Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik RSˮ, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), u članu 2. tač. 4), 11) i 12), posle reči: “proizvodnju” dodaju se zapeta i reči: “odnosno obavlja preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavlja druge nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam, stari zanati i sl.)”.

U tački 10) posle reči: “proizvodnjom” dodaju se zapeta i reči: “odnosno preradom poljoprivrednih proizvoda, odnosno drugim nepoljoprivrednim aktivnostima (ruralni turizam, stari zanati i sl.)”.

Član 2.

U članu 3. stav 2. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči:,,odnosno područjima određenih upravnih okruga.ˮ

Član 3.

U članu 4. stav 4. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči:,,kao i od toga da li se radi o područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno područjima određenih upravnih okruga.ˮ

Posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

,,Preuzimanje obaveza za podsticaje mora biti u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, odnosno ukupan iznos obaveza za podsticaje koje ministarstvo preuzima u skladu sa aktom Vlade za tekuću godinu, ne sme biti veći od raspoložive aproprijacije koja je ministarstvu odobrena za tu namenu u toj budžetskoj godini.ˮ

Član 4.

Naziv člana i član 7. menjaju se i glase:

“Elektronsko postupanje

Član 7.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se i vodi elektronski, putem softverskog rešenja eAgrar.

Softversko rešenje eAgrar uspostavlja i njime upravlja Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), a organ državne uprave nadležan za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave pruža tehničku podršku u uspostavljanju i vođenju softverskog rešenja eAgrar.

Ministar bliže propisuje elektronsku formu u kojoj se Upravi dostavljaju podnesci i prilozi, a strankama rešenja u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i način obezbeđenja podrške korisnicima podsticaja u vezi sa elektronskim postupanjem.”

Član 5.

Posle člana 7. dodaju se nazivi članova i čl. 7a - 7g, koji glase:

“Pokretanje postupka za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 7a

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu korisnika podsticaja koji se podnosi Upravi.

Postupak iz stava 1. ovog člana pokreće se i na drugi način (po prijavi na konkurs, podnošenjem zahteva banci za odobrenje kreditne podrške i dr.) u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se popunjavanjem odgovarajućeg elektronskog obrasca zahteva, odnosno prijave putem softverskog rešenja eAgrar, koji se potpisuje registrovanom šemom elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Prilikom prijema zahteva, odnosno prijave kojima se pokreće postupak za ostvarivanje prava na podsticaje Uprava:

1) obaveštava korisnika usluge elektronske uprave o svim podacima koje je u skladu sa zakonom potrebno pribaviti za potrebe vođenja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje i o obavezi nadležnog organa da po službenoj dužnosti pribavi podatke iz službenih evidencija;

2) omogućava korisniku usluge elektronske uprave da izjavi da će podatke o ličnosti iz službenih evidencija pribaviti sam;

3) obaveštava o potrebnim podacima koje je u skladu sa zakonom potrebno pribaviti za potrebe vođenja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje, a koji se odnose na treće lice (član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, član porodice i sl.), kao i o tome da je pristup tim podacima moguć samo na osnovu pristanka tog lica, u skladu sa zakonom.

Kroz softversko rešenje eAgrar automatski se dodeljuje broj za svaki započet postupak i pod tim brojem se preduzimaju sve radnje i donose sva akta u okviru postupka za ostvarivanje prava na podsticaje.

Pored broja automatski dodeljenog kroz softversko rešenje eAgrar, nadležni organ, odnosno imaoci javnih ovlašćenja mogu u postupcima koje sprovode u okviru postupka za ostvarivanje prava na podsticaje kroz softversko rešenje eAgrar dodeljivati i brojeve, odnosno oznake koje su internog karaktera.

Zahteve, odnosno prijave za ostvarivanje prava na podsticaje koji nisu podneti putem softverskog rešenja eAgrar u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja direktor Uprave odbacuje rešenjem.

Razmena dokumenata i podnesaka u postupku za ostvarivanje

prava na podsticaje i njihova forma

Član 7b

Razmena dokumenata i podnesaka u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje obavlja se elektronskim putem, osim za dokumente i podneske koji sadrže tajne podatke i koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa propisima kojima se uređuje tajnost podataka.

