Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O USPOSTAVLJANJU I FUNKCIONISANJU SISTEMA ZA UPRAVLJANJE KOHEZIONOM POLITIKOM – Tekst propisa


NACRT ZAKONA O USPOSTAVLjANjU I FUNKCIONISANjU SISTEMA ZA UPRAVLjANjE KOHEZIONOM POLITIKOM

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se: ciljevi i načela kohezione politike; fondovi za finansiranje sprovođenja kohezione politike; strateški okvir i postupak pripreme programa za korišćenje fondova kohezione politike (u daljem tekstu: programiranje); sistem i podela odgovornosti upravljanja i kontrole sprovođenja programa kohezione politike (u daljem tekstu: sistem upravljanja i kontrole); sprovođenje, praćenje, izveštavanje, vrednovanje, vidljivost i obaveštavanje javnosti u vezi sa rezultatima programa kohezione politike; i druga pitanja od značaja za razvoj sistema upravljanja i kontrole sprovođenja fondova kohezione politike.

Cilj zakona

Član 2.

Cilj ovog zakona je uspostavljanje sistema za upravljanje i kontrolu sprovođenja kohezione politike Evropske unije, kao i utvrđivanja postupka za pripremu relevantnih dokumenata u skladu sa ciljevima kohezione politike i obavezama Republike Srbije preuzetim u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Koheziona politika

Član 3.

Koheziona politika je politika Evropske unije koja za predmet ima podsticanje opšteg i uravnoteženog razvoja i jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije kroz smanjenje razlika u stepenu razvijenosti različitih regiona i smanjenje zaostajanja najmanje razvijenih regiona.

Koheziona politika se sprovodi u skladu sa pravilima deljenog upravljanja između Evropske komisije i Republike Srbije kojim se utvrđuje način izvršenja budžetskih sredstava Evropske unije iz fondova kohezione politike koji su opredeljeni za Republiku Srbiju (u daljem tekstu: deljeno upravljanje) i pravilima Evropske unije koja važe za fondove kohezione politike (u daljem tekstu: važeća pravila).

Fondovi za finansiranje sprovođenja kohezione politike

Član 4.

Sredstva za finansiranje kohezione politike obezbeđuju se iz:

1)         Evropskog fonda za regionalni razvoj (u daljem tekstu: EFRR);

2)         Evropskog socijalnog fonda plus (u daljem tekstu: ESF+);

3)         Kohezionog fonda (u daljem tekstu: KF) i

4)         Fonda za pravednu tranziciju (u daljem tekstu: FPT).

Fondovi navedeni u stavu 1. ovog člana doprinose jačanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije kroz ostvarivanje ciljeva Ulaganje u zapošljavanje i rast i Evropska teritorijalna saradnja (Interreg).

Značenje izraza

Član 5.

U smislu ovog zakona, upotrebljeni izrazi imaju sledeća značenja:

1)         korisnik označava

a) svako pravno lice, bez obzira da li ima status privatnog pravnog lica, državnog organa, organa autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave ili imaoca javnih ovlašćenja, svako fizičko lice ili svaki subjekt bez pravnog subjektiviteta ukoliko su odgovorni za početak realizacije operacija ili za njihovo pokretanje i sprovođenje;

b) u kontekstu javno-privatnih partnerstava (JPP), javno telo koje kao javni partner pokreće operaciju JPP-a ili fizičko ili pravno lice odabrano kao privatni partner u odgovarajućem postupku utvrđenom posebnim zakonom za njeno sprovođenje;

v) u kontekstu šema državne pomoći, učesnik na tržištu koji prima pomoć;

g) u kontekstu de minimis pomoći, davalac državne pomoći, koji je odgovoran za pokretanje ili istovremeno pokretanje i sprovođenje operacije;

d) u kontekstu finansijskih instrumenata, upravljački organ koji upravlja finansijskim instrumentom i/ili telo koje sprovodi finansijske instrumente;

2)         operacija označava:

a) projekat, ugovor, akciju ili grupu projekata odabranih u okviru određenog programa;

b) u kontekstu finansijskih instrumenata, doprinos programa finansijskom instrumentu i kasnija finansijska podrška koja se pruža krajnjim primaocima tog finansijskog instrumenta;

3)         operacija od strateškog značaja je operacija koja daje značajan doprinos postizanju ciljeva programa i koja podleže posebnim merama praćenja i komunikacije;

4)         partner označava većinu predstavnika relevantnih javnih organa, zainteresovanih strana odabranih i uključenih u pripremu, sprovođenje, praćenje sprovođenja i vrednovanje programa;

5)         partnerska država označava svaku državu koja nije članica Evropske unije, a koja je obuhvaćena Instrumentom za pretpristupnu pomoć ili Instrumentom za susedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju;

6)         cilj politike je cilj kohezione politike određen Sporazumom o partnerstvu i programom u skladu sa važećim pravilima za koji se vrši preliminarna finansijska alokacija sredstava određenih fondova kohezione politike;

7)         specifični cilj je prioritet određen Sporazumom o partnerstvu i programom u skladu sa važećim pravilima koji doprinosi određenom cilju politike i koji se ostvaruju kroz sprovođenje operacija predviđenih programom;

8)         Evropski kodeks ponašanja za partnerstvo je propis Evropske unije kojim se uređuju načela, dobra praksa i drugi zahtevi u pogledu učešća i zastupljenosti partnera u pripremi, sprovođenju, praćenju sprovođenja i vrednovanju programskih dokumenata čija realizacija se finansira iz fondova kohezione politike.

9)         okvir učinka je skup pokazatelja učinka prema kojima se sagledava učinak sprovođenja programa.

10)       nepravilnost označava svako kršenje važećih pravila koje proizlazi iz činjenja ili nečinjenja privrednog subjekta, koje šteti ili bi moglo naštetiti budžetu Republike Srbije i/ili Evropske unije i optereti ga neopravdanim rashodom;

11)       privredni subjekt znači svako fizičko ili pravno lice, ili bilo koji drugi subjekt koji je uključen u sprovođenje fondova kohezione politike, osim državnih organa i pravnih lica kada istupaju kao nosioci javnih ovlašćenja;

12)       sistemska nepravilnost označava svaku nepravilnost koja se može ponavljati i koja ima visoku verovatnoću pojavljivanja u sličnim vrstama operacija, kao posledice ozbiljnih nedostataka sistema, uključujući nemogućnosti uspostavljanja odgovarajućih postupaka u skladu sa važećim pravilima;

13)       ozbiljan nedostatak označava nedostatak u delotvornom funkcionisanju sistema upravljanja i kontrole za koji su potrebna znatna poboljšanja sistema u skladu sa važećim pravilima;

14)       subjekti revizije su organi državne uprave kojima se poveravaju poslovi u sistemu upravljanja i kontrole i korisnici;

15)       grupa revizora je grupa sastavljena od predstavnika revizora iz država učesnica u programu Evropske teritorijalne saradnje (Interreg), koja pruža podršku u radu Revizorskom organu;

16)       nacionalni doprinos su javna i/ili privatna sredstva opredeljena Sporazumom o partnerstvu i programom kao doprinos finansijskim sredstvima fondova kohezione politike za ostvarivanje specifičnih ciljeva u skladu sa važećim pravilima;

17)       Evropski stub socijalnih prava je skup dokumenata Evropske unije kojom se uspostavljaju okvirna načela za buduće akcije država članica Evropske unije na ostvarivanju prava na jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, pravedne uslove rada, socijalnu zaštitu i inkluziju.

