Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA – Tekst propisa


I OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se pravila postupka upisa u katastar nepokretnosti i katastar vodova,  predmet i vrste upisa i pravila postupka izdavanja izvoda iz navedenih registara, kao i druga pitanja od značaja za vođenje katastra nepokretnosti i katastra vodova.

Cilj zakona i pojmovi

Član 2.

Cilj ovog zakona je ostvarenje maksimalnog stepena zaštite prava na nepokretnoj imovini, koji se postiže ažurnim unošenjem potpunih i tačnih podataka o nepokretnostima i pravima na njima u katastar nepokretnosti i vodova.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) „Geodetski katastarski informacioni sistem“ (u daljem tekstu: GKIS) jeste centralizovana elektronska baza podataka koju vodi Republički geodetski zavod (u daljem tekstu: Zavod), a koja sadrži prostorne i opisne podatke katastra nepokretnosti i katastra vodova, osnovnih geodetskih radova, premera nekretnosti, državne granice, geodetskih radova za posebne potrebe, vrednosti nepokretnosti, topografskih karata, registra prostornih jedinica, adresnog registra i registra cena;

2) „katastar“ jeste elektronska, centralizovana baza podataka koju vodi Zavod, u okviru GKIS, a koja se sastoji od „katastra nepokretnosti“ i „katastra vodova“.

3) „katastar nepokretnosti” jeste osnovni i javni registar, koji sadrži prostorne i opisne podatke o nepokretnostima, podatke o stvarnim pravima na njima, kao i drugim pravima i čenjicama čiji upis je predviđen zakonom;

4) „katastar vodova” jeste osnovni i javni registar, koji sadrži prostorne i opisne podatke o vodovima, podatke o stvarnim pravima na njima, kao i drugim pravima i čenjicama čiji upis je predviđen zakonom;

5) „održavanje katastra“ jeste provođenje promena u katastru u pogledu prostornih i opisnih podataka o nepokretnosti, odnosno vodova;

6) „obnova katastra“ jeste ponovno osnivanje katastra prema podacima katastarskog ili komasacionog premera u katastarskoj opštini ili delu katastarske opštine u kojoj postoji katastar;

7) „list nepokretnosti” jeste osnovni dokument o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima;

8) „list vodova” jeste osnovni dokument o vodovima i stvarnim pravima na njima;

9) „list predbeležbe objekata, odnosno posebnih delova objekata u izgradnji“ jeste dokument o objektima i posebnim delovima objekata u izgradnji, za koje je izdata pravnosnažna građevinska dozvola i potvrda o prijavi radova, kao i o predbeleženim imaocima prava na  objektima, odnosno posebnim delovima objekta u izgradnji;

10) „jedinstveni matični broj nepokretnosti“ jeste jedinstvena oznaka identifikacionih podataka o nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije;

11) „elektronski šalter” jeste informacioni sistem sastavljen od tehničke opreme (serveri i drugi hardverski uređaji, komunikacijska oprema i dr.), mreže, baze podataka i softverskog programa, kao jedinstven centralni sistem za povezivanje subjekata, kroz koji se podnosi elektronska prijava za upis u katastar, kao i zahtevi za izdavanje elektronskih uverenja i drugih akata koje sadrži katastar i kroz koji se razmenjuju podaci i akta u tim postupcima (u daljem tekstu: e-šalter);

12) „elektronski dokument” jeste dokument sačinjen u skladu sa propisom koji uređuje elektronski dokument;

13) „elektronska prijava“ jeste akt na osnovu koga se po službenoj dužnosti, kroz e-šalter, pokreće postupak upisa, promene upisa ili brisanje upisa prava u katastru;

14) „elektronski zahtev“ jeste akt na osnovu koga stranka ili njen punomoćnik kroz e-šalter, pokreću postupak upisa, promene upisa ili brisanje upisa prava u katastru, odnosno akt kojim traži izvod iz registra;

15) „isprava“ jeste ugovor, odluka ili drugi akt, odnosno dokument na osnovu kojeg se vrši upis promene podataka u katastru;

16) „obveznik“ jeste lice, odnosno organ koji je ovim zakonom obavezan da po službenoj dužnosti dostavlja katastru radi upisa po službenoj dužnosti isprave koje sastavlja, potvrđuje ili overava, odnosno donosi u vršenju javnih ovlašćenja, a koje predstavljaju pravni osnov za upis u katastar;

17) „profesionalni korisnik“ jeste lice, odnosno organ kome je od strane Republičkog geodetskog zavoda, u skladu sa ovim zakonom, dodeljeno korisničko pravo da kroz e-šalter vrši uvid u katastar, odnosno da preuzima podatke iz katastra, kao i da kroz e-šalter podnosi i preuzima dokumente u vezi sa upisom u katastar, a koje ne spada u krug obveznika;

18) „učesnik u postupku upisa“ jeste lice, odnosno organ koji je pokrenuo postupak upisa u katastar, lica o čijim pravima ili pravnim interesima se u tom postupku odlučuje, kao i organ koji odlučuje u postupku upisa.

Termini kojima su u ovom zakonu označeni položaji, profesije, odnosno zanimanja, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koja se odnose.

           

Načela vođenja katastra

Član 3.

Katastar se vodi uz poštovanje sledećih načela:

1) načela upisa, koje podrazumeva da se svojina i druga stvarna prava na nepokretnostima i vodovima stiču, prenose i ograničavaju upisom u katastar (konstitutivnost upisa), a da prestaju brisanjem tog upisa, te da se samo u slučajevima određenim zakonom, svojina i druga stvarna prava na nepokretnostima i vodovima mogu steći i pre upisa u katastar nepokretnosti, ali da i tada tek upisom proizvode pravno dejstvo prema trećim licima (deklarativnost upisa);

2) načela oficijelnosti, koje podrazumeva da se postupak upisa u katastar pokreće i vodi po službenoj dužnosti, a po dostavi isprave od strane imaoca javnih ovlašćenja koji je doneo, odnosno sastavio, potvrdio ili overio ispravu koja je pravni osnov za upis u katastar, kao i ako je propisano da se upis u katastar vrši po sili zakona, s tim što ovo načelo ne isključuje mogućnost da postupak po istom pravnom osnovu bude pokrenut i po zahtevu stranke;

3) načela javnosti, koje podrazumeva da su podaci katastra javni i da svako može tražiti da izvrši uvid u te podatke, pod uslovima određenim ovim zakonom, kao i da se niko ne može pozivati na to da mu podaci upisani u katastru nepokretnosti nisu bili ili nisu mogli biti poznati, te da se to ne može dokazivati;

4) načela pouzdanja, koje podrazumeva da su podaci o nepokretnostima upisani u katastar nepokretnosti istiniti i pouzdani i da niko ne može snositi štetne posledice zbog tog pouzdanja;

5) načela prvenstva, podrazumeva da se upis u katastar i utvrđivanje reda prvenstva prava vrši prema vremenskom redosledu prijema isprave dostavljene radi upisa po službenoj dužnosti, odnosno prijema zahteva za upis, osim ako je ovim zakonom drukčije određeno, teu tom slučaju svi ranije pokrenuti postupci koji se odnose na istu nepokretnost dobijaju status hitnosti.

6) načela formalnosti, koje podrazumeva da Zavod, odlučujući o upisu u katastar na osnovu isprave koju je doneo, sastavio, potvrdio ili overio obveznik, u vršenju svojih javnih ovlašćenja, ne vrši proveru zakonitosti te isprave i promene koja se njom vrši; 

7) načela određenosti, koje podrazumeva da sadržina svakog upisa u katastar mora biti potpuno određena u pogledu nepokretnosti na koju se upis odnosi, vrste upisa, prava, odnosno druge činjenice koja se upisuje, kao i u pogledu subjekta upisa, redosleda prvenstva upisa i isprava na osnovu kojih je upis izvršen.

II VRSTE UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Član 4.

            Vrste upisa u katastar nepokretnosti jesu:

            1) upis nepokretnosti;

            2) upis prava;

            3) predbeležba;

            4) zabeležba.

