Zastava Bosne i Hercegovine

STRATEGIJA ZAPOŠLJAVANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2021. DO 2026. GODINE: Strategija predviđa međusektorske mere koje će se realizovati u saradnji sa sektorima obrazovanja, privrede, finansija i socijalne zaštite, dok je sa jedinicama lokalne samouprave planiran dalji razvoj lokalne politike zapošljavanja


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da je Vlada Republike Srbije usvojila Strategiju zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine.

Cilj ovog strateškog dokumenta, usvojenog na predlog resornog ministarstva, jeste uspostavljanje stabilnog i održivog rasta zaposlenosti zasnovanog na znanju i dostojanstvenom radu.

Strategija predviđa međusektorske mere koje će se realizovati u saradnji sa sektorima obrazovanja, privrede, finansija i socijalne zaštite, dok je sa jedinicama lokalne samouprave planiran dalji razvoj lokalne politike zapošljavanja.

Pomenute međusektorske mere usmerene su na unapređenje ponude rada i tražnje za radom i treba da dovedu do rasta kvalitetne zaposlenosti.

U cilju unapređenja položaja nezaposlenih lica na tržištu rada, mere se odnose na realizaciju aktivne politike zapošljavanja (APZ), unapređenje njenog sprovođenja, kreiranje novih mera, kao i unapređenje praćenja stanja i kretanja na tržištu rada i ishoda i uticaja mera APZ.

Posebne mere predviđene su za unapređenje položaja žena, mladih, osoba sa invaliditetom, korisnika novčane socijalne pomoći, kao i Roma i Romkinja, imajući u vidu njihovu zastupljenost i druge karakteristike koje ukazuju na nepovoljan položaj na tržištu rada.

Težište će biti i na drugim ranjivim kategorijama nezaposlenih koji bez dodatne i intenzivne podrške u traženju posla ne mogu samostalno da poprave svoj položaj na tržištu rada.

Unapređenje zakonodavnog okvira i jačanje kapaciteta za planiranje i sprovođenje politike zapošljavanja takođe predstavlja važan cilj Strategije koji je operacionalizovan odgovarajućim merama.

Proces izrade ovog dokumenta sprovodio se uz kontinuirane konsultacije sa svim relevantnim akterima, drugim ministarstvima, institucijama, socijalnim partnerima i organizacijama civilnog društva.

Takođe, izrađen je i Akcioni plan za period od 2021. do 2023. godine, čije je usvajanje planirano početkom marta ove godine, a kojim će biti utvrđene aktivnosti za realizaciju mera predviđenih Strategijom.

Izvor: Vebsajt Vlade, 25.02.2021.
Naslov: Redakcija