Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Novine u ažuriranom spisku poreskih kategorija u sistemu elektronskih faktura


Ministarstvo finansija je, 30. decembra 2022. godine, objavilo ažurirane poreske kategorije sistema elektronskih faktura.

Izmene se odnose na dve poreske kategorije i to:

OE – Izričito je navedeno da ne postoji obaveza izdavanja e-faktura za potraživanja po osnovu prenosa višenamenskih vrednosnih vaučera, naknade štete, ugovorne kazne, depozita, kamate za neblagovremeno plaćanje i druga potraživanja po osnovu kojih ne postoji obaveza obračunavanja PDV, osim kada je zahtev za isplatu upućen subjektu javnog sektora.

Veoma je važno napomenuti da se pod “drugim potraživanjima po osnovu kojih ne postoji obaveza obračunavanja PDV” ne odnosi na promet koji je oslobođen PDV ili izuzet od oporezivanja (za njih postoje druge kategorije) već isključivo na zahteve za isplatu koji nisu predmet oporezivanja PDV.

Dakle, opis dat za navedenu kategoriju nije baš najprecizniji, ali nema dileme da se ovde misli isključivo na promet koji nije uopšte predmet oporezivanja jer se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o PDV, a ne na druge slučajeve kada se na određeni promet ne obračunava PDV.

N – Dato je novo pojašnjenje za šta se koristi poreska kategorija N – anuliranje i to na sledeći način:

1. Počev od 1. januara 2023. godine ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture za promet dobara, odnosno usluga koji se vrši bez naknade, nezavisno od toga da li je reč o prometu koji je predmet oporezivanja PDV ili o prometu koji nije predmet oporezivanja PDV, u skladu sa ZPDV. Međutim, ako subjekt javnog sektora, odnosno subjekt privatnog sektora izda elektronsku fakturu za navedeni promet, posle iskazivanja podataka o tom prometu, prikazivanje da za taj promet ne postoji obaveza plaćanja vrši se anuliranjem podataka o prometu tako što se u delu: količina navodi odgovarajuća količina sa predznakom “minus”;

2. Posle iskazivanja podataka o prometu dobara i usluga koji se vrši uz naknadu, a kod kojeg dolazi do umanjenja iznosa za plaćanje, prikazivanje umanjenja iznosa za plaćanje vrši se tako što se u delu količina navodi -1, a u delu cena iznos za koji se vrši umanjenje.

Dakle, sada je propisano da se anuliranje može koristiti za bilo koji slučaj promet uz naknadu, kada dolazi do smanjenja iznosa za plaćanje.

Na ovaj način se rešava pitanje promene poreskog dužnika kod prometa iz oblasti građevinarstva od momenta prijema avansa (kada se npr. poreskim dužnikom smatrao primalac) i izvršenog prometa (kada se ispostavilo da je poreski dužnik lice koje vrši promet). U ovoj situaciji će se stornirati avansni račun i izdavalac će obračunati PDV na ukupan iznos na konačnoj e-fakturi, a zatim će umanjiti iznos za uplatu u iznos primljenog avansa anuliranjem odgovarajućeg iznosa.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 03.01.2023.