1. Upis nepokretnosti

Član 5.

(1) Upis nepokretnosti jeste upis podataka o parceli, objektu i posebnom delu objekta.

(2) Za svaku nepokretnost pojedinačno određuje se i upisuje jedinstveni matični broj nepokretnosti.

(3) Način određivanja jedinstvenog matičnog broja nepokretnosti iz stava 2. ovog člana propisaće se podzakonskim aktom kojim se bliže uređuje postupak upisa u katastar nepokretnosti.

(4) Podaci o parceli upisuju se na osnovu elaborata premera, odnosno elaborata geodetskih radova i isprave za upis kada je to propisano zakonom.

(5) Podaci o objektu i posebnim delovima objekta za koji je izdata upotrebna dozvola u objedinjenoj proceduri, shodno zakonu kojim se uređuje planiranje i izgradnja, upisuju se na osnovu upotrebne dozvole i elaborata geodetskih radova.

(6) Podaci o objektu koji nije obuhvaćen stavom 5. ovog člana upisuju se na osnovu elaborata premera, odnosno elaborata geodetskih radova i uverenja nadležnog organa izdatog na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola a ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda takvo uverenje, na osnovu nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke. Ako za objekat nije izdata dozvola, podaci o objektu upisuju se na osnovu elaborata premera, odnosno elaborata geodetskih radova.

(7) Podaci o posebnim delovima objekta koji nisu obuhvaćeni stavom 5. ovog člana, upisuju se na sledeći način:

            1) ako se radi o nepokretnosti za koju je izdata upotrebna dozvola ili samo građevinska dozvola, podaci o posebnom delu se upisuju na osnovu te dozvole, ako sadrži takve podatke, a ako ne sadrži, na osnovu uverenja nadležnog organa izdatog na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola a ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda takvo uverenje, podaci o posebnom delu  se upisuju na osnovu nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke na okolnost podataka o posebnom delu objekta nastalom saglasno građevinskoj, odnosno upotrebnoj dozvoli;

            2) ako se radi o nepokretnosti izgrađenoj pre stupanja na snagu propisa o izgradnji objekata, podaci o posebnom delu upisuju se na osnovu uverenja nadležnog organa ili nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke;

            3) ako se radi o nepokretnosti za koju nije izdata dozvola, a koja nije izgrađena pre stupanja na snagu propisa o izgradnji, podaci o posebnom delu objekta se upisuju na osnovu elaborata geodetskih radova.

(8) Kada za objekat nije izdata građevinska ili upotrebna dozvola, kada je objekat izgrađen prekoračenjem ovlašćenja iz građevinske dozvole ili je objekat privremenog karatera, upisuje se i odgovarajuća zabeležba.

2. Upis prava

Upis stvarnih prava

Član 6.

Upis stvarnih prava je upis kojim se stiču, prenose, ograničavaju ili prestaju pravo svojine i druga stvarna prava na nepokretnostima, ako zakonom za pojedine slučajeve nije propisano da upis ima deklarativno dejstvo.

Upis svojine

Član 7.

(1) Pravo svojine na nepokretnosti upisuje se kao:

            1) svojina;

            2) susvojina;

            3) zajednička svojina.

            (2) Svojina se upisuje u korist isključivog vlasnika cele nepokretnosti.

            (3) Susvojina se upisuje u korist suvlasnika sa određenim udelima u odnosu na celinu nepokretnosti ili u skladu sa zakonom kojim se uređuje sticanje prava na građevinskom zemljištu.

            (4) Zajednička svojina na nepokretnosti upisuje se na ime svih zajedničara.

Upis drugih stvarnih prava na nepokretnostima

Član 8.

U katastar nepokretnosti upisuju se pravo korišćenja nepokretnosti u slučajevima predviđenim Zakonom o javnoj svojini, pravo zakupa građevinskog zemljišta radi izgradnje, pravo službenosti, hipoteka i druga stvarna prava na nepokretnostima propisana zakonom.

Hipoteka

Član 9.

Hipoteka se upisuje sa podacima o poveriocu i dužniku, iznosu obezbeđenog potraživanja, valuti, kamatnoj stopi i osnovu za upis.

Podatak o maksimalnom iznosu obezbeđenog potraživanja, koji obuhvata osnovni iznos obezbeđenog potraživanja uvećan za kamatu i troškove naplate potraživanja, upisuje se u katastar nepokretnosti ako isprava, koja je osnov za upis hipoteke, sadrži taj podatak.

Upis obligacionih prava

Član 10.

U katastar nepokretnosti upisuju se obligaciona prava, i to: ugovorno pravo preče kupovine, zakup i druga obligaciona prava na nepokretnosti čiji upis je predviđen zakonom.

3. Predbeležba

Predbeležba

Član 11.

            (1) Predbeležba je upis kojim se uslovno stiču, prenose, ograničavaju ili prestaju stvarna prava na nepokretnostima.

            (2) Predbeležba se vrši na osnovu isprave za upis koja ne ispunjava uslove za konačan upis stvarnih prava, i to:

            1) ako je u ispravi postavljen uslov ili odložni rok za sticanje prava, a uslov i rok nisu ispunjeni;

            2) ako je u odluci vršioca javnih ovlašćenja određen upis predbeležbe.

            (3) Predbeležba iz stava 2. ovog člana se upisuje na rok do godinu dana ili na rok prema ispravi iz stava 2. ovog člana.

            (4) Predbeležba se vrši i ako je predmet upisa objekat, odnosno posebni delovi objekta u izgradnji.

            (5) Predbeležba iz stava 4. ovog člana vrši se na osnovu pravnosnažne građevinske dozvole, tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska dozvola i potvrde o prijavi radova po toj dozvoli, kao i na osnovu ugovora o prometu objekta, odnosno posebnih delova objekta u izgradnji kojije podoban za upis.       

            (6) Predbeležba iz stava 4.  ovog člana upisuju se u poseban list predbeležbe objekata, odnosno posebnih delova objekata u izgradnji.

Opravdanje i brisanje predbeležbe

Član 12.

            (1) Predbeležba se opravdava otklanjanjem smetnji za upis stvarnih prava koje su postojale u trenutku upisa predbeležbe, odnosno naknadnim dostavljanjem dokaza o ispunjenju uslova ili roka za upis stvarnih prava.

            (2) Opravdanjem, predbeležba postaje upis stvarnih prava, o čemu se donosi rešenje, sa dejstvom od trenutka prijema zahteva za upis predbeležbe.

            (3) Ako ne bude opravdana u roku, predbeležba iz člana 11. stav 2. se briše rešenjem  po zahtevu stranke, a po službenoj dužnosti istekom roka od godinu dana od dana upisa.

            (4) Upisom objekta, odnosno posebnih delova objekata u katastar nepokretnosti na osnovu pravnosnažne upotrebne dozvole, predbeležba iz člana 11. stav 4. ovog zakona, briše se po službenoj dužnosti, a upisane hipoteke prenose se na objekat, odnosno poseban deo objekta.

Raspolaganja predbeleženim pravom i pravom opterećenim predbeležbom

Član 13.

            (1) Po upisu predbeležbe dozvoljeni su upisi kako protiv predbeleženog imaoca prava tako i protiv upisanog imaoca prava opterećenog predbeležbom, s tim što su ovi upisi uslovljeni opravdanjem, odnosno brisanjem predbeležbe.

            (2) Opravdanjem predbeležbe osnažuju se i postaju bezuslovni svi upisi protiv predbeleženog imaoca prava, dok se svi upisi protiv upisanog imaoca prava opterećenog predbeležbom brišu po službenoj dužnosti.

            (3) Brisanjem predbeležbe, svi upisi protiv predbeleženog imaoca prava brišu se po službenoj dužnosti, a osnažuju se i bezuslovni postaju svi upisi izvršeni protiv upisanog imaoca prava opterećenog predbeležbom.

4. Zabeležba

Zabeležba

Član 14.

