Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O ZVANIČNOJ STATISTICI - Tekst propisa


Glava I

OSNOVNE ODREDBE

Sadržina zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se: organizacija i koordinacija Sistema zvanične statistike Republike Srbije (u daljem tekstu: Sistem zvanične statistike); delokrug i upravljanje Republičkim zavodom za statistiku; aktivnosti neophodne za prikupljanje, obradu, čuvanje i zaštitu poverljivosti podataka prikupljenih za proizvodnju zvanične statistike; uspostavljanje i razvoj zvanične statistike; diseminacija i korišćenje rezultata zvanične statistike; pružanje statističkih usluga; međunarodna saradnja i ostala pitanja od značaja za zvaničnu statistiku.

Pojam i svrha zvanične statistike

Član 2.

Zvanična statistika predstavlja kvantitativne i kvalitativne, agregirane i reprezentativne podatke i informacije koje opisuju ekonomske, demografske i društvene pojave i pojave iz oblasti životne sredine, u skladu sa propisima kojima se uređuje zvanična statistika i međunarodnim statističkim standardima.

Svrha zvanične statistike je kontinuirana proizvodnja i diseminacija rezultata zvanične statistike i razvoj Sistema zvanične statistike u skladu sa principima zvanične statistike utvrđenim ovim zakonom, Osnovnim principima zvanične statistike Ujedinjenih nacija i Kodeksom prakse evropske statistike.

Obim primene

Član 3.

Ovaj zakon odnosi se na aktivnosti zvanične statistike koje sprovode odgovorni proizvođači zvanične statistike.

Ovaj zakon primenjuje se na davaoce podataka, korisnike zvanične statistike i druga pravna i fizička lica koja u skladu sa ovim zakonom obavljaju određene poslove koji se odnose na aktivnosti zvanične statistike.

Ovaj zakon odnosi se samo na statističku poverljivost i ne utiče na odredbe posebnih zakona i drugih propisa kojima se uređuje zaštita poverljivosti i tajnosti podataka, kao i zaštita podataka o ličnosti.

 Ovaj zakon ne primenjuje se na pripremu, prikupljanje, proizvodnju, čuvanje i korišćenje podataka u administrativne ili u druge svrhe, osim u svrhu proizvodnje rezultata zvanične statistike.

Ovaj zakon primenjuje se i na podatke iz stava 4. ovog člana od trenutka kada ih preuzmu odgovorni proizvođači zvanične statistike.

Definicije osnovnih pojmova

Član 4.

Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1)         Sistem zvanične statistike čine Republički zavod za statistiku, Narodna banka Srbije i ostali odgovorni proizvođači zvanične statistike;

2)         Aktivnost zvanične statistike jeste svaka aktivnost koja se zasniva na ovom zakonu i na posebnim zakonima kojima se uređuje zvanična statistika;

3) Razvoj zvanične statistike podrazumeva aktivnosti kojima se uvode i unapređuju statistički standardi koji se koriste za proizvodnju i diseminaciju rezultata zvanične statistike;

 4) Proizvodnja rezultata zvanične statistike podrazumeva sve aktivnosti koje su u vezi sa prikupljanjem, obradom, analizom i čuvanjem podataka, a kojima se izrađuju rezultati zvanične statistike;

5) Prikupljanje podataka predstavlja svaku aktivnost odgovornih proizvođača zvanične statistike koja se odnosi na neposredno prikupljanje podataka od izveštajnih jedinica ili posredno prikupljanje podataka, odnosno preuzimanje, od davalaca administrativnih podataka;

6) Statistički upitnik podrazumeva strukturiran skup pitanja na osnovu kojih se od izveštajne jedinice prikupljaju podaci o statističkoj jedinici;

7) Statističko istraživanje je skup aktivnosti kojima odgovorni proizvođači zvanične statistike, isključivo u statističke svrhe, vrše prikupljanje podataka, njihovu obradu, proizvodnju rezultata zvanične statistike i njihovu diseminaciju, sistematičnom primenom statističkih standarda;

8) Popis je sveobuhvatno statističko istraživanje kojim se u redovnim intervalima prikupljaju podaci o teritorijalnoj distribuciji i karakteristikama jedinica popisa (stanovnik, domaćinstvo, stan, poljoprivredno gazdinstvo i dr.);

9) Pilot-istraživanje je probno istraživanje koje podrazumeva prikupljanje i analizu podataka radi testiranja i izbora metodologije istraživanja;

