Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o kulturi ("Službeni glasnik RS", broj 72/09, 13/16, 30/16 - ispravka, 6/20) u članu 11. stav 2. broj: "30", zamenjuje se brojem: "60".

Član 2.

Član 16. menja se i glasi:

 "Sastav saveta

 Član 16.

Članovi Saveta biraju se iz reda uglednih i afirmisanih umetnika i stručnjaka u kulturi, na period od pet godina.

Savet ima sedam članova koje bira Vlada na predlog ministarstva nadležnog za kulturu."

Član 3.

U članu 17. stav 3. reči: "Narodna skupština" zamenjuju se rečju: "Vladi".

Član 4.

U članu 18. stav 4. reči: "u visini koju utvrdi odbor Narodne skupštine nadležan za administrativno-budžetska pitanja", brišu se.

Član 5.

Član 19. stav 1. menja se i glasi:

"Strategiju razvoja kulture Republike Srbije, donosi Vlada."

Član 6.

U članu 25a u stavu 1. posle reči: "kulture," dodaje se reč: "Državni".

Član 7.

Član 31. menja se i glasi:

 "Upis u registar

Član 31.

Ustanova stiče svojstvo pravnog lica upisom u registar."

Član 8.

Posle člana 31. dodaju se članovi 31a i 31b, koji glase:

"Član 31a

Registar ustanova kulture, kao povereni posao, vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: APR).

Registar ustanova kulture je elektronska, centralna, javna baza podataka i dokumenata u koju se upisuju ustanove kulture u javnoj i privatnoj svojini, u skladu sa zakonom. Na organe, statusne promene, promenu pravne forme i prestanak postojanja ustanove kulture u privatnoj svojini koja nisu propisana ovim zakonom, shodno se primenjuju propisi kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Na uslove i postupak imenovanja registratora, na njegova ovlašćenja i obaveze, kao i na način određivanja i visinu naknada za vođenje Registra ustanova kulture, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje rad APR, a na postupak upisa u Registar ustanova kulture, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje postupak registracije u APR.

U postupku po žalbi na rešenje registratora o upisu u Registar ustanova kulture, rešava ministar nadležan za poslove kulture.

Bližu sadržinu Registra ustanova kulture, u okviru podataka propisanih ovim zakonom, kao i dokumentaciju potrebnu za registraciju, propisuje ministar.

Član 31b

 U Registar ustanova kulture upisuju se podaci i dokumenta, promena i brisanje podataka i dokumenata, u skladu sa ovim zakonom, propisima donetim za sprovođenje ovog zakona i zakonom kojim se uređuje postupak registracije u APR.

U Registar ustanova kulture upisuju se:

1) naziv i sedište ustanove kulture;

2) vrsta vlasništva ustanove kulture;

3) oblast kulturne delatnosti;

4) podaci o osnivaču;

5) podaci o zastupniku;

6) registarski broj i PIB ustanove kulture;

7) kontakt podaci i brojevi računa u banci;

8) podaci o osnivačkom aktu, statutu, izmenama i dopunama statuta odnosno prečišćenom tekstu statuta;

9) podaci o statusnoj promeni, likvidaciji, stečaju i brisanju iz registra;

10) broj i datum donošenja rešenja o upisu u Registar;

Podaci o domaćem fizičkom licu koji se registruju su: lično ime i jedinstveni matični broj građana.

Podaci o strancu koji se registruju su: lično ime, broj pasoša i država izdavanja, odnosno lični broj za stranca, odnosno broj lične karte stranca i zemlja izdavanja, u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije.

Podaci o domaćem pravnom licu koji se registruju su: poslovno ime, adresa sedišta i matični broj.

Podaci o stranom pravnom licu koji se registruju su: poslovno ime, adresa sedišta, broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i država u kojoj je to lice registrovano, koji se dokazuju izvodom iz nadležnog registra sa prevodom na srpski jezik, ovlašćenog sudskog tumača.

Registar ustanova kulture sadrži i sledeće podatke, ako ti podaci postoje, i to:

1) naziv na jeziku i pismu nacionalne manjine;

2) naziv u prevodu na strani jezik;

3) naziv, adresu i vrstu ogranka;

4) zabeležbe podataka od značaja za pravni promet.