18)       Prevara označava svaku namernu radnju ili propust koji se odnosi na:

-           korišćenje ili predstavljanje lažnih, netačnih ili nepotpunih izjava ili dokumenata, što za posledicu ima prisvajanje ili nezakonito zadržavanje sredstava iz budžeta Evropske unije;

-           ne obelodanjivanje informacija čime se krši neka konkretna obaveza sa istim učinkom;

-           pogrešnu primenu takvih sredstava u svrhe koje nisu one za koje su prvobitno dodeljena;

19)       Sumnja na prevaru znači nepravilnost koja dovodi do pokretanja upravnog ili sudskog postupka kako bi se utvrdilo prisustvo namernog ponašanja, posebno prevare;

20)       Aktivna korupcija je namerna radnja onoga ko obećava ili daje, direktno ili preko posrednika, bilo kakvu prednost bilo koje vrste službenom licu za sebe ili za treće lice da on postupi ili da se uzdrži od postupanja u skladu sa svojom dužnošću ili u vršenju svojih funkcija kršenje njegove službene dužnosti na način koji šteti ili bi mogao štetiti finansijskim interesima Unije;

21)       Pasivna korupcija je namerna radnja državnog službenika koji, direktno ili preko posrednika, traži ili prima bilo koju vrstu prednosti za sebe ili treće lice, ili prihvata obećanje takve prednosti, da deluje ili da se uzdrži od delovanja u skladu sa svojom dužnošću ili u ostvarivanju njegovih funkcija kršenjem svoje službene dužnosti na način koji šteti ili bi mogao da šteti finansijskim interesima Unije;

22)       Sukob interesa znači da je nepristrasno i objektivno vršenje funkcija finansijskog aktera ili drugog lica ugroženo iz razloga koji uključuju porodicu, emocionalni život, politički ili nacionalni afinitet, ekonomski interes ili bilo koji drugi direktni ili indirektni lični interes.

Načelo sveobuhvatnog partnerstva

Član 6.

Postupak pripreme, donošenja, sprovođenja Sporazuma o partnerstvu i programa, kao i praćenje i vrednovanje kohezione politike na teritoriji Republike Srbije organizuje se i sprovodi kroz sveobuhvatno partnerstvo koje, u skladu sa potrebama pripreme, donošenja i sprovođenja određenog programa, može uključiti najmanje sledeće partnere:

1)         organe državne uprave, stručne službe Vlade i druge nosioce javnih ovlašćenja čija nadležnost je relevantna za izradu Sporazuma o partnerstvu i programa;

2)         organe autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;

3)         subjekte regionalnog razvoja u skladu sa važećim propisima;

4)         ekonomske i socijalne partnere, uključujući nacionalno, regionalno i lokalno organizovane socijalne partnere, privredne komore, privredna udruženja i druga slična tela na nacionalnom i regionalnom nivou;

5)         relevantna tela koja predstavljaju civilno društvo, a naročito udruženja građana i tela koji za cilj imaju zaštitu životne sredine, promovisanje socijalne inkluzije, osnovnih ljudskih prava i sloboda, prava osoba sa invaliditetom, rodne ravnopravnosti i nediskriminacije;

6)         univerzitete, fakultete i druge naučnoistraživačke organizacije.

Za pripremu, donošenje i sprovođenje programa u okviru cilja Evropske teritorijalne saradnje (Interreg) partnerstvo će uključivati i partnere iz država učesnica u određenom programu.

Načelo sveobuhvatnog partnerstva se sprovodi u skladu sa zahtevima Evropskog kodeksa ponašanja za partnerstvo.

Načela upravljanja sredstvima kohezione politike

Član 7.

Nosioci poslova kohezione politike se prilikom pripreme, sprovođenja, praćenja, izveštavanja i vrednovanja programa kohezione politike rukovode načelima transparentnosti, javnosti, proverljivosti, tačnosti, srazmernosti, efikasnosti, delotvornosti i dobrog finansijskog upravljanja.

Horizontalna načela

Član 8.

Nosioci poslova kohezione politike se tokom pripreme, sprovođenja, praćenja, izveštavanja i vrednovanja programa kohezione politike staraju o:

1)         poštovanju osnovnih prava usklađenosti programa i njihovog sprovođenja sa Poveljom o osnovnim pravima Evropske unije;

2)         poštovanju jednakosti između muškaraca i žena, rodne ravnopravnosti i integraciji rodne perspektive;

3)         sprečavanju svake diskriminacije na osnovu pola, rase ili etničkog porekla, vere ili uverenja, invaliditeta, starosti ili seksualne orijentacije;

4)         ostvarivanju ciljeva fondova u skladu sa ciljevima promovisanja održivog razvoja, i borbe protiv klimatskih promena.

II STRATEŠKI OKVIR

Sporazum o partnerstvu

Član 9.

Sporazum o partnerstvu je strateški dokument kojim se utvrđuje strateški okvir, pravci programiranja i mehanizmi za delotvorno korišćenje sredstava kohezione politike u skladu sa važećim pravilima.

Sporazumom o partnerstvu se, između ostalog, utvrđuje preliminarna finansijska raspodela sredstava iz fondova kohezione politike i lista programa sa preliminarnom finansijskom raspodelom sredstava iz svakog fonda kohezione politike obuhvaćenog Sporazumom o partnerstvu sa odgovarajućim nacionalnim doprinosom za svaku godinu.

Postupak pripreme i usvajanja Sporazuma o partnerstvu

Član 10.

Sporazum o partnerstvu usvaja Vlada na predlog Ministarstva nadležnog za poslove uspostavljanja i razvoja sistema za korišćenje fondova kohezione politike Evropske unije (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Sporazum o partnerstvu priprema se u skladu sa načelom sveobuhvatnog partnerstva.

Nosioci poslova u sistemu upravljanja i kontrole, drugi organi državne uprave i stručne službe Vlade dužni su da sarađuju sa organom iz stava 1. ovog člana i da na njegov zahtev pruže sve neophodne podatke iz svoje nadležnosti za potrebe izrade i pripreme predloga Sporazuma o partnerstvu.

Sporazum o partnerstvu se menja ili dopunjuje u postupku propisanom za njegovo usvajanje.

Ministarstvo propisuje metodologiju i postupak pripreme Sporazuma o partnerstvu i način uključivanja partnera u skladu sa načelom sveobuhvatnog partnerstva i važećim pravilima.

Elementi Sporazuma o partnerstvu

Član 11.