Dostavljanje elektronskih dokumenata između organa javne vlasti u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje obavlja se putem elektronske pošte, servisne magistrale organa, usluge kvalifikovane elektronske dostave ili drugim elektronskim putem, u skladu sa propisom.

Akta koja u vezi sa postupkom za ostvarivanje prava na podsticaje donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, kao i podnesci i dokumenti koji se dostavljaju u ovom postupku, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta.

Ako se u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje dostavlja original akta, odnosno dokumenta koji je prethodno izvorno sačinjen u papirnoj formi, dostavlja se primerak tog akta, odnosno dokumenta koji je digitalizovan i overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Digitalizaciju dokumenta u skladu sa stavom 4. ovog člana za potrebe sprovođenja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje, pored lica utvrđenih zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, može izvršiti i:

1) lice koje obavlja savetodavne poslove u poljoprivredi, koje ima licencu za obavljanje tih poslova i koje je upisano u Registar poljoprivrednih savetodavaca u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede (u daljem tekstu: poljoprivredni savetodavac);

2) poljoprivredni, fitosanitarni i veterinarski inspektor - za dokumenta u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja;

3) lice sa licencom odgovornog projektanta, upisano u odgovarajući strukovni registar - za tehničku dokumentaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja i posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja;

4) odgajivačka organizacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo - za dokumenta u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja;

5) advokat upisan u imenik advokata pod uslovom da taj advokat svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom potpisuje i podnesak u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje uz koji se taj akt, odnosno dokument dostavlja;

6) organ jedinice lokalne samouprave u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja.

Za potrebe sprovođenja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje nadležni organ, kao i imalac javnih ovlašćenja može vršiti digitalizaciju i potvrđivanje istovetnosti svih akata i drugih dokumenata sa izvornim aktom, odnosno dokumentom sačinjenim u papirnom obliku koji je sam izdao.

Ovlašćeni organ, odnosno lice koje je izvršilo digitalizaciju i potvrdilo istovetnost sa originalom sačinjenim u papirnom obliku u skladu sa ovim zakonom, dužno je da izvorni dokument u papirnom obliku čuva u skladu sa zakonom.

Odredbe st. 4. i 5. ovog člana ne primenjuju se ako je posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja propisano da se pojedini podnesci i dokumenta u postupku mogu podneti u drugoj formi.

 

Tok postupka i rešenje o ostvarivanju prava na podsticaje

Član 7v

O ostvarivanju prava na podsticaje u postupku iz čl. 7 - 7g ovog zakona, odlučuje direktor Uprave rešenjem.

Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se u obliku elektronskog dokumenta u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski dokument.

Na rešenje iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Ako u toku postupka za ostvarivanje prava na podsticaje nastupi smrt fizičkog lica koje je pokrenulo postupak ili pravno lice koje je pokrenulo postupak prestane da postoji, postupak se obustavlja.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, postupak za ostvarivanje prava na podsticaje nastavlja se ako novi nosilac istog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u roku od 30 dana od dana smrti fizičkog lica koje je pokrenulo postupak, Upravi dostavi pisanu izjavu da preuzima postupak za ostvarivanje prava na podsticaje.

Broj poljoprivrednog gazdinstva korisnika podsticaja iz Registra, kao i ostvareni iznos podsticaja po vrsti podsticaja, objavljuje se na zvaničnoj internet stranici ministarstva, odnosno Uprave.

Primena drugih zakona

Član 7g

Na postupak za ostvarivanje prava na podsticaje primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

U postupku za ostvarivanje prava na podsticaje shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje elektronska uprava, kao i zakona kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.”

Član 6.

U članu 10. dodaje se stav 5. koji glasi:

“Korisnik podsticaja dužan je da vrati novčana sredstva i plati zateznu kamatu počev od dana isplate podsticaja srazmerno vrednosti predmeta podsticaja na koju se odnosi nepridržavanje obaveze iz stava 1. tač. 2) - 4) ovog člana.”

