Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLjAVANjU STRANACA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o zapošljavanju stranaca (“Službeni glasnik RS”, br. 128/14, 113/17, 50/18 i 31/19) u članu 2. stav 1. tačka 5) menja se i glasi:

“5) poslodavac je pravno ili fizičko lice registrovano za obavljanje delatnosti u Republici, kao i ogranak i predstavništvo stranog poslodavca registrovan za obavljanje delatnosti u Republici, kod koga je stranac zaposlen, radno angažovan, odnosno upućen na privremeni rad u Republiku;”.

Tačka 7) menja se i glasi:

“7) upućeno lice je stranac koji je zaposlen kod stranog poslodavca kod koga ostvaruje prava iz rada i koji ga upućuje na rad kod poslodavca na teritoriji Republike u ograničenom vremenskom trajanju, nakon čega se vraća na rad kod stranog poslodavca, u skladu sa zakonom, odnosno potvrđenim međunarodnim ugovorom;”.

Posle tačke 7) dodaje se tačka 7a) koja glasi:

“7a) upućivanje na privremeni rad u Republiku podrazumeva upućivanje na rad u Republici i upućivanje na stručno osposobljavanje i usavršavanje za potrebe stranog poslodavca;”.

Posle tačke 12) dodaju se tač. 13)-15) koje glase:

“13) jedinstvena dozvola je dozvola za privremeni boravak i rad stranaca u Republici;

14) procena predstavlja ocenu ispunjenosti uslova za zapošljavanje stranca, posebne slučajeve zapošljavanja stranca i samozapošljavanje stranca, koju vrši organizacija nadležna za poslove zapošljavanja, u skladu sa zakonom;

15) saglasnost je akt koji omogućava strancu promenu osnova rada, promenu poslodavca, zapošljavanje kod dva ili više poslodavaca tokom perioda važenja jedinstvene dozvole, a koji izdaje organizacija nadležna za poslove zapošljavanja, u skladu sa zakonom.”

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

“Član 3.

Pravo na rad u Republici, bez izdate jedinstvene dozvole, ostvaruje stranac kome je, u skladu sa zakonom, odobren privremeni boravak po osnovu:

1)         spajanja porodice sa članom uže porodice državljanina Republike, odnosno strancem kome je odobreno stalno nastanjenje;

2)         vlasništva nad nepokretnošću;

3)         humanitarnog boravka;

4)         studiranja i međunarodne razmene studenata, u skladu sa ovim zakonom;

5)         naučno istraživačkog rada;

6)         statusa pretpostavljene žrtve trgovine ljudima i žrtve trgovine ljudima;

7)         samostalnog boravka;

8)         obavljanja poslova akreditovanog stranog novinara i koji je kao predstavnik inostranog medija upisan u evidenciju predstavnika inostranih medija, koji se vodi u ministarstvu nadležnom za poslove javnog informisanja u Republici;

9)         volontiranja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast volontiranja;

10)       verske službe radi obavljanja verskih poslova i verske službe ili organizovanja, odnosno sprovođenja dobrotvornih akcija u okviru registrovanih crkava i verskih zajednica u Republici, u skladu sa zakonom;

11)       radi obavljanja poslova u Republici, bez zasnivanja radnog odnosa, na osnovu odgovarajućih ugovora ili sporazuma sa međunarodnim organizacijama, između nadležnih institucija Republike i drugih država ili u okviru međunarodnih projekata o stručno-tehničkoj saradnji, obrazovanju ili istraživanju;

12)       angažovanja kao člana autorske ili glumačke ekipe koji na teritoriji Republike proizvodi audiovizuelno delo, u skladu sa zakonom;

13)       akta vlade kojim se utvrđuju kriterijumi za određivanje kategorija stranaca, kategorije stranaca, način i bliži uslovi odobravanja privremenog boravka strancima donetim u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, kretanje, boravak i vraćanje stranaca.

Stranac koji je član uže porodice stranca kome je izdata jedinstvena dozvola, odobren privremeni boravak, odnosno odobren azil u Republici, ostvaruje pravo na rad od dana odobrenja prvog privremenog boravka po osnovu spajanja porodice sa strancem kome je izdata jedinstvena dozvola, odnosno strancem sa pravom na rad, u skladu sa zakonom, bez izdate jedinstvene dozvole, u periodu važenja odobrenog privremenog boravka.

Pravo na rad u Republici, bez izdate jedinstvene dozvole ostvaruje i stranac:

1)         kome je odobreno stalno nastanjenje, u skladu sa zakonom;

2)         kome je odobren azil ili privremena zaštita;

3)         koji je tražilac azila, i kom u periodu od šest meseci nakon podnošenja zahteva za azil odluka po tom zahtevu nije doneta bez njegove krivice;

4)         koji ima pravo na privilegije i imunitete u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima;

5)         koji je član porodice člana diplomatsko konzularnog predstavništva sa kojom Republika ima zaključen bilateralni sporazum kojim se licu omogućava obavljanje plaćene delatnosti u Republici;

6)         koji je član posade stranog broda, odnosno vazduhoplova, ili obavlja poslove u drumskom ili železničkom saobraćaju i zaposlen je kod stranog poslodavca;

7)         koji je član spasilačke jedinice koja pruža pomoć prilikom otklanjanja posledica nesrećnih slučajeva i prirodnih katastrofa, kao i slučajeva humanitarne pomoći;

8)         koji na osnovu ugovora zaključenih između organa nadležnih za poslove odbrane ili unutrašnje poslove obavlja poslove od interesa za Republiku ili za potrebe odbrane ili bezbednosti zemlje ili se usavršava u ovim oblastima.

