Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O RADNOM ANGAŽOVANJU NA SEZONSKIM I DRUGIM POVREMENIM POSLOVIMA U ODREĐENIM DELATNOSTIMA: Mišljenje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti na Nacrt zakona


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je, elektronskim dopisom od 22.11.2021. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o radnom angažovanju na sezonskim i drugim povremenim poslovima u određenim delatnostima - usaglašeno sa nadležnim organima, radi davanja mišljenja.

Postupajući po ovom dopisu, dajemo mišljenje na novi tekst Nacrt zakona, sa aspekta delokruga rada Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Imajući u vidu prihvaćene delove mišljenja Poverenika, odnosno izmene izvršene nakon održanog sastanka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dana 17.11.2021. godine, obaveštavamo Vas da Poverenik ostaje pri ranije datim načelnim primedbama u mišljenju broj 011-00-30/2021-02, od 29.10. 2021. godine, imajući u vidu odredbe Zakona o radu, odnosno oblasti kojima je uređeno ovakvo radno angažovanje.

Takođe, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ostaje pri datim primedbama na član 4. stav 2. tačka 3) Nacrta zakona, kao i član 16. Nacrta zakona koji se odnosi na ugovor o radnom angažovanju.

Pored toga, Poverenik smatra da je potrebno još jednom preispitati i odredbe člana 6. st. 2. i 3. Nacrta zakona koje se odnose na radno angažovanje lica mlađeg od 18 godina. Poverenik ukazuje da je kao što je navedeno u Nacrtu zakona posebnim zakonom i podzakonskim propisima detaljno uređeno šta se smatra opasnim radom za lica mlađa od 18 godina, uslovi pod kojima se rad obavlja, spisak štetnosti, opasnih okolnosti i opasnih delatnosti za decu i dr. Članom 6. st. 2. i 3. Nacrta zakona uvodi se izuzetak od ovih opštih pravila. S tim u vezi, Poverenik je mišljenja da je navedene odredbe potrebno još jednom detaljno razmotriti imajući u vidu sveobuhvatnost propisa koji uređuju šta se smatra pod opasnim radom za lica mlađa od 18. godina. Mišljenja smo da je celishodnije navesti da se lica mlađa od 18 godina ne mogu radno angažovati ukoliko takav rad predstavlja opasan rad u smislu odredba zakona i podzakonskih akata koji ovaj rad uređuju. U tom smislu ukazujemo i na odredbu stava 4. ovog člana.

Takođe odredbama st. 5. - 9. ovog člana uređeno je radno angažovanje stranaca kojima u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju nije potrebna viza, na način da se ova lica mogu radno angažovati na poslovima u skladu sa ovim zakonom, bez obaveze pribavljanja dozvole za rad stranaca u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad stranca, za vreme dok kratkotrajno boravi u Republici Srbiji u skladu sa propisima kojim se uređuje boravak stranaca ako poseduje Evidencijski broj za strance. Poverenik ukazuje da navedene norme takođe uvode izuzetak od pravila, pri čemu ovaj izuzetak nije dovoljno jasno obrazložen da bi se mogla sagledati njegova opravdanost.

Takođe, mišljenjem koje je Poverenik uputio na prethodno dostavljeni tekst Nacrta zakona ukazano je na odredbe čl. 29. i 30. Nacrta zakona. Navedene odredbe su sada izmenjene, međutim Poverenik ukazuje da izmena nije adekvatno sprovedena. Ukoliko se širi nadležnost Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u odnosu na nadležnost propisanu Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova, onda takva odredba treba eksplicitno da propiše da ova agencija ima nadležnost da rešava sporove i u slučajevima radno angažovanih lica u skladu sa odredbama ovog zakona. Poverenik još jednom ukazuje da je odredbama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova propisano šta se smatra kolektivnim a šta individualnim radnim sporom, kao i pravila u pogledu rešavanja ovih sporova. Nacrt zakona propisuje izuzetak pri čemu ovaj izuzetak nije dovoljno precizno formulisan, niti jasan kako u pogledu strana u sporu s obzirom da se stav 4. Nacrta zakona poziva na stav 3. ovog člana koji propisuje mogućnost sudske zaštite i zaštite uopšte, tako ni u pogledu tereta dokazivanja iz člana 30. stav 1. Nacrta zakona. Imajući u vidu navedeno mišljenja smo da odredbe čl. 29. i 30. Nacrta zakona potrebno još jednom dobro razmotriti.

Izvor: Vebsajt Poverenice, 25.11.2021.
Naslov: Redakcija