Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE - Tekst propisa


NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE

Član 1.

U Zakonu o sprečavanju korupcije (“Službeni glasnik RSˮ, br. 35/19, 88/19, 11/21 - autentično tumačenje, 94/21 i 14/22), u članu 2. tačka 3) menja se i glasi:

“3) “javni funkcioner” je:

(1) svako izabrano, postavljeno ili imenovano lice u organu javne vlasti, osim lica koja su predstavnici privatnog kapitala u organu upravljanja privrednog društva koje je organ javne vlasti, kao i državni službenik na položaju, zamenik direktora Agencije za sprečavanje korupcije, šef kabineta predsednika Vlade, šef kabineta potpredsednika Vlade, savetnik predsednika Vlade, savetnik potpredsednika Vlade i posebni savetnik ministra;

(2) direktor, član nadzornog ili izvršnog odbora, kao i predstavnik Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine u skupštini društva u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalna samouprava i gradska opština ima svojstvo člana odnosno akcionara sa više od 50% osnovnog kapitala društva, kao i privrednog društva u kojem Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalna samouprava i gradska opština ima kontrolno vlasništvo po drugom osnovu.ˮ

Član 2.

U članu 35. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

“Organ državne uprave kojem je Agencija podnela inicijativu iz stava 1. ovog člana, dužan je da u roku od 30 dana od dana prijema obavesti Agenciju o prihvatanju, odnosno o razlozima za neprihvatanje inicijative.ˮ

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

“Organ državne uprave dužan je da dostavi Agenciji izjašnjenje o mišljenju iz stava 3. ovog člana.ˮ

Član 3.

U članu 42. stav 2. posle reči: “interesaˮ zapeta i reči: “izuzev ako postoji opasnost od odlaganjaˮ brišu se.

Član 4.

U članu 55. stav 1. posle reči: “funkcijuˮ dodaju se zapeta i reči: “odnosno ako je tokom vršenja javne funkcije donosio ili učestvovao u donošenju odluka u vezi sa poslovanjem tog pravnog lica, preduzetnika ili međunarodne organizacije, odnosno ako je organ javne vlasti u kojem je javni funkcioner vršio javnu funkciju vršio nadzor nad tim pravnim licem, preduzetnikom ili međunarodnom organizacijomˮ.

Član 5.

U članu 59. stav 4. reč: “osamˮ zamenjuje se rečju: “desetˮ.

Član 6.

U članu 60. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

“Ako javni funkcioner ili član porodice želi da zadrži prigodan ili protokolarni poklon koji prelazi 10% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji, a koji nije od posebnog značaja za Republiku Srbiju, autonomnu pokrajinu, lokalnu samoupravu ili gradsku opštinu, može podneti zahtev organu nadležnom za upravljanje imovinom Republike Srbije za otkup poklona po tržišnoj vrednosti.ˮ

Član 7.

U članu 63. stav 2. reči: “tačka 1) i tač. 3) do 8)ˮ brišu se.

Član 8.

U članu 64. stav 2. posle reči: “javniˮ dodaju se zapeta i reči: “izuzev adrese poklonodavca, ako je poklonodavac fizičko liceˮ.

Član 9.

U 68. stav 2. posle reči: “postavljenˮ dodaju se reči: “na istu javnu funkcijuˮ.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

           

IZ OBRAZLOŽENjA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za izmene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije (u daljem tekstu. Zakon) sadržani su u preporukama Evaluacionog izveštaja za Republiku Srbiju (u daljem tekstu: Evaluacioni izveštaj) povodom Petog kruga evaluacije Grupe država za borbu protiv korupcije (GREKO) antikorupcijskog tela Saveta Evrope, čiji je Republika Srbija član. Evaluacioni izveštaj usvojen je na plenarnom zasedanju u Strazburu, od 21. do 25. marta 2022. godine i prati usklađenost Republike Srbije sa antikorupcijskim standardima na temu Sprečavanje korupcije i unapređivanje integriteta u okviru organa centralne vlasti (na najvišim izvršnim funkcijama) i organa za sprovođenje zakona. U navedenim preporukama Evaluacionog izveštaja, između ostalog, izrečeni su konkretni predlozi za unapređenje Zakona, koje bi trebalo uvažiti kako bi se preporuke smatrale ispunjenim u celini.

 Pored toga i Agencija za sprečavanje korupcije (u daljem tekstu: Agencija) je ukazala na određene odredbe Zakona koje bi trebalo precizirati u cilju njegove bolje i pravilnije primene, pa su i iz tog razloga izvršene određene intervencije u tekstu Zakona.

III. OBJAŠNjENjA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije (u daljem tekstu: Nacrt zakona) izmenjen je pojam javnog funkcionera tako što je propisano da je javni funkcioner svako izabrano, postavljeno ili imenovano lice u organu javne vlasti, osim lica koja su predstavnici privatnog kapitala u organu upravljanja privrednog društva koje je organ javne vlasti, kao i državni službenik na položaju, zamenik direktora Agencije za sprečavanje korupcije, šef kabineta predsednika Vlade, šef kabineta potpredsednika Vlade, savetnik predsednika Vlade, savetnik potpredsednika Vlade i posebni savetnik ministra.