Član 7.

U članu 15. stav 3. briše se.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 3. reči: “u iznosu od sedam dinara” zamenjuju se rečima: “u minimalnom iznosu od deset dinara”.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 8.

U članu 17. tačka 2) podtačka (4) menja se i glasi:

,,(4) žensku telad od kvalitetnih priplodnih junica,ˮ.

Član 9.

U članu 18. stav 1. reči: “u iznosu do 6.000 dinara” zamenjuju se rečima: “u minimalnom iznosu od 6.000 dinara”.

Član 10.

U članu 20. stav 2. posle reči:,,podtač. (1), (2)ˮ dodaju se zapeta i broj u zagradi:,,(4)ˮ.

Član 11.

U članu 21. stav 3. briše se.

Član 12.

U članu 21a stav 3. reči: “i krave dojilje” brišu se.

Član 13.

U članu 21b stav 2. reči: “podtač. (1), (2) i (4) ovog zakona” zamenjuju se rečima: “podtač. (1) i (2) ovog zakona”.

Član 14.

Naziv člana i član 22. menjaju se i glase:

,,Ženska telad od kvalitetnih priplodnih junica

Član 22.

Podsticaji za žensku telad od kvalitetnih priplodnih junica isplaćuju se u minimalnom iznosu od 25.000 dinara po grlu.

Korisnik podsticaja dužan je da kvalitetnu priplodnu junicu iz stava 1. ovog člana drži na svom poljoprivrednom gazdinstvu pod uslovima i u roku utvrđenim posebnim propisom.ˮ

Član 15.

Zahtevi, odnosno prijave za ostvarivanje prava na podsticaje podneti do dana početka primene ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Član 16.

Do uspostavljanja softverskog rešenja eAgrar, zahtevi, odnosno prijave za ostvarivanje prava na podsticaje mogu se podnositi i u papirnoj formi, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja.

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, osim člana 8. ovog zakona koji se primenjuje od 1. januara 2023. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA 

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Imajući u vidu da je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik RS”, broj 114/21) postavljen zakonodavni okvir za uvođenje softverskog rešenja eAgrar u oblasti vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: Predlog zakona) primena ovog sistema uređuje se i u oblasti postupka za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Novi informacioni sistem eAgrar uvodi se u cilju modernizacije i ubrzanja procesa upisa podataka, obnove registracije i promene podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava, kao i modernizacije i ubrzanja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji obuhvata podnošenje zahteva, odnosno prijava za korišćenje podsticaja, administrativnu obradu zahteva i prijava, pribavljanje i razmenu potrebnih podataka, kao i odobravanje i isplatu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Uvođenje softverskog rešenja eAgrar omogućiće: online registraciju poljoprivrednih gazdinstava; pristup i upravljanje podacima o svom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu preko portala na dnevnom nivou od strane poljoprivrednika (izmene podatka, brisanje poljoprivrednog gazdinstva i dr.); online podnošenje zahteva za upis, obnovu registracije i promenu podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava; elektronsko podnošenje zahteva i prijava za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju; uštedu vremena kod obrade zahteva usled uvođenja automatske provere formalnih uslova zahteva, kao i elektronske obrade zahteva; brže odobravanje podsticaja i bržu isplatu podsticajnih sredstava; smanjenje mogućnosti greške pri podnošenju i obradi zahteva, kao i ubrzanje obrade zahteva usled uvezivanja relevantnih baza, registara i drugih službenih evidencija; ukidanje potrebe za štampanjem i arhiviranjem papirne dokumentacije; efikasnije izveštavanje, praćenje statistike podsticaja i veći stepen kontrole.

