Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBLIGACIONIM I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (“Službeni glasnik RS", br. 87/11 i 66/ 15), u članu 26. stav 1. druga rečenica menja se i glasi:

“Ove odredbe primenjuju se i na domaći avio-prevoz.”.

Član 2.

U članu 28. stav 2. menja se i glasi:

“Revizije granica odgovornosti avio-prevozilaca u vazdušnom saobraćaju propisanih u čl. 21. i 22. Montrealske konvencije, koje stupe na snagu u skladu sa članom 24. Montrealske konvencije, objavljuje Vlada.”.

Član 3.

Član 32. menja se i glasi:

“Član 32.

Izvod o odgovornosti avio-prevozioca prema putnicima i njihovom prtljagu sa kojim je avio-prevozilac dužan da upozna putnike glasi:

“Ova informacija sadrži izvod iz pravila o odgovornosti avio-prevozioca u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju obligacioni i osnove svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju i Montrealske konvencije:

1) Naknada štete u slučaju smrti ili telesne povrede

Ne postoje finansijska ograničenja u pogledu odgovornosti u slučaju smrti ili telesne povrede putnika. Avio-prevozilac ne može osporiti zahtev za naknadu štete u slučaju kada se radi o šteti do iznosa od (⃰⃰) specijalnih prava vučenja.

Preko toga iznosa avio-prevozilac može da osporava zahtev za naknadu štete dokazujući da nije bio nepažljiv ili kriv.

2) Avansno plaćanje

U slučaju smrti ili telesne povrede putnika, avio-prevozilac mora u roku od 15 dana po utvrđivanju identiteta lica koje ima pravo na naknadu štete da mu isplati avans koji je potreban za pokriće njegovih neposrednih ekonomskih potreba. U slučaju smrti putnika, avans ne sme biti niži od (⃰⃰) specijalnih prava vučenja.

3) Kašnjenje putnika

U slučaju kašnjenja putnika, avio-prevozilac odgovara za štetu, izuzev ako je preduzeo sve razumne mere da izbegne štetu ili ako preduzimanje tih mera nije bilo moguće. Odgovornost za kašnjenje putnika ograničena je na (⃰⃰) specijalnih prava vučenja.

4) Kašnjenje prtljaga

U slučaju kašnjenja prtljaga, avio-prevozilac odgovara za štetu, izuzev ako je preduzeo sve razumne mere da izbegne štetu ili ako preduzimanje tih mera nije bilo moguće. Odgovornost za kašnjenje prtljaga ograničena je na (⃰⃰) specijalnih prava vučenja.

5) Uništenje, gubitak ili oštećenje prtljaga

Avio-prevozilac je odgovoran za uništenje, gubitak ili oštećenje prtljaga do (⃰⃰)specijalnih prava vučenja. Za predati (registrovani) prtljag, avio-prevozilac je odgovoran i ako nije kriv, izuzev u slučaju da prtljag ima nedostatak. Za prtljag koji nije predat (registrovan), avio-prevozilac je odgovoran samo ako je kriv.

6) Viša granica odgovornosti za prtljag

Putnik ima pravo da postavi višu granicu odgovornosti avio-prevozioca ako najkasnije na prijavljivanju putnika za let da posebnu izjavu i plati dodatni iznos.

7) Žalbe u vezi sa prtljagom

Ako je prtljag oštećen, izgubljen, uništen ili ako kasni, putnik mora što pre da podnese pisanu žalbu avio-prevoziocu. U slučaju oštećenja predatog (registrovanog) prtljaga putnik mora podneti žalbu u roku od sedam dana, a u slučaju kašnjenja prtljaga u roku od 21 dan, s tim što u oba slučaja rok počinje da teče od dana kad je prtljag predat putniku.

8) Odgovornost ugovornih i stvarnih avio-prevozilaca

Ako avio-prevozilac koji stvarno obavlja prevoz nije istovremeno i ugovorni avio-prevozilac, putnik može da podnese žalbu ili zahtev za naknadu štete protiv bilo koga od njih. Ako su u putnoj karti navedeni ime ili kod avio-prevozioca, on važi kao ugovorni avio-prevozilac.

9) Rok za podnošenje tužbe

Tužba za naknadu štete može da se podnese sudu u roku od dve godine od datuma kad je vazduhoplov sleteo ili je trebalo da sleti,

10) Osnova za informacije

Osnovu za gore navedena pravila čini Montrealska konvencija od 28. maja 1999. godine i zakon kojim se uređuju obligacioni i osnove svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.".

U izvod iz stava 1. ovog člana avio-prevozilac mora uneti važeće granice odgovornosti usvojene u skladu sa članom 24. Montrealske konvencije i objavljene u skladu sa članom 28. stav 2. ovog zakona.".

Član 4.

U članu 161. stav 2. reči: “iz stava 2. ovog člana" zamenjuju se rečima: “iz stava 1. ovog člana".

Član 5.

U članu 175. stav 1. reči: “400.000 dinara" zamenjuju se rečima:,”1.000.000 dinara".

Tačka na kraju tačke 17) zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 18), koja glasi:

“18) ne udovolji ili ne odgovori na podnetu reklamaciju u roku od 60 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije (član 97. stav 5).".

Član 6.

U članu 176. stav 1. reči: “400.000 dinara" zamenjuju se rečima: “1.000.000 dinara".