            (1) Zabeležba je upis kojim se u katastar nepokretnosti upisuju činjenice koje su od značaja za zasnivanje, izmenu, prestanak ili prenos stvarnih prava na nepokretnostima, koje se odnose na ličnost imaoca prava, na samu nepokretnost ili na pravne odnose povodom nepokretnosti.

            (2) Upis zabeležbe iz stava 1. ovog člana ne sprečava dalje upise na nepokretnosti na koji se ta zabeležba odnosi, osim ako je suprotno izričito propisano zakonom, već su od upisa zabeležbe sva raspolaganja imaoca prava i upisi u katastru nepokretnosti koji su protivni svrsi upisane zabeležbe, uslovni i zavise od ishoda rešavanja stvarnih prava na nepokretnosti zbog kojih je zabeležba upisana.

            (3) Izuzetno od stava 2. ovog člana,  upis zabeležbe odluke o zabrani otuđenja i opterećenja nepokretnosti sprečava dalje upise koji se odnose na zabranjeno otuđenje i opterećenje nepokretnosti  određenom licu.

Vrste zabeležbi

Član 15.

            (1) U katastar nepokretnosti upisuju se sledeće zabeležbe:

            1) zabeležba ličnih stanja imaoca prava;

            2) zabeležba spora, odnosno drugog postupka koji se u odnosu na tu nepokretnost vodi pred sudom ili vršiocem javnih ovlašćenja, a koji za ishod može imati promenu upisa prava na nepokretnosti;

            3) zabeležba da prvostepena odluka nije konačna;

            4) zabeležba da prvostepena odluka nije pravnosnažna;

            5) zabeležba upravnog spora protiv drugostepene odluke u katastru nepokretnosti;

            6) zabeležba odluke o zabrani otuđenja i opterećenja nepokretnosti;

            7) zabeležba postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju;

            8) zabeležba postojanja bračnog ugovora;

            9) zabeležba pokretanja postupka eksproprijacije;

            10) zabeležba da je u toku postupka komasacije komisija utvrdila promenu imaoca prava na parceli;

            11) zabeležba podnetog zahteva za upis u katastar;

            12) ostale zabeležbe propisane zakonom.

            (2) Zabeležba predviđena stavom 1. tačka 2) ovog člana upisuje se na osnovu tužbe podnete nadležnom sudu, odnosno na osnovu drugog dokaza da je pokrenut postupak  čija se zabeležba vrši. Takva isprava ne podleže proveri postojanja izjave o dozvoli upisa. Dozvoljena je zabeležba samo onog spora koji se vodi po tužbi prethodno upisanog nosioca prava na nepokretnosti, protiv trenutno upisanog nosioca prava, radi brisanja upisanog prava i uspostavljanja prethodnog stanja upisa, zatim spora po tužbi trećeg lica radi utvrđenja prava svojine usled održaja ili po tužbi poverioca radi pobijanja pravnih radnji dužnika u skladu sa zakonom koji uređuje obligacione odnose , kao i spora koji je tužilac pokrenuo jer je na to upućen od strane vanparničnog suda ili drugog nadležnog organa.      (3) Zabeležba iz stava 1. tačka 10) ovog člana upisuje se po službenoj dužnosti na osnovu zapisnika komisije za komasaciju, koja je dužna da isti dostavi nadležnoj Službi u roku od 24 časa od dana kada je zapisnički konstatovana promena imaoca prava na parceli.

III NADLEŽNOST ZA UPIS U KATASTAR

Nadležnost za upis u katastar

Član 16.

Zavod upise u katastar vrši u postupku održavanja katastra i u postupku obnove katastra.

U postupku upisa u katastar u prvom stepenu odlučuje uža unutrašnja jedinica Zavoda, obrazovana za teritoriju opštine, grada, odnosno gradske opštine – služba za katastar nepokretnosti (u daljem tekstu: Služba).

U postupku obnove katastra nepokretnosti, u prvom stepenu odlučuje komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima, koju obrazuje Zavod.

U postupcima iz st. 2. i 3. ovog člana u drugom stepenu odlučuje Zavod.

Stranke u postupku upisa

Član 17.

            Stranke u postupku upisa su:

            1) lice u čiju korist se odlučuje o upisu;

            2) upisani prethodnik;

            3) treće lice koje ima pravni interes u vezi sa nepokretnošću.

Obaveznost dostave kroz E-šalter

Član 18.

Podnesci, dokazi i akta se u postupku upisa u katastar dostavljaju u formi elektronskog dokumenta, kroz e-šalter, osim ako je drugačije propisano ovim zakonom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako plaćanje nije izvršeno elektoronskim putem, kroz aplikaciju koju obezbeđuje e-šalter, dokaz o plaćanju takse, odnosno naknade može se dostaviti i u elektronskom formatu, koji nije potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Javnost podataka katastra i pristup podacima GKIS-a

Član 19.

Zavod obezbeđuje preko svoje internet stranice, neprekidno i bez naknade, na način koji ne povređuje zaštitu podataka o ličnosti, javnu dostupnost:

            - osnovnih podataka katastra nepokretnosti, u odnosu na parecelu i nepokretnost, odnosno nepokretnosti koje se na toj parceli nalaze;

            - podataka o dostavi isprave za upis po službenoj dužnosti, odnosno zahtevu za upis, od momenta dostave, odnosno podnošenja zahteva.        

Izuzetno od stava 1. ovog člana, zainteresovana lica mogu izvršiti uvid i u druge podatke GKIS-a, kao i u dokumentaciju katastra koja nije prevedena u elektronsku formu, neposredno u prostorijama Zavoda, u prisustvu ovlašćenog lica Zavoda.

Zavod obezbeđuje preko svoje internet stranice neprekidan pristup podacima GKIS-a, uključujući i podatke katastra, imaocima javnih ovlašćenja i profisionalnim korisnicima, pod uslovima propisanim ovim zakonom, podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona, kao i sporazumima koje Zavod zaključi sa tim licima, u skladu sa ovim zakonom.

Dostupnost podataka iz st. 1. i 2. ovog člana, kao i uslove i način obezbeđivanja potpunih podataka GKIS-a iz stava 3. ovog člana bliže propisuje Vlada.

Zavod obezbeđuje dostupnost svih podataka katastra bez takse, za namene, subjekte u obimu i u vrednosti utvrđenoj na godišnjem nivou zakonom koji uređuje budžet, u razdelu koji se odnosi na Zavod.

Shodna primena propisa

Član 20.

Na pitanja koja se odnose na postupak upisa u katastar, a koja ovim zakonom nisu posebno uređena, primenjuje se zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak.

IV TOK POSTUPKA UPISA U KATASTAR

Pokretanje postupka upisa

Član 21.

Postupak upisa u katastar pokreće Zavod:

            1 ) po službenoj sužnosti, bez odlaganja, po prijemu isprave koju mu po službenoj dužnosti dostavlja obveznik, u skladu sa članom 22. ovog zakona;

            2) po službenoj dužnosti, ako upis u katastar vrši po sili zakona;

            3) po zahtevu stranke.

Zavod obezbeđuje da se u GKIS evidentira godina, mesec, dan, čas, minut i sekund prijema (u daljem tekstu: vreme prijema) isprave koju mu je dostavio obveznik odnosno zahteva za upis  mu je dostavila stranka, a Služba istovremeno u katastru u odnosu na nepokretnost, odnosno vod na koji se odnosi ta dostava, odnosno zahtev upisuje zabeležbu: vremena prijema, broj predmeta pod kojim je ta dostava, odnosno zahtev zaveden u GKIS i vrstu predmetnog upisa.

Vreme prijema i broj predmeta iz stava 2. ovog člana određuje se prema trenutku prijema.

O dostavama i zahtevima iz stava 1. ovog člana Zavod vodi evidenciju, koja sadrži podatke o vremenu prijema i osnovne podatke, koje propisuje ministar nadležan za poslove građevine (u daljem tekstu: Ministar).