Sporazum o partnerstvu sadrži sledeće elemente:

1)         odabrane ciljeve politike i posebne ciljeve Fonda za pravednu tranziciju;

2)         za svaki odabrani cilj politike i odabrani specifični cilj Fonda za pravednu tranziciju:

a)         sažet prikaz izbora politike i glavne rezultate koji se očekuju za svaki fond obuhvaćen Sporazumom o partnerstvu;

b)         način sprovođenja koordinacije, razgraničenja i komplementarnost između fondova i, prema potrebi, koordinaciju između programa;

c)         način ostvarivanja uzajamne komplementarnosti fondova kohezione politike obuhvaćenih Sporazumom o partnerstvu sa drugim fondovima i instrumentima pomoći Evropske unije;

3)         preliminarnu finansijsku raspodelu sredstava svakog fonda obuhvaćenog Sporazumom o partnerstvu;

4)         preliminarnu ciljnu vrednost doprinosa Sporazuma o partnerstvu u borbi protiv klimatskih promena;

5)         listu programa obuhvaćenih Sporazumom o partnerstvu sa preliminarnom finansijskom raspodelom sredstava iz svakog fonda obuhvaćenog Sporazumom o partnerstvu sa odgovarajućim nacionalnim doprinosom za svaku godinu, koji će, prema potrebi, biti dodatno raščlanjen prema kategorijama regiona;

6)         sažet prikaz mera jačanja administrativnih kapaciteta za sprovođenje fondova obuhvaćenih Sporazumom o partnerstvu; i

7)         druge elemente u skladu sa važećim pravilima.

Ministarstvo bliže propisuje elemente Sporazuma o partnerstvu.

III PROGRAMIRANjE

Program

Član 12.

Program je dokument kohezione politike kojim se utvrđuje jedan ili više prioriteta u skladu sa ciljevima kohezione politike čija realizacija se finansira iz jednog ili više fondova u skladu sa Sporazumom o partnerstvu i važećim pravilima.

Elementi programa

Član 13.

Program, između ostalog, sadrži sledeće elemente:

1)         prikaz doprinosa programa ciljevima politike ili posebnom cilju Fonda za pravednu tranziciju;

2)         sažet prikaz izazova, uzimajući u obzir naročito ekonomske, socijalne i teritorijalne razlike i nejednakosti, potrebe za ulaganjem, administrativne kapacitete za upravljanje, izazove utvrđene relevantnim preporukama Evropske unije za Srbiju i druge relevantne izazove;

3)         obrazloženje odabranih ciljeva politike, pripadajućih prioriteta, specifičnih ciljeva i oblika podrške;

4)         za svaki odabrani prioritet odgovarajući specifični cilj;

5)         za svaki utvrđen specifični cilj, prikaz povezanih akcija, pokazatelja učinka, pokazatelja rezultata, ključnih tačaka i ciljnih vrednosti, okvira učinka, ciljne grupe, ciljne teritorije uključujući planirano korišćenje instrumenata za teritorijalni razvoj, planirane upotrebe finansijskih instrumenata, vrste intervencije, okvirne raspodele programiranih sredstava prema vrsti intervencije, i drugih relevantnih podataka u skladu sa važećim pravilima;

6)         za svaki odabrani prioritet tehničke pomoći, prikaz povezanih akcija, pokazatelja učinka sa odgovarajućim ključnim tačkama i ciljnim vrednostima, ciljne grupe, vrste intervencija i okvirne raspodele programiranih sredstava prema vrsti intervencije i drugih relevantnih podataka u skladu sa važećim pravilima;

7)         opis planirane upotrebe/namene tehničke pomoći namenjene jačanju administrativnih kapaciteta, tela, partnera, korisnika za delotvorno upravljanje i upotrebu fondova;

8)         finansijski plan;

9)         opis mera i koraka koje se preduzimaju u cilju uključivanja relevantnih partnera u postupak pripreme programa i njihove uloge u sprovođenju, praćenju i vrednovanju programa;

10)       procenu ispunjenosti uslova koji omogućuju sprovođenje na dan podnošenja programa;

11)       predviđeni pristup komunikaciji i njegovoj vidljivosti definisanjem njegovih ciljeva, ciljne javnosti, komunikacijskih kanala, uključujući aktivnosti otvaranja prema javnosti na društvenim medijima, prema potrebi, planiranog budžeta i relevantnih pokazatelja za praćenje i vrednovanje;

12)       programske organe ili, ako je to primenjivo, u slučaju tehničke pomoći tela kojima Evropska komisija izvršava plaćanja; i

13)       druge elemente u skladu sa važećim pravilima.

Ministarstvo bliže propisuje elemente programa.

Postupak pripreme i usvajanja programa

Član 14.

Program usvaja Vlada na predlog Ministarstva.

Program se priprema u skladu sa načelom sveobuhvatnog partnerstva u skladu sa članom 6. ovog zakona.

Nosioci poslova u sistemu upravljanja i kontrole, drugi organi državne uprave i stručne službe Vlade dužni su da sarađuju sa organom iz stava 1. ovog člana i da na njegov zahtev pruže sve neophodne podatke iz svoje nadležnosti za potrebe izrade i pripreme predloga programa.

Program se menja ili dopunjuje u postupku propisanom za njegovo usvajanje.

Ministarstvo propisuje metodologiju i postupak pripreme programa i način uključivanja partnera u skladu sa načelom sveobuhvatnog partnerstva i važećim pravilima.

Posebna pravila za programe Evropske teritorijalne saradnje (Interreg)

Član 15.

Republika Srbija preko svojih organa učestvuje u izradi programa Evropske teritorijalne saradnje (Interreg) zajedno sa drugim državama članicama Evropske unije i, po potrebi, trećim državama partnerima, u skladu sa pravilima deljenog upravljanja i važećim pravilima.

Na elemente, postupak pripreme i donošenja programa Evropske teritorijalne saradnje (Interreg), odnosno davanja saglasnosti na program Evropske teritorijalne saradnje (Interreg), shodno se primenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuju elementi, postupak pripreme i donošenja programa.

IV PREDUSLOVI PODRŠKE IZ FONDOVA KOHEZIONE POLITIKE

Član 16.

Preduslovi podrške iz fondova kohezione politike su opšti zahtevi kohezione politike i/ili tematski zahtevi utvrđeni u skladu sa važećim pravilima za pojedine fondove kohezione politike koji moraju biti ispunjeni da bi se omogućilo delotvorno i efikasno postizanje specifičnog cilja koji je definisan programom (u daljem tekstu: preduslovi podrške).

 

Preduslovi podrške moraju biti ispunjeni pre usvajanja ili izmene programa i tokom sprovođenja programa da bi rashodi operacija sprovođenja programa mogli da budu nadoknađeni sredstvima iz fondova kohezione politike.

Ministarstvo dostavlja Vladi obrazloženo mišljenje o ispunjenosti preduslova podrške uz predlog programa.

Ministarstvo prati i izveštava Vladu o ispunjenosti preduslova podrške tokom sprovođenja programa i predlaže mere za njihovo ispunjavanje.

V SISTEM UPRAVLjANjA I KONTROLE

Član 17.

Za svaki program uspostavlja se sistem upravljanja i kontrole.

Sistem upravljanja i kontrole obezbeđuje usaglašenost programa i njihovog sprovođenja sa ciljevima kohezione politike, važećim pravilima i načelima zakonitosti, regularnosti i dobrog finansijskog upravljanja.

