Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: OBJAVLJENA STATISTIčKA ANALIZA KATALOGA POKLONA FUNKCIONERIMA U 2015. GODINI


Agencija za borbu protiv korupcije objavila je statističku analizu kataloga poklona u 2015. godini koje su prijavili funkcioneri. Statističku analizu možete preuzeti ovde.

Zakonodavni okvir

Funkcioner je dužan da o svakom poklonu u vezi sa vršenjem javne funkcije obavesti državni ili drugi organ, organizaciju, javnu službu u kojoj vrši javnu funkciju, koji su obavezni da o poklonima vode posebnu evidenciju.

U skladu sa članom 41. st. 1. i 2. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US - dalje: Zakon), kopija evidencije za prethodnu kalendarsku godinu dostavlja se Agenciji, najkasnije do 1. marta tekuće godine.

U skladu sa članom 68. st. 1. al. 4. Zakona, Agencija vodi katalog poklona.

U skladu sa članom 41. st. 4. Zakona, Agencija objavljuje katalog poklona za prethodnu kalendarsku godinu do 1. juna tekuće godine.

Šta se sve smatra poklonima

"Poklon" je novac, stvar, pravo i usluga izvršena bez odgovarajuće naknade i svaka druga korist koja je data funkcioneru ili povezanom licu u vezi sa vršenjem javne funkcije.

"Protokolarni poklon" je poklon koji funkcioner primi od strane države, njenog organa ili organizacije, međunarodne organizacije ili stranog pravnog lica, koji je primljen prilikom službene posete ili u drugim sličnim prilikama.

Pravila u vezi sa poklonima propisana su Pravilnikom o poklonima funkcionera ("Sl. glasnik RS", br. 81/2010 i 92/2011).

Značaj

Značaj vođenja i objavljivanja kataloga poklona je u povećanju transparentnosti u obavljanju javnih funkcija.

Na ovaj način, podaci o poklonima funkcionerima i sa njima povezanim licima, iz kojih može proizlaziti sukob interesa, dostupni su kontroli javnosti.

Agencija za borbu protiv korupcije je, kroz model plana integriteta, čija je izrada zakonska obaveza svih javnih institucija, ponudila rešenje da institucije odrede lice koje je nadležno za vođenje evidencije poklona. Osim toga, evidencije o poklonima morale bi biti predmet redovne kontrole ovlašćenog lica u organu, koje bi moralo biti nezavisno u svom radu i koje bi bilo u obavezi da rezultate kontrole predoči rukovodiocu organa. Cilj treba da bude i analiza trendova i obrazaca koji mogu izazvati zabrinutost, a samim tim i ukazati na potrebu uvođenja korektivnih i preventivnih mera.

Imajući u vidu da Agencija do podataka o poklonima dolazi na osnovu evidencija koje dobija od samih organa dobrodošlo je i aktivno učešće javnosti ukoliko ima saznanja o tome da je neki funkcioner primio poklon, a o tome ne postoji podatak u registru poklona koji vodi Agencija za borbu protiv korupcije.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 01.06.2016.
Naslov: Redakcija