Stranac iz stava 3. tač. 1) i 2) ovog člana ostvaruje pravo na rad u periodu važenja dokumenta koji mu se izdaje u skladu sa zakonom.

Stranac iz stava 3. tačka 3) ovog člana ostvaruje pravo na rad u periodu trajanja statusa tražioca azila.

Stranac iz stava 2. i stava 3. tač. 2) i 3) ovog člana, odnosno poslodavac dužan je da pribavi dokaze o ispunjenosti propisanih uslova za zapošljavanje od nadležnog organa.

Stranac čiji boravak u Republici ne traje duže od 90 dana u periodu od 180 dana računajući od dana prvog ulaska, odnosno duže od propisanog perioda boravka u skladu međunarodnim ugovorom, ostvaruje pravo na rad u Republici u navedenom periodu bez izdate jedinstvene dozvole, i to stranac koji:

1)         je vlasnik, osnivač, zastupnik ili član pravnog lica koji je registrovan u Republici, a koji nije u radnom odnosu u tom pravnom licu;

2)         boravi radi uspostavljanja poslovnih kontakata ili prisustvovanja sastancima i koji bez ostvarivanja prihoda u Republici obavlja druge poslovne aktivnosti koje se odnose na pripremu stranog poslodavca da uspostavi prisustvo i otpočne sa radom u Republici;

3)         je predavač ili istraživač koji učestvuje u organizovanim profesionalnim skupovima ili istraživačkim projektima ili obavlja rad u cilju predstavljanja ili sprovođenja različitih naučnih i tehničkih dostignuća, kao i njegovo prateće osoblje;

4)         obavlja privremene obrazovne, sportske, umetničke, kulturne i druge slične aktivnosti ili u Republici boravi na naučnom, umetničkom, kulturnom ili sportskom događaju u organizaciji ovlašćenih organizacija, državnih organa ili organa autonomne pokrajine i jedinca lokalne samouprave, kao i prateće organizacijsko i tehničko osoblje;

5)         je upućeno lice koje u Republici izvodi radove na osnovu ugovora o nabavci robe, nabavci ili zakupu mašina ili opreme njene isporuke, instaliranja, montaže, opravke ili obučavanja za rad na tim mašinama ili opremi;

6)         samostalno ili za potrebe stranog poslodavca u Republici boravi radi obavljanja poslova opremanja i izlaganja opreme i eksponata na trgovinskim i drugim sajmovima i izložbama.”

Član 3.

U članu 4. stav 1. posle reči: “koji se zapošljava” dodaju se zapeta i reči: “odnosno privremeno zapošljava”.

Član 4.

Čl. 9-11. menjaju se i glase:

“Član 9.

Zapošljavanje stranca ostvaruje se pod uslovom da poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja, odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje i jedinstvenu dozvolu, ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.

Poslodavac može sa strancem da zaključi ugovor o radu na neodređeno ili na određeno vreme u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Osnov za prestanak važenja ugovora o radu na neodređeno vreme je prestanak važenja jedinstvene dozvole, kao i u drugim slučajevima propisani zakonom kojim se uređuje rad.

Poslodavac ne sme zapošljavati niti koristiti rad stranca koji nezakonito boravi u Republici i koji ne ispunjava uslove za zapošljavanje, odnosno privremeno zapošljavanje.

Stranac je u obavezi da u roku od 30 dana od dana prestanka važenja ugovora o radu ili drugog ugovora kojim stranac bez zasnivanja radnog odnosa ostvaruje prava po osnovu rada u skladu sa zakonom, zaključi novi ugovor o radu ili drugi ugovor kojim stranac bez zasnivanja radnog odnosa ostvaruje prava po osnovu rada u skladu sa zakonom, u suprotnom primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju uslovi za ulazak, kretanje, boravak i vraćanje stranaca.

Poslodavac čuva dokaze o ispunjavanju uslova za zapošljavanje, odnosno privremeno zapošljavanje stranca.

Procena

Član 10.

Organizacija nadležna za poslove zapošljavanja u postupku izdavanja jedinstvene dozvole vrši procenu ispunjenosti uslova, koja te poslove obavlja kao poverene, za:

1)         zapošljavanje;

2)         posebne slučajeve zapošljavanja, i to:

(1)        za upućena lica,

(2)        za kretanje u okviru privrednog društva,

(3)        za nezavisnog profesionalca,

(4)        za osposobljavanje i usavršavanje;

3)         samozapošljavanje.

Dokaze neophodne za procenu ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana podnosilac zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole podnosi elektronski, putem jedinstvenog veb portala (u daljem tekstu: Jedinstveni portal), u okviru usluge namenjene za izdavanje jedinstvene dozvole strancu, na način i u skladu sa uputstvom za korišćenje usluge namenjene za izdavanje jedinstvene dozvole strancu.

Procena iz stava 1. ovog člana vrši se ocenom “ispunjava” ili “ne ispunjava” uslove za zapošljavanje stranca, posebne slučajeve zapošljavanja stranca ili samozapošljavanje stranca.

Ocena “ispunjava” sadrži i vremenski period za koji se vrši procena, u zavisnosti od ispunjenosti uslova u skladu sa zakonom.

Ocena “ne ispunjava” sadrži obrazložene razloge zbog čega nisu ispunjeni uslovi za zapošljavanje, posebne slučajeve zapošljavanja ili samozapošljavanje stranca.

