Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM DNK REGISTRU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o nacionalnom DNK registru (“Službeni glasnik RS”, broj 24/18), u članu 2. tačka 1) menja se i glasi:

“1) DNK analiza, odnosno analiza dezoksiribonukleinske kiseline, u smislu ovog zakona, jeste forenzičko-genetička analiza biološkog materijala humanog porekla;ˮ.

Posle tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi:

“1a) forenzička služba je organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova nadležna za DNK veštačenja;ˮ.

Tačka 4.) menja se i glasi:

“4) DNK profil je podatak koji predstavlja rezultat DNK analize;ˮ.

Posle tačke 4) dodaju se tač. 4a i 4b koje glase:

“4a) jedinstveni DNK profil je DNK profil utvrđen analizom nespornog ili spornog biološkog uzorka poreklom od jedne osobe;

4b) mešani DNK profil je DNK profil utvrđen analizom biološkog uzorka poreklom od više osoba;”.

Tačka 7) menja se i glasi:

“7) biološki uzorak, u smislu ovog zakona, je svaki biološki materijal humanog porekla, na kojem se može izvršiti odgovarajuća DNK analiza;ˮ.

Član 2.

U članu 4. stav 3. posle reči: “licaˮ veznik “iˮ zamenjuje se zapetom, a posle reči: “telaˮ tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: “i sprečavanja i zaštite od pretnji nacionalnoj i javnoj bezbednosti.ˮ

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

“Registar se uspostavlja i u svrhu vođenja postupka za utvrđivanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta ili zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji, u skladu sa posebnim zakonom.ˮ

U dosadašnjem stavu 4. koje postaje stav 5. reči: “odnosno nije dozvoljena obrada podataka na osnovu koje se mogu ustanoviti fizičke, biohemijske, fiziološke ili psihološke karakteristike, odnosno specifične nasledne osobineˮ brišu se.

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

“Pristup podacima u Registru dozvoljen je samo ovlašćenim licima forenzičke službe, uz primenu odgovarajućih mera zaštite.ˮ

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 7. menja se i glasi:

“Mere zaštite podataka u Registru, propisani su posebnim zakonom kojim se uređuje obrada podataka u oblasti unutrašnjih poslova.ˮ

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 8. reči: “ovim i drugimˮ brišu se.

Član 3.

Naslov iznad člana 5. i član 5. menjaju se i glase:

“SADRŽINA REGISTRA I ROKOVI ČUVANjA PODATAKA U REGISTRU

Član 5.

Registar sadrži:

1)         Bazu DNK profila utvrđenih iz nespornih bioloških uzoraka;

2)         Bazu DNK profila utvrđenih iz spornih bioloških uzoraka;

3)         Bazu DNK profila utvrđenih u krivičnim postupcima dostavljenih iz DNK laboratorija iz Republike Srbije;

4)         Bazu DNK profila utvrđenih u postupcima za utvrđivanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta ili zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji.

Baza DNK profila utvrđenih iz nespornih bioloških uzoraka sadrži:

1)         Zbirku DNK profila lica nad kojima je izvršena forenzička registracija, koja sadrži sledeće kategorije:

(1)        DNK profile osumnjičenih,

(2)        DNK profile optuženih,

(3)        DNK profile oštećenih;

2)         Zbirku DNK profila osuđenih lica koja sadrži sledeće kategorije:

(1)        DNK profile lica osuđenih za krivična dela određena u zakonu kojim se uređuju posebne mere za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima,

(2)        DNK profile drugih osuđenih lica;

3)         Zbirku DNK profila utvrđenih u postupku sprečavanja i zaštite od pretnji nacionalnoj i javnoj bezbednosti;

4)         Zbirku DNK profila koji su dostavljeni od strane nadležnih organa u okviru međunarodne policijske ili pravosudne saradnje;

5)         Zbirku DNK profila utvrđenih radi eliminacije sumnje;

6)         Zbirku DNK profila drugih lica dostavljenih u svrhu identifikacije lica čiji se identitet utvrđuje.

Baza DNK profila utvrđenih iz spornih bioloških uzoraka sadrži:

1)         Zbirku jedinstvenih DNK profila lica kojima se utvrđuje identitet;

2)         Zbirku jedinstvenih DNK profila leševa kojima se utvrđuje identitet;

3)         Zbirku jedinstvenih DNK profila koji su uzeti sa mesta izvršenja krivičnog dela;

4)         Zbirku jedinstvenih DNK profila utvrđenih u postupku sprečavanja i zaštite od pretnji nacionalnoj i javnoj bezbednosti;

5)         Zbirku DNK profila koji su dostavljeni od strane nadležnih organa u okviru međunarodne policijske ili pravosudne saradnje;

6)         Zbirku mešanih DNK profila.