10) Organ javne vlasti je organ ili organizacija Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine, ustanova, javno preduzeće i drugo pravno lice čiji je osnivač ili član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili gradska opština;

11) Odgovorni proizvođači zvanične statistike su organi ili organizacije Republike Srbije i druga pravna lica koja obavljaju aktivnosti zvanične statistike i koja su odgovorna za razvoj, proizvodnju i diseminaciju zvanične statistike;

12) Davaoci podataka su izveštajne jedinice i davaoci administrativnih podataka;

13) Izveštajne jedinice su privredna društva, preduzetnici, organi javne vlasti, druga pravna lica i njihovi delovi, domaćinstva i fizička lica, koja se nalaze na teritoriji Republike Srbije i od kojih se, u okviru statističkih istraživanja, neposredno prikupljaju podaci;

14) Statistička jedinica je osnovna jedinica posmatranja, to jest metodološki definisana celina u prikupljanju podataka, određena na takav način da omogućuje prikupljanje podataka od izveštajnih jedinica i davaoca administrativnih podataka, kao i agregiranje podataka prilikom njihove obrade;

15) Izvori administrativnih podataka su evidencije, registri, baze i drugi skupovi podataka koje, na osnovu posebnih zakona, uspostavljaju i održavaju organi javne vlasti i druga pravna lica;

16) Davaoci administrativnih podataka su svi organi javne vlasti i druga pravna lica na teritoriji Republike Srbije od kojih odgovorni proizvođači zvanične statistike preuzimaju podatke;

17) Diseminacija predstavlja aktivnosti koje preduzimaju odgovorni proizvođači zvanične statistike kako bi predstavili rezultate zvanične statistike, uključujući metapodatke, i učinili ih dostupnim korisnicima;

18) Rezultat zvanične statistike je agregirana i reprezentativna informacija koju odgovorni proizvođač zvanične statistike proizvede i diseminira u skladu sa ovim zakonom;

19) Metapodaci su podaci i druga dokumentacija kojima se na standardizovan način opisuju statistički procesi i rezultati zvanične statistike, obezbeđivanjem informacija o izvorima podataka, metodama, definicijama, klasifikacijama i kvalitetu podataka, u cilju boljeg tumačenja i korišćenja rezultata zvanične statistike;

20) Korisnik zvanične statistike je svako pravno i fizičko lice, organ javne vlasti, naučna i međunarodna organizacija koja koristi rezultate zvanične statistike;

21) Individualni podatak je podatak koji se odnosi na statističku jedinicu u skladu sa ovim zakonom;

22) Poverljivi podaci su podaci koji omogućuju direktnu ili indirektnu identifikaciju izveštajnih ili statističkih jedinica;

23) Identifikator je svako jednoznačno određeno obeležje (ime, naziv, adresa ili identifikacioni broj i sl.), na osnovu kojeg se može, posredno ili neposredno, prepoznati pojedina izveštajna ili statistička jedinica;

24) Direktna identifikacija je identifikacija statističke jedinice na osnovu njenog imena, adrese ili na osnovu identifikacionog broja;

25) Indirektna identifikacija je identifikacija statističke jedinice na osnovu svakog drugog načina osim direktne identifikacije;

26) Agregati su skupovi statističkih jedinica, a agregirani podaci su zbirni podaci o brojnosti tih skupova i njihovim obeležjima;

27) Korišćenje u statističke svrhe znači isključivo korišćenje podataka za razvoj i proizvodnju rezultata zvanične statistike i njihovu diseminaciju;

28) Proces akreditacije odgovornih proizvođača zvanične statistike je provera usaglašenosti proizvodnje i diseminacije rezultata zvanične statistike sa principima ovog zakona i Kodeksom prakse zvanične statistike Republike Srbije;

29) Statistički standardi su statističke klasifikacije, koncepti, definicije, metodologije, procedure, modeli koji se primenjuju u zvaničnoj statistici radi obezbeđivanja uporedivosti rezultata zvanične statistike.

Termini izraženi u ovom zakonu u gramatičkom obliku muškog roda podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

Osnovni principi zvanične statistike

Član 5.