Procenu iz stava 1. ovog člana organizacija nadležna za poslove zapošljavanja vrši i dostavlja nadležnom organu u skladu sa propisima kojima se uređuje ulazak, kretanje i boravak stranaca u roku od 10 dana od dana prijema urednog zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na ocenu ispunjenosti uslova za zapošljavanje, posebne slučajeve zapošljavanja i samozapošljavanje stranca shodno se primenjuju i na postupak odobravanja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja, u skladu sa zakonom.

Saglasnost

Član 11.

Stranac radi u Republici na poslovima za koje mu je izdata jedinstvena dozvola za zapošljavanje, za posebne slučajeve zapošljavanja, odnosno za samozapošljavanje.

Za vreme važenja jedinstvene dozvole stranac, odnosno poslodavac u ime stranca ili pravno ili fizičko lice ovlašćeno od strane stranca ili poslodavca, može podneti zahtev za promenu osnova rada, promenu poslodavca ili za zapošljavanje kod dva ili više poslodavca, elektronskim putem na Jedinstvenom portalu, u okviru usluge namenjene za izdavanje jedinstvene dozvole strancu, na način i u skladu sa uputstvom za korišćenje usluge namenjene za izdavanje jedinstvene dozvole strancu.

O zahtevu iz stava 2. ovog člana odlučuje mesno nadležna organizaciona jedinica organizacije nadležne za poslove zapošljavanja, određena statutom, u roku od 10 dana od dana prijema urednog zahteva i saglasnost dostavlja podnosiocu zahteva, preko Jedinstvenog portala.

O žalbi protiv akata iz stava 3. ovog člana konačno rešenje donosi ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

Stranac može promeniti osnov rada, poslodavca ili se zaposliti kod dva ili više poslodavaca, po dobijanju saglasnosti iz stava 3. ovog člana.

Vlada aktom može da izuzme određene kategorije stranaca sa deficitarnim zanimanjima, određena zanimanja i profile od pribavljanja saglasnosti, u zavisnosti od stanja na tržištu rada.”

Član 5.

Čl. 12-14. brišu se.

Član 6.

U članu 15. stav 1. briše se.

U stavu 2. reči: “odgovarajućeg odobrenja za boravak i radne dozvole” zamenjuju se rečima: “vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja, jedinstvene dozvole, saglasnosti ili privremenog boravka koji strancu omogućava rad”.

U stavu 3. reči: “stava 2.” zamenjuju se rečima: “stava 1.”.

Član 7.

Član 15a briše se.

Član 8.

Naslov iznad člana 16. i član 16. menjaju se i glase:

“a) Procena za zapošljavanje

Član 16.

Procena za zapošljavanje vrši se na osnovu stanja na tržištu rada i ocenom ispunjenosti sledećih uslova:

1) da poslodavac u roku od 90 dana pre podnošenja zahteva za jedinstvenu dozvolu za zapošljavanje nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena na radnim mestima za koje se traži jedinstvena dozvola za zapošljavanje, u skladu sa propisima o radu;

2) da je poslodavac pokrenuo sprovođenje testa tržišta rada, u skladu sa zakonom;

3) postojanje predloga ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada, u skladu sa zakonom.”

Član 9.

Posle člana 16. dodaju se naziv iznad člana i član 16a koji glase:

Test tržišta rada

16a

Organizacija nadležna za poslove zapošljavanja na zahtev poslodavca sprovodi test tržišta rada odnosno međuregionalno posredovanje u zapošljavanju (u daljem tekstu: test tržišta rada), shodnom primenom propisa iz oblasti zapošljavanja, tako što utvrđuje da li se na evidenciji organizacije nadležne za poslove zapošljavanja nalaze lica koja odgovaraju uslovima iz zahteva poslodavca za konkretno radno mesto, odnosno lica koja ostvaruju pravo na rad u skladu sa ovim zakonom i koja odgovaraju uslovima iz zahteva poslodavca za konkretno radno mesto.

Zahtev za sprovođenje testa tržišta rada sastavni je deo zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole i podnosi se elektronskim putem na Jedinstvenom portalu, u okviru usluge namenjene za izdavanje jedinstvene dozvole za zapošljavanje stranca.

Zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi poslodavac ili pravno ili fizičko lice, ovlašćeno od strane poslodavca.

Organizacija nadležna za poslove zapošljavanja sačinjava izveštaj o realizaciji potrebe za zapošljavanjem, koji se dostavlja podnosiocu zahteva putem Jedinstvenog portala u roku od četiri dana od dana pokrenutog testa tržišta rada.

Vlada aktom može da izuzme određene kategorije stranaca sa deficitarnim zanimanjima, određena zanimanja i profile od sprovođenja testa tržišta rada, u zavisnosti od stanja na tržištu rada.”

Član 10.

U članu 17. stav 1. reči: “pod uslovima iz člana 16. ovog zakona” zamenjuju se rečima: “u skladu sa zakonom”.

U stavu 2. u uvodnoj rečenici reči: “za izdavanje radne dozvole” brišu se, a u tački 1) reči: “odobrenje za privremeni “ zamenjuju se rečju: “regulisani”.

Član 11.

Naslov iznad člana 18. i član 18. brišu se.

Član 12.

Iznad člana 19. dodaje se naslov, a član 19. menja se i glase:

“b) Procena za upućena lica

Član 19.