Pokretanje postupka po službenoj dužnosti

Obveznik dostave po službenoj dužnosti

Član 22.

Lica, odnosno organi koji su dužni da po službenoj dužnosti Zavodu preko e-šaltera dostave radi upisa u katastar isprave koje donose, sastavljaju, potvrđuju ili overavaju su:

            1) sudovi, koji dostavljuju pravnosnažne odluke donete u postupku u kome postupaju u svojstvu prvostepenog suda, a koje predstavljaju podoban pravni osnov za upis u katastar;

            2) javni beležnici, koji dostavljaju javno beležničke isprave koje sastavljaju, potvrđuju ili overavaju, odnosno pravnosnažne odluke koje donose, u okviru zakonom poverenih javnih ovlašćenja, a koje predstavljaju podoban pravni osnov za upis u katastar;

            3) javni izvršitelji, koji katastru dostavljuju izvršne odluke u slučajevima i na način propisan zakonom koji uređuje izvršni postupak, a koje predstavljaju podoban pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti;

            4) drugi državni organi i organi javne uprave koji dostavljuju pravnosnažne odluke i druga akta koja donose u okviru zakonom poverenih javnih ovlašćenja, a koje predstavljaju podoban pravni osnov za upis u katastar.

Izuzetno od stava 1. tač. 1) ovog člana, javni beležnik je dužan da Zavodu dostavi i ispravu koju je potvrdio, odnosno sačinio u vezi raspolaganja pravom vlasništva na nepokretnosti, koja ne predstavlja podoban pravni osnov za upis u katastar, i to:

            1) ispravu koja nije podoban pravni osnov za upis takve promene u katastar isključivo iz razloga jer ne sadrži bezuslovnu saglasnost za upis tog prava u katastar, a radi predbeležbe te promene u katastar, u kom slučaju navodi ovaj razlog dostave i činjenicu da će se uslovi za upis tog prava u katastar steći dostavom katastru te saglasnosti izdate u propisanoj formi;

            2) ispravu koja nije podoban pravni osnov za upis takve promene u katastar iz drugih razloga, a radi evidentiranja njenog postojanja, u svrhu informisanja, u kom slučaju to i navodi.

Izuzetno od stava 1. tač. 2) ovog člana sud nije dužan da dostavlja odluke koje je doneo u izvršnom postupku, ako je to obaveza javnog izvršitelja, propisana zakonom koji uređuje izvršni postupak.

Sudovi dostavljaju i isprave iz stava 1. tačka 1) koje potvrđuju umesto javnih beležnika u okvirima zakonom poverenih nadležnosti.

Ministar bliže propisuje koje odluke dostavljaju lica iz stava 1. tračka 4) ovog zakona.

Rok za dostavu po službenoj dužnosti

Član 23.

Obveznik dostave po službenoj dužnosti iz člana 22. ovog zakona dužan je da Zavodu podnese prijavu u skladu sa članom 24. ovog zakona i to:

            1) javni beležnik, u roku od 24 časa od trenutka sastavljanja, potvrđivanja, odnosno overavanja javno beležničke isprave, odnosno od dana pravnosnažnosti odluke koju je doneo u poverenom poslu;

            2) sud, u roku od tri radna dana od pravnosnažnosti odluke koju je doneo u predmetu u kom vodi prvostepeni postupak;

            3) javni izvršitelj, u roku propisanom zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje;

            4) državni organ, organ jedinice lokalne samouprave i drugi subjekti, u roku od 24 časa od dana pravnosnažnosti odluke koja je osnov za upis.         

Pokretanje postupka na osnovu dostave preko e-šaltera

Član 24.

Obveznik dostave iz člana 22. ovog zakona kroz e-šalter Zavodu vrši dostavu:

            1) isprave, koja je pravni osnov za upis u katastar;

            2) druga dokumenta, propisana podzakonskim aktom donetim na osnovu ovog zakona;  

Javni beležnik ispravu iz stava 1. tačka 1) ovog člana dostavlja uz konstataciju da ista predstavlja podoban pravni osnov za provođenje promene u katastru, osim ako dostavu vrši u skladu sa članom 22. stav 2. ovog zakona, kada navodi razlog za dostavu propisan tom odredbom.

Ako ispravu dostavlja drugi obveznik dostave iz člana 22. ovog zakona, podrazumeva se da je samim činom dostave isprave katastru potvrdio da ta isprava predstavlja podoban pravni osnov za provođenje promene u katastru. 

Odmah po dostavi iz stava 1. ovog člana, Zavod bez odlaganja:

            1) otpočinje postupak upisa u katastar;

            2) ispravu kojom se vrši prenos vlasništva na nepokretnosti, putem e-šaltera, prosleđuje poreskom organu i organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave, radi utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno poreza na imovinu.

Način dostave i  dokumena koja se dostavljaju bliže uređuje Vlada

Pokretanje postupka na osnovu zahteva stranke podnetog preko e-šaltera

Član 25.

Stranka može podneti zahtev za upis u katastar preko e-šaltera, nezavisno od toga da li se takav upis vrši po službenoj dužnosti u skladu sa čl. 22-24. ovog zakona, osim ako je drugačije propisano zakonom.

Zahtev, u ime stranke, može podneti zakonski zastupnik, odnosno ovlašćeni predstavnik stranke, kao i fizičko ili pravno lice ili preduzetnik na osnovu datog punomoćja.

            Uz zahtev se prilaže:

            1) isprava koja je pravni osnov za upis u katastar;

            2) druga dokumenta propisana podzakonskim aktom donetim na osnovu ovog zakona,

            3) punomoćje, ako zahtev podnosi punomoćnik, koje se ne overava ako je punomoćnik profesionalni korisnik;

            4) dokaz o uplati Republičke administrativne takse,ako plaćanje nije izvršeno elektoronskim putem, kroz aplikaciju koju obezbeđuje e-šalter.

Ako zahtev podnosi lice u čiju korist se ne odlučuje po tom zahtevu, a to lice nije ni upisani prethodnik, uz zahtev se prilaže i isprava kojom se dokazuje pravni interes za podnošenje tog zahteva.

Uz zahtev se može priložiti nalaz i mišljenja stalnog sudskog veštaka odgovarajuće struke, ako se tim nalazom utvrđuju činjenice od značaja za upis.

U zahtevu stranka može tražiti da joj se odluka dostavi preporučenom poštom na zahtevanu adresu ili neposredno u prostorijama Službe, u kom slučaju joj se dostavlja prepis rešenja donetog u elektronskoj formi, u skladu sa posebnim propisima koji uređuju elektronsko poslovanje u organima državne uprave. U suprotnom odluka joj se dostavlja u formi elektronskog dokumenta, na elektronsku adresu sa koje je uputila zahtev. 

Upis zajedničkih prava može zahtevati bilo koji od zajedničara u korist svih.

Ako se radi o upisu prava deljivih srazmerno celini, svaki imalac prava može da zahteva upis odgovarajućeg dela u svoju korist, pri čemu će se po službenoj dužnosti izvršiti upis i u korist drugih imalaca prava.

Odmah po prijemu zahteva iz stava 1. ovog člana, Zavod bez odlaganja:

            1) otpočinje postupak upisa u katastar;

            2) ispravu kojom se vrši prenos vlasništva na nepokretnosti, putem e-šaltera, prosleđuje poreskom organu i organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave, radi utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno poreza na imovinu.

Dokaze iz stava 3. tačka 2) ovog čana bliže uređuje Ministar.   

Obavezna sadržina obrasca zahteva

Član 26.

Zahtev iz člana 25. ovog zakona podnosi se na propisanom obrascu.  

