Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE: Zakon usaglašen sa preporukama država za borbu protiv korupcije Saveta Evrope


Primena Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019 i 88/2019), koji je usaglašen sa preporukama država za borbu protiv korupcije Saveta Evrope – GREKO, počela je 1. septembra 2020. godine, saopštilo je Ministarstvo pravde.

Zakon, koji menja dosadašnji Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje, 8/2015 - odluka US i 88/2019), predstavlja krovni preventivni antikorupcijski propis, koji jača ulogu i kapacitete Agencije.

Zajedno sa ranije donetim Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma, i korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 i 87/2018 - dr. zakon), Zakonom o lobiranju ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 i 86/2019 - dr. zakon) i Zakonom o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020), Srbija je znatno unapredila normativni okvir za još efikasniju borbu protiv korupcije.

Zakon o sprečavanju korupcije, koji je u Narodnoj skupštini Srbije usvojen 22. maja 2019. godine, uređuje pravni položaj, nadležnost, organizaciju i rad Agencije i uvodi brojne novine vezane za sukob interesa, kumulaciju javnih funkcija, prijavljivanje imovine i prihoda funkcionera, ovlašćenja Agencije, izbor rukovodećih organa.

Osnovni ciljevi novog zakona su zaštita javnog interesa, smanjenje rizika od nastanka korupcije, jačanje integriteta i odgovornost organa javnih vlasti i javnih funkcionera.

Donošenje Zakona je bilo predviđeno Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije za period 2013- 2018. godine, njenog Akcionog plana, kao i Akcionog plana za Poglavlje 23.

Izvor: Vebsajt Danas, 01.09.2020.
Naslov: Redakcija