina.

-           U članu 4. stav 2. tačka 1) “branje duvana” će se uvrstiti sa ostalim vrstama branja, sa ciljem izbegavanja pogrešnog tumačenja određenja “i dr” u smislu ostalih poslova, već je potrebno tumačiti ga u smislu ostalih vrsta branja. Ova sugestija je prihvaćena na predlog NALED-a.

-           U članu 4. stav 2. tačka 3) i članu 7. stav 6. naziv sektora menja se i glasi: “sektor usluge smeštaja i ishrane”, čime se vrši terminološko usklađivanje sa nazivom ovog sektora u Klasifikaciji delatnosti. Ova sugestija je prihvaćena na predlog Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije.

-           U članu 7. vrši se korekcija i prilagođavanje kvota - ograničenja, tako da poslodavac u skladu sa ovim zakonom, može istovremeno da angažuje najviše do deset lica i dodatno 10% od ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme. Sugestija za proširenje kvota na sve poslodavce, a ne samo poslodavce sa 50 i više zaposlenih došla je od strane Saveza Samostalnih Sindikata Srbije.

-           U članu 11. vrši se preciziranje na inicijativu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na način da se menja određenje “Organizacija nadležna za poslove zapošljavanja”, tako da sada glasi “Republička organizacija nadležna za poslove zapošljavanja”.

-           U članu 12. stav 5. vrši se korekcija, na način da se menja “ do 21 čas za treću smenu” i sada glasi “do 22 časa za treću smenu”. Ova sugestija je prihvaćena na predlog Poreske uprave.

-           U članu 21. vrši se dopuna stava 3. na način da se umesto tačke stavlja zapeta i dodaje: “najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec”, čime se poslodavac obavezuje da u kratkom i primerenom roku isplati novčanu naknadu radno angažovaom licu. Ova sugestija je prihvaćena na predlog NALED-a.

-           U članu 25. stav 2. vrši se dopuna na način da se na kraju stava dodaju reči: “i ukupan broj časova angažovanja u periodu za koji se izdaje potvrda.”. Ova sugestija je prihvaćena na predlog Saveza SS Srbije.

-           U članu 29. dodaje se nov stav 2. koji glasi: “Poslodavac je dužan da licu iz stava 1. ovog člana dostavi pisano obrazloženje u roku od mesec dana od dana podnošenja zahteva”. Dosadašnji st. 2. i 3, postaju st. 3. i 4. Ova sugestija je prihvaćena na predlog Saveza SS Srbije i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

-           U članu 36. stav 1. vrši se dopuna na način da se posle tačke 14) dodaje tačka 15) koja sada glasi “ako u roku od mesec dana od podnošenja zahteva ne dostavi pisano obrazloženje za otkazivanje angažovanja ili preduzimanje drugih mera (član 29. stav 2)”. Dosadašnje tačke 15), 16) i 17) postaju tačke, 16), 17) i 18). Ovo pitanje je pokrenuo Savez SS Srbije, a dopuna kaznenih odredaba je uneta na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

2.         Predlozi učesnika javne rasprave oko kojih nije postignuta saglasnost:

-           da se iz izvrši sužavanje delatnosti i posledično određenje poslodavca koji mogu da angažuju lica na određenim poslovima u sektorima: građevinarstva, usluge smeštaja i ishrane i administrativnih i pomoćnih uslužnih delatnosti; imajući u vidu udeo neformalnog rada u ovim delatnostima, Unija poslodavaca Srbije i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja niju podržali ovaj predlog SSSS;

-           da se u tekstu Nacrta zakona navode direktive Evropske unije sa kojima je Zakon usklađen; budući da takav predlog nije u skladu sa metodologijom izrade propisa, isti nije prihvaćen;

-           da se uvrste prava: na godišnji odmor, kolektivno pregovaranje, sindikalno organizovanje, uvećana naknada za prekovremeni rad i rad noću i druga. Ova prava Zakonom o radu nisu propisana ni za ostale ugovore van radnog odnosa;

-           da se, umesto upućujućih odredaba na druge propise, eksplicitno navode odredbe drugih propisa, jer to nije u skladu sa metodologijom izrade propisa niti obezbeđuje pravnu sigurnost;

-           da se rok za odjavu radnika poveća na 5 dana; što nije prihvaćno, jer u tom slučaju može doći do zloupotreba;

-           predlog SSSS da se isključi mogućnost mirnog rešavanja sporova preko Republiče agencije za mirno rešavanje radnih sporova, nije prihvaćen jer se Nacrtom zakona daje dodatna mogućnost radno angažovanim licima i njihovim poslodavcima da na brži i efikasnij način rešavaju međusobne sporove preko ove agencije;

-           predlog SSSS da se uvećaju iznosi novčanih kazni, koji nije podržala Unija poslodavaca Srbije, imajući u vidu da je visina novčanih kazni propisana spram prirode angažovanja na kraći rok.

-           povodom primedaba iznetih u toku javne rasprave da Nacrt zakona nije usaglašen sa međunarodnim standardima, a pre svega sa konvencijama Međunarodne organizacije rada, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će tekst Nacrta zakona dostaviti Međunarodnoj organizaciji rada radi davanja komentara na isti od strane eksperata te organizacije.

Nakon razmatranja svih primedbi i predloga, uvažavajući interese svih strana, predložiće se kompromisno rešenje kojim će se u najvećoj meri izaći u susret svim navedenim zahtevima i uskladiti sa uporednim zakonodavstvom i međunarodnim standardima.

Izvor: Vebsajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 7.10.2021.
Naslov: Redakcija