Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA: Najvažnije izmene odnose se na način utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava na upotrebljavanim motornim vozilima koji se vrši između fizičkih lica koja nisu obveznici poreza na dodatu vrednost. Porez na taj prenos utvrđivaće se samooporezivanjem – primenom propisanih elemenata, po propisanoj formuli


Kada kupi polovni automobil od drugog građanina, novi vlasnik mora da sačeka rešenje Poreske uprave o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava i tek tada može da preregistruje vozilo na svoje ime. Izmenama zakona, kojim se reguliše utvrđivanje ovog poreza na prenos apsolutnih prava kod kupoprodaje polovnjaka, ovaj postupak, kako najavljuju iz Ministarstva finansija, trebalo bi značajno da se - ubrza.

Ministarstvo finansija menja Zakon o porezu na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US, 86/2019 i 144/2020) kojim se reguliše utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava kod kupoprodaje polovnih vozila. Ova izmena odnosi se na situacije kada građani prodaju svoja korišćena vozila drugom građaninu. Time bi novi vlasnik polovnog vozila, kupljenog od drugog građanina, trebalo brže i lakše da preregistruje automobil na svoje ime.

“Ministarstvo finansija sačinilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu i uputilo Vladi, radi utvrđivanja predloga”, ističu u Ministarstvu finansija.

Najvažnije izmene i dopune, kako se navodi, odnose se na način utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava na upotrebljavanim motornim vozilima koji se vrši između fizičkih lica koja nisu obveznici poreza na dodatu vrednost.

“Prema važećem zakonskom rešenju, porez na prenos apsolutnih prava utvrđuje se rešenjem, što uz ostale aktivnosti neophodne za promenu vlasnika motornog vozila, a to je: sačinjavanje i solemnizacija ugovora kod javnog beležnika, podnošenje poreske prijave poreskom organu, donošenje rešenja o utvrđivanju poreza, preuzimanje rešenja po utvrđivanju poreza i njegovo plaćanje, promena saobraćajne dozvole koju vrši ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove – može prouzrokovati da od prenosa prava svojine do promene saobraćajne dozvole protekne značajan vremenski period”, ističu u Ministarstvu.

Promenom zakona prema predloženom rešenju, porez na taj prenos utvrđivaće se samooporezivanjem – primenom propisanih elemenata, po propisanoj formuli.

“To će svesti na minimum vreme neophodno za ispunjenje poreskih obaveza, kao i za promenu saobraćajne dozvole”, objašnjavaju u Ministarstvu finansija.

Ministarstvo je izmenama Zakona propisalo i, kako se navodi – “jasne kriterijume za utvrđivanje visine poreske osnovice, čime je omogućeno poreskim obveznicima da mogu da utvrde tačnu visinu poreske obaveze pre zaključenja ugovora o prenosu prava svojine na vozilu”.

Izvor: Vebsajt N1, 01.11.2021.
Naslov: Redakcija