Procena za upućena lica vrši se na osnovu ocene ispunjenosti sledećih uslova:

1)         postojanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između poslodavca i stranog poslodavca;

2)         da je upućeno lice zaposleno, odnosno radno angažovano kod stranog poslodavca najmanje jednu godinu i prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje kod stranog poslodavca;

3)         postojanje akta između poslodavca i stranog poslodavca o upućivanju na privremeni rad u Republiku kojim se utvrđuje način ostvarivanja prava i obaveza iz rada, a koji obavezno sadrži uslove rada, odnosno stručnog osposobljavanja i usavršavanja, način obezbeđivanja i visinu zarade, naknade zarade, radno vreme, način ostvarivanja prava na godišnji odmor, uslove bezbednosti i zdravlja na radu, period rada, odnosno period stručnog osposobljavanja i usavršavanja u Republici, kao i način obezbeđivanja smeštaja, ishrane i prevoza za dolazak i odlazak sa rada za vreme trajanja upućivanja na privremeni rad u Republici;

4)         da će stranac po isteku privremenog upućivanja biti vraćen na rad kod stranog poslodavca koji ga je privremeno uputio u Republiku.

Upućeno lice ne može ostvarivati manja prava od prava propisanih zakonom kojima se uređuje rad u Republici u pogledu obaveznog sadržaja utvrđenog načina ostvarivanja prava i obaveza iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

Poslodavac je u obavezi da obezbedi ostvarivanje prava i obaveza utvrđena aktom iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

Procena iz stava 1. ovog člana vrši se na period do tri godine.

Procena za upućena lica može se produžiti najduže do tri godine.”

Član 13.

Član 20. briše se.

Član 14.

Iznad člana 21. dodaje se naslov, a član 21. menja se i glase:

“v) Procena za kretanje u okviru privrednog društva

Član 21.

Procena za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu daje se u cilju privremenog upućivanja, odnosno premeštanja zaposlenog na rad u ogranak, predstavništvo, odnosno zavisno društvo koje je registrovano u Republici, koji je zaposlen, odnosno radno angažovan kod stranog poslodavca najmanje godinu dana na poslovima rukovodioca ili specijaliste.

Rukovodilac, u smislu stava 1. ovog člana je lice koje obavlja poslove upravljanja, koje je direktor ili menadžer u stranom privrednom društvu, ili je član menadžmenta stranog privrednog društva ili upravlja, odnosno rukovodi organizacionom celinom, na osnovu odluka i instrukcija uprave ili deoničara društva ili vrši poslove praćenja i kontrole rada stručnog ili rukovodećeg osoblja.

Specijalista, u smislu stava 1. ovog člana, je lice koje poseduje posebna stručna znanja potrebna za poslovanje stranog privrednog društva, što podrazumeva da ima visoki stepen stručne osposobljenosti, ili odgovarajuće stručno iskustvo i eventualno članstvo u ovlašćenom strukovnom udruženju.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, procena za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu vrši se u cilju privremenog upućivanja, odnosno premeštanja u ogranak, predstavništvo, odnosno zavisno društvo koje je registrovano u Republici, pripravnika sa visokim obrazovanjem.

Procena za kretanje u okviru privrednog društva vrši se na osnovu ocene ispunjenosti sledećih uslova:

1)         da je upućeno lice zaposleno, odnosno radno angažovano kod stranog poslodavca najmanje jednu godinu, odnosno najmanje tri meseca u slučaju pripravnika i prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje kod stranog poslodavca;

2)         postojanje akta o upućivanju na privremeni rad u Republiku na poslove rukovodioca ili specijaliste, kojim se utvrđuje način ostvarivanja prava i obaveza iz rada, a koji obavezno sadrži uslove rada, odnosno stručnog osposobljavanja i usavršavanja, način obezbeđivanja i visinu zarade, naknade zarade, radno vreme, način ostvarivanja prava na godišnji odmor, uslove bezbednosti i zdravlja na radu, period rada, odnosno period stručnog osposobljavanja i usavršavanja u Republici, kao i način obezbeđivanja smeštaja, ishrane i prevoza za dolazak i odlazak sa rada za vreme trajanja upućivanja na privremeni rad u Republici;

3)         da će stranac po isteku privremenog upućivanja biti vraćen na rad kod stranog poslodavca koji ga je privremeno uputio u Republiku.

Upućeno lice ne može ostvarivati manja prava od prava propisanih zakonom kojima se uređuje rad u Republici u pogledu obaveznog sadržaja utvrđenog načina ostvarivanja prava i obaveza iz stava 5. tačka 2) ovog člana.

Poslodavac je u obavezi da obezbedi ostvarivanje prava i obaveza utvrđena aktom iz stava 5. tačka 2) ovog člana.

Procena iz stava 1. ovog člana vrši se na period do tri godine.

Procena kretanje u okviru privrednog društva može se produžiti najduže do tri godine.”

Član 15.

Iznad člana 22. i 22a dodaju se naslovi, a čl. 22, 22a i naslov iznad člana i član 23. menjaju se i glase:

“g) Procena za nezavisnog profesionalca

Član 22.

Procena za nezavisnog profesionalca vrši se na osnovu ocene ispunjenosti sledećih uslova:

1)         postojanje ugovora o pružanju ugovorenih usluga sa poslodavcem ili krajnjim korisnikom usluga koji obavezno sadrži rok za obavljanje posla;

2)         radno iskustvo u određenoj oblasti koja je predmet ugovora o pružanju usluga u trajanju od najmanje tri godine;

3)         posedovanje stručne kvalifikacije u slučajevima kad je to potrebno radi obavljanja usluga u skladu sa propisima kojima je uređeno pružanje usluga u Republici;

4)         postojanje registracije nezavisnog profesionalca.

d) Procena za osposobljavanje i usavršavanje

Član 22a

Procena za osposobljavanje i usavršavanje vrši se radi obavljanja obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, radne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja.