Odgovorni proizvođači zvanične statistike razvijaju Sistem zvanične statistike, proizvode i diseminiraju rezultate zvanične statistike, u okviru svojih nadležnosti, u skladu sa sledećim osnovnim principima zvanične statistike:

1)         Princip profesionalne nezavisnosti podrazumeva da odgovorni proizvođači zvanične statistike odlučuju, nezavisno i slobodno od političkih ili drugih spoljnih uticaja, o razvoju, proizvodnji i diseminaciji zvanične statistike, uključujući izbor izvora podataka, pojmova, definicija, metodologije i klasifikacija koje se koriste, kao i o rokovima i sadržaju svih oblika diseminacije;

2) Princip koordinacije i saradnje znači da Republički zavod za statistiku obezbeđuje koordinaciju svih aktivnosti na razvoju, proizvodnji i diseminaciji zvanične statistike, a odgovorni proizvođači zvanične statistike aktivno sarađuju s ciljem da obezbede razvoj, proizvodnju i diseminaciju zvanične statistike;

3) Princip ovlašćenja za prikupljanje podataka podrazumeva da odgovorni proizvođači zvanične statistike imaju pravni osnov za prikupljanje podataka iz različitih izvora za potrebe zvanične statistike. Privredna društva, preduzetnici, organi javne vlasti, druga pravna lica, domaćinstva i fizička lica, kao i najšira javnost, imaju zakonom definisanu obavezu da odgovornim proizvođačima zvanične statistike omoguće prikupljanje podataka;

4) Princip adekvatnosti resursa podrazumeva da odgovornim proizvođačima zvanične statistike na raspolaganju moraju biti dostupni odgovarajući resursi: finansijski, kadrovski i infrastrukturni, radi nesmetanog obavljanja aktivnosti zvanične statistike i ispunjenja međunarodnih obaveza;

5) Princip posvećenosti kvalitetu podrazumeva da su odgovorni proizvođači zvanične statistike posvećeni unapređenju kvaliteta procesa i proizvoda;

6) Princip statističke poverljivosti i zaštite podataka podrazumeva da privatnost davalaca podataka, poverljivost podataka koje oni daju, njihova upotreba isključivo u statističke svrhe i bezbednost podataka u potpunosti moraju biti garantovani;

7) Princip nepristrasnosti i objektivnosti podrazumeva da odgovorni proizvođači zvanične statistike razvijaju, proizvode i diseminiraju zvaničnu statistiku uz poštovanje naučne nezavisnosti, na objektivan, profesionalan, nepristrasan i transparentan način, tako da svi korisnici imaju jednak tretman;

8) Princip dobre metodologije podrazumeva da se odgovorni proizvođači zvanične statistike obavezuju da razvijaju i primenjuju odgovarajuće metodologije kako bi proizveli rezultate zvanične statistike najvišeg kvaliteta, primenom odgovarajućih alata, procedura i ekspertskih znanja;

9) Princip odgovarajuće statističke procedure podrazumeva da odgovarajuće statističke procedure primenjene u svim statističkim procesima čine osnov za izradu kvalitetnih rezultata zvanične statistike;

10) Princip umerenog opterećenja davalaca podataka podrazumeva da je opterećenost davalaca podataka proporcionalna potrebama korisnika i nije suviše opterećujuća za njih. Odgovorni proizvođači zvanične statistike prate opterećenost davalaca podataka i postavljaju ciljeve za njeno postupno smanjenje;

11) Princip racionalnosti troškova podrazumeva da resursi moraju biti efikasno korišćeni;

12) Princip relevantnosti podrazumeva da zvanična statistika zadovoljava potrebe korisnika;

13) Princip tačnosti i pouzdanosti podrazumeva da zvanična statistika tačno i pouzdano prikazuje stvarnost;

14) Princip pravovremenosti i poštovanja najavljenih datuma objavljivanja podrazumeva da se rezultati zvanične statistike objavljuju pravovremeno i uz poštovanje najavljenih datuma objavljivanja;

15) Princip koherentnosti i uporedivosti podrazumeva da zvanična statistika mora biti konzistentna u vremenu i regionalno i međunarodno uporediva. Srodni podaci iz različitih izvora mogu da se kombinuju i zajednički koriste;

16) Princip dostupnosti i razumljivosti podrazumeva da se rezultati zvanične statistike prikazuju u jednostavnom i razumljivom obliku, objavljuju na odgovarajući i pogodan način i raspoloživi su i dostupni na nepristrasnoj osnovi zajedno sa priloženim metapodacima i uputstvima.

Statistički principi iz ovog člana dodatno se razrađuju u Kodeksu prakse zvanične statistike Republike Srbije (u daljem tekstu: Kodeks prakse).

