Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE: Inicijativa da lokalne samouprave imaju obavezu plaćanja doprinosa za samostalne umetnike


Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković uputila je nadležnom Ministarstvu finansija inicijativu za izmenu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020 i 6/2021 - usklađeni din. izn.), kojom se definiše jasna obaveza jedinica lokalne samouprave u pogledu plaćanja doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za samostalne umetnike.

Inicijativa je upućena u cilju unapređenja položaja samostalnih umetnika u Srbiji. Poboljšanje položaja ove kategorije umetnika jedan je od ciljeva i Strateških prioriteta razvoja kulture od 2021. do 2025. godine.

Navedenim izmenama unapredila bi se realizacija programskih ciljeva, pre svega na planu decentralizacije i omogućilo nesmetano ostvarivanje opšteg interesa u kulturi.

Aktuelni Zakon predviđa mogućnost, ali ne i obavezu da jedinice lokalne samouprave plaćaju ove doprinose, zbog čega u praksi dolazi do toga da pojedine lokalne samouprave ne koriste mogućnost predviđenu zakonom i dolazi do izostanka ostvarivanja ovog prava samostalnih umetnika.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo kulture i informisanja, 01.03.2021.
Naslov: Redakcija