Izmena člana 2. stav 1. tačka 3) Zakona izvršena je u skladu sa preporukom iz Evaluacionog izveštaja, gde se u delu Pravni okvir i etički principi/kodeks ponašanja, u stavu 43. preporučuje da Zakon o sprečavanju korupcije bude proširen tako da obuhvati sva lica na najvišim izvršnim funkcijama, uključujući šefove kabineta predsednika i potpredsednika Vlade, kao i specijalne i vladine savetnike. Pored toga, pojam “javni funkcioner” proširuje se i na direktora, člana nadzornog ili izvršnog odbora, kao i predstavnika Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine u skupštini društva u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalna samouprava i gradska opština ima svojstvo člana odnosno akcionara sa više od 50% osnovnog kapitala društva, kao i privrednog društva u kojem Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalna samouprava i gradska opština ima kontrolno vlasništvo po drugom osnovu.

Članom 2. Nacrta zakona izmenjen je član 35. Zakona, tako što je propisana obaveza organa državne uprave kome je Agencija podnela inicijativu da u roku od 30 dana od dana prijema obavesti Agenciju o prihvatanju, odnosno o razlozima za neprihvatanje inicijative. Ova odredba preciznije uređuje postupanje organa državne uprave u vezi sa podnetom inicijativom Agencije. Takođe, u postupku dostavljanja nacrta zakona Agenciji, radi davanja mišljenja o proceni rizika od korupcije, propisuje se obaveza organa državne uprave da Agenciji dostavi izjašnjenje o mišljenju Agencije. Na ovaj način se omogućava da Agencija kroz izjašnjenje nadležnog organa državne uprave o razlozima za prihvatanje, odnosno neprihvatanje mišljenja, sveobuhvatnije sagleda materiju koja je bila predmet izrade mišljenja, u cilju praćenja mogućnosti koruptivnog ponašanja u određenoj oblasti.

Članom 3. Nacrta zakona kojim je izmenjen član 42. Zakona, otklonjen je izuzetak po kome javni funkcioner može da nastavi postupanje u predmetu u kojem postoji sumnja u sukob interesa. Ovom izmenom ispunjena je preporuka iz Evaulacionog izveštaja u delu Sukob interesa, st. 72. i 74, da se od svih osoba na najvišim izvršnim funkcijama zahteva da otkriju ad hoc sukobe interesa, te da izuzetak po kome se onemogućavaju da to čine, u slučaju opasnosti od odlaganja u procesu donošenja odluka, otkloni iz Zakona.

Članom 4. Nacrta zakona izmenjen je član 55. Zakona u cilju preciziranja ograničenja javnog funkcionera da po prestanku javne funkcije zasnuje radni odnos, odnosno poslovnu saradnju sa pravnim licem, preduzetnikom ili međunarodnom organizacijom, imajući u vidu ne samo poslovni odnos između ovih lica, već i upravno-pravni odnos (na primer: učestvovanje u postupku izdavanja dozvole nekom pravnom licu). Jasnije propisanom odredbom izbegavaju se slučajevi koji postoje u praksi, a koji stvaraju nedoumice prilikom primene i tumačenja odredbe.

Članom 5. Nacrta zakona, izvršeno je usklađivanje odredbe člana 59. Zakona sa odredbom člana 62. stav 1. Zakona u vezi sa obavezom obaveštavanja o primljenom poklonu, u pogledu rokova.

Članom 6. Nacrta zakona izmenjen je član 60. Zakona, tako što je posle stava 2. dodat stav 3. kojim se izuzetno dozvoljava mogućnost otkupa prigodnih ili protokolarnih poklona, čime bi se otklonila mogućnost zloupotreba u vezi sa raspolaganjem ovim predmetima.

Članom 7. Nacrta zakona omogućava se vođenje detaljne evidencije o poklonima, s obzirom na obavezu Agencije da utvrđuje da li je poklon uticao na nepristrasnost javnog funkcionera. Izmenom člana 63. Zakona, u postojeću evidenciju uključeni su i podaci o poklonodavcu, čime se omogućava praćenje porekla poklona i eventualnog uticaja na postupanje javnog funkcionera, u cilju otklanjanja mogućnosti za bilo kakvu zloupotrebu.

Članom 8. Nacrta zakona kojim je izmenjen član 64. Zakona, izostavljena je adresa poklonodavca - fizičkog lica kao javnog podatka iz evidencije poklona, iz razloga što je to podatak o ličnosti i ne treba da bude javno dostupan, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Članom 9. Nacrta zakona kojim je izmenjen član 68. Zakona, precizira se odredba prema kojoj javni funkcioner koji je po prestanku javne funkcije odmah ponovo izabran, imenovan ili postavljen, ne podnosi ponovo Izveštaj, ako nema promene podataka iz prethodnog Izveštaja. U pogledu izuzetka od ovog pravila, odredba je precizirana tako da bude jasno da se obaveštenje umesto izveštaja može dostaviti samo prilikom reizbora na istu javnu funkciju, pod uslovom da nije bilo promena u imovini i prihodima.

Članom 10. Nacrta zakona predviđeno je stupanje na snagu zakona.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 03.08.2023.