Baza DNK profila utvrđenih u krivičnim postupcima dostavljenih iz DNK laboratorija iz Republike Srbije sadrži:

1)         Zbirku utvrđenih DNK profila iz nespornih bioloških uzoraka;

2)         Zbirku utvrđenih jedinstvenih DNK profila iz spornih bioloških uzoraka.

Baza DNK profila utvrđenih u postupcima za utvrđivanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta ili zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji sadrži:

1)         Zbirku DNK profila utvrđenih iz nespornih bioloških uzoraka mogućih roditelja novorođene dece za koju se sumnja da su nestala;

2)         Zbirku DNK profila utvrđenih iz biološkog materijala novorođene dece za koju se sumnja da su nestala;

3)         Zbirku DNK profila utvrđenih iz biološkog materijala drugih lica koja se mogu dovesti u vezu sa nestalim novorođenim detetom.

Svaka pojedinačna zbirka sadrži svoju posebnu evidenciju identifikacionih podataka, koja sadrži: DNK profil, ime, prezime (prethodno prezime), ime roditelja, datum i mesto rođenja i jedinstveni matični broj građana, oznaku predmeta organa koji vodi postupak i laboratorijski delovodni broj, podatke o poreklu uzorka, ime i prezime tehničara i analitičara koji su radili sa biološkim uzorkom iz koga je dobijen DNK profil, naziv i sedište laboratorije koja je izvršila analizu i podatak o akreditaciji.

Identifikacioni podaci i DNK profili lica nad kojima je izvršena forenzička registracija čuvaju se:

1)         za osumnjičenog i optuženog - do proteka dvostrukog vremena koje se po zakonu traži za zastarelost krivičnog gonjenja,

2)         za oštećenog - do okončanja postupka,

3)         za osuđenog - do rehabilitacije osim za krivična dela određena u zakonu kojim se uređuju posebne mere za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, koji se čuvaju trajno.

Identifikacioni podaci i DNK profil lica koje je forenzički registrovano u postupku sprečavanja i zaštite od pretnji nacionalnoj i javnoj bezbednosti čuvaju se 30 godina od uzimanja uzorka.

Identifikacioni podaci i DNK profil lica od kog je uzet nesporan uzorak radi eliminacije sumnje čuvaju se 30 godina od uzimanja uzorka.

Identifikacioni podaci i DNK profil drugog lica od kog je uzet nesporan uzorak radi utvrđivanja identiteta lica čiji se identitet utvrđuje čuvaju se do utvrđivanja identiteta tog lica.

DNK profili lica kojima se utvrđuje identitet čuvaju se tri godine od utvrđivanja identiteta.

DNK profili lica koji se odnose na nepoznata ili nestala lica, leševe i delova tela, za koje se vrši utvrđivanje identiteta ili forenzička registracija čuvaju se do utvrđivanja identiteta.

Identifikacioni podaci i DNK profil lica koji se obrađuju u postupcima za utvrđivanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta ili zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji, čuvaju se 60 godina od uzimanja uzorka.

Preostali delovi biološkog uzorka i biološkog materijala čuvaju se u rokovima propisanim za čuvanje DNK profila koji su utvrđeni iz tog materijala.

Podaci koji se odnose na uzimanje uzoraka biološkog porekla sa tragova pronađenih na mestu izvršenja krivičnog dela za forenzičko-genetičku analizu (DNK profil i ostatak biološkog materijala) čuvaju se do apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja za krivično delo za koje je bilo potrebno njihovo uzimanje, osim za krivična dela za koja krivično gonjenje ne zastareva, koji se čuvaju trajno.ˮ

Član 4.

Član 6. menja se i glasi:

“Član 6.

DNK laboratorija koja u svrhu iz člana 4. st. 3. i 4. ovog zakona izvrši DNK analizu, dužna je da dostavi utvrđene DNK profile i raspoložive identifikacione podatke iz člana 5. stav 6. ovog zakona Ministarstvu, radi unosa u Registar.

Sve DNK laboratorije su u obavezi da dostave Ministarstvu u elektronskoj formi DNK profile i identifikacione podatke, koji su rezultat ranije izvršene DNK analize u svrhu iz člana 4. st. 3. i 4. ovog zakona.

Sve DNK laboratorije koje vrše DNK analizu, u smislu ovog zakona, akredituju se u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Podaci o akreditovanim DNK laboratorijama u Republici Srbiji dostupni su javnosti u okviru Registra koji vodi nadležno telo Republike Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje akreditacija.ˮ

Član 5.

