Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKONI O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I O UDŽBENICIMA: Zaštitnik građana traži usklađivanje zakona, kako bi uloga Saveta roditelja u postupku odabira udžbenika bila jasno definisana


Zaštitnik građana zatražio je od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da uskladi odredbe Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020) i Zakona o udžbenicima ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018) kako bi jasno bila definisana uloga Saveta roditelja u postupku odabira udžbenika.

Zaštitnik građana je početkom juna 2021. godine, posle pritužbi roditelja učenika OŠ "Oslobodioci Beograda" da je škola odbila da odobri korišćenje besplatnih udžbenika za pojedine predmete, pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada resornog ministarstva i ove škole.

Resorno ministarstvo se u izjašnjenju Zaštitniku građana poziva na član 34 Zakonu o udžbenicima, kojim nije predviđeno da Savet roditelja može da utiče na izbor udžbenika. Međutim, u istom izjašnjenju Ministarstvo se ni jednom ne osvrće na odredbu u članu 120 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kojom je propisano da Savet roditelja učestvuje u predlaganju izbornih sadržaja i u postupku izbora udžbenika.

U mišljenju upućenom Ministarstvu prosvete, Zaštitnik građana navodi da je zbog neusklađenosti Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakona o udžbenicima potrebno odgovarajućim izmenama zakona uskladiti odredbe koje definišu ulogu Saveta roditelja prilikom izbora udžbenika.

Neophodno je, smatra Zaštitnik građana, uskladiti članove dva zakona koji se odnose na obrazovanje i vaspitanje dece kako bi se jasno i nedvosmisleno definisala uloga Saveta roditelja škole u postupku odabira udžbenika i time unapredilo pravo deteta na obrazovanje.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 29.07.2021.
Naslov: Redakcija