U sistemu upravljanja i kontrole sprovođenja programa određuju se sledeći organi:

1.         Koordinacioni organ;

2.         Upravljački organ;

3.         Organ koji vrši računovodstvenu funkciju,

4.         Revizorski organ.

Upravljački organ, Organ koji vrši računovodstvenu funkciju i Revizorski organ su Programski organi.

1.         Koordinacioni organ

Član 18.

Poslove Koordinacionog organa obavlja Ministarstvo. Koordinacioni organ:

1)         predlaže Vladi donošenje propisa za sprovođenje ovog zakona;

2)         bliže propisuje elemente, postupak i metodologiju pripreme programa;

3)         koordinira rad organa i tela u postupku izrade i pripreme programa i procesu sprovođenja programa, praćenja, izveštavanja i vrednovanja rezultata programa;

 

4)         propisuje način uključivanja partnera u proces izrade, pripreme, donošenja, sprovođenja i praćenja Sporazuma o partnerstvu i programa;

5)         prati i izveštava Vladu o ispunjenosti preduslova podrške za delotvorno i efikasno sprovođenje programa;

6)         koordinira procesom uspostavljanja sistema upravljanja i kontrole i usmerava aktivnosti na izgradnji administrativnih kapaciteta;

7)         koordinira i prati sprovođenje mera i aktivnosti u oblasti komunikacije i vidljivost fondova kohezione politike, kao i drugih fondova i instrumenata EU po potrebi;

8)         predlaže, koordinira i prati sprovođenje mera i aktivnosti za unapređenje administrativnih kapaciteta svih organa, tela i partnera uključenih u sprovođenje kohezione politike;

9)         koordinira korišćenje tehničke pomoći u okviru fondova kohezione politike;

10)       bliže propisuje način postupanja za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, kao i procedure za obavljanje poslova iz nadležnosti ostalih organa;

11)       osigurava da se razmena informacija između korisnika i programskih organa i tela vrši putem elektronskih sistema za razmenu podataka (u daljem tekstu: elektronski sistem);

12)       obavlja i druge poslove u okviru funkcije koordinacije u skladu sa ciljevima zakona.

2.         Programski organi

Uspostavljanje Programskih organa

Član 19.

Za sprovođenje svakog programa imenuju se Programski organi.

Poslove Programskih organa mogu obavljati organi državne uprave i službe Vlade u skladu sa ovim zakonom.

Vlada imenuje rukovodioce odgovorne za vršenje poslova Upravljačkog organa, Organa koji vrši računovodstvenu funkciju i Revizorskog organa u skladu sa ovim zakonom.

a) Upravljački organ

Član 20.

Upravljački organ upravlja programom, odgovara za njegovo zakonito i pravilno sprovođenje i efikasno i delotvorno ostvarivanje njegovih ciljeva.

Poslove Upravljačkog organa obavlja ministarstvo odgovorno za upravljanje programom.

 

Poslovi Upravljačkog organa

Član 21.

Upravljački organ:

1)         vrši izbor operacija koje će biti sprovedene radi ostvarenja specifičnih ciljeva programa primenom pravila koja važe za korišćenje sredstva kohezione politike za cilj Ulaganje u zapošljavanje i rast;

2)         proverava da li su proizvodi i/ili usluge sufinansirani iz sredstava fondova kohezione politike isporučeni, usaglašenost odabrane operacije sa važećim pravilima i uslovima podrške iz fondova kohezione politike i ispunjenost drugih zahteva za finansiranje troškova operacija iz sredstava fondova kohezione politike u skladu sa važećim pravilima;

3)         obezbeđuje, u skladu sa raspoloživošću finansiranja, isplatu dospelih iznosa korisnicima u skladu sa važećim pravilima;

4)         sprečava, otkriva i ispravlja nepravilnosti i predlaže, izrađuje i primenjuje efektivne i proporcionalne mere i procedure za suzbijanje prevara uzimajući u obzir prepoznate rizike;

5)         potvrđuje da su rashodi uneseni u računovodstvenu dokumentaciju zakoniti i pravilni;

6)         izrađuje izjavu o upravljanju i izvršava druge zadatke u vezi sa upravljanjem programom u skladu sa važećim pravilima;

7)         predlaže Vladi imenovanje jednog ili više posredničkih organa za obavljanje određenih poverenih poslova u vezi sa programom pod njegovom odgovornošću gde je to primenjivo;

8)         prati i nadzire vršenje poverenih poslova od strane Posredničkih organa;

9)         pomaže rad Odbora za praćenje davanjem potrebnih informacija i postupanjem po njegovim odlukama i preporukama;

10)       priprema godišnji izveštaj o učinku programa;

11)       elektronski evidentira i skladišti podatke o svakoj operaciji neophodne za praćenje, vrednovanje, finansijsko upravljanje, verifikaciju i reviziju i obezbeđuje sigurnost, integritet i poverljivost podataka i autentifikaciju korisnika;

12)       sarađuje sa Revizorskim organom i izjašnjava se na godišnji izveštaj o reviziji;

13)       obavlja i druge poslove u okviru upravljačke funkcije u skladu sa važećim pravilima.

Posrednički organi

Član 22.

Posrednički organ je organ državne uprave, posebna organizacija, javna agencija, imalac javnih ovlašćenja ili pravno lice koje deluje i izvršava poslove u okviru odgovornosti i u ime Upravljačkog organa.

Vlada na predlog Upravljačkog organa može ovlastiti jedno ili više Posredničkih organa da izvršava određene poverene poslove u okviru njegove odgovornosti.

Posrednički organ je dužan da redovno obaveštava Upravljački organ u toku izvršavanja poverenih poslova o statusu ostvarivanja ciljeva utvrđenih programom i da postupa po njegovim zahtevima i uputstvima.

b) Organ koji vrši računovodstvenu funkcija

Član 23.

Organ koji vrši računovodstvenu funkcija (u daljem tekstu: Računovodstveni organ) obavlja računovodstvene poslove za potrebe sprovođenja programa.

Poslove Računovodstvenog organa obavlja ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Poslovi Računovodstvenog organa

Član 24.

Računovodstveni organ:

1)         izrađuje i podnosi zahteve za plaćanje Evropskoj komisiji u skladu sa važećim pravilima;

2)         sastavlja potpun, tačan i istinit obračun rashoda programa za svaku obračunsku godinu

3)         sastavlja i podnosi računovodstvenu dokumentaciju, potvrđuje njenu potpunost, tačnost i ispravnost u skladu sa važećim pravilima;

4)         vodi evidenciju o svim elementima računovodstvene dokumentacije u elektronskom sistemu u skladu sa važećim pravilima;

5)         preračunava iznos rashoda nastalih u drugoj valuti u evro u skladu sa važećim pravilima;

6)         daje prognoze iznosa za podnošenje zahteva za plaćanje za tekuću i narednu kalendarsku godinu;

7)         obavlja druge poslove u okviru računovodstvene funkcije u skladu sa važećim pravilima.

v) Revizorski organ

Član 25.

Revizorski organ je odgovoran za sprovođenje revizije sistema upravljanja i kontrole, revizije operacija i revizije računa kako bi pružio Evropskoj komisiji nezavisno uverenje u pogledu pravilnog funkcionisanja sistema upravljanja i kontrole i zakonitosti i regularnosti troškova uključenih u računovodstvenu dokumentaciju koja je podnesena Evropskoj komisiji.

