Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SRBIJE - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o državljanstvu Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04,90/07i 24/18), u članu 9. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Zahtev za upis deteta u evidenciju državljana može podneti roditelj koji jestrani državljanin ukoliko je roditelj koji je državljanin Republike Srbije preminuoili je lišen roditeljskog prava.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 2.

Član 14.menja se i glasi:

“Član 14.

Stranac kome je shodno propisima o kretanju i boravku stranaca odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji može biti, na svoj zahtev, primljen u državljanstvo Republike Srbije, pod uslovom:

1) da je navršio 18 godina života i da mu nije oduzeta poslovna sposobnost;

2) da podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. Obrazac pismene izjave iz stava 1. tačka 2) ovog člana propisaće ministarnadležan za unutrašnje poslove.”

Član 3.

Član 15. menja se i glasi:

Član 15.

U državljanstvo Republike Srbije može biti primljen stranac kojina osnovu odobrenog privremenog boravka živi u Republici Srbiji najmanje jednu godinu pre podnošenja zahteva za prijem u državljanstvo i ispunjava sledeće uslove:

1) stekao je srednje ili visoko obrazovanje u Republici Srbiji ili poseduje rešenje o priznavanju strane srednjoškolske ili strane visokoškolske isprave izdato od nadležnog organa u Republici Srbiji;

2) obavlja samostalnu delatnost ili je zaposlen ili radno angažovan kod poslodavca koji ima sedište i koji obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije i

3) dâ izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.”

Član 4.

Posle člana 16. dodaje se član 16a koji glasi:

“Član 16a Lice nakon navršene 23. godine života, koje je rođeno u inostranstvu i čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja bio državljanin Republike Srbije, može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako bi ostalo bez državljanstva i ukoliko najmanje tri godine boravi na teritoriji Republike Srbije.

“Član 5.

Član 17. menja se i glasi:

“Član 17.

Stranac koji je najmanje deset godina u braku sa državljaninom Republike Srbije može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.”

Član 6.

U članu 18.u stavu 1.posle reči: “i njegov potomak” dodaju se reči: “do drugog stepena srodstva u pravoj liniji”.

U članu 18. stav 2. briše se.

U stavu 3. posle reči: “živi u inostranstvu” dodaju se reči: “i nije otpušteno iz državljanstva Republike Srbije”.

Član 7.

Član 19. menja se i glasi:

“Član 19.Udržavljanstvo Republike Srbije može biti primljen i stranac čiji bi prijem u državljanstvo Republike Srbije predstavljao interes za Republiku Srbiju.

Bračni drug lica koje je pod uslovima iz stava 1. ovog člana steklo državljanstvo Republike Srbije može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

Za prijem u državljanstvo Republike Srbije lica iz stava 1. ovog člana potrebna je saglasnost Vlade”.

Član 8.

Član 30. menja se i glasi:

“Član 30.Državljanin Republike Srbije koji je podneo zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije istim zahtevom može zatražiti otpust iz državljanstva Republike Srbije i za svoju decu do navršene 18. godine života.

Roditelj ili staratelj može podneti zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije za dete do navršene 18. godine života, ukoliko je to u interesu deteta.

Uz zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije deteta podnosi se saglasnost drugog roditelja. Ako je dete starije od 14 godina, podnosi se i njegova saglasnost.

Ako drugi roditelj ne da saglasnost za otpust deteta iz državljanstva Republike Srbije, ili je nepoznatog prebivališta, ili je lišen poslovne sposobnosti ili roditeljskog prava, zahtev za otpust deteta iz državljanstva Republike Srbije će se prihvatiti ako je to, po mišljenju nadležnog organa starateljstva, u interesu deteta.”

Član 9.

U članu 32.stav 1.reči: “godinu dana od dana donošenja” zamenjuju se rečima: “pet godina od dana dostavljanja”.

Član 10.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama ovog zakona.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o državljanstvu Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 90/07 i 24/18) predstavlja jedan od sistemskih zakona koji bi u skladu sa Programom rada Vlade trebalo da usmeri politike i definiše nova zakonska rešenja sa ciljem privlačenja i zadržavanja visokokvalifikovanih stranih državljana, sa određenim znanjima i veštinama deficitarnim na tržištu rada, a sve u cilju kontinuiranog rasta BDP kroz razvoj privrede, održanja finansijske stabilnosti i pospešivanja životnog standarda građana Republike Srbije.

