Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU - Tekst propisa


NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Član 1.

U članu 75. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik RS, broj 25/197- u daljem tekstu: Zakon), posle reči: “po isteku" dodaju se reči: “15 dana, odnosno".

U stavu 4. posle reči: “od 60 dana u periodu od 90 dana” zamenjuju se rečima: “od 15 dana u periodu od 45 dana, odnosno 60 dana u periodu od 90 dana”.

U stavu 5. posle reči: “zatim” dodaju se reči: “sa prekidom ili”.

U stavu 6. reči: “po isteku 90 dana” zamenjuju se rečima: “po isteku 45 dana, odnosno 90 dana".

Član 2.

U članu 125. Zakona posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

“Osiguranik iz čl. 11. stav 1., odnosno čl. 17. ovog zakona, kome je utvrđeni status borca u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita boraca, ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu kao i pravo na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja bez obzira da li je uplaćen dospeli doprinos.”

Član 3.

U članu 143. stav 1. tačka 12) menja se i glasi:

“utvrđuje privremenu sprečenost za rad osiguranika do 15 dana, odnosno do 60 dana sprečenosti za rad, osim u slučajevima iz člana 78. ovog zakona i predlaže prvostepenoj, odnosno drugostepenoj lekarskoj komisiji produženje privremene sprečenosti za rad, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno;".

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

“Privremenu sprečenost za rad do 60 dana sprečenosti za rad iz stava 1. tačka 12) ovog člana izabrani lekar utvrđuje za: osiguranika obolelog od maligne bolesti; osiguranika privremeno sprečenog za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće; osiguranika sa invaliditetom; osiguranika kod koga je neposredno obavljena hirurška intervencija, osim u slučaju kada je ta intervencija obavljena u dnevnoj bolnici."

Član 4.

U članu 148. stav 1. tačka 2) Zakona, menja se i glasi:

“daje ocenu i utvrđuje privremenu sprečenost za rad osiguranika, po predlogu izabranog lekara, preko 15 dana, odnosno 60 dana, privremene sprečenosti za rad, odnosno privremene sprečenosti za rad zbog nege člana uže porodice iz člana 78. st. 1-2. ovog zakona duže od 15 dana, odnosno duže od 7 dana, u skladu sa ovim zakonom; “.

Tačka 3) Zakona, menja se i glasi:

“daje ocenu po prigovoru osiguranika ili poslodavca na ocenu izabranog lekara o privremenoj sprečenosti za rad osiguranika do 15 dana, odnosno do 60 dana, odnosno zbog privremene sprečenosti za rad zbog nege člana uže porodice, u skladu sa ovim zakonom;”.

Član 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo zdravlja, 31.07.2023.