Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Grad Beograd predlaže hitnu izmenu Zakona nakon rušenja zgrade u Vidovdanskoj ulici. Predviđa se obaveza investitora da pre prijave radova, odnosno početka izgradnje, pribavi polisu osiguranja objekta u izgradnji od svih rizika i osiguranja od odgovornosti prema trećim licima i stvarima trećih lica, polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti pribavljene od izvođača radova kao i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti pribavljenu od stručnog nadzora


Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić uputio je predlog za hitnu izmenu tri člana Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) nakon rušenja zgrade u Vidovdanskoj ulici.

Vesić je ukazao da je predlog uputio u ime Skupštine grada, "s namerom da se u budućnosti preduprede slične ili iste situacije kakve su se dogodile 2008. godine kada je srušena zgrada u Dubljanskoj ulici, kao i pre nekoliko nedelja kada je srušena zgrada u Vidovdanskoj ulici".

Grad Beograd je predložio da se posle člana 149 doda novi član 149a, u kojem se predviđa obaveza investitora da pre prijave radova, odnosno početka izgradnje, pribavi polisu osiguranja objekta u izgradnji od svih rizika i osiguranja od odgovornosti prema trećim licima i stvarima trećih lica, polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti pribavljene od izvođača radova kao i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti pribavljenu od stručnog nadzora.

"To znači, da ‘prevedem na srpski jezik’, da više niko neće moći da počne da gradi dok ne obezbedi osiguranje za sve susedne objekte. Ukoliko se desi bilo kakva šteta na objektima pored gradilišta vlasnici tih objekata je naplaćuju iz polise osiguranja", rekao je Vesić.

On je dodao da Grad Beograd predlaže da se da se izmeni i član 158. u kom se predviđa obaveza investitora da pre dobijanja upotrebne dozvole podnese "dokaz da je u toku izvođenja građevinskih radova postupano sa otpadom od građenja i rušenja u skladu sa propisima koji regulišu oblast upravljanja otpadom".

"To znači da je svako ko gradi dužan da građevinski otpad predaje ovlašćenim operaterima i na deponijama koje su za to određene a ne kao do sada da pojedini investitori u sprezi sa firmama koje su pravile ‘divlje’ i nelegalne deponije po čitavom gradu", rekao je zamenik gradonačelnika.

Izvor: Vebsajt N1, 30.07.2021.
Naslov: Redakcija