Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA: Od 1. januara 2019. godine stranke oslobođene plaćanja svih sudskih taksi, ako spor reše medijacijom, sudskim poravnanjem, priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva


Stranke u sporovima pred sudovima u Srbiji od 1. januara 2019. godine su oslobođene plaćanja svih sudskih taksi, ako do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu reše spor medijacijom, sudskim poravnanjem, priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva.

Ovo su osnovne novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018) koji je 1. januara 2019. godine stupio na snagu.

To znači da će troškovi za postupak biti obrisani bez obzira što su stranke već pokrenule spor, ako se odluče za mirno rešenje spora zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu.

Troškovi medijacije, odnosno taksa za medijaciju, je daleko manja od sudske takse, a tarife je propisalo Ministarstvo pravde Srbije.

Iako će se na ovaj način znatno smanjiti prihod od sudskih taksi, pozitivan efekat država vidi u mirnom rešenju spora, jer će se na taj način ubrzati rad sudova i unaprediti medijacija.

Od rešavanja sporova medijacijom korist će videti i privrednici i građani.

Privreda je na taj način pošteđena vođenja dugotrajnih, neizvesnih i skupih sudskih postupaka, privrednicima je omogućeno brže ostvarenje prava i poslovnih interesa, uz istovremeno rasterećenje sudova, koji mogu brže i efikasnije da postupaju u parnicama u kojima medijacija nije moguća.

Izmene i dopune Zakona o sudskim taksama uticaće i na fizička lica, koja su stranke u postupku.

Naime, odlaganje plaćanja troškova na tužbu i odgovor na tužbu do dana zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu i oslobađanje od plaćanja takse ukoliko se parnični postupak okonča do dana zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu posredovanjem, sudskim poravnanjem, priznanjem tužbenog zahteva ili odricanjem od tužbenog zahteva, doprineće smanjenju nepotrebnih troškova stranaka koje stvaraju dugotrajni parnični postupci i doprineće brzom i mirnom rešavanju spornih odnosa.

Jedan od efekata ovih izmena, kako se očekuje, trebalo bi da bude rasterećenje sudova, posebno osnovnih sudova u kojima je povećan priliv predmeta koji se pre svega odnose na takozvane "masovne sporove", potraživanja protiv države, organa lokalne samouprave, javnih preduzeća čiji je osnivač država i drugih organizacija i pravnih lica koja se finansiraju iz budžeta.

Na osnovu dosadašnjih Godišnjih izveštaja o radu medijatora, u najvećem broju postupaka vreme trajanja postupka medijacije kraće je od mesec dana (65,1 procenat).

U 29,5 odsto slučajeva vreme trajanja postupaka je od jednog do tri meseca, dok u izuzetno malom broju postupaka, (5,4 odsto), postupak traje duže od tri meseca.

To je svakako značajno kraće vreme nego u slučaju "klasičnog" postupka pred sudovima gde "svađa komšija oko međe" može trajati godinama.

Izvor: Vebsajt RTV, 01.01.2019.
Naslov: Redakcija