Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Komunalna milicija moći će da izda prekršajni nalog pravnom licu, preduzetniku i ugostiteljskom objektu, zbog nepoštovanja mera koje se odnose na njih - poput razmaka između stolova, nepostojanja dezinfekcionih sredstava, ili korona redara


Izmenama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 68/2020), koje priprema radna grupa Vlade Republike Srbije, biće propisano da komunalna milicija izdaje prekršajni nalog za nepoštovanje propisanih mera za sprečavanje širenja virusa Covid 19.

To znači da će komunalna milicija građanima moći da izda prekršajni nalog ukoliko ne nose maske na propisanim mestima, za plaćanje kazne u iznosu od 5.000 dinara, koju u roku od osam dana mogu da plate umanjenu za pola, u iznosu od 2.500 dinara.

Isto važi i za pravna lice, preduzetnike i ugostiteljske objekte, kojima će prekršajnim nalogom biti izricane kazne zbog nepoštovanja mera koje se odnose na njih - poput razmaka između stolova, nepostojanja dezinfekcionih sredstava, ili korona redara... Za njih su predviđene više kazne.

Novo ovlašćenje za izdavanje prekršajnog naloga odnosiće se samo na komunalnu miliciju, ne i na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, kako su to neki mediji objavili, potvrđeno je u radnoj grupi Vlade Srbije.

Kazne, koje će moći da se izreknu prekršajnim nalogom za kršenje mera neće biti povećane, biće u već propisanim fiksnim iznosima, a sada nisu u planu izmene Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - odluka US, 91/2019 i 91/2019 - dr. zakon).

Predsednica Prekršajnog suda u Beogradu Olivera Ristanović pojašnjava da prekršajni nalog koji će izdavati komunalna milicija treba da sadrži razlog izdavanja, član uredbe ili zakona koji se krši i pun fiksni iznos koji treba da se plati.

Prekršajni nalog funkcioniše kao i kod drugih mandatnih kazni, predviđenih za nepropisno parkiranje ili saobraćajne prekršaje - tako što lice kojem je nalog izdat, može da u roku od osam dana, od dana izdavanja, plati pola kazne, čime ispunjava svoju obavezu.

"Ukoliko želi da osporava prekršajni nalog, lice može u istom roku od osam dana da podnese zahtev za sudsko odlučivanje prekršajnom sudu", navela je Ristanović.

Ukoliko ne uradi ni jedno ni drugo, nalog sa klauzulom konačnosti i izvršnosti dolazi izdavalac naloga šalje sudu na prinudno izvršenje, dodala je predsednica prekršajnog suda u Beogradu.

Napomenula je da i po isteku roka od osam dana lice može da plati kaznu iz naloga, ali u punom iznosu, jer ako ne plati pun iznos kazne, ostatak opet dolazi u sud na prinudno izvršenje.

Pored pomenutih novina, izmenama Zakona će biti preciziran pojam kućnog karantina, rekla je sekretara Vlade Republike Srbije i član radne grupe za imenu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Tamara Stojčević.

Naglasila je da su ovo samo hitne izmene, ukazujući da ovaj Zakon mora da bude usklađen sa preporukama i pravilnicima Svetske zdravstvene organizacije.

Ona očekuje da će se predlog izmena naći pred Vladom u četvrtak, odnosno zajedno sa rebalansom budžeta, a potom i pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije radi usvajanja.

Izvor: Vebsajt RTV, 30.10.2020.
Naslov: Redakcija