Pravila i procedure vezane za odobravanje podsticaja formulisane su još 2004. godine, te su mnoga tehnološka, softverska, ali i proceduralna rešenja zastarela. Procedura je bila komplikovana, zbog čega su odobravanje i isplata podsticaja kasnili. Obrađivači zahteva i prijava za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Upravi za agrarna plaćanja bili su u obavezi da za svaki zahtev, odnosno prijavu, podnete u papirnom obliku, ručno provere svaki pojedinačni podatak, upoređujući podatke iz zahteva i dokaznu dokumentaciju, međusobno, kao i sa podacima iz službenih baza i drugih evidencija, da koriste tri različite aplikacije u obradi zahteva, zahtevaju i primaju potrebne ispravke, dopune i izmene zahteva i prijava putem podnesaka i dopisa u papirnom obliku, kao i da štampaju dokumentaciju i arhiviraju veliki broj papira. Gubilo se puno vremena u izradi, donošenju, uručenju i obezbeđivanju dokaza o dostavi papirnih zahteva, prijava, rešenja i drugih akata u postupku.

Predlogom zakona bliže se uređuje elektronsko postupanje Uprave za agrarna plaćanja u pokretanju i vođenju postupka za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, shodno propisima o elektronskoj upravi, elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Podnošenje zahteva i prateće dokumentacije, razmena podataka i dostavljanje elektronskih dokumenata između organa javne vlasti u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje obavlja se putem elektronske pošte, servisne magistrale organa, usluge kvalifikovane elektronske dostave ili drugim elektronskim putem, u skladu sa navedenim propisima. Imajući u vidu navedeno, poljoprivredni proizvođači neće više morati da pribavljaju papirne isprave sa podacima iz službenih evidencija organa državne uprave, niti da zahteve i dokumentaciju dostavljaju u papirnom obliku putem pošte ili lično na pisarnici republičkih organa uprave u Beogradu, čime se značajno smanjuju troškovi postupka za stranku, u vidu taksi i naknada za izdavanje uverenja, potvrda, drugih isprava i prateće dokumentacije, štampanja i overe papirne dokumentacije, poštanskih troškova, troškova prevoza, itd. Sa druge strane, službenici Uprave za agrarna plaćanja neće više morati da sakupljaju, prekucavaju i ručno upoređuju i obrađuju podatke sadržane u više papirnih dokumenata, od kojih se većina već nalazi u elektronskim bazama organa, već će sve potrebne podatke imati na jedinstvenom elektronskom mestu, čime se postiže efikasan i ekonomičan postupak i otklanjanje najvećeg problema u dosadašnjem sistemu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji se ogleda u velikim kadrovskim i tehničkim kapacitetima Uprave za agrarna plaćanja potrebnim za ručnu obradu velikog broja zahteva i prijava, a koji su u krajnjoj liniji prouzrokovali veliki vremenski period potreban za pravilnu obradu svih zahteva i prijava, te samim tim i kašnjenje u prijemu, obradi, odobravanju i isplati podsticaja.

Predlogom zakona takođe se precizira da pojmovi nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, poljoprivrednika, poljoprivrednog gazdinstva i porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pored obavljanja poljoprivredne proizvodnje, obuhvataju i obavljanje prerade poljoprivrednih proizvoda, odnosno drugih nepoljoprivrednih aktivnosti (ruralni turizam, stari zanati i sl.). Time se značenje navedenih izraza upotrebljenih u ovom zakonu usaglašava sa značenjem ovih izraza propisanim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Takođe, Predlogom zakona propisana je mogućnost da se za određene upravne okruge podsticaji za direktna plaćanja i mere ruralnog razvoja mogu utvrditi pod različitim uslovima i u različitom obimu.

Dalje, u pogledu obaveza korisnika podsticaja propisanih odredbama člana 10. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Predlogom zakona precizira se da je korisnik podsticaja dužan da vrati novčana sredstva i plati zateznu kamatu počev od dana isplate podsticaja srazmerno vrednosti predmeta podsticaja na koju se odnosi nepridržavanje obaveze iz stava 1. tač. 2) - 4) ovog člana.

U cilju povećanja ekonomičnosti postupka za ostvarivanje prava na podsticaje, Predlogom zakona propisuje se brisanje odredbi o podsticajima za krave dojilje, kao posebnoj vrsti podsticaja u stočarstvu, s obzirom da se u skladu sa propisanim uslovima za ovu kategoriju krava podsticaji mogu ostvariti u okviru drugih propisanih vrsta podsticaja u stočarstvu.