Revizorski organ je funkcionalno i finansijski nezavisan u odnosu na subjekte revizije.

Poslove Revizorskog organa obavlja služba Vlade kojoj su povereni poslovi revizije sistema upravljanja sredstvima EU.

Poslovi Revizorskog organa

Član 26.

Revizorski organ:

1)         sprovodi revizije sistema upravljanja i kontrole, revizije operacija i revizije finansijskih izveštaja/godišnjih računa i prati izvršenje datih preporuka (u daljem tekstu: revizorski rad);

2)         proverava potpunost, tačnost i istinitosti računovodstvene i druge dokumentacije;

3)         utvrđuje zakonitost i regularnost rashoda/troškova uključenih u računovodstvenu dokumentaciju;

4)         procenjuje delotvornost sistema upravljanja i kontrole;

5)         izrađuje godišnje revizorsko mišljenje koje obuhvata:

a) potpunost, tačnost i istinitost računovodstvene dokumentacije;

b) zakonitost i regularnost rashoda/troškova uključenih u računovodstvenu dokumentaciju;

v) delotvorno funkcionisanje sistema upravljanja i kontrole;

6)         izrađuje godišnji izveštaj o kontroli kojim podupire godišnje revizorsko mišljenje (u daljem tekstu: godišnji izveštaj);

7)         predlaže sprovođenje korektivnih mera;

8)         priprema i donosi revizijsku strategiju;

9)         učestvuje u pripremi propisa i drugih akata o reviziji sistema;

10)       uspostavlja i koordinira rad Grupe revizora koja je sastavljena od predstavnika nadležnih revizorskih organa iz država učesnica u određenom programu Evropske teritorijalne saradnje (Interreg)

11)       obavlja druge poslove u okviru revizorske funkcije u skladu sa važećim pravilima.

Revizorski organ obavlja revizorski rad u skladu sa revizorskom strategijom i međunarodno prihvaćenim standardima revizije.

Revizorski organ sprovodi revizije operacija u skladu sa pravilima koja su na snazi u trenutku sprovođenja revizije operacija koja uključuju provere na licu mesta.

Revizorski organ priprema revizorsku strategiju nakon konsultovanja sa Upravljačkim organom zasnovanu na proceni rizika i obuhvata reviziju sistema Upravljačkog organa i sistema Organa koji vrši računovodstvenu funkciju.

Programski organi, organi državne uprave, službe Vlade, imaoci javnih ovlašćenja, korisnici i krajnji primaoci dužni su da Revizorskom organu: omoguće pristup dokumentima, podacima i drugim informacijama neophodnim za planiranje i vršenje revizije; obezbede nesmetani pristup službenim prostorijama i imovini, aktima, poslovnim knjigama, elektronskim podacima i informacionim sistemima, kao i dostupnost zaposlenih i da na njegov zahtev bez odlaganja dostave dokumentaciju i pruže objašnjenja o svim pitanjima od značaja za vršenje postupka revizije.

Dostavljanje revizorskih izveštaja Evropskoj komisiji

Član 27.

Revizorski organ dostavlja Evropskoj komisiji godišnje revizorsko mišljenje, godišnji izveštaj o kontroli, izveštaj o reviziji nakon okončanja postupka sa subjektima revizije na kojima je sprovedena revizija u skladu sa revizorskom strategijom i međunarodno prihvaćenim standardima revizije.

3.         Posebna tela za programe Evropske teritorijalne saradnje (Interreg)

Zajednički sekretarijat

Član 28.

Države učesnice u programu Evropske teritorijalne saradnje (Interreg), obrazuje zajednički sekretarijat programa u skladu sa važećim pravilima (u daljem tekstu: Zajednički sekretarijat).

Zajednički sekretarijat:

1)         pomaže Upravljačkom organu i Odboru za praćenje sprovođenja u obavljanju njihovih poslova za programe donete u okviru Evropske teritorijalne saradnje (Interreg) u skladu sa važećim pravilima;

2)         pruža informacije potencijalnim korisnicima o mogućnostima dodele finansijskih sredstava i oblicima podrške operacijama u okviru programa Evropske teritorijalne saradnje (Interreg) i pruža pomoć korisnicima i partnerima u sprovođenju operacija;

3)         ostvaruje saradnju i koordinira rad predstavništva zajedničkog sekretarijata koje su uspostavljene u državama učesnicama programa Evropske teritorijalne saradnje (Interreg).

Upravljački organ obezbeđuje prostor i druge uslove za rad Zajedničkog sekretarijata u skladu sa važećim pravilima.

Posebna tela za programe u kojima je upravljanje i kontrola programa poverena drugoj državi učesnici

Član 29.

Kada je u skladu sa važećim pravilima upravljanje i kontrola programa u okviru Evropske teritorijalne saradnje (Interreg) povereno drugoj državi učesnici obrazuju se posebna tela za sprovođenje programa:

1)         Nacionalni organ;

2)         Kontrolor (u daljem tekstu: Kontrolno telo);

3)         Članovi Grupe revizora i

4)         Predstavništvo zajedničkog sekretarijata i Nacionalna kontakt tačka.

Nacionalni organ

Član 30.

Poslove Nacionalnog organa obavlja Ministarstvo.

Nacionalni organ uspostavlja saradnju sa Upravljačkim organom programa iz druge države učesnice u programu i pomaže mu u pripremi, sprovođenju, praćenju, vrednovanju, izveštavanju i zatvaranju programa u skladu sa važećim pravilima.

Poslovi Nacionalnog organa

Član 31.

Nacionalni organ:

1)         uspostavlja sistem upravljanja i kontrole sprovođenja programa Evropske teritorijalne saradnje (Interreg) u Republici Srbiji;

2)         koordinira pripremu programa Evropske teritorijalne saradnje (Interreg) i osigurava učešće relevantnih institucija i partnera;

3)         uspostavlja Predstavništva Zajedničkog sekretarijata, Nacionalne kontakt tačke za programe Evropske teritorijalne saradnje (Interreg);

4)         koordinira učešće Republike Srbije u Zajedničkim grupama za programiranje i Odborima za praćenje;

5)         uspostavlja sistem i uređuje način postupanja u slučaju nepravilnosti, prigovora, povraćaja sredstava, preporuke revizije, praćenja, vrednovanja i izveštavanja po programima Evropske teritorijalne saradnje (Interreg) i

6)         obavlja druge poslove u skladu sa važećim pravilima.

Kontrolno telo

Član 32.

Kontrolno telo u skladu sa važećim pravilima sprovodi provere kako bi potvrdio:

1)         da su sufinansirani proizvodi isporučeni, radovi izvedeni i usluge izvršene;

2)         da su sprovedene aktivnosti u okviru odabranih operacija usaglašene sa važećim pravilima, programom i uslovima finansiranja;

3)         da su uslovi za naknadu rashoda krajnjeg korisnika ispunjeni.

Poslove Kontrolnog tela obavlja organ državne uprave.

Vlada, na predlog Ministarstva, imenuje rukovodioca organa državne uprave odgovornog za vršenje poslova Kontrolnog tela.

Članovi Grupe revizora

Član 33.