Procena za osposobljavanje i usavršavanje vrši se na osnovu ocene ispunjenosti sledećih uslova:

1)         postojanje ugovora sa poslodavcem o obavljanju obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, radne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja, koji sadrži mesto i rok trajanja;

2)         ispunjavanje drugih uslova u skladu sa posebnim zakonom.

đ) Procena za samozapošljavanje

Član 23.

Procena za samozapošljavanje vrši se na osnovu ocene ispunjenosti uslova u pogledu odgovarajućih kvalifikacija stranca za obavljanje konkretne delatnosti, odnosno u pogledu strukture lica koja planira da zaposli, odnosno radno angažuje.

Stranac koji dobije jedinstvenu dozvolu sa samozapošljavanje u obavezi je da započne obavljanje poslova za koje je jedinstvena dozvola izdata u roku od 90 dana od dana dobijanja te dozvole.”

Član 16.

U članu 24. stav 1. reči: “dozvole za rad” zamenjuju se rečima: “jedinstvene dozvole”.

Stav 2. menja se i glasi:

“Kvota se utvrđuje na predlog ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja uz prethodno mišljenje socijalno-ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike i organizacije nadležne za poslove zapošljavanja, u odnosu na određene delatnosti, odnosno uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, u odnosu na određene države.”

U stavu 3. posle reči: “poslodavca koji” dodaje se reč: “privremeno”, a tačka 1) briše se.

U tački 2) reč: “radnu” zamenjuje se rečju: “jedinstvenu”.

Član 17.

Čl. 25-30. brišu se.

Član 18.

U članu 31. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

“1) izdatim saglasnostima;”

Član 19.

Član 34-36. menjaju se i glase:

“Član 34.

Novčanom kaznom od 800.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice - poslodavac, ako:

1) zaposli stranca koji ostvaruje pravo na rad suprotno odredbama ovog zakona (član 3.);

2) zaposli stranca suprotno odredbama ovog zakona (član 9. stav 1. i stav 4);

3) ne čuva dokaze o ispunjavanju uslova za zapošljavanje, odnosno privremeno zapošljavanje stranca (član 9. stav 6);

4) ne izvrši obaveze utvrđene članom 15. ovog zakona;

5) privremeno zaposli stranca suprotno ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji (član 19. stav 1. tačka 1);

6) ne obezbedi ostvarivanje prava i obaveza iz rada u skladu sa aktom o upućivanju (član 19. stav 3. i član 21. stav 7.).

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice - poslodavac koji ima svojstvo preduzetnika.

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice kod poslodavca.

Poslodavcu iz st. 1. i 2. ovog člana može se, za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 2), 4), 5) i 6) ovog člana, izreći zaštitna mera zabrana vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Član 35.

Novčanom kaznom od 15.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj stranac, ako se zaposli suprotno odredbama ovog zakona.

Član 36.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice - organizacija nadležna za poslove zapošljavanja, ako:

1)         izvrši procenu suprotno odredbama ovog zakona;

2)         izda saglasnost suprotno odredbama ovog zakona.

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu - organizaciji nadležnoj za poslove zapošljavanja.”

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.

Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama propisa po kojima su započeti.

Član 21.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. februara 2024. godine, osim odredaba člana 1. st. 1- 3, člana 3, člana 4. - u delu kojim se menja član 9. st. 2-5, člana 12. - u delu kojim se menja član 19. stav 1. tačka 3) i st. 2. i 3, člana 14. - u delu kojim se menja član 21. stav 5. tačka 2) i st. 6. i 7. i člana 19. - u delu kojim se menja član 34. stav 1. tačka 6) koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca predlaže se u cilju daljeg pojednostavljenja postupka kojim se strancu omogućava rad u Republici Srbiji, odnosno uvodi se jedinstvena dozvola za boravak i rad, kao jedinstveni akt. Takođe, izmenama i dopunama ovog zakona vrši se unapređenje odredaba pomenutog zakona koje uređuje pitanje upućivanja stranaca, odnosno izdavanja jedinstvene dozvole za upućena lica i jedinstvene dozvole za kretanje u okviru privrednog društva. U Ekspozeu predsednika Vlade od 25. oktobra 2022. godine nastavak digitalizacije formulisan je kao jedan od pet strateških prioriteta Republike Srbije. Imajući u vidu navedeno, predviđena je i potpuna digitalizacija postupka izdavanja jedinstvene dozvole, što će doprineti daljem razvijanju povoljnijeg poslovnog okruženja i privlačenja stranih investicija. S obzirom na ubrzane promene na tržištu rada Republike Srbije, kao i suočavanje sa nedostatkom radne snage, uvodi se novi, fleksibilniji koncept zapošljavanja stranaca, kojim će se strancima omogućiti da na brži i lakši način ostvare pravo na privremeni boravak i ujedno pravo na rad, uz primenu koncepta sprovođenja testa tržišta rada.