Zahtev iz člana 25. ovog zakona obavezno sadrži:

            1) podatke o licu u čiju korist se upis vrši i to: ime, ime jednog roditelja i prezime, prebivalište, odnosno boravište i jedinstveni matični broj građana, a za stranca umesto jedinstvenog matičnog broja, broj pasoša i naziv države izdavanja, odnosno za pravno lice naziv, sedište i matični broj, a za strano pravno lice umesto matičnog broja broj upisa u registar države sedišta i naziv tog registra;

            2) naziv katastarske opštine i označenje nepokretnosti u odnosu na koju se podnosi prijava, odnosno zahtev, prema podacima katastra nepokretnosti;

            3) označenje promene po prijavi, odnosno zahtevu;

            4) osnovne podatke iz tačke 1) ovog stava o podnosiocu prijave, odnosno podnosiocu zahteva ako zahtev podnosi u korist drugog lica.

Sadržinu i elektronski format obrasca iz st.1. i 2. ovog člana bliže uređuje Ministar.   

Format dokumenata koji se dostavljaju uz prijavu, odnosno zahtev preko e-šaltera

Član 27.

Dokumenti koji se dostavljaju preko elektronskog šaltera uz prijavu, odnosno zahtev, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta, i to:

            1) elektronskog dokumenta koji je izvorno nastao u elektronskom obliku; ili

            2) elektronskog prepisa dokumenta koji je izvorno nastao u papirnoj formi, a koji je izdavalac sačinio i u formi elektronskog dokumenta; ili

            3) digitalizovane kopije dokumenta izdatog u papirnoj formi, čiju je istovetnost origanalu potvrdio javni beležnik u vršenju svojih javnih ovlašćenja;

            4) digitalizovane kopije dokumenta izdatog u papirnoj formi, čiju je istovetnost originalu svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom potvrdilo:

            - lice, odnosno ovlašćeno lice organa iz člana 22. ovog zakona, koji taj dokument dostavlja  po službenoj dužnosti, u skladu sa tom odredbom;

            - advokat ili preduzetnik, odnosno pravno lice upisano u registar posrednika, u skladu sa zakonom koji uređuje posredovanje u prometovanju nepokretnosti ili u registar geodetskih organizacija, u skladu sa zakonom koji uređuje geodetsku delatnost, pod uslovom da sa Zavodom ima zaključen ugovor o pristupanju e-šalteru (da ima status profesionalnog korisnika) i da taj dokument dostavlja uz zahtev koji podnosi u ime stranke, na osnovu punomoćja.

Ovlašćeni organ, odnosno lice koje je izvršilo digitalizaciju i potvrdilo istovetnost sa originalom u papirnoj formi, u skladu sa stavom 1. tačka 3) i 4) ovog zakona, dužno je da izvorni dokumenti u papirnoj formi arhivira u skladu sa zakonom.

Mogućnost stranke izmeni zahtev, odnosno da odustane od zahteva ta upis

Izmena zahteva za upis

Član 28.

Stranka može jednom u toku postupka izmeniti zahtev podnet u skladu sa članom 25. Zakona ako se zasniva na istom pravnom osnovu, kao i dostavljati nove isprave i dokaze, sve do donošenja drugostepene odluke.

U slučaju iz stava 1. ovog člana rok za odlučivanje počinje da teče od dana proširenja, izmene ili preciziranja zahteva, odnosno od dana dostavljanja novih isprava i dokaza.

Odustanak od zahteva za upis

Član 29.

Stranka može odustati od svog zahteva za upis podnetog u skladu sa članom 25. Zakona do donošenja prvostepene odluke po zahtevu, odnosno do donošenja drugostepenog rešenja, ako je na prvostepeno rešenje uložena žalba.

U slučaju iz stava 1. ovog člana Služba donosi rešenje o obustavi postupka.

Plaćanje takse

Član 30.

Obveznik plaćanja takse za upis u katastar po službenoj dužnosti je lice u čiju korist se vrši upis, a za upis u katastar po zahtevu stranke obveznik je podnosilac zahteva.

Ako uz prijavu, odnosno zahtev, preko e-šaltera nije dostavljen dokaz o plaćanju Republičke administrativne takse odnosno nije plaćena ili je plaćena u iznosu manjem od utvrđenog, rešenjem kojim se dozvoljava upis nalaže se plaćanje takse, u roku od osam dana od dana prijema rešenja.

Ako se uz prijavu, odnosno zahtev, kroz e-šalter dostavlja dokaz o uplati Republičke administrativne takse, obveznik plaćanja takse iz stava 1. ovog člana ima pravo na umanjenje iznosa Republičke administrativne takse za 20%.

Dokaz o uplati Republičke administrativne takse, ako plaćanje nije izvršeno elektoronskim putem,  može se dostaviti kroz aplikaciju koju obezbeđuje e-šalter.

Redosled odlučivanja

Redosled odlučivanja o upisu

Član 31.

Za odlučivanje o osnovanosti upisa merodavno je stanje katastra nepokretnosti u trenutku kada je zahtev primljen.

Ako je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, odnosno ako je podneto više zahteva za upis na istoj nepokretnosti, odnosno istom udelu na nepokretnosti ili vodu prvo će se uzeti u postupak dostava koja je prva izvršena, odnono zahtev koji je prvi primljen.

Po konačnom rešavanju po ranije dostavljenoj ispravi, odnosno zahtevu, uzimaju se u postupak naknadne, po redosledu prijema.

Izuzeteno od st.2. i 3. ovog člana, o upisu rešenja o izvršenju donetog na osnovu založne izjave Služba će odlučivati prioritetno, ako je prethodno izvršen upis u katastar te založne izjave, osim u slučaju predmeta upisa po pravnosnažnim sudskim odlukama i predmeta upisa po zahtevima koji su predhodili upisu te hipotekarne-založne izjave.

Redosled rešavanja ne može biti narušen posebnim zakonom.      

Izmena prvenstvenog reda

Član 32.

Izuzetno od člana 31. ovog zakona, red prvenstva se može promeniti na zahtev zainteresovanog lica.   

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se saglasnost svih lica čija bi prava bila povređena izmenom prvenstvenog reda, a koja imaju status stranke u ranije započetim postupcima.

Odlučivanje o upisu

Odlučivanje  u postupku pokrenutom na osnovu isprave dostavljene od strane imaoca javnih ovlašćenja

Član 33.

Po dostavi iz člana 25. ovog zakona Služba isključivo vrši proveru ispunjenosti formalnih uslova za upis u katastar i to da li:

            1) je Zavod nadležan za postupanje po dostavljenoj ispravi po službenoj dužnosti, odnosno da li je dostava izvršena od strane obveznika dostave u skladu sa članom 22. ovog zakona;

            2) je dostavljena isprava  koja predstavlja pravni osnov za upis  u katastar po službenoj dužnosti, kao i druga dokumentacija propisana ovim zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona;

            3) su činjenice o nepokretnosti i licima, koje su navedene u  priloženoj ispravi na osnovu koje se vrši upis, u skladu sa stanjem katastra nepokretnosti u trenutku kada je dostava isprave izvršena.

Ako su ispunjeni formalni uslovi za upis iz stava 1. ovog člana, Služba ne proverava druge činjenice koje su utvrđene  dostavljenom ispravom, niti zakonitost promene koja se sprovodi u skladu sa tom ispravom, već donosi rešenje kojim sprovodi upis te promene u katastar.

Odlučivanje o zahtevu za upis

Član 34.

Po prijemu zahteva za upis iz člana 25. ovog zakona Služba vrši proveru ispunjenosti formalnih uslova za upis u katastar i to da li:

1) je Zavod nadležan za postupanje po zahtevu;

2) podnosilac ima pravni interes za podnošenje zahteva;

            3) zahtev sadrži sve propisane podatke;

            4) je uz zahtev priložena isprava, koja je pravni osnov za upis u katastar, kao i sva druga dokumentacija propisana ovim zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona;

            5) su činjenice o nepokretnosti i licima, koje su navedene u zahtevu i priloženoj ispravi na osnovu koje se vrši upis, u skladu sa stanjem katastra nepokretnosti u trenutku kada je zahtev primljen.