Grupu revizora za programe Evropske teritorijalne saradnje (Interreg) u kojima je upravljanje i kontrola poverena drugoj državi učesnici uspostavlja Revizorski organ te države.

Služba Vlade koja vrši poslove revizije sistema upravljanja sredstvima EU imenuje članove koji učestvuju u radu Grupe revizora i obezbeđuje prostor i druge uslove za njihov rad.

Predstavništvo zajedničkog sekretarijata i Nacionalna kontakt tačka

Član 34.

Predstavništvo zajedničkog sekretarijata pomaže u poslovima Zajedničkog sekretarijata iz druge države učesnice u programu, kao i ostalih posebnih tela programa u skladu sa važećim pravilima.

Nacionalni organ uspostavlja, obezbeđuje prostor i druge uslove za rad Predstavništva zajedničkog sekretarijata i Nacionalne kontakt tačke.

VI UPRAVLjANjE NEPRAVILNOSTIMA I ZAŠTITA FINANSIJSKIH INTERESA EVROPSKE UNIJE

Sistem upravljanja nepravilnostima

Član 35.

Upravljački organ uspostavlja sistem za upravljanje i podnošenje izveštaja o nepravilnostima kod sprovođenja fondova kohezione politike Evropskoj komisiji.

Rukovodilac Upravljačkog organa, odnosno posredničkog organa, daje obavezujuća uputstva odgovornim licima u upravljačkom organu, odnosno posredničkom organu i korisnicima, u vezi sa merama koje je potrebno preduzeti radi otkrivanja, sprečavanja i suzbijanja nepravilnosti.

Državni službenik, zaposleni ili radno angažovani u Programskim organima, u posredničkom organu, kod korisnika, privrednog subjekta ili treće lice dužni su da prijave svako odstupanje, nedoslednost ili kršenje propisa ili odredaba ugovora koje predstavlja nepravilnost ili izaziva osnovanu sumnju da je došlo do prevare.

Državni službenik i zaposleni ili radno angažovani u Programskim organima, kod korisnika, u privrednim subjektima, u posredničkim organima i drugim organima ili telima uključenim u sprovođenje Programa kohezione politike, dužni su da potpišu izjavu da su upoznati sa pojmom nepravilnosti i sa sistemom prijavljivanja nepravilnosti.

Protiv lica koja prijavi nepravilnost ne može se pokrenuti disciplinski postupak, doneti rešenje o prestanku radnog odnosa ili otkaz ugovora o radu, ugovora o delu, ili dr. ugovora na osnovu kojeg je radno angažovan, niti preduzeti bilo koja mera koja negativno utiče na radnopravni status po osnovu podnete prijave o nepravilnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita uzbunjivača i ostalim pravnim aktima koja se odnose na zaštitu uzbunjivača.

Identitet lica iz prethodnog stava ovog člana koje prijavi sumnju na nepravilnost kao i podaci koji se tiču same prijave nepravilnosti čuvaju se u tajnosti, u skladu sa važećim pravilima i zakonom.

Aktivne mere sprečavanja korupcije i sukoba interesa

Član 36.

Upravljački organ, odnosno posrednički organ preduzima sve odgovarajuće mere za sprečavanje i suzbijanje slučajeva aktivne ili pasivne korupcije u bilo kojoj fazi postupka dodele sredstava iz fondova kohezione politike.

Rukovodilac Upravljačkog organa, odnosno rukovodilac posredničkog organa, uključujući i službena lica odgovorna za programiranje, kontrolu i sprovođenje programa preduzima sve mere predostrožnosti kako bi se izbegao svaki rizik od sukoba interesa, i odmah obaveštava Evropsku komisiju i relevantne nacionalne organe o svakom takvom sukobu ili o svakoj situaciji koja bi mogla da dovede do takvog sukoba.

Rukovodilac Upravljačkog organa donosi plan sprečavanja korupcije i sukoba interesa.

Rukovodilac posredničkog organa donosi plan sprečavanja korupcije i sukoba interesa za poslove upravljanja koji su povereni posredničkom organu u skladu sa ovim zakonom.

Prethodne i naknadne upravljačke provere

Član 37.

Upravljački organ, odnosno posrednički organ, će sprovesti, u skladu sa procenom rizika i srazmerno procenjenom riziku, prethodne (ex-ante) i naknadne (ex-post) upravljačke provere, uključujući provere neposrednim uvidom na terenu na reprezentativnom uzorku operacija i/ili uzorcima rizičnih operacija, kako bi osigurao da se programi finansirani sredstvima fondova kohezione politike zakonito i pravilno sprovode.

Povraćaj nepravilno plaćenih i utrošenih sredstava

Član 38.

Ugovorom između Upravljačkog organa, odnosno posredničkog organa i korisnika na osnovu kojeg se dodeljuju sredstva iz fonda kohezione politike uređuje se povraćaj nepravilno isplaćenih ili nepravilno utrošenih sredstava iz fonda kohezione politike.

Korisnik je dužan da izvrši povraćaj nepravilno utrošenih sredstava ili nepravilno izvršenih plaćanja iz fonda kohezione politike u skladu sa ugovorom i važećim pravilima.

Ukoliko nije izvršen povraćaj celog ili dela iznosa nepravilno utrošenih ili nepravilno izvršenih plaćanja Upravljački organ, odnosno posrednički organ pokreće postupak za obezbeđenje povraćaja uključujući, ako je to primereno, naplatom bilo kakvog unapred dostavljenog jemstva u skladu sa ugovorom i važećim pravilima.

Telo za suzbijanje nepravilnosti i prevara

Član 39.

Telo za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije namenjenih fondovima kohezione politike je unutrašnja jedinica u ministarstvu nadležnom za poslove finansija i obavlja poslove koji se odnose na preduzimanje svih mera i aktivnosti u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije i Republike Srbije.

Poslovi koje obavlja se odnose na:

1)         koordinaciju pravnih, administrativnih i operativnih aktivnosti usmerenih na suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije;

2)         sprovođenje administrativnih provera prijava nepravilnosti i sumnji na prevaru, utvrđivanje činjenica za potrebe donošenja odluke i pokretanje postupaka radi sankcionisanja nepravilnosti i zloupotreba u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije;

3)         ostvarivanje operativne i tehničke saradnje sa odgovornim licima i Programskim organima i Evropskom kancelarijom za borbu protiv prevara (OLAF) u cilju prikupljanja informacija u vezi sa dokazima, kao i utvrđivanjem činjenica i pokretanjem postupaka radi sankcionisanja nepravilnosti i zloupotreba u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije;

4)         razmenu podataka o nepravilnostima i slučajevima prevare u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije sa organima u mreži za suzbijanje nepravilnosti i prevara i sa OLAF;

5)         pružanje administrativno tehničke i logističke podrške OLAF na teritoriji Republike Srbije;

6)         praćenje toka istraga i sudskih postupaka u vezi sa slučajevima prevare i izveštavanje OLAF o njima;

7)         podršku radu mreže za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije;

8)         koordinaciju aktivnosti u vezi sa usaglašavanjem nacionalnih propisa sa propisima EU u vezi sa zaštitom finansijskih interesa EU.