Član 7. stav 1. menja se i glasi:

“Nadležno tužilaštvo, odnosno sud pred kojim se vodi postupak iz člana 4. st. 3. i 4. ovog zakona, kao i organ nadležan za sprečavanje i zaštitu od pretnji nacionalnoj, odnosno javnoj bezbednosti može zahtevati pretraživanje Registra radi upoređivanja DNK profila dobijenog DNK analizom, sa podacima koji se već nalaze u Registru, bez odlaganja.ˮ

Član 6.

Naslov iznad člana 8. briše se, a član 8. menja se i glasi:

“Član 8

Na zahtev Komisije za prikupljanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji dostaviće se podaci iz Registra, u skladu sa posebnim zakonom.ˮ

Član 7.

Posle člana 9. dodaju se naslov i čl. 9a i 9b koji glase:

“Kaznene odredbe

Član 9a

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne dostavi utvrđene DNK profile i raspoložive identifikacione podatke u skladu sa odredbom člana 6. stav 1. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 250.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 75.000 dinara.ˮ

Član 9b

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne dostavi Ministarstvu u elektronskoj formi DNK profile i identifikacione podatke u skladu sa članom 6. stav 2. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 250.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 75.000 dinara.ˮ

Prelazne i završne odredbe

Član 8.

DNK laboratorije se najkasnije u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu ovog zakona akredituju, u skladu sa članom 6. stav 3. ovog zakona.

Do isteka roka iz stava 1. ovog člana, neakreditovana DNK laboratorija, koja je za potrebe vođenja krivičnog postupka i utvrđivanja identiteta nestalih ili nepoznatih lica i leševa i delova tela, sprečavanja i zaštite od pretnji nacionalnoj i javnoj bezbednosti i u svrhu vođenja postupka za utvrđivanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta ili zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji izvršila DNK analizu, dostavlja Ministarstvu jedan primerak nespornog biološkog uzorka, radi provere i unosa DNK profila u Registar.

Član 9.

Sve DNK laboratorije dužne su da DNK profile i identifikacione podatke, koji su rezultat DNK analize izvršene pre stupanja na snagu ovog zakona, za potrebe vođenja krivičnog postupka i utvrđivanja identiteta nestalih ili nepoznatih lica i leševa i delova tela, sprečavanja i zaštite od pretnji nacionalnoj i javnoj bezbednosti i u svrhu vođenja postupka za utvrđivanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta ili zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji, dostave u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 10.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe zakona kojim se uređuje obrada podataka u oblasti unutrašnjih poslova, a koje se odnose na uzimanje uzoraka za forenzičko-genetičku analizu za potrebe krivičnog postupka i vođenje nacionalnog DNK registra.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENjA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o nacionalnom DNK registru (,,Službeni glasnik RS”, broj 24/18) donet je 2018. godine čime je uspostavljen jedinstveni pravni okvir u ovoj oblasti u Republici Srbiji.         

U prethodnom periodu, tokom primene ovog zakona, uočeni su određeni nedostaci koje je potrebno otkloniti, a koji se nisu mogli do detalja predvideti prilikom predlaganja osnovnog teksta zakona.

Razlozi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnom DNK registru ogledaju se u potrebi preciziranja rešenja iz postojećeg zakona na način koji će omogućiti efikasniju zaštitu podataka i efikasnije ostvarivanje prava građana. Samim tim je izvršeno usklađivanje ovog zakona sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Dodatno, kao razlog donošenja ovog zakona ističemo obavezu Republike Srbije iz presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Jovanović protiv Srbije, koja se ispunjava uspostavljanjem nove baze DNK profila utvrđenih u postupcima za utvrđivanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da se nestala iz porodilišta ili zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji.

Izmenama i dopunama ovog zakona proširena je svrha obrade podataka u nacionalnom DNK registru - pored postojeće dve svrhe (vođenja krivičnog postupka i utvrđivanja identiteta nestalih ili nepoznatih lica i leševa i delova tela) Predlogom zakona predviđaju se i dve nove svrhe - sprečavanje i zaštita od pretnji nacionalnoj i javnoj bezbednosti i svrha vođenja postupka za utvrđivanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta ili zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji.