Ovaj predlog zakona prati istovremene izmene i dopune Zakona o strancima, kojim se takođe vrši pojednostavljenje postupka, odnosno uvodi se jedinstvena dozvola kao dozvola za privremeni boravak i rad. Naime, Zakonom o strancima uređen je način odobravanja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja, privremenog boravka, odnosno stalnog nastanjenja, dok su Zakonom o zapošljavanju stranaca uređeni uslovi i postupak izdavanja dozvole za rad stranaca u Republici Srbiji. Dakle, prema važećim propisima, uslov za regulisanje dozvole za rad stranog državljanina u Republici Srbiji je prethodno regulisan boravak.

Nadležnost za postupanje u ovoj oblasti je podeljena, te je za regulisanje boravka stranca nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova, dok je za izdavanje dozvole za rad nadležna Nacionalna služba za zapošljavanje.

S obzirom na izneto, u cilju daljeg usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima Evropske Unije, uvođenjem jedinstvene dozvole za boravak i rad, paralelno sa izradom Predloga zakona o izmenama o dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, izrađen je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, kako bi se postigla horizontalna povezanost ova dva propisa. Kroz ova dva predloga zakona izvršeno je usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom 2011/98/EU o jedinstvenom postupku obrade zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole za boravak i rad stranim državljanima u Republici Srbiji. Harmonizacija zakonodavstva u oblasti legalnih i iregularnih migracija je jedna od aktivnosti propisanim Revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 24, Potpoglavlje Migracije.

Imajući u vidu navedeno, a kako je u pitanju novi koncept u oblasti zapošljavanja stranaca, usklađivanjem odredbi Zakona o zapošljavanju stranaca i Zakona o strancima, doprineće ujednačenijoj i efikasnijoj primeni propisa u oblasti zapošljavanja stranaca.

Dakle, predloženim zakonskim izmenama vrši se pre svega pojednostavljenje procedure, tako što se uvodi jedinstvena dozvola koja podrazumeva dozvolu za privremeni boravak i rad, koju izdaje nadležni organ u skladu sa propisima kojima se uređuje ulazak, kretanje i boravak stranaca. Ovim izmenama predviđa se da Nacionalna služba za zapošljavanje, umesto dosadašnjeg sistema izdavanja dozvole za rad, vrši procenu kojom se vrši ocena ispunjenosti uslova za zapošljavanje, posebne slučajeve zapošljavanja i samozapošljavanje stranca, kao vid prethodnog mišljenja u postupku izdavanja jedinstvene dozvole.

U ovom postupku za jedinstveno upravno mesto određen je nadležni organ Ministarstva unutrašnjih poslova. Nacionalna služba za zapošljavanje vrši procenu na osnovu ocene ispunjenosti uslova za radno angažovanje (koja može biti pozitivna ili odbijajuća), dok Ministarstvo unutrašnjih poslova, donosi krajnju odluku u jedinstvenom postupku.

Imajući u vidu navedeno, kao i da je predviđena kompletna digitalizacija pomenutog postupka, predloženim zakonskim rešenjima doprinosi se ubrzanju procedure pribavljanja potrebne dozvole.

Takođe, dosadašnja primena oba zakona pokazala je da je pojedine kategorije stranaca potrebno izuzeti od primene uslova za zapošljavanje stranaca utvrđenih važećim zakonom. S obzirom na izneto, uvode se nove kategorije stranaca koji, na osnovu svog statusa, imaju pravo na rad bez obaveze pribavljanja jedinstvene dozvole.

Dalje, uvođenjem saglasnosti, koji će izdavati Nacionalna služba za zapošljavanje, strancu se omogućava promena osnova rada, promena poslodavca, kao i zapošljavanje kod dva ili više poslodavaca tokom perioda važenja jedinstvene dozvole.

Shodno navedenom, predloženim zakonskim rešenjima uvode se i novi pojmovi, kao što su pojam jedinstvene dozvole, procene, saglasnosti i upućivanja na privremeni rad, dok je pojam upućenog lica preciznije definisan. Takođe, unapređene su odredbe koje se odnose na upućena lica, kojim se detaljnije uređuju njihova prava iz rada, dok su privremeno zaposleni na teritoriji Republike Srbije.

Takođe, precizirana je i odredba koja se odnosi na sprovođenje testa tržišta rada, koje će se sada podnositi elektronskim putem na jedinstvenom veb portalu (u daljem tekstu: Jedinstveni portal) u okviru usluge namenjene za izdavanje jedinstvene dozvole i koji će biti sastavni deo zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole za zapošljavanje stranca, čime se vrši dodatno pojednostavljenje postupka i doprinosi većoj efikasnosti postupka izdavanja ove vrste dozvole.

Imajući u vidu i da je postupak digitalizacije jedan od strateškog interesa Vlade, paralelnim izmenama i dopunama Zakona o strancima predviđeno je podnošenje zahteva elektronskim putem. Kompletna digitalizacija postupka doprineće ubrzanju procedure izdavanja jedinstvene dozvole, a samim tim procedura će biti efikasnija. Shodno navedenom, digitalizacijom postupka biće omogućeno i podnošenje zahteva iz inostranstva, kao i kompletno preuzimanje relevantnih podataka službenim putem. Navedeno podrazumeva da će Nacionalna služba za zapošljavanje na osnovu direktne razmene službenih podataka vršiti ocenu ispunjenosti uslova za zapošljavanje stranca.