Ako su ispunjeni formalni uslovi za upis u katastar, Služba ne proverava činjenice koje su utvrđene ispravom na osnovu koje se zahteva upis, već isključivo podobnost te isprave za upis u katastar i ako utvrdi da je isprava podobna za upis donosi rešenje kojim sprovodi upis te promene u katastar.

Ako nisu ispunjeni formalni uslovi za upis tražene promene, Služba zahtev odbacuje., uz taksativno navođenje svih razloga za takvu odluku.

Ako utvrdi da isprava nije  podobna za upis tražene promene, Služba zahtev odbija rešenjem, uz taksativno navođenje svih razloga za takvu odluku.

Ako podnosilac zahteva u roku od 8 dana od odbijanja rešenja o odbacivanju podnese nov zahtev u kojem su otklonjeni svi formalni nedostaci koji su taksativno navedeni u rešenju, zadržava pravo prioriteta u odlučivanju.

           

Granice odlučivanja

Član 35.

Upis u katastar nepokretnosti vrši se na osnovu dostavljenih isprava, a ako se vrši po zahtevu straneke, vrši se i u skladu sa tim zahtevom.

Ako iz isprave, koja je pravni osnov za upis u katastar proizilazi da, uz upis koji se zahteva, postoje i ograničenja tog upisa u smislu tereta, obaveza ili prava drugih lica, a koja se po zakonu mogu upisati u katastar nepokretnosti, odlučuje se i o upisu tih ograničenja.

Spajanje postupaka

Član 36.

U jedan postupak mogu se spojiti više postupaka po prijavama, odnosno zahtevima za upis, ako za to postoji saglasnost stranaka u čiju korist se ti postupci vode ili ako je dostavljena isprava kojom se stavlja van snage isprava koja je osnov upisa u postupku koji se po redosledu rešavanja ranije rešava.

Ako se istovremeno vodi postupak po službenoj dužnosti iz člana 33. i postupak po zahtevu stranke iz člana 34. ovog zakona, a po istoj ispravi koja je pravni osnov za upis u katastar, kasniji postupak će se spojiti ranije pokrenutom.

Rok za donošenje rešenja

Član 37.

Po dostavi isprave za upis iz člana 25. ovog zakona Služba je dužna da donese rešenje u roku od pet radnih dana, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Po prijemu zahtevu za upis iz člana 26. ovog zakona, koji po redosledu prvenstva može da se rešava, Služba odlučuje se u roku od 15 dana, osim u slučaju upisa hipoteke, zabeležbe hipotekarne prodaje, kao i u jednostavnijim upravnim stvarima, kada je rok za donošenje rešenja pet radnih dana od dana prijema zahteva.

Pojam jednostavnije upravne stvari definisaće se podzakonskim aktom koji donosi Ministar.

Isključenje javne rasprave i uviđaj

Član 38.

U postupku pred katastrom isključeno je sprovođenje javne rasprave.

Činjenice od značaja za upis mogu se izuzetno utvrditi uviđajem na licu mesta, o čemu se stranke obaveštavaju najkasnije dan ranije.               .

           

Obavezna sadržina rešenja

Obavezna sadržina i forma rešenja

Član 39.

Rešenje o upisu u katastar nepokretnosti, pored ostalog, sadrži: podatke o vrsti upisa, vrsti prava, označenje nepokretnosti, podatke o licu u čiju korist se vrši upis, podatke o upisanom prethodniku, osnov upisa i podatke o visini takse.

Rešenje o odbijanju, odnosno o odbacivanju zahteva, pored ostalog, sadrži: podatke o zahtevanoj vrsti upisa, vrsti prava, označenje nepokretnosti, podatke o licu čiji se zahtev odbija, odnosno odbacuje sa taksativno navedenim razlozima za odbijanje, odnosno odbacivanje i podatke o visini takse.

Podaci o licu iz st. 1. i 2. ovog člana koji se unose u rešenje su: ime, ime jednog roditelja i prezime, prebivalište, odnosno boravište i jedinstveni matični broj građana, a za stranca umesto jedinstvenog matičnog broja, broj pasoša i naziv države izdavanja, odnosno za pravno lice naziv, sedište i matični broj, a za strano pravno lice umesto matičnog broja broj upisa u registar države sedišta i naziv tog registra.

Rešenje se donosi u formi elektronskog dokumenta.

Ako nisu ispunjeni formalni uslovi za upis iz stava 1. ovog člana, Služba prijavu odbacuje rešenjem, uz taksativno navođenje svih razloga za takvu odluku.

Dostava rešenja

Način dostave

Član 40.

Odluka koju Služba donosi po službenoj dužnosti na osnovu dostave iz člana 25. ovog zakona, stranci se dostavlja preporučenom pošiljkom, u formi pismenog prepisa odluke donete u elektronskoj formi, izrađenog u skladu sa posebnim propisima koji uređuju elektronsko poslovanje u organima državne uprave, osim ako je stranka tražila da joj se izvrši dostava elektronskog dokumenta elektronskim putem, a imaocu javnih ovlašćenja koji je katastru izvršio dostavu isprave na osnovu koje je taj upis izvršen dostava se vrši u formi elektronskog dokumenta, preko e-šaltera, radi informisanja.

Odluka koju Služba donosi po zahtevu iz člana 26. ovog zakona se podnosiocu tog zahteva dostavlja u formi elektronskog dokumenta, kroz e-šalter, a ostalim strankama u postupku se preporučenom pošiljkom dostavlja pismeni prepis te elektronske odluke, osim ako je stranka prethodno tražila da joj se dostava vrši u Službi ili elektronskim putem.  

Odluka se dostavlja javnim saopštenjem na internet stranici Zavoda ako je adresa prebivališta, boravišta, odnosno sedišta stranke nepoznata ili ako dostava na adresu navedenu u zahtevu nije mogla biti izvršena.

U slučaju iz stava 3. ovog člana smatra se da je rešenje dostavljeno protekom roka od osam dana od dana isticanja na  internet stranici Zavoda.

Ministar nadležan za poslove građevinarstva (u daljem tekstu: Ministar) bliže uređuje način dostave iz st. 1-3. ovog člana.    

Potvrda dostave

Član 41.

Kada se rešenje dostavlja elektronskim putem, uredna dostava se dokazuje elektronskom potvrdom o prijemu dokumenta (dostavnica).

Sprovođenje upisa u katastar

Član 42.

Upis u katastar vrši se danom donošenja rešenja kojim je upis dozvoljen, sa dejstvom od momenta dostave isprave za upis iz člana 25. ovog zakona, odnosno od momenta prijema zahteva iz člana 26. ovog zakona, uz istovremeni upis po službenoj dužnosti zabeležbe radi činjenja vidljivim da rešenje o upisu nije konačno, broja rešenja, kao i brisanje zabeležbe podnetog zahteva.

Upis u katastar nepokretnosti vrši se bez odlaganja i na osnovu:

            1)drugostepenog rešenja kojim se dozvoljava upis; ili

            2) sudske odluke iz upravnog spora (u upravnom sporu pune jurisdikcije), danom prijema sudske odluke u nadležnoj Službi.

Pod upisom u slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana, podrazumeva se i brisanje prava na nepokretnosti, kao i brisanje upisa izvršenog prvostepenim rešenjem koje je poništeno.

Postupak po žalbi

Pravo na žalbu, odricanje i povlačenje žalbe

Član 43.

Protiv rešenja  donetog u prvom stepenu, bez obzira da li je donetoi po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke, stranka može izjaviti žalba Zavodu, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, preko nadležne Službe.

Stranka se može odreći prava na žalbu, a do donošenja drugostepenog rešenja može povući izjavljenu žalbu, izjavama koje se ne mogu opozvati.

Rad prvostepenog organa po žalbi

Član 44.

Služba će u roku od sedam dana od dana prijema žalbu:

            1) odbaciti, ako utvrdi da je nedozvoljena ili neblagovremena;

            2) usvojiti, a ožalbeno rešenje poništi i doneti novo rešenje po prijavi, odnosno odluci, ako utvrdi da je žalba osnovana,

            3) sa spisima predmeta dostaviti Zavodu na dalji postupak.