 Predloženim izmenama i dopunama zakona, pored ostalog, vrši se preciziranje baza DNK profila u Registru i propisivanje dodatnih zbirki čime će se obezbediti bolja preglednost nacionalnog DNK registra i adekvatno razvrstavanje podataka prema kategorijama lica u krivičnom postupku (osumnjičeni, optuženi, osuđeni i oštećeni). Navedenim će se stvoriti uslovi za predviđanje preciznih rokova čuvanja podataka u Registru, a samim tim i mogućnost za ostvarivanje prava lica na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti.

Pored navedenog, postoji potreba uvođenja obavezne akreditacije svih laboratorija koje sprovode DNK analizu, u skladu sa važećim međunarodnim standardom, kako bi se osigurala valjanost i preciznost podataka koji su unose u nacionalni DNK registar, što je u skladu sa legislativom Evropske Unije i preporukama Evropske mreže forenzičkih instituta - ENFSI, a na koju su posebno ukazali eksperti EU (Austrija i Hrvatska), u okviru TAIEX asistencija. Akreditacijom bi se obezbedio veći stepen pouzdanosti rezultata DNK analize za potrebe/svrhe definisane ovim zakonom, kao i tačnost unetih podataka u nacionalni DNK registar, te preduslovi za njihovu automatsku razmenu u budućnosti.

Naime, postupak forenzičke registracije bio bi efikasniji i ekonomičniji kada bi se sve DNK laboratorije u Republici Srbiji akreditovale, jer bi dostavljeni DNK profili mogli odmah da se unose u Registar, bez ponavljanja analize i provere validnosti rezultata. Takođe, ne bi bilo potrebno da se Ministarstvu dostavlja jedan primerak nespornog biološkog uzorka.

Konačno, uložen je dodatan napor da se jasno i nedvosmisleno propiše koji su to podaci koje su DNK laboratorije u obavezi da dostavljaju u skladu sa ovim zakonom, odnosno da to nisu svi DNK podaci kojima DNK laboratorije raspolažu, već samo oni koji su dobijeni izvršenom DNK analizom za potrebe vođenja krivičnog postupka i utvrđivanja identiteta nestalih ili nepoznatih lica i leševa i delova tela i sprečavanja i zaštite od pretnji nacionalnoj i javnoj bezbednosti, kao i za potrebe vođenja postupka za utvrđivanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta ili zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji, u skladu sa posebnim zakonom.

Imajući u vidu napred navedeno prepoznata je potreba da se predmetna oblast precizira, uz jasno definisana prava i obaveze subjekata u ovoj oblasti i adekvatne sankcije za nepoštovanje utvrđenih obaveza.

Najzad, postoji kontinuirana potreba za unapređenjem postojećeg pravnog okvira u ovoj oblasti, kako bi se obezbedila potpuna zaštita ljudskih prava i sloboda zagarantovanih Ustavom i međunarodnim aktima.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

 Članom 1. Predloga zakona menja se član 2. osnovnog teksta tako da se u pojmovniku menjaju tač. 1), 4) i 7), dodaje se nova tačka 1a) forenzička služba i briše se deo postojeće tačke 4) kojom je definisan DNK profil i posebno propisuju tač. 4a) jedinstveni DNK profil i 4b) mešani DNK profil. Ovom izmenom postiže se da izrazi upotrebljeni u ovom zakonu budu jasniji i precizniji.

Članom 2. Predloga zakona menja se član 4. osnovnog teksta i to na način da se, pored postojeće dve svrhe vođenja Registra (vođenja krivičnog postupka i utvrđivanja identiteta nestalih ili nepoznatih lica i leševa i delova tela), predviđaju i dve nove svrhe, i to: sprečavanje i zaštita od pretnji nacionalnoj i javnoj bezbednosti, kao i svrha vođenja postupka za utvrđivanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta ili zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji. Pored toga, briše se deo stava 4. važećeg zakona koji se odnosi na obradu podataka kojima se mogu dobiti informacije o fizičkim osobinama (navedeno je proizvod novih naučnih dostignuća u oblasti analize DNK). Dodaje se novi stav kojim se propisuje ko ima pristup podacima u Registru. Navedeno ne predstavlja novo zakonsko rešenje, već je zbog brisanja člana 8. važećeg zakona, jedna odredba tog člana predviđena u članu 2. Predloga zakona.

Članom 3. Predloga zakona kojim se menja član 5. osnovnog teksta predviđene su određene izmene u postojećim bazama DNK profila, preciziranje određenih zbirki, kao i dodavanje nove baze DNK profila utvrđenih u postupcima za utvrđivanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta ili zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji, a koja sadrži tri zbirke - zbirku DNK profila utvrđenih iz nespornih bioloških uzoraka mogućih roditelja novorođene dece za koju se sumnja da su nestala, zbirku DNK profila utvrđenih iz biološkog materijala novorođene dece za koju se sumnja da su nestala i zbirku DNK profila utvrđenih iz biološkog materijala drugih lica koja se mogu dovesti u vezu sa nestalim novorođenim detetom.

