Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA


Član 1.

U Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", br. 62/06, 63/06 - ispravka, 115/06 - ispravka, 101/07, 99/10, 108/13 i 99/14), u članu 10. stav 1. reči: "tužilaštvu, Republičkom javnom pravobranilaštvu i položaj načelnika upravnog okruga", zamenjuju se rečima: "tužilaštvu i Državnom pravobranilaštvu".

Član 2.

Naslov iznad člana i član 16. menjaju se i glase:

"2. Nagrađivanje državnog službenika po osnovu vrednovanja radne uspešnosti

Član 16.

Državnom službeniku kome je u dva uzastopna vrednovanja radne uspešnosti utvrđeno da je prevazišao očekivanja određuje se koeficijent veći za dva platna razreda u odnosu na koeficijent njegovog radnog mesta.

Uvećanjem koeficijenta za jedan platni razred nagrađuje se državni službenik kome je u dva uzastopna vrednovanja radne uspešnosti utvrđeno da je prevazišao očekivanja ili ispunio očekivanja, bez obzira na njihov redosled.

Uvećanjem koeficijenta za jedan platni razred nagrađuje se državni službenik kome je u tri uzastopna vrednovanja radne uspešnosti utvrđeno da je ispunio očekivanja."

Član 3.

Posle člana 21. dodaju se naslov iznad člana i član 21a koji glase:

"Koeficijent državnog službenika kod preuzimanja

Član 21a

Ako se državni službenik preuzima u drugi državni organ na radno mesto koje je razvrstano u isto zvanje, određuje mu se platni razred platne grupe koji je imao u državnom organu iz koga se preuzima.

Ako se državni službenik preuzima u drugi državni organ na radno mesto koje je razvrstano u neposredno više zvanje, određuje mu se prvi platni razred platne grupe u koju je svrstano to radno mesto.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako je koeficijent platnog razreda platne grupe u koju je svrstano radno mesto na koje se državni službenik preuzima niži od koeficijenta koji je državni službenik imao u državnom organu iz kojeg je preuzet, određuje mu se platni razred te platne grupe sa neposredno višim koeficijentom.

Ako se državni službenik preuzima u drugi državni organ na radno mesto koje je razvrstano u niže zvanje, određuje mu se platni razred koji je imao pre preuzimanja u platnoj grupi u koju je svrstano to radno mesto."

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od 1. januara 2019. godine.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika sadržan je u odredbama čl. 97. tač. 8) i 17) Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti radnih odnosa i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika vrši se usaglašavanje sa predloženim izmenama sadržanim u zakonu kojim se uređuju radni odnosi državnih službenika i nameštenika.

Imajući u vidu predložene izmene i dopune Zakona o državnim službenicima, ukazala se neophodnost istovremenog pristupanja izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, kako bi se obezbedili nesmetani uslovi za nagrađivanje državnih službenika po osnovu vrednovanja radne uspešnosti, počev od 1. januara 2019. godine.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. menja se član 10. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika (u daljem tekstu: Zakon o platama) usaglašavanjem sa izmenama u nazivu državnog organa, odnosno radnopravnom položaju načelnika upravnih okruga.

Članom 2. kojim se menja član 16. Zakona o platama propisuju se pravila za nagrađivanje državnih službenika po osnovu vrednovanja radne uspešnosti, određivanjem većeg koeficijenta.

Članom 3. kojim se propisuje novi član 21a, utvrđuju se pravila za određivanje koeficijenta za obračun i isplatu plate državnom službeniku kod preuzimanja u drugi državni organ.

Članom 4. uređuje se stupanje ovog zakona na snagu.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, kao ni za dve naredne budžetske godine.

Sredstva za ostvarivanje prava na nagrađivanje državnih službenika po osnovu vrednovanja radne uspešnosti planiraće se zakonom o budžetu za svaku budžetsku godinu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RSˮ, broj 20/12 - prečišćen tekst), budući da bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. Donošenje po hitnom postupku neophodno je zbog efikasnog sprovođenja reforme javne uprave, odnosno efikasnijeg uspostavljanja sistema plata, stvaranjem primerenog vremenskog okvira za prelazak na nov sistem plata. Donošenje po hitnom postupku neophodno je i zbog potrebe blagovremenog planiranja budžetskih sredstava neophodnih za primenu ovog zakona, kako bi se naredni budžetski proces pripremio u skladu sa efektima koji nastaju izvršenjem odredbi ovog zakona, kao i za blagovremeno planiranje i pripremu svih akata poslodavaca koji su potrebni za implementaciju ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 22.11.2018.