Telo za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije, u cilju utvrđivanja činjenica u vezi sa prijavljenim nepravilnostima i sumnjama na prevaru, sarađuje sa odgovornim licima Programskih organa korisnicima, privrednim subjektima i ugovaračima koji su dužni da u okviru te saradnje omoguće uvid u dokumentaciju i saradnju na licu mesta.

Međusobni odnosi između Programskih organa i Tela za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije, po potrebi, bliže se uređuju posebnim sporazumom o saradnji u skladu sa postojećim pravilima.

Prijavljivanje nepravilnosti Evropskoj komisiji

Član 40.

Programski organi, odnosno Telo za suzbijanje nepravilnosti i prevara, bez odlaganja prijavljuje Evropskoj komisiji sumnju na prevaru i druge nepravilnosti i obaveštava o toku sudskog i upravnog postupka.

Postupanje po zahtevu institucija Evropske unije i neposredno pristupanje podacima

Član 41.

Programski organi i drugi nadležni državni organi Republike Srbije postupaju po zahtevu Evropske komisije, Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF), ili Evropskog revizorskog suda (u daljem tekstu: institucije Evropske unije) u najkraćem mogućem roku u vezi sa podacima, dokazima, činjenicama ili okolnostima za koje se saznalo tokom kontrole ili provere na terenu koje ukazuju na postojanje sumnje u prevaru ili nepravilnosti u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita finansijskog interesa Evropske unije..

Programski organi i drugi nadležni organi Republike Srbije će dostaviti sve tražene informacije i dokumente uključujući sve elektronske podatke i preduzeti sve odgovarajuće mere da olakša rad lica ovlašćenih od strane institucija Evropske unije koja su upućena da vrše kontrole i revizije na licu mesta u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita finansijskog interesa Evropske unije..

Razmena informacija sa Evropskom kancelarijom za borbu protiv prevara

Član 42.

Programski organi i Telo zaduženo za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije sarađuju i razmenjuju informacije, uključujući informacije operativne prirode sa OLAF-om.

Nadzor i provere od strane institucija Evropske unije

Član 43.

Svi finansijski sporazumi, Programi, operacije i odgovarajući ugovori, podležu nadzoru i kontroli koju vrši Evropska komisija, uključujući i kontrole koje vrši OLAF u skladu sa odredbama kojima se uređuje zaštita finansijskog interesa Evropske unije.

Uz prethodno obaveštenje nadležnih državnih organa od strane institucije Evropske unije, službena lica, odnosno ovlašćeni zastupnici ili predstavnici institucije Evropske unije imaju ovlašćenje da vrše bilo koje tehničke i finansijske provere koje se mogu smatrati neophodnim za sprovođenje programa kohezione politike uključujući i posete na licu mesta i u prostorijama gde se sprovode operacije koje se finansiraju iz sredstava fondova kohezione politike u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita finansijskog interesa Evropske unije.

Ovlašćenja lica iz prethodnog stava ovog člana mogu da pristupaju prostorijama i pregledaju svu relevantnu dokumentaciju, digitalne podatke i račune koji se odnose na stavke koje se finansiraju iz fondova kohezione politike u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita finansijskog interesa Evropske unije.

VII PRAĆENjE, IZVEŠTAVANjE, VREDNOVANjE, OBAVEŠTAVANjE I VIDLjIVOST

Odbor za praćenje

Član 44.

Odbor za praćenje (u daljem tekstu: Odbor) se uspostavlja kako bi pratio sprovođenje programa.

Ministarstvo obrazuje Odbor i imenuje njegove članove. Svaki član Odbora uživa pravo glasa. Ministarstvo može obrazovati jedan ili više Odbora za praćenje koji prati rad sprovođenja više programa.

Odborom predsedava predstavnik Koordinacionog organa, Upravljačkog organa ili Nacionalnog organa.

Sastav Odbora će osigurati uravnoteženu zastupljenost predstavnika Koordinacionog organa, programskih organa, posredničkih organa, predstavnika partnera i predstavnika država učesnica programa Evropske teritorijalne saradnje (Interreg). Odbor po potrebi u svoj rad u zavisnosti od oblasti i pitanja koja su predmet razmatranja može uključiti i druge predstavnike bez prava glasa.

Administrativne i stručno-tehničke poslove Odbora obavlja Ministarstvo.

Funkcije Odbora

Član 45.

Odbor:

1)         donosi Poslovnik o svom radu;

2)         ispituje napredak sprovođenja programa, ostvarivanja ključnih tačaka i ciljnih vrednosti;

3)         razmatra sva pitanja koja utiču na učinak programa i mere preduzete za rešavanje tih pitanja;

4)         ispituje doprinos programa rešavanju izazova utvrđenih preporukama Evropske unije za Republiku Srbiju;

5)         ispituje napredak u izgradnji administrativnih kapaciteta i kapaciteta partnera i korisnika za sprovođenje programa;

6)         razmatra i odobrava metodologiju i kriterijume za odabir operacija, uključujući bilo kakve izmene istih;

7)         ispituje napredak aktivnosti povezanih sa komunikacijom i vidljivošću;

8)         razmatra i odobrava godišnji, odnosno završni izveštaj Upravljačkog organa o učinku programa;

9)         razmatra i odobrava Plan o vrednovanju programa;

10)       razmatra i odobrava predloge za izmenu programa;

11)       daje preporuke Upravljačkom organu;

12)       bira operacije za finansiranje u okviru programa Evropske teritorijalne saradnje (Interreg);

13)       obavlja i druge poslove u okviru svojih funkcija u skladu sa važećim pravilima.

Poslovnik o radu Odbora obavezno sadrži odredbe kojima se uređuje postupak odlučivanja, sprečavanje sukoba interesa, primeni načela javnosti i transparentnosti i načinu objavljivanja podataka i informacija.

Poslovnik o radu Odbora za praćenje i podaci i informacije koji se dele sa Odborom objavljuju se na internet stranici programa.

Okvir učinka

Član 46.

Okvir učinka se određuje za svaki program kako bi se omogućilo praćenje i vrednovanje učinka programa tokom njegovog sprovođenja, izveštavanje i obaveštavanje o učincima programa i procena ukupnog učinka fondova.

Okvir učinka se sastoji od:

1)         pokazatelja učinka i pokazatelja ishoda povezanih sa specifičnim ciljevima utvrđenim u skladu sa pravilima koja važe za fondove odabrane za finansiranje programa;

2)         ključnih tačaka koji treba da se ostvare do kraja određene godine i

3)         ciljnih vrednosti koje je potrebno ostvariti za pokazatelje učinka i pokazatelje ishoda do kraja perioda sprovođenja.

Vrednovanje

Član 47.

Vrednovanje programa se odnosi na jedan ili više kriterijuma: učinkovitost, efikasnost, relevantnost, koherentnost i dodatu vrednost Unije, u cilju poboljšanja kvaliteta osmišljavanja i sprovođenja programa.

Upravljački organ donosi plan o vrednovanju programa i podnosi ga Odboru na odobrenje.

Upravljački organ sprovodi vrednovanje programa angažovanjem spoljnih stručnjaka za vrednovanje programa koji su funkcionalno nezavisni od Upravljačkog organa.