S obzirom na sve napred izneto, navedene izmene će doprineti boljem pozicioniranju Republike Srbije, u smislu uvećanog obima investicija u Republiku Srbiju, posebno kada je u pitanju angažovanje stručnjaka sa nedostajućim znanjima i veštinama koji obavljaju poslove od interesa za Republiku Srbiju.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona definisani su novi pojmovi u skladu sa novim konceptom, i to: jedinstvena dozvola, procena i saglasnost. Takođe, praksa je pokazala da je potrebno određene pojmove dodatno precizirati radi lakše primene propisa, tako da je preciziran pojam poslodavca, upućenog lica, a dodatno je definisan i pojam upućivanja na privremeni rad. Jedinstvena dozvola definisana je kao dozvola za privremeni boravak i rad koju izdaje nadležni organ u skladu sa propisima kojima se uređuje ulazak, kretanje i boravak stranaca, pod pojmom procene podrazumeva se ocena ispunjenosti uslova za zapošljavanje, posebne slučajeve zapošljavanja i samozapošljavanje stranca, koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje. Saglasnost je definisana kao akt koji izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje, a koji strancu omogućava promenu osnova rada, promenu poslodavca, zapošljavanje kod dva ili više poslodavaca tokom perioda važenja jedinstvene dozvole.

Članom 2. Predloga zakona vrši se izmena postojećeg člana 3, tako što se određenoj kategoriji stranaca sa regulisanim boravkom u Republici Srbiji omogućava pravo na rad bez obaveze pribavljanja jedinstvene dozvole. Naime, pored već postojećih izuzetaka, napuštanjem dosadašnjeg koncepta izdavanja dozvole za rad kao posebnog akta, dodatno su precizirane situacije u kojima stranac na osnovu svog statusa u Republici Srbiji ima pravo na rad bez obaveze pribavljanja jedinstvene dozvole.

Članom 3. Predloga zakona izvršeno je terminološko preciziranje postojećeg člana 4. zakona.

Članom 4. Predloga zakona menjaju se postojeći čl. 9. - 11. U tom smislu izvršeno je terminološko usklađivanje saglasno novom konceptu, u skladu sa kojim se više ne izdaje dozvola za rad, kao posebni akt. Takođe, precizirano je da stranac može zaključiti ugovor o radu na neodređeno i na određeno vreme, a propisani su i osnovi za prestanak važenja takvog ugovora (prestanak važenja jedinstvene dozvole i drugi slučajevi u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad). Takođe, jasno je naglašeno da poslodavac ne sme zapošljavati niti koristiti rad stranca koji nezakonito boravi u Republici Srbiji.

Dalje, izmenom člana 10. važećeg zakona, takođe je izvršeno terminološko usklađivanje saglasno novom konceptu zakona, odnosno vršenje procene od strane Nacionalne službe za zapošljavanje u okviru postupka izdavanja jedinstvene dozvole. Precizirano je i da se svi potrebni dokazi neophodni za ocenu ispunjenosti uslova podnose elektronskim putem, preko Jedinstvenog portala, kao i da se procena vrši ocenom “ispunjava”, odnosno “ne ispunjava”, kao i da se procena dostavlja nadležnom organu Ministarstva unutrašnjih poslova u roku od 10 dana od dana prijema urednog zahteva. Takođe, precizirano je da se odredbe ovog zakona koje se odnose na ocenu ispunjenosti uslova za zapošljavanje, posebne slučajeve zapošljavanja i samozapošljavanje stranca shodno primenjuju i na postupak odobravanja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

Zatim, izmenom postojećeg člana 11. uvodi se pojam i postupak davanja saglasnosti koja se izdaje u slučajevima kada stranac, odnosno poslodavac u ime stranca, ili ovlašćeno lice može podneti zahtev elektronskim putem za promenu osnova rada, promenu poslodavca ili za zapošljavanje kod dva ili više poslodavca. Uvođenjem navedene saglasnosti, omogućava se strancu, da za vreme važenja jedinstvene dozvole, može promeniti osnov rada, poslodavca ili raditi kod više poslodavaca, bez izmene same jedinstvene dozvole, čime se znatno doprinosi smanjenju administrativnog opterećenja. Takođe, precizirano je i da Vlada posebnim aktom može u zavisnosti od stanja na tržištu rada izuzeti određene kategorije stranaca sa deficitarnim zanimanjima, određena zanimanja, profile od pribavljanja saglasnosti.

Članom 5. Predloga zakona brišu se čl. 12-14, s obzirom da je kategorija stranca na koje se trenutno primenjuje sistem izdavanja lične radne dozvole, prepoznata kao kategorija stranaca, koji imaju pravo na rad bez obaveze pribavljanja jedinstvene dozvole.

Članom 6. Predloga zakona, kojim se menja član 15. važećeg zakona, vrši se dalje terminološko usklađivanje. Istovremeno, a imajući u vidu načelo jednakog tretmana na kome se zasniva Zakon o zapošljavanju stranaca, brisana je odredba kojom se zabranjuje poslodavcu da uputi stranca na rad kod drugog poslodavca. Naime, kako u skladu sa važećim propisima poslodavac može domaćeg državljanina da uputi na rad kod drugog poslodavca, to se primenjujući načelo jednakog tretmana, isto ima primeniti i na stranca, u skladu sa zakonom.

Članom 7. Predloga zakona shodno novom konceptu, izvršeno je brisanje člana 15a.

Članom 8. Predloga zakona, u skladu sa novim konceptom, precizirani su uslovi za vršenje procene za zapošljavanje.

Članom 9. Predloga zakona dodaje se član 16a, kojim je precizirano da se sprovođenje testa tržišta rada, odnosno međuregionalno posredovanje u zapošljavanju, shodno predloženom rešenju, podnosi elektronskim putem u okviru usluge namenjene za izdavanje jedinstvene dozvole, te da je sastavni deo zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole za zapošljavanje. Takođe, precizirano je i da Vlada posebnim aktom može u zavisnosti od stanja na tržištu rada izuzeti određene kategorije stranaca sa deficitarnim zanimanjima, određena zanimanja, profile od sprovođenja testa tržišta rada.