Navedena baza se formira zbog obaveza koje proizilaze iz Zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, kao i radi izvršenja obaveze Republike Srbije iz presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Jovanović protiv Srbije.

Pored navedenog, novinu predstavljaju i Zbirka DNK profila utvrđenih u postupku sprečavanja i zaštite od pretnji nacionalnoj i javnoj bezbednosti (Baza DNK profila utvrđenih iz nespornih bioloških uzoraka) i Zbirka jedinstvenih DNK profila utvrđenih u postupku sprečavanja i zaštite od pretnji nacionalnoj i javnoj bezbednosti (Baza DNK profila utvrđenih iz spornih bioloških uzoraka).

Takođe, novinu u ovom članu predstavljaju i rokovi čuvanja podataka u Registru, koji su utvrđeni važećim Zakonom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova. Imajući u vidu da su Ministarstvo pravde i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sugerisali da bi, radi uspostavljanja celovitog pravnog okvira u ovoj oblasti, trebalo izmeniti i Zakon o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, ovo ministarstvo je kao najefikasnije rešenje pripremilo dopunu ovog člana sa rokovima čuvanja podataka u Registru koji prate sadržinu i strukturu nacionalnog DNK registra.

Članom 4. Predloga zakona kojim se menja član 6. osnovnog teksta predviđeno je preciziranje obaveze DNK laboratorije u stavu 1. ovog člana, kao i propisivanje obaveze za sve DNK laboratorije da Ministarstvu dostave sve DNK profile i identifikacione podatke, koji su rezultat ranije izvršenih DNK analiza, i to samo onih koje su u skladu sa jasno definisanom svrhom iz ovog zakona.

Takođe, ovim članom je predviđena i obaveza akreditacije DNK laboratorija koje vrše DNK analizu u skladu sa ovim zakonom. Akreditacija DNK laboratorija koje vrše forenzičko-genetičku analizu doprinela bi većoj preciznosti podataka koji se unose u nacionalni DNK registar. Ovim bi i postupak forenzičke registracije bio znatno ekonomičniji, jer bi dostavljeni DNK profili iz drugih DNK laboratorija mogli da se, bez prethodne provere, unose u nacionalni DNK registar. Navedeno je takođe u skladu sa preporukama evropskih eksperata i preporukama Evropske mreže forenzičkih instituta - ENFSI.

Članom 5. Predloga zakona menja se član 7. važećeg zakona tako što se u stavu 1. ovog člana utvrđuju nadležni organi za dostavljanje zahteva za pretraživanje Registra radi upoređivanja DNK profila dobijenog DNK analizom sa podacima koji se već nalaze u Registru.

Članom 6. Predloga zakona briše se naslov iznad člana 8., a član 8. osnovnog teksta se menja tako da predviđa obavezu dostavljanje podataka iz Registra Komisiji za prikupljanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji. Navedeno je u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak utvrđivanja činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, kojim je propisano da Komisija može zahtevati dostavljanje podataka iz evidencija državnih orana, u skladu sa utvrđenom procedurom.

 Članom 7. Predloga zakona dodaju se novi čl. 9a i 9b kojim se definišu kaznene odredbe za slučaj nepostupanja DNK laboratorija u skladu sa članom 6. st. 1. i 2. Zakona. Na ovaj način bi trebalo da se obezbedi kontinuirano dostavljanje DNK podataka koji su utvrđeni prilikom veštačenja koja sprovode DNK laboratorije u Republici Srbiji, kao i dostavljanje DNK podataka koji su rezultat ranije završenih DNK analiza, a radi njihovog unosa u nacionalni DNK registar.

Članom 8. Predloga zakona propisuje se obaveza akreditacije DNK laboratorija u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu ovog zakona, a u skladu sa standardom definisanim u članu 4. Predloga zakona (član 6. osnovnog teksta).

Član 9. Predloga zakona propisuje rok od 2 godine za ispunjavanje obaveze DNK laboratorija, utvrđen u članu 4. Predloga zakona (član 6. osnovnog teksta).

Članom 10. Predloga zakona predviđa se stavljanje van snage odredbe Zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova kojima su definisani rokovi čuvanja podataka u nacionalnom DNK registru.

 Članom 11. Predloga zakona predviđa se stupanje na snagu ovog zakona osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.


Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 01.09.2023.