Tačka na kraju tačke 3) zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 4), koja glasi:

“4) ne udovolji ili ne odgovori na podnetu reklamaciju u roku od 60 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije (član 97. stav 5).".

Član 7.

Posle člana 176. dodaju se naziv člana i član 176a, koji glase:

“Zastarevanje i primena odredaba zakona kojim se uređuju prekršaji

Član 176ba

Prekršajni postupak ne može se pokrenuti niti voditi ako proteknu tri godine od dana kapa 12 prekršaj učinjen.

Zastarevanje se prekida svakom procesnom radnjom nadležnog suda koja se preduzima radi vođenja prekršajnog postupka.

Zastarevanje počinje ponovo da teče posle svakog prekida, ali apsolutna zastarelost nastaje u svakom slučaju po isteku roka od šest godina od dana kada je prekršaj učinjen.

Na sva ostala pitanja koja se tiču prekršajnog postupka primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju prekršaji.”.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENjA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Predviđena rešenja prvenstveno imaju za cilj da u domaćem zakonodavstvu uspostave odgovarajući mehanizam za blagovremeno objavljivanje granica odgovornosti avio-prevozilaca koje se redovno revidiraju u skladu sa članom 24. Montrealske konvencije. Pored toga, donošenje zakona ima za cilj da otkloni uočene nedostatke u tekstu i da na taj način omogući efikasniju primenu i preciznije tumačenje važećeg Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (“Službeni glasnik RS", br. 87/11 i 66/15).

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA PREDLOGA ZAKONA

Članom 1. vrši se izmena stava 1. u članu 26. Zakona, kako bi se jasnije definisalo da se primena odredaba Montrealske konvencije (koja se primenjuje u međunarodnom vazdušnom saobraćaju) proširuju i na domaći prevoz (prevoz koji se obavlja isključivo u Republici Srbiji).

Članom 2. vrši se izmena člana 28. stav 2. Zakona, kako bi se korigovao pravni osnov za donošenje odgovarajućeg akta Vlade. Naime, onako kako sada glasi stav 2. proizlazi da bi Vlada trebalo da donese akt kojim će se propisati kako se objavljuju revizije granice odgovornosti avio-prevozilaca, a zapravo treba da bude dato ovlašćenje Vladi da redovno objavljuje revizije granica odgovornosti, koje budu usvojene u skladu sa članom 24. Montrealske konvencije.

Članom 3. predviđa se izmena člana 32. U ovom članu trenutno je propisana sadržina izvoda o odgovornosti avio-prevozioca prema putnicima i njihovom prtljagu.

Međutim, ograničenja odgovornosti izražena u specijalnim pravima vučenja, koja su navedena u članu 32. Zakona, podložna su povremenim izmenama, s obzirom da član 24. Montrealske konvencije predviđa mehanizam za njihovu reviziju u zavisnosti od određenog inflatornog faktora. Iznosi koji su sada predviđeni i izraženi u specijalnim pravima vučenja u članu 32. Zakona više ne odgovaraj u poslednjoj reviziji koju je izvršila Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva SAO), koja je depozitar Montrealske konvencije. Kako je ovim nacrtom zakona predviđeno ovlašćenje Vlade da objavljuje usvojene revizije granica odgovornosti, to je celishodno predvideti izgled izvoda o odgovornosti koji će se pravovremeno prilagođavati tim izmenjenim i objavljenim granicama odgovornosti bez potrebe da se svaki put vrši izmena Zakona.

Članom 4. se ispravlja očigledna omaška u tekstu Zakona, gde u članu 161. stav 2. postoji pogrešno upućivanje na taj isti stav umesto na stav 1. tog člana.

Članovima 5. i 6. se povećava maksimalni iznos novčane kazne koja se može izreći pravnom licu za prekršaje propisane članovima 175. i 176. Zakona, s obzirom da se dosadašnji iznosi nisu menjali od 2011. godine, a da ove kazne treba da imaju i odvraćajući efekat na moguće izvršioce prekršaja. Takođe, vrše se i dopune čl. 175. i 176. Zakona, kako bi se predvidela prekršajna odredba za avio-prevozioce, odnosno tela koja upravljaju aerodromom, koji u roku koji je propisan članom 97. stav 5. Zakona ne udovolje reklamaciji putnika ili uopšte ne odgovore na podnetu reklamaciju.

Ovakva odredba bi takođe trebalo da obezbedi bolju zaštitu prava putnika, s obzirom da se do sada u praksi često događalo da putnici na podnetu reklamaciju ne dobiju nikakav odgovor.

Članom 7. se tekst Zakona dopunjuje novim članom 1764. S obzirom da je članom 84. stav 5. Zakona o prekršajima predviđena mogućnost da se za prekršaje u određenim oblastima, uključujući vazdušni saobraćaj, posebnim zakonom predvidi duži rok zastarelosti (od roka propisanog u članu 85. stav 1. Zakona o prekršajima koji iznosi godinu dana), ovim članom se predviđa da se prekršajni postupak ne može pokrenuti i voditi ako protekne tri godine od dana kada je prekršaj učinjen, a da apsolutna zastarelost nastaje po isteku roka od šest godina od dana kad je prekršaj učinjen.

Istovremeno, propisuje se da se na sva ostala pitanja koja se tiču prekršajnog postupka primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju prekršaji.

Članom 8. se propisuje da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije".


Izvor: Vebsajt Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 31.08.2023.