Umesto podsticaja za krave dojilje, u cilju uvećanja stočnog fonda, Predlogom zakona uvodi se nova vrsta podsticaja za žensku telad od kvalitetnih priplodnih junica u minimalnom iznosu od 25.000 dinara po grlu.

Zatim, umesto nominalnog iznosa podsticaja za premiju za mleko u iznosu od sedam dinara po litru mleka, odnosno maksimalnog iznosa za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju, u iznosu do 6.000 dinara po hektaru, Predlogom zakona propisuju se minimalni iznosi podsticaja, i to za premiju za mleko u minimalnom iznosu od 10 dinara po litru mleka, odnosno u minimalnom iznosu od 6.000 dinara po hektaru, za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju. Maksimalne iznose navedenih podsticaja, kao i za druge vrste podsticaja, za svaku budžetsku godinu Vlada propisuje posebnim aktom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije.

Istovremeno Predlogom zakona ukida se uslov za korišćenje premije za mleko koji se odnosi na minimalnu količinu predatog kravljeg mleka - najmanje 3.000 litara kravljeg mleka po kvartalu, odnosno najmanje 1.500 litara kravljeg mleka po kvartalu proizvedenog na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, kako bi ovu vrstu podsticaja mogla da ostvare i poljoprivredna gazdinstva sa manjim brojem grla, kao i u cilju uvećanja stočnog fonda.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U odredbi člana 1. ovog zakona precizirano je značenje izraza: “nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva”, “poljoprivrednik” “poljoprivredno gazdinstvo” i “porodično poljoprivredno gazdinstvo” koji su upotrebljeni u Zakonu.

Odredbom člana 2. ovog zakona propisano je da se za određene upravne okruge podsticaji za direktna plaćanja i mere ruralnog razvoja mogu utvrditi pod različitim uslovima i u različitom obimu.

Odredbom člana 3. ovog zakona propisano je da se maksimalni iznosi po vrsti podsticaja osim u zavisnosti od raspoloživih sredstava opredeljenih zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije, obima tih sredstava po vrsti podsticaja, broja korisnika i jedinice mere u zavisnosti od vrste podsticaja, određuju i u zavisnosti od toga da li se radi o područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno područjima određenih upravnih okruga. Takođe, dodaje se novi stav kojim je propisano da preuzimanje obaveza za podsticaje mora biti u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, odnosno ukupan iznos obaveza za podsticaje koje ministarstvo preuzima u skladu sa aktom Vlade za tekuću godinu, ne sme biti veći od raspoložive aproprijacije koja je ministarstvu odobrena za tu namenu u toj budžetskoj godini.

Odredbom člana 4. ovog zakona propisano je da se postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće i vodi elektronski, putem softverskog rešenja eAgrar.

Odredbom člana 5. ovog zakona propisano je da se dodaju čl. 7a - 7g kojim se uređuje pokretanje postupka za ostvarivanje prava na podsticaje, razmena dokumenata i podnesaka u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje i njihova forma, tok postupka i rešenje o ostvarivanju prava na podsticaje, kao i supsidijarna primena zakona o opštem upravnom postupku, kao i zakona kojim se uređuje elektronska uprava, elektronski dokument i elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Odredbom člana 6. ovog zakona propisano je da se u članu 10. dodaje stav, u vezi sa povraćajem sredstava i plaćanjem zatezne kamate u slučaju nepridržavanja pojedinih obaveza.

Odredbom člana 7. ovog zakona propisano je da se uslov koji se odnosi na minimalnu predatu količinu kravljeg mleka po kvartalu briše i menja se iznos premije za mleko, tako što se propisuje da se ista ostvaruje u minimalnom iznosu od deset dinara po litru mleka.

Odredbom člana 8. ovog zakona umesto podsticaja u stočarstvu za krave dojilje, propisuju se podsticaji za žensku telad od kvalitetnih priplodnih junica.