Kvalitet zvanične statistike

Član 6.

Odgovorni proizvođači zvanične statistike kontinuirano rade na ocenjivanju i poboljšanju kvaliteta zvanične statistike u smislu njene relevantnosti, tačnosti i pouzdanosti, pravovremenosti i poštovanju najavljenih datuma objavljivanja, koherentnosti i uporedivosti, dostupnosti i razumljivosti.

Razvoj zvanične statistike, proizvodnja i diseminacija rezultata zvanične statistike sprovode se na osnovu statističkih standarda, u skladu sa potrebama korisnika, principima određenim u članu 5. ovog zakona, kao i međunarodnim statističkim standardima i preporukama, u cilju ostvarivanja kvaliteta.

Glava II

ORGANIZACIJA SISTEMA ZVANIČNE STATISTIKE REPUBLIKE SRBIJE

Sistem zvanične statistike Republike Srbije

Član 7.

Sistem zvanične statistike sastoji se od odgovornih proizvođača zvanične statistike u Republici Srbiji i obuhvata:

1)         Republički zavod za statistiku, koji je glavni proizvođač, diseminator i koordinator Sistema zvanične statistike,

2)         Narodnu banku Srbije,

3)         ostale odgovorne proizvođače zvanične statistike koji proizvode i vrše diseminaciju rezultata zvanične statistike, u skladu sa ovim zakonom.

Republički zavod za statistiku

Član 8.

Republički zavod za statistiku (u daljem tekstu: Zavod) jeste posebna organizacija koja profesionalno nezavisno obavlja poslove u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Zavod je glavni proizvođač zvanične statistike u Republici Srbiji i glavni koordinator svih aktivnosti u vezi s razvojem, proizvodnjom i diseminacijom zvanične statistike u okviru Sistema zvanične statistike.

Zavod predstavlja Sistem zvanične statistike u međunarodnom statističkom sistemu.

Zavodu ne može biti nametnuta obaveza čije bi ispunjenje bilo u suprotnosti sa odredbama i principima iz člana 5. ovog zakona.

Delokrug Zavoda

Član 9.

Delokrug Zavoda čine sledeći poslovi:

1) priprema i sprovođenje aktivnosti zvanične statistike, uključujući razvoj, proizvodnju i diseminaciju rezultata zvanične statistike iz svoje nadležnosti;

2) predlaganje unapređenja Sistema zvanične statistike i izrada nacrta zakonskih i drugih propisa radi unapređenja Sistema zvanične statistike;

3) koordinacija i izrada nacrta petogodišnjeg programa zvanične statistike (u daljem tekstu: Program), uključujući strategiju razvoja;

4) koordinacija i izrada predloga godišnjeg plana zvanične statistike (u daljem tekstu: Plan);

5) koordinacija i izrada nacrta izveštaja o izvršenju Programa i Plana;

6) koordinacija i razvoj Sistema zvanične statistike i praćenje sprovođenja principa zvanične statistike;

7) zaštita i jačanje profesionalne nezavisnosti Sistema zvanične statistike;

8) razvoj statističkih metoda i tehnika, izrada smernica za razvoj, proizvodnju i diseminaciju rezultata zvanične statistike;

9) donošenje i održavanje statističkih standarda koji se koriste za sprovođenje aktivnosti zvanične statistike iz nadležnosti Zavoda i praćenje njihove primene u Sistemu zvanične statistike, u skladu s međunarodnim statističkim standardima i propisima;

10) ispunjavanje međunarodnih obaveza zvanične statistike iz nadležnosti Zavoda, učestvovanje u programima međunarodne saradnje i predstavljanje Sistema zvanične statistike u međunarodnom statističkom sistemu;

11) praćenje i sprovođenje kontrole kvaliteta rezultata zvanične statistike i analize i službena tumačenja rezultata zvanične statistike iz delokruga Zavoda;

12) nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona;

13) drugi stručni poslovi utvrđeni zakonom i drugim propisima.

Finansijska sredstva Zavoda

Član 10.

Sredstva za finansiranje aktivnosti Zavoda obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, u skladu sa Programom i Planom i preuzetim međunarodnim obavezama.

Obezbeđena sredstva iz stava 1. ovog člana, u skladu sa principom adekvatnosti resursa i principom racionalnosti troškova, moraju biti, uz efikasno trošenje, dovoljna za nesmetano obavljanje aktivnosti zvanične statistike i