Takođe, prepoznata je potreba za poboljšanjem postojećih zakonskih rešenja kada je u pitanju sticanje i prestanak državljanstva Republike Srbije. Za maloletna lica, olakšani su uslovi za podnošenje zahteva za upis u evidenciju državljana Republike Srbije i za podnošenje zahteva za prestanak državljanstva. S obzirom na opredeljenje Republike Srbije da se iskoreni apatridija i kroz višegodišnje aktivnosti koje su imale za cilj rešavanje pravno nevidljivih lica, ukazala se potreba za dopunom nekih normi novim rešenjima, koje bi omogućile određenim kategorijama građana koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, sa namerom da tu trajno žive, da dobiju lična dokumenta i time postanu vidljivi u pravnom sistemu Republike Srbije. Napominjemo da je kroz praksu prepoznata želja bračnih drugova državljana Republike Srbije, čija su često i deca državljani Republike Srbije, a koji nisu u prilici da zatraže status stalno nastanjenog stranca, da pod olakšanim uslovima steknu mogućnost da podnesu zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije.

1. Određivanje problema koje Zakon treba da reši Analizom propisa koji se odnose na kretanje i boravak stranaca i oblast državljanstva prepoznata je potreba za drugačijim zakonskim rešenjima, s obzirom da su prepoznati problemi koji se odnose na duge procedure, rokove i ispunjavanje restriktivnih zakonskih uslova što je otežavalo stranim državljanima koji imaju opredeljenje da stalno borave u Republici Srbiji da steknu status stalno nastanjenog stranca i podnesu zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije. Nova rešenja omogućavaju da se kroz određivanje interesa Republike Srbije u cilju razvoja i privlačenja visokokvalifikovanih i deficitarnih zanimanja, za određene kategorije stranaca propiše olakšan pristup državljanstvu.

Takođe, kroz primenu određenih dosadašnjih zakonskih rešenja prepoznata je potreba da se neka od njih prilagode slučajevima koji se javljaju u praksi i da se omogući da pre svega maloletna lica mogu na lakši način da ostvare ono što je u njihovom interesu, bilo da je u pitanju sticanje ili prestanak državljanstva. U pitanju su zakonska rešenja koja se odnose na podnošenje zahteva obzirom da se uvidelo da maloletna lica do navršenih 18. godina kada im je preminuo jedan od roditelja koji je bio državljanin Republike Srbije, nemaju mogućnost podnošenja zahteva za upis u evidenciju o državljanima, a u slučaju otpusta iz državljanstva Republike Srbije maloletnog lica isto je moralo biti razmatrano sa zahtevom jednog roditelja iako ima slučajeva da roditelj nije u mogućnosti da podnese zahtev za otpust za sebe, već samo za decu.

2. Ciljevi koji se donošenjem zakona postižu ovim izmenama i dopunama procedura prijema u državljanstvo ubrzava se od samog ulaska stranca u Republiku Srbiju, počev od odobrenja privremenog boravka, dobijanja radne dozvole koji su većprilagođeni posebnim kategorijama stranaca, te se u cilju opšte sigurnosti takvih stranaca omogućava i sticanje državljanstva Republike Srbije. Takođe, omogućava se unapređenje i zaštita osnovnih ljudskih prava, ostvarivanje prava i interesa dece i sprečavanje rizika od apatridije.

3. Razmatrane mogućnosti da se problem reši i bez donošenja akta

Predmetne izmene i dopune Zakona o državljanstvu Republike Srbije sadržinski ne mogu biti prevaziđene i unapređene bez donošenja zakona, jer su pitanja sticanja državljanstva Republike Srbije kao i propisivanje uslova isključivo predmet zakona, a dalja razrada i način primene može biti predmet podzakonskog akta.

4. Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

Uspostavljanjem osnovnih mehanizama za olakšavanje postojeće procedure sticanja državljanstva Republike Srbije nedvosmisleno će se utvrditi osnovi i smernice za rad svih državnih organa koji budu prepoznati da odlučuju u interesu Republike Srbije kada je u pitanju zadovoljenje istog kriterijuma, a sve u cilju da se prijemom stranca u državljanstvo Republike Srbije, koji poseduje određena visokokvalifikovana znanja i veštine teško dostupna na tržištu rada, zadrži na teritoriji Republike Srbije.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTAI POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta zakona menja se član 9. tako što se dodaje novi stav koji će doprineti olakšanom pristupu državljanstvu Republike Srbije za decu do navršene 18.godine, koja su poreklom stekla državljanstvo Republike Srbije, ali zbog smrti ili lišenja roditeljskog prava roditelja koji je državljanin Republike Srbije, u skladu sa dosadašnjim zakonskim rešenjem nisu mogla biti upisana u evidenciju državljana Republike Srbije, obzirom da roditelj koji je strani državljanin nije mogao podneti zahtev za upis. Dodati stav, omogućava i roditelju koji nije državljanin Republike Srbije da podnese zahtev za upis u evidenciju državljana Republike Srbije i time ostvari vezu deteta sa državom porekla drugog roditelja.