Podaci upisani u Registar ustanova kulture, osnivački akt, statut i prečišćeni tekst statuta, objavljuju se na internet stranici APR, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Potpisi osnivača na osnivačkom aktu ustanove kulture u privatnoj svojini, overavaju se u skladu sa zakonom."

Član 9.

U članu 35. stav 2. posle reči: "ustanove" dodaju se reči: "uz prethodnu saglasnost predstavnika osnivača".

Član 10.

U članu 41. stav 2. reči: "najmanje tri člana" zamenjuju se rečima: "pet članova".

Član 11.

Posle člana 51. dodaju se čl. 52-54, koji glase:

"1.2. Ustanove i drugi subjekti kulture od nacionalnog značaja

 Pojam

Član 52.

Ustanova kulture i drugi subjekti od nacionalnog značaja jeste ustanova i drugi subjekt koja ima nacionalnu i reprezentativnu ulogu u otkrivanju, stvaranju, istraživanju, proučavanju, predstavljanju, širenju i očuvanju nacionalnih kulturnih vrednosti.

Status ustanove kulture i drugog subjekta od nacionalnog značaja stiče se aktom Vlade, na predlog Ministarstva koje bliže uređuje uslove za svaki pojedinačni slučaj.

Status ustanove kulture i drugog subjekta od nacionalnog značaja stečen na osnovu akta iz stava 2. ovog člana može se oduzeti u postupku i na način na koji je stečen.

Vlada, na predlog Ministarstva, bliže uređuje uslove, kriterijume i način sticanja, odnosno oduzimanja statusa ustanove kulture i drugog subjekta od nacionalnog značaja svakog pojedinačnog subjekta.

Član 53.

Ustanova i drugi subjekt koja je, u skladu sa ovim zakonom, stekla status ustanove kulture i drugog subjekta od nacionalnog značaja, uz naziv ustanove unosi i oznaku: "od nacionalnog značaja".

Finansiranje

Član 54.

Ustanove i drugi subjekt kulture od nacionalnog značaja Republike Srbije se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Ostale ustanove kulture od nacionalnog značaja imaju pravo na prioritetno finansiranje programa i projekata koji se finansiraju, odnosno sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije."

Član 12.

U članu 77. posle stava 4. dodaju se st. 5-9, koji glase:

"Republika Srbija sufinansira tekuće rashode i izdatke subjekata iz člana 21a, osim onih koji se u potpunosti finansiraju u skladu sa posebnim zakonom, u visini do 45% od ukupnih njegovih tekućih rashoda i izdataka.

Ministarstvo i subjekat iz stava 5. ovog člana, zaključuju poseban ugovor o sufinansiranju tekućih rashoda i izdataka, uključujući odobrene programe i projekte koji važi do kraja fiskalne godine.

Visinu sredstava za finansiranje tekućih rashoda i izdataka utvrđuje ministarstvo, na osnovu predloga godišnjeg programa rada i predloga finansijskog plana subjekta za narednu godinu i projekcijama za naredne dve godine.

Predlog godišnjeg programa rada suibjekta iz stava 6. ovog člana sadrži posebno iskazana sredstva potrebna za finansiranje programa i projekata u kulturi, kao i sredstva potrebna za finansiranje tekućih rashoda i izdataka.

Ukupna visina sredstava iz stava 5. ovog člana i dodeljena sredstva za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi na osnovu javnog konkursa i bez javnog konkursa u skladu sa članom 76. ovog zakona ne sme preći 49 % ukupnih obezbeđenih sredstava subjekta."

Član 13.

Posle člana 86. dodaje se član 86a, koji glasi:

"Član 86a

Registar ustanova kulture propisan ovim zakonom, uspostaviće se u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

APR će preuzeti od privrednih sudova koji su bili nadležni za poslove registracije ustanova kulture predmete, arhivu i registraturski materijal, nastao u radu na vođenju registara, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do uspostavljanja Registra u APR, ustanove kulture će se registrovati u nadležnim privrednim sudovima.

Ustanove kulture koje su do početka rada Registra u APR bile registrovane u privrednim sudovima, dužne su da podnesu prijavu za upis usklađivanja u Registar ustanova kulture u roku od tri meseca od dana okončanja postupka prevođenja iz stava 3. ovog člana i uz prijavu podnesu i primerak novog statuta."

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstva kulture i informisanja, 01.02.2021.