Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STUPIO NA SNAGU ZAKON O PRAVOBRANILAŠTVU: PRAVOBRANIOCI šTITE IMOVINSKE INTERESE DRżAVE


Novi Zakon o pravobranilaštvu, koji je stupio na snagu, treba da obezbedi u punom obimu zaštitu imovinskih interesa Republike Srbije, koji su godinama bili zanemarivani.

"Uz čitav niz reformi koje su započete i koje su u toku, uočava se jasna rešenost i namera naše države da se imovina Republike Srbije definitivno i na adekvatan način zaštiti", rekla je Republički pravobranilac Snježana Prodanović u intervjuu za Tanjug.

Ona je ukazala da je država uočila drastične posledice nebrige za svoju imovinu više od 20 godina, i to ne samo na polju pravne regulative, a posledice te nebrige se i danas osećaju.

Do sada primenjivani zakon je nepotpun, neodređen i u nekim segmentima neprimenjiv, budući da datira iz 1992. godine, od kada su se desile brojne promene u društveno-ekonomskim odnosima, a privredni milje je daleko drugačiji u odnosu na onaj od pre 25 ili 20 godina pa se kao neohodna nametnula potreba za donošenje novog zakona, napomenula je Prodanović.

"Novi zakon je konzistentan, potpuniji i kvalitetniji u odnosu na zakon koji je važio do danas. On će obezbediti zaštitu i zastupanje imovinskih interesa Republike Srbije u punom obimu i na način kako je to propisano u postupacima pred sudovima, arbitražama i drugim drzavnim organima", istakla je ona.

  • Državno pravobranilaštvo zastupa, pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima, državne organe i posebne organizacije, kao i ustanove koje se finansiraju iz budžeta u pravnim postupcima u kojima ti subjekti učestvuju kao stranke ili umešači o čijim imovinskim pravima i obavezama se odlučuje u tom postupku, navela je Prodanović.

Prema njenim rečima, Zakon promoviše aktivno učešće zastupanih subjekata, iniciranje, praćenje postupanja, obavezno dostavljanje podataka...

Takođe, predviđa postupanje po službenoj dužnosti i aktivno učešće pravobranilaštva u svakoj fazi postupka kroz nuđenje alternative za definitivno rešavanje postupka, ukazala je Prodanović.

  • Predviđena je i naknada materijalne štete državi ako zastupani subjekat koji u postupku pred sudom ili drugim organom ne dostavi na vreme potrebnu dokumentaciju i sve ono što je potrebno za vođenje postupka.
  • Pravobraniaštvo, shodno novinama, preuzima od ministarstva pravde poslove zastupanja države pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Osim pomenutih, najuočiljivaija novina je promena naziva institucije koja se više neće zvati Javno pravobranilaštvo već Državno pravobranilaštvo.

Na čelu pravobranilaštva biće državni pravobranilac sa timom zamenika.

Na osnovu posebnog punomoćja Državno pravobranilaštvo će zastupati u postupku pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima i druga pravna lica čiji je osnivač Republika Srbija.

Uređene su i nadležnosti Državnog pravobranilaštva u vezi sa davanjem obaveštenja i podnošenje izveštaja Vladi i drugim nadležnim državnim organima, zatim za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti zakona, ustavnosti i zakonitosti drugih opštih pravnih akata, davanje obaveštenja o potrebi izmene propisa u slučaju da je u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava utvrđeno da domaći propis nije u skladu sa Evropskom konvencijom.

Takođe, Državno pravopranilaštvo može da daje mišljenja na nacrte ugovora i pravnih poslova organa i institucija koje zastupa, ako se oni tiču imovinskih prava i obaveza Republike Srbije...

Izvor: Tanjug, 1.6.2014.