Protiv rešenja stava 1. tačka 1) i 2) ovog člana može se izjaviti žalba Zavodu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.  

Po žalbi iz stava 2. ovog člana odlučuje Zavod koji, ako smatra da je žalba osnovana, istovremeno odlučuje i o žalbi koja je bila odbačena.

Postupanje drugostepenog organa po žalbi

Član 45.

Zavod će rešenjem odbaciti žalbu koja je nedozvoljena ili neblagovremena.

Ako žalbu ne odbaci, Zavod može da žalbu:

            1) odbije;

            2) poništi rešenje u celini ili delimično i sam odluči o upravnoj stvari;

            3) poništi rešenje i vrati predmet prvostepenom organu na ponovni postupak;

            4) izmeni rešenje.

Zavod će odbiti žalbu ako utvrdi da je:

            1) Služba pravilno sprovela prvostepeni postupak i da je pobijano rešenje zasnovano na zakonu;

            2) prvostepeni postupak sproveden uz nedostatke, ali da ti nedostaci nisu uticali na zakonitost pobijanog rešenja;

            3) pobijano rešenje zasnovano na zakonu, ali iz drugih razloga, a ne onih koji su navedeni u obrazloženju rešenja.

Ako u postupku po žalbi Zavod utvrdi da je u prvostepenom postupku Služba izvela pogrešan zaključak u pogledu činjenica utvrđenih ispravom, odnosno  ako zaključi da je pobijano rešenje doneto uz pogrešnu primenjenu materijalnog prava ili da je u prvostepenom postupku bilo drugih nedostataka koji su uticali na zakonitost pobijanog rešenja, Zavod će otkloniti te nedostatke, poništiti prvostepeno rešenje i sam odlučiti u upravnoj stvari.

Ako Zavod nađe da će nedostatke prvostepenog postupka brže i ekonomičnije otkloniti Služba, on će svojim rešenjem poništiti prvostepeno rešenje i vratiti predmet Službi na ponovni postupak i odlučivanje, u kom slučaju je obavezan da svojim rešenjem  ukaže Službi u kom pogledu treba dopuniti postupak, a Služba je dužna da u svemu postupi po drugostepenom rešenju i da, bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana prijema predmeta, donese novo rešenje. Protiv novog rešenja stranka ima pravo na žalbu.

Nepostupanje Službe po nalogu iz drugostepenog rešenja je osnov za pokretanje disciplinskog postupka protiv odgovornog državnog službenika. 

Zavod može da vrati predmet Službi na ponovni postupak i odlučivanje samo jednom, bez obzira na razloge ili propuste u prvostepenom postupku.

Kada Zavod postupa po žalbi protiv rešenja donetog u predmetu koji je vraćen Službi na ponovni postupak i odlučivanje, dužan je da meritorno odluči o upravnoj stvari.

Postupanje do pravnosnažnosti odluke

Postupanje do konačnosti odluke

Član 46.

Do konačnosti odluke donete u prvom stepenu neće se odlučivati po novom zahtevu za upis na istoj nepokretnosti, odnosno na istom udelu na nepokretnosti.

Izuzetno od stava 1. ovog člana po novom zahtevu za upis može se odlučivati i pre konačnosti odluke po zahtevu za upis zabeležbe, osim u slučaju zabeležbe za koju je zakonom propisano da sprečava dalje upise.

Zabeležba da odluka nije konačna briše se po službenoj dužnosti ako na odluku nije izjavljena žalba u zakonskom roku, odnosno po prijemu drugostepene odluke po žalbi

Ukoliko se radi o upravnoj stvari koji za predmet ima promenu nosioca prava na nepokretnosti, odnosno upisu prava ili prebeležbe, po prijemu drugostepene odluke po žalbi vrši se upis zabeležbe da prvostepena odluka nije pravnosnažna.

Zabeležba pokretanja upravnog spora i nastupanje pravnosnažnost

Član 47.

Zabeležba upravnog spora se upisuje na osnovu dokaza o pokrenutom upravnom sporu protiv drugostepene odluke u katastru nepokretnosti, kojom je odlučeno u upravnoj stvari koja za predmet ima promenu nosioca prava na nepokretnosti, odnosno upis prava ili predbeležbe

Stranka koja je pokrenula upravni spor koji se može zabeležiti u smislu prethodnog stava, dužna je da bez odlaganja dostavi Službi dokaz o pokretanju upravnog spora, radi upisa zabeležbe pokretanja upravnog spora, o čemu se obaveštavaju stranke u postupku.

Zabeležba da odluka nije pravnosnažna briše se po službenoj dužnosti ako u roku od 40 dana od dana dostavljanja drugostepenog rešenja strankama u postupku, Službi nije dostavljen dokaz da je pokrenut upravni spor, kao i prilikom upisa zabeležbe pokretanja upravnog spora.

Zabeležba pokretanja upravnog spora se briše po dostavljanju odluke iz upravnog spora.

V SUDSKA ZAŠTITA

Upravni spor

Član 48.

Protiv drugostepenih rešenja donetih u skladu sa odredbama ovog zakona može se voditi upravni spor, kao i protiv prvostepenog ako u zakonskom roku nije odlučeno po žalbi.

Kada se upravni spor vodi protiv drugostepenog rešenja donetog u postupku  održavanja i obnove katastra nepokretnosti, kao i održavanja katastra vodova, kojim je odlučeno u upravnoj stvari koja za predmet ima promenu nosioca prava na nepokretnosti, odnosno upis prava ili predbeležbe, Zavod po službenoj dužnosti na nepokretnosti, odnosno vodu upisuje zabeležbu radi činjenja vidljivim da je upravni spor pokrenut.

VI UPIS U KATASTAR VODOVA

Upis u katastar vodova

Član 49.

Upis vodaova vrši se po zahtevu, uz obavezu investitora da podnese zahtev za upis, osim kada elaborat geodetskih radova dostavlja po službenoj dužnosti nadležni organ shodno zakonu kojim se uređuje izgradnja objekata.

Upis prava na vodu vrši se po zahtevu investitora ili drugog zakonom ovlašćenog lica.

O upisu u katastar vodova odlučuje se rešenjem koje se dostavlja investitoru, odnosno podnosiocu zahteva.

Protiv rešenja iz stava 5. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

U pogledu upisa voda i stvarnih prava, obligacionih prava i zabeležbi na vodovima, kao i postupka upisa i sudske zaštite shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na upis i postupak upisa objekta i stvarnih prava, obligacionih prava i zabeležbi na objektu u katastru nepokretnosti.

U katastar vodova upisuje se zabeležba postojanja založnog prava koje je registrovano u registru nadležnom za registraciju založnog prava na pokretnim stvarima i pravima na uređajima koji su izgrađeni na vodovima, a koji se smatraju pokretnim stvarima.

VII OSTALA PRAVILA VOĐENJA KATASTRA

Održavanje katastra i ažuriranje podataka upisanih u katastar

Član 50.

Kada se u postupku održavanja katastra ispravljaju greške, nedostaci i propusti u podacima o nepokretnostima i upisanim stvarnim i drugim pravima na njima, može se održati javna usmena rasprava, ako je to potrebno radi utvrđivanja odlučnih činjenica i okolnosti koje su od značaja za razjašnjenje stvari.           

Podaci o imaocima prava na nepokretnostima koje se upisuju u katastar, kao i promene tih podataka, uključujući i podatke o smrti odnosno prestanku imaoca prava, automatski se preuzimaju iz centralnog registra matičnih knjiga, odnosno poslovnog registra, a prodaci o prebivalištu, boravištu, odnosno sedištu iz registra prebivališta, odnosno poslovnog registra.