Upravljački organ objavljuje sve izveštaje o vrednovanju programa na internet stranici programa.

Postupak vrednovanja programa propisuje Ministarstvo.

Obaveštavanje i vidljivost

Član 48.

Koordinacioni organ koordinira aktivnostima vidljivosti, transparentnosti i obaveštavanja u vezi sa podrškom iz fondova kohezione politike za sve programe.

Koordinacioni organ je dužan da obezbedi obaveštavanje javnosti o ulozi i dostignućima kohezione politike Evropske unije putem jedinstvenog internet portala koji omogućava pristup relevantnim podacima o sprovođenju i rezultatima svih programa.

Upravljački organ je dužan da obezbedi vidljivost programa i podrške u svim aktivnostima koje se odnose na operacije koje podržava koheziona politika, sa posebnom pažnjom na operacije od strateškog značaja u skladu sa važećim pravilima.

Upravljački organ je dužan da imenuje službenika za poslove koordinatora za komunikaciju koji se stara za transparentnost, vidljivost i obaveštavanju javnosti u vezi sa podrškom kohezione politike Evropske unije na nivou jednog ili više programa.

Upravljački organ je dužan da uspostavi internet stranicu putem koje obaveštava javnost o ciljevima programa, aktivnostima, dostupnim mogućnostima finansiranja, i dostignućima u skladu sa važećim pravilima.

Upravljački organ je dužan da učini javno dostupnim plan objavljivanja javnih poziva za davanje ponuda i listu odabranih operacija putem internet stranice iz prethodnog stava ovog člana i/ili putem jedinstvenog internet portala iz stava 2. ovog člana u skladu sa važećim pravilima.

Korisnici su u obavezi da na odgovarajući način saopšte informaciju javnosti o podršci iz sredstava fondova kohezione politike za operaciju u skladu sa važećim pravilima.

VIII FINANSIJSKO UPRAVLjANjE

Zakonitost i regularnost, provera računovodstvene dokumentacije i podnošenje zahteva za plaćanje

Član 49.

Upravljački organ potvrđuje zakonitost i regularnost troškova unetih u računovodstvenu dokumentaciju o čemu izdaje Izjavu o upravljanju u skladu sa pravilima deljenog upravljanja i važećim pravilima.

Računovodstveni organ proverava potpunost, tačnost i istinitost računovodstvene dokumentacije u skladu sa važećim pravilima.

Računovodstveni organ podnosi zahteve za plaćanje Evropskoj komisiji po programu, po fondu i po obračunskoj godini u skladu sa pravilima deljenog upravljanja i važećim pravilima.

Računovodstveni organ, uz zahteve za plaćanje, sastavlja i podnosi Evropskoj komisiji računovodstvenu dokumentaciju za svaku obračunsku godinu za koju su podneseni zahtevi za plaćanje u skladu sa važećim pravilima, zajedno sa Izjavom o upravljanju Upravljačkog organa, godišnjim revizorskim mišljenjem i godišnjim izveštajem Revizorskog organa.

Finansijske ispravke

Član 50.

Pojedinačne nepravilnosti i/ili sistemske nepravilnosti mogu dovesti do finansijskih ispravki u skladu sa pravilima deljenog upravljanja i važećim pravilima.

Računovodstveni organ je dužan da sprovede finansijske ispravke kada utvrdi da su troškovi/rashodi uneti u zahtev za plaćanje nepravilni tako što ukida celokupnu ili deo podrške iz fondova kohezione politike namenjene određenoj operaciji ili programu u skladu sa važećim pravilima.

Računovodstveni organ sprovodi odluku Evropske komisije o prekidu plaćanja i/ili obustavu celokupnog ili dela plaćanja usled ozbiljnih nedostatka u funkcionisanju sistema upravljanja i kontrole ili nepravilnosti koja nije otklonjena ili usled postojanja neke druge okolnosti koja dovodi u rizik zakonitost i regularnost troškova u skladu sa pravilima deljenog upravljanja i važećim pravilima.

Povraćaj sredstava

Član 51.

Ako se sredstva koja su namenjena za pretfinansiranje ne iskoriste ili ako nisu blagovremeno podneti zahtevi za plaćanje ona će biti vraćena u budžet Evropske unije na zahtev Evropske komisije (u daljem tekstu: povraćaj sredstava) u skladu sa pravilima deljenog upravljanja i važećim pravilima.

Računovodstveni organ će dostaviti Evropskoj komisiji izjašnjenje o tome da li se slaže sa iznosom iz zahteva Evropske komisije za povraćaj sredstava u roku propisanom važećim pravilima. Ukoliko se ne slaže sa iznosom iz zahteva Evropske komisije Računovodstveni organ će Evropskoj komisiji obrazložiti razloge u skladu sa važećim pravilima.

Računovodstveni organ sprovodi zahtev Evropske komisije o povraćaju sredstava u skladu sa pravilima deljenog upravljanja i važećim pravilima.

Upravljački organ i Računovodstveni organ preduzimaju sve neophodne mere iz svoje odgovornosti kako bi bili ispunjeni uslovi za potpuno iskorišćavanje sredstava fondova kohezione politike koja su namenjena za pretfinansiranje, odnosno kako bi zahtev za plaćanje bio blagovremeno podnet.

IX KAPACITETI ZA SPROVOĐENjE FONDOVA KOHEZIONE POLITIKE

Razvoj i očuvanje administrativnih kapaciteta

Član 52.

Koordinacioni organ priprema i donosi program za izgradnju administrativnih kapaciteta organa i tela koja obavljaju poslove u sistemu upravljanja i kontrole (u daljem tekstu: program izgradnje kapaciteta).

Koordinacioni organ prati sprovođenje, periodično ažurira program izgradnje kapaciteta i predlaže Vladi donošenje odgovarajućih mera izgradnje, zapošljavanja kadrova, obuke i očuvanja administrativnih kapaciteta organa i tela za obavljanje poslova u skladu sa ciljevima ovog zakona.

Centralna institucija sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije podržava izradu i sprovođenje programa izgradnje kapaciteta.

Razvoj kapaciteta partnera i korisnika

Član 53.

Koordinacioni organ utvrđuje potrebe sistemskog ulaganja u kapacitete partnera i budućih korisnika sredstava fondova kohezione politike kroz mere podizanje svesti, i pripremu i sprovođenje mera izgradnje kapaciteta i predlaganje drugih mera u skladu sa ciljevima ovog zakona.

X OVLAŠĆENjE ZA DONOŠENjE PODZAKONSKIH PROPISA

Član 54.

Vlada će, na predlog Ministarstva bliže propisati:

1)         način vršenja i podelu odgovornosti Programskih organa za obavljanje poslova u sistemu upravljanja i kontrole sprovođenja programa kohezione politike i

2)         posebna pravila za vršenje poslova i podelu odgovornosti u sistemu upravljanja i kontrole sprovođenja programa u okviru Evropske teritorijalne saradnje (Interreg).

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje podzakonskih akata za sprovođenje ovog zakona

Član 55.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona biće doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu

Član 56.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Odredbe članova 27, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49 i 50 ovog zakona primenjuju se od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.


Izvor: eKonsultacije, 03.07.2023.