Članom 10. Predloga zakona terminološki se preciziraju i usklađuju pojmovi u skladu sa predloženim izmenama i dopunama.

Članom 11. Predloga zakona briše se važeći član 18. kojim se taksativno navode radne dozvole za posebne slučajeve zapošljavanja, a imajući u vidu da se napušta dosadašnji koncept izdavanja radnih dozvola.

Članom 12. Predloga zakona menja se član 19. tako što se precizira vršenje procene za upućena lica. Precizirano je da akt o upućivanju na privremeni rad u Republiku Srbiju između poslodavca i stranog poslodavca, mora sadržati odredbe kojima se utvrđuje način ostvarivanja prava i obaveza iz rada za vreme trajanja privremenog upućivanja (uslovi rada, odnosno stručnog osposobljavanja, način obezbeđivanja i visinu zarade, radno vreme i dr.). Istovremeno, imajući u vidu specifičan karakter upućivanja, odnosno da je u pitanju upućivanje na privremeni rad, kada stranac ostaje u osiguranju kod inostranog poslodavca, precizirano je i da stranac mora biti prijavljen na obavezno socijalno osiguranje kod inostranog poslodavca, kao i da po isteku privremenog upućivanja mora biti vraćen kod svog poslodavca. Dodatno se propisuje i da upućeno lice ne može ostvarivati manja prava od prava propisanih zakonom kojima se uređuje rad u Republici Srbiji u pogledu obaveznog sadržaja utvrđenog načina ostvarivanja prava i obaveza iz akta o upućivanju, kao i da je poslodavac u obavezi da obezbedi ostvarivanje tih prava. Takođe, precizirano je da se stranac može uputiti na rad i na stručno osposobljavanje i usavršavanje.

Članom 13. Predloga zakona, s obzirom na novi koncept zakona, briše se postojeći član 20.

Članom 14. Predloga zakona menja se član 21. tako što se precizira vršenje procene za kretanje u okviru privrednog društva. U cilju lakše primene propisa u praksi, ovim članom je preciziran pojam rukovodioca i specijaliste, a kod pripravnika, precizirano je i da se odnosi na pripravnika sa visokim obrazovanjem. Dalje, precizirani su i uslovi za vršenje procene, a koji pored ostalog podrazumevaju i postojanje odgovarajućeg akta o upućivanju, kojim se utvrđuje minimum ostvarivanja prava i obaveza iz rada, po istom principu kao i kod uslova propisanih za upućeno lice, uključujući i jasno propisanu obavezu poslodavca da obezbedi ostvarivanje tih prava. Imajući u vidu navedeno, i kod kretanja u okviru privrednog društva, kao jedne vrste upućivanja na privremeni rad kada stranac ostaje u osiguranju kod inostranog poslodavca, i ovde je precizirano da stranac mora biti prijavljen na obavezno socijalno osiguranje kod inostranog poslodavca, kao i da po isteku privremenog upućivanja mora biti vraćen kod tog poslodavca.

Članom 15. Predloga zakona menjaju se čl. 22-23. tako što se vrši terminološko usklađivanje, odnosno precizira vršenje procene za nezavisnog profesionalca, za osposobljavanje i usavršavanje i za samozapošljavanje stranca. Kod vršenja procene za samozapošljavanje stranca, dodatno je unapređen postupak, tako što su pojednostavljeni uslovi za samozapošljavanje stranca.

U članu 16. Predloga zakona vrši sa usklađivanje sa novom terminologijom, a dodatno je precizirana odredba tako što se propisuje da se u slučaju poremećaja na tržištu rada mogu uvesti kvote kako u odnosu na određene delatnosti, tako i u odnosu na određene države.

Članom 17. Predloga zakona brišu se postojeći čl. 25-30. s obzirom da se napušta koncept izdavanja dozvole za rad, te da jedinstveni akt u postupku odlučivanja o zahtevu za privremeni boravak i rad, donosi nadležni organ Ministarstva unutrašnjih poslova. Shodno tome, brisane su odredbe kojima se uređuje sadašnji postupak izdavanja i produženja dozvole za rad, poništaj i prestanak važenja dozvole za rad.

Članom 18. Predloga zakona usklađuje se sa novim konceptom, tako da će umesto dosadašnje evidencije o izdatim dozvolama za rad, Nacionalna služba za zapošljavanje voditi evidenciju o izdatim saglasnostima.

Članom 19. Predloga zakona menjaju se čl. 34-36. tako što se, shodno predloženim rešenjima, preciziraju kaznene odredbe.

Čl. 20. i 21. Predloga zakona, propisuje se da će se postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončati po odredbama propisa po kojima su započeti. Takođe, propisuje se stupanje na snagu i primena zakona. Odložena primena pojedinih odredaba zakona neophodna je zbog potrebne uspostavljanja materijalno-tehničkih uslova za njihovu primenu, odnosno uspostavljanja uslova za razmenu relevantnih podataka između nadležnih organa u postupku izdavanja, odnosno produženja jedinstvene dozvole, a u skladu sa rešenjima propisanim ovim zakonom i paralelnim izmenama i dopunama Zakona o strancima.

Izvor: Vebsajt Vlade, 30.03.2023.
Naslov: Redakcija