Organ nadležan za održavanje centralnog registra matičnih knjiga, organ nadležan za vođenje i održavanje poslovnog registra i Zavod dužni su uspostaviti tehničke uslove za povezivanje tih registara sa katastrom i da omoguće ažurno preuzimanje podataka iz predhodnog strava iz tih registara. Odmah po uspostavljanju centralnog registra stanovništva organ nadležan za vođenje tog registra biće dužan uspostavi tehničke uslove za povezivanje sa katastrom nepokretnosti i omogući ažurno preuzimanje podataka iz predhodnog strava iz tog registra.

Brisanje upisa kojima je istekla važnost

Član 51.

Oročeni upisi i upisi kojima je istekla važnost brišu se po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti.

Ispravljanje grešaka u održavanju katastra nepokretnosti

Član 52.

U postupku održavanja katastra nepokretnosti Služba po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke, ispravlja sve utvrđene greške, nedostatke i propuste u podacima o nepokretnostima i upisanim stvarnim pravima na nepokretnostima

Ispravka greške se vrši i na osnovu ispravke isprave na osnovu koje je upis izvršen, a koja je dostavljena katastru radi ispravke upisa.

O ispravci iz stava 1. ovog člana, Služba donosi rešenje protiv koga se može izjaviti žalba u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Greške, nedostaci i propusti o upisanim stvarnim pravima na nepokretnostima ne  mogu se  ispraviti ako nema saglasnosti lica koje je posle pogrešnog upisa, upisalo svoje stvarno pravo smatrajući podatke katastra nepokretnosti istinitim i potpunim, u skladu sa načelom pouzdanja.

VIII IZDAVANJE PODATAKA IZ KATASTRA

Izdavanje podataka iz GIKS-a

Član 53.

Iz GKIS-a i dokumentacije u analognom obliku izdaju se podaci, uverenja, potvrde, izveštaji i isprave u elektronskoj formi, a na zahtev stranke mogu se izdati i u pisanoj formi.

Izvod iz lista nepokretnosti, lista voda i lista predbeležbe objekta, odnosno posebnog dela objekta u izgradnji izdaju se svakom zainteresovanom licu.

Prepisi i kopije originalnih podataka važećeg premera mogu se izdavati sudovima i drugim državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, geodetskim organizacijama, kao i sudskim veštacima geodetske struke ako su rešenjem suda ili drugog nadležnog organa određen i da veštače u konkretnom predmetu.

Prepisi i kopije originalnih podataka premera koji nije na snazi mogu se izdavati sudovima, kao i sudskim veštacima geodetske struke ako su rešenjem suda ili drugog nadležnog organa određeni da veštače u konkretnom predmetu, kao i ministarstvu nadležnom za poslove odbrane za potrebe osnivanja i održavanja vojnog katastra.

Podaci i akti iz st. 2, 3. i 4. ovog člana izdaju se u roku od pet radnih dana od dana prijema zahteva,  a ako se zahteva veći obim podataka najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, i to neposredno u prostorijama Zavoda, poštom ili elektronskom poštom, odnosno drugim elektronskim putem, u skladu sa zahtevom.

Izdavanje podataka iz GIKS-a od strane javnih beležnika

Član 54.

Javni beležnici mogu izdavati izvode iz člana 53. stav 2. ovog zakona.

Izvod iz stava 1. ovog člana ima istu važnost kao da ga je izdao Zavod.

Uslovi izdavanja izvoda u skladu sa stavom 1. ovog člana bliže se uređuju sporazumom između Zavoda i Komore javnih beležnika.      

IX OVLAŠĆENJE ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH AKATA

Član 55.

Ministar bliže propisuje:

            1) postupak upisa u katastar nepokretnosti;

            2) postupak upisa u katastar vodova;

            3) način pristupa, distribucije, izdavanja, korišćenja, skladištenja i zaštite podataka GKIS-a.

Vlada bliže propisuje:

            1) način dostavljanja isprave Zavodu od strane obveznika dostave po službenoj dužnosti iz člana 11. ovog zakona;

            2) obim dostupnosti podataka iz člana 19. st. 1. i 2. ovog zakona, kao i uslove i način obezbeđivanja potpunih podataka GKIS-a iz stava 3. ovog člana bliže propisuje Vlada.

X KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 56.

Državni službenik koji rukovodi Službom i odgovorni državni službenik u užoj unutrašnjoj jedinici Službe koja je nadležna za rešavanje predmeta kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ako o zahtevu za upis, koji po redosledu prvenstva može da se rešava, ne odluči u roku propisanom ovim zakonom (član 25. Zakona).

Ako obveznik  ne izvrši obavezu dostave iz člana 22. ovog zakona o tome se obaveštava organ koji vrši nadzor nad njegovim radom.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Završetak započetih postupaka

Član 57.

Postupak održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova koji nije okončan do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama ovog zakona.

Podnošenje zahteva u formi papirnog dokumenta

Član 58.

Izuzetno od člana 18. ovog zakona, zahtev za upis u katastar nepokretnosti, odnosno katastar vodova može se podneti i u formi papirnog dokumenta do 31.12.2019. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavljaju se isprave za upis u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji i dokaz o uplaćenoj taksi.

Zahtev za upis i dokumenta dostavljana u papirnoj formi u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, Služba je dužna da digitalizuje i da elektronskim kvalifikovanim potpisom ovlašćenog lica potvrdi istovetnost elektronske kopije originalu, čime ta kopija dobija istu dokaznu snagu kao original u postupku upisa u katastar, a izvorni dokumenti u papirnoj formi arhiviraju se u skladu sa zakonom.

Vreme prijema zahteva za upis određuje se prema trenutku prijema zahteva u prijemnoj kancelariji, nezavisno od toga kada je i na koji način zahtev upućen.

Odluke i druga akta doneta u postupku pokrenutom zahtevom u papirnoj formi izrađuju se i dostavljaju u skladu sa odredbama ovog zakona.

Izuzetno od odredbe člana 22. stav 2. ovog zakona, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu ovog zakona, a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto saglasnosti iz člana 22. stav 2. tačke 1) ovog zakona.

Povezivanje putem e-šaltera

Član 59.

Javni beležnici su obavezni da se putem e-šaltera povežu sa Zavodom, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu podzakonskog akta iz člana 55. stav 2. tačka 1) ovog zakona.

Ostali imaoci javnih ovlašćenja (sudovi, javni izvršitelji i drugi državni organi i organi javne uprave, koji dostavljuju pravnosnažne odluke i druga akta koja donose u okviru zakonom poverenih javnih ovlašćenja, a koje predstavljaju podoban pravni osnov za upis u katastar) u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu na snagu podzakonskog akta iz člana 43. stav 2. tačka 1) ovog zakona.

Zavod je dužan da imaocima javnih ovlašćenja omogući potpuni uvid u ažurne podatke GKIS-a najkasnije 01.01.2020 godine.

Zavod i imaoci javnih ovlašćenja će najkasnije u roku iz stava 1. ovog člana zaključiti sporazum kojim će bliže urediti način uvida i preuzimanja podataka iz GKIS-a u skladu sa stavom 3. ovog člana.

Do uspostavljanja potpunog uvida i preuzimanja podataka iz GKIS-a u skladu sa st. 3. i 4. ovog člana Zavod će imaocima javnih ovlašćenja i profesionalnim korisnicima usluga Zavoda izdavati list nepokretnosti i kopiju plana preko e-šaltera, u roku od 24 časa od dana podnošenja zahteva.

Donošenje podzakonskih akata

Član 60.

Podzakonska akta iz člana 55. ovog zakona doneće se do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja pojedinih odredaba prethodnog zakona

Član 61.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Odeljak 1. NAČELA  KATASTRA NEPOKRETNOSTI  i odredbe čl. od 59. do 66, Odeljak 3. UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI i odredbe čl. od 73. do 82b, odredbe člana 109, Pododeljak 7.2. Postupak upisa promena na nepokretnostima i stvarnim pravima na njima i odredbe čl. od 121. do 137, odredbe čl. 145. i 173, odredbe člana 185 st. 2 – 4. Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br.72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15 i 47/17-autentično tumačenje). 

Član 62.

Ovaj zakon stupa na snagu šest meseci od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 01.08.2017.