Odredbom člana 9. ovog zakona propisano je da se menja iznos osnovnih podsticaja po površini biljne proizvodnje, tako što se propisuje da se isti ostvaruju u minimalnom iznosu od 6.000 dinara po hektaru.

Odredbom člana 10. ovog zakona propisan je uslov za korišćenje podsticaja u stočarstvu i za kvalitetna priplodna grla - ženska telad od kvalitetnih priplodnih junica, da su grla prijavljena na poljoprivrednom gazdinstvu korisnika podsticaja i pod kontrolom pravnih lica ovlašćenih za poslove selekcije - odgajivačke organizacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo.

Odredbama čl. 11, 12. i 13. ovog zakona izvršeno je usklađivanje sa odredbom člana 8. ovog zakona, odnosno izbrisani su podsticaji za krave dojilje.

Odredbom člana 14. ovog zakona propisan je minimalni iznos podsticaja za žensku telad od kvalitetnih priplodnih junica, kao i uslov da kvalitetna priplodna junica koja je otelila žensko tele za koje je dobijen podsticaj mora da ostane na poljoprivrednom gazdinstvu u roku propisanom posebnim propisom.

Odredbom člana 15. ovog zakona propisano je da će se zahtevi, odnosno prijave za ostvarivanje prava na podsticaje podneti do dana početka primene ovog zakona rešavati u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Odredbom člana 16. ovog zakona propisano je da se do uspostavljanja softverskog rešenja eAgrar, zahtevi, odnosno prijave za ostvarivanje prava na podsticaje mogu podnositi i u papirnoj formi, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja.

Odredbom člana 17. ovog zakona propisano je stupanje na snagu.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu (“Službeni glasnik RS”, broj 138/22) u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, u ukupnom iznosu od 59.977.161.000 dinara, i to:

            - u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0001 - Direktna plaćanja, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 44.733.161.000 dinara.

            - u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 - Mere ruralnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 8.000.000.000 dinara.

            - u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0006 - Posebni podsticaji, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 250.000.000 dinara.

- u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0005 - Kreditna podrška u poljoprivredi, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 700.000.000 dinara.

- u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 4005 - IPARD, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 6.294.000.000 dinara.

Sredstva za 2024. i 2025. godinu biće obezbeđena u okviru limita Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opredeljenih od strane Ministarstva finansija.

V. OPŠTI INTERES ZBOG KOGA SE PREDLAŽE POVRATNO DEJSTVO

Članom 8. Predloga zakona, kojim se menja član 17. tačka 2) podtačka (4) Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, uvodi se nova vrsta podsticaja u stočarstvu i to za žensku telad od kvalitetnih priplodnih junica.

Ova vrsta podsticaja primenjivaće se retroaktivno odnosno počev od 1. januara 2023. godine pod uslovima i na način propisan posebnim propisom, i to tako što će korisnici podsticaja moći da ostvare pravo na podsticaj za žensku telad od kvalitetnih priplodnih junica koja su se otelila počev od 1. januara 2023. godine. Ova vrsta podsticaja ima za cilj unapređenje stanja u oblasti poljoprivrede i uvećanje stočnog fonda u otežanim uslovima proizvodnje.

Povratno dejstvo ove zakonske odredbe nalaže opšti interes koji se ogleda u potrebi kontinuiranog snabdevanja domaćeg tržišta poljoprivrednim proizvodima poreklom iz Srbije (mlečni proizvodi i meso) čime se obezbeđuje i prehrambena sigurnost stanovništva i sprečava nestašica ovih proizvoda na domaćem tržištu.

VI. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU ZAKONA

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije” iz razloga što je neophodno što pre omogućiti ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a imajući u vidu sezonski karakter poljoprivredne proizvodnje, kao i da najveći efekat podsticaji ostvaruju primenom na samom početku proizvodnog ciklusa.

Iz navedenih razloga stekli su se uslovi za ranije stupanje na snagu ovog zakona, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

Izvor: Vebsajt Vlade, 30.03.2023.
Naslov: Redakcija