Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDBE ČLANA 64. STAV 1. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 88/17, 73/18, 27/18-DR. ZAKON, 67/19 I 6/20-DR. ZAKONI) - Tekst propisa


Odredba člana 64. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju glasi:

"Organ poslovođenja univerziteta je rektor, fakulteta-dekan, akademije strukovnih studija-predsednik, visoke škole i visoke škole strukovnih studija-direktor. Organ poslovođenja se bira iz reda nastavnika visokoškolske ustanove koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, a izabrani su na neodređeno vreme. Organ poslovođenja bira se na tri godine sa mogućnošću jednog ponovnog izbora."

Ovu odredbu treba razumeti tako da se organ poslovođenja odgovarajuće visokoškolske ustanove – rektor, dekan, predsednik, odnosno direktor ne može birati iz reda nastavnika kojima je prestao radni odnos na kraju školske godine u kojoj su navršili 65 godina života (član 93. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju), a zatim im je produžen radni odnos ugovorom sa visokoškolskom ustanovom na određeno vreme do dve godine, uz mogućnost dodatnih produženja, a najduže do kraja školske godine u kojoj navršavaju 70 godina života (član 93. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju).

Ovo autentično tumačenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OBRAZLOŽENjE

Razlog za podnošenje Predloga autentičnog tumačenja odredbe člana 64. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju proističe iz potrebe da se prilikom izbora organa poslovođenja odgovarajuće visokoškolske ustanove ima u vidu način na koji je odredbama člana 93. Zakona o visokom obrazovanju utvrđen status nastavnika kojima je prestao radni odnos na kraju školske godine u kojoj su navršili 65 godina života (član 93. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju), a zatim im je produžen radni odnos ugovorom sa visokoškolskom ustanovom na određeno vreme do dve godine, uz mogućnost dodatnih produženja, a najduže do kraja školske godine u kojoj navršavaju 70 godina života (član 93. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju), odnosno da oni nisu nastavnici izabrani na neodređeno vreme.

Iz navedenog sledi da nastavnici kojima je prestao radni odnos na kraju školske godine u kojoj su navršili 65 godina života, a zatim im je produžen radni odnos ugovorom sa visokoškolskom ustanovom na određeno vreme do dve godine, uz mogućnost dodatnih produženja, a najduže do kraja školske godine u kojoj navršavaju 70 godina života, ne mogu biti birani u organ poslovođenja odgovarajuće visokoškolske ustanove – univerziteta-rektor, fakulteta-dekan, akademije strukovnih sudija-predsednik i visoke škole strukovnih studija - direktor.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 28.01.2021.