Članom 2.Nacrta zakona menja se član 14. tako što se propisuju uslovi za prijem u državljanstvo stranca kojem je u Republici Srbiji odobreno stalno nastanjenje pod uslovom da je navršio 18. godina života, da mu nije oduzeta poslovna sposobnost i da podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom, čime se više ne traži da ima otpust iz prethodnog državljanstva i prijavljeno prebivalište najmanje tri godine na teritoriji Republike Srbije.

Članom 3. Nacrta zakona menja se član 15. kojim se propisuju uslovi za prijem u državljanstvo u smislu ispunjavanja uslova u vezi sa stečenom srednjem ili visokom obrazovanju, i obavljanja samostalne delatnosti odnosno zaposlenja ili radnog angažovanja kod poslodavca na teritoriji Republike Srbije uz to da takav stranac ima odobren privremeni boravak na teritoriji Republike Srbije jednu godinu i podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

Članom 4. Nacrta zakona posle člana 16 dodaje se član 16akojim se omogućava licu sa navršene23. godine života da bude primljen u državljanstvo Republike Srbije, ukoliko je jedan od roditelja bio državljanin Republike Srbije i ako je imao tri godine odobren boravak, jer poreklom do sada nije uspeo da ga stekne u smislu ovog zakona a sve u cilju kako bi se sprečila apatridija takvog lica.

Članom 5. Nacrta zakona menja se član 17.tako što se omogućava da lica koja dugi niz godina borave na teritoriji Republike Srbije i u braku su sa našim državljaninom, a bez ličnih dokumenata su, mogu da podnesu zahtev za prijem i da steknu državljanstvo Republike Srbije.

Članom 6. Nacrta zakona menja se član 18. koji se odnosi na prijem iseljenika, te se precizira prijem potomka iseljenika do drugog stepena srodstva u pravoj liniji, a u stavu 3. se postavlja zahtev da iseljenik nije otpušten iz državljanstva Republike Srbije, jer je time prekinuta veza sa Republikom Srbijom. Predlog za izmenu ovog člana je u potrebi da se olakša postupak utvrđivanja činjenica i ekspeditivnije rešavaju predmeti. Takođe, postojala je potreba, uočena tokom primene ove zakonske odredbe, da se preciziraju uslovi koji se odnose na potomka iseljenika. Zahtev da iseljenik nije otpušten iz državljanstva Republike Srbije je takođe preciziranje norme, obzirom da je članom 34. istog zakona propisano da lice kome je prestalo državljanstvo otpustom, može podneti zahtev za ponovni prijem u državljanstvo Republike Srbije i nije ostavljena zakonska mogućnost podnošenja zahteva u skladu sa članom 18.

Članom 7. Nacrta zakona menja se član 19. koji podrazumeva pre svega pojašnjenje uslova za prijem stranca čiji prijem u državljanstvo Republike Srbije predstavlja interes za Republiku Srbiju, pri čemu je za takav prijem neophodna samo saglasnost Vlade umesto do sada da ista odlučuje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije.

Članom 8. Nacrta zakona menja se član 30. koji doprinosi da za dete do navršene 18. godine života, roditelj ili staratelj koji je državljanin Republike Srbije ili je strani državljanin ukoliko je roditelj koji je državljanin Republike Srbije preminuo ili je lišen roditeljskog prava, može podneti i poseban zahtev za otpust maloletnog deteta iz državljanstva Republike Srbije. Praksa je pokazala da su maloletna deca bila u nepovoljnom položaju i da je bio ugrožen njihov interes jer je prethodno zakonsko rešenje podrazumevalo da obavezno uz zahtev za otpust deteta iz državljanstva Republike Srbije zahtev mora da podnese i roditelj za sebe, a roditelju koji je strani državljanin nije data mogućnost da podnese zahtev.

Članom 9. Nacrta zakona menja se član 32. stav 1.kojim se produžava rok na pet godina, sa trenutno propisane jedne godine, za poništenje rešenja o otpustu iz državljanstva Republike Srbije za lica koja ne uspeju da steknu državljanstvo države koja je izdala garanciju za prijem u strano državljanstvo, obzirom da je praksa pokazala daje postojeći rok kratak. Navedenim zakonskim osnovom se sprečava da lice ostane bez državljanstva i jedan je od mehanizama za sprečavanje apatridije.

Članom 10. Nacrta zakona propisuje se način postupanja sa predmetima po zahtevu koji su podneti do započeti po važećem Zakonu o državljanstvu Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 90/07 i 24/18).

Članom 11. Nacrta zakona propisano je stupanje na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Vebsajt MUP, 30.03.2023.