Zastava Bosne i Hercegovine

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Podneta inicijativa za ocenu ustavnosti Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada


Udruženje "Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije" pokrenulo je inicijativu pred Ustavnim sudom za ukidanje uredbe o eko - taksi, pošto smatraju da nije u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019 i 86/2019 - usklađeni din. iznosi), kao i članom 91. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006).

"Preduzetnicima, privrednicima i udruženjima je u doba najveće krize nametnut još jedan parafiskalni namet u vidu Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019 i 89/2019), odnosno o takozvanoj eko – taksi.

Zahtevamo da se eko – taksa u sadašnjem formatu ukine.

Svaki budući namet namenjen ekologiji treba da bude usklađen sa ostalim zakonima i da se predvidi nezavisno kontrolno telo sačinjeno od predstavnika ekoloških organizacija koje će kontrolisati da se sredstva namenjena za ekologiju troše isključivo namenski, jer to sada nije slučaj", saopštilo je Udruženje "Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije", ko je zato podnelo i inicijativu Ustavnom sudu za obaranje ove Uredbe.

Podsećamo, da se iznos eko – takse kreće od 5.000 dinara pa do dva miliona dinara, a plaćaju ih sva preduzeća, ali i preduzetnici u Srbiji.

Tačan iznos takse zavisi od veličine firme i stepena uticaja njegove delatnosti na životnu sredinu.

Rok za podnošenje prijave za eko – taksu istekao je 31. jula.

Izvor: Vebsajt Nova, Milica Rilak, 29.08.2020.
Naslov: Redakcija