Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: PDV, koji se plaća kod kupovine stana direktno od investitora i porez na prenos apsolutnih prava, kod kupovine stana od fizičkog ili pravnog lica koji nije investitor, međusobno se isključuju, te jedan kupac ne može da dođe u situaciju da plati oba poreza


Kada se odlučite za kupovinu stana ili kuće, obično razmišljate o brojnim detaljima. Birate lokaciju, položaj nekretnine, veličinu stana, pregovarate o ceni. Ipak, treba voditi računa i o obavezama neposredno nakon zaključenja ugovora, odnosno nakon završetka procedure, kada konačno postanete ponosni vlasnik ključeva.

Jedna od prvih stvari koju treba da uradite nakon što kupite stan je da podnesete poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava. Ovaj porez, koji iznosi 2,5 odsto, plaća se kod prenosa prava svojine na nepokretnosti uz naknadu, a obaveza nastaje čim zaključite ugovor o prodaji nepokretnosti. Rok za podnošenje poreske prijave je 30 dana od dana nastanka poreske obaveze. Poresku prijavu po službenoj dužnosti podnosi javni beležnik.

Poreska stopa poreza na prenos apsolutnih prava je 2,5 odsto. Dakle, ako kupujete stan vredan 70.000 evra, morate da računate da ćete platiti porez od 1.750 evra.

Za kupce prvog stana postoji poreska olakšica - oni su oslobođeni plaćanja ovog poreza.

Prema Zakonu o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US, 86/2019 i 144/2020) obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac, ali u praksi ovaj porez najčešće plaća kupac. Ipak, obaveza kupca da izmiri porez mora se predvideti već u samom ugovoru o prodaji stana ili kuće, u kojem prodavac daje saglasnost kupcu da u njegovo ime podnese poresku prijavu.

Osnovica poreza na prenos apsolutnih prava je ugovorena cena u trenutku nastanka poreske obaveze, ukoliko nije niža od tržišne vrednosti. Ukoliko nadležni poreski organ oceni da je ugovorena cena niža od tržišne, ima pravo da u roku od 60 dana od prijema poreske prijave utvrdi poresku osnovicu u visini tržišne vrednosti.

- Bez poreza za prvi stan do 40 kvadrata -

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća kupac koji kupuje prvi stan, i to za površinu koja iznosi do 40 m2 za kupca i do 15 m2 po svakom članu njegovog porodičnog domaćinstva.

Da bi ostvario ovu olakšicu kupac treba da je punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji naše zemlje, i da od 1. jula 2006. godine do dana overe kupoprodajnog ugovora nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije. Ako kupuje svojinski udeo na stanu, pravo na poresko oslobođenje ostvaruje se u srazmeri sa svojinskim udelom u odnosu na površinu do 40 m2, odnosno do 15 m2.

- Dokumentacija potrebna za oslobođenje od poreza -

Da biste bili oslobođeni plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, prilikom podnošenja poreske prijave potrebno je da priložite odgovarajuću dokumentaciju. Ona obuhvata poresku prijavu, fotokopije lične karte prodavca i kupca i original ili overenu fotokopiju ugovora o kupovini prvog stana. Takođe, potrebna je i fotokopija dokaza vlasništva prodavca i izjava kupca da kupuje prvi stan, koja mora biti overena kod notara.

Treba priložiti još i uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih kupca, zatim uverenje o prebivalištu kupca počev od 1. jula 2006. godine, uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da kupac nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 1. jula 2006. godine, i ovlašćenje prodavca kupcu za učešće u poreskom postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava.

Za članove porodičnog domaćinstva potrebno je uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih (za decu i roditelje), izvod iz matične knjige venčanih (za supružnike) i fotokopija lične karte. Takođe, i uverenje o prebivalištu i uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da član porodičnog domaćinstva nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 1. jula 2006.

Važno je napomenuti da se PDV (koji se plaća kod kupovine stana direktno od investitora) i porez na prenos apsolutnih prava (kod kupovine stana od fizičkog ili pravnog lica koji nije investitor) međusobno isključuju, pa jedan kupac ne može da dođe u situaciju da plati oba poreza.

Izvor: Vebsajt Nekretnine, 30.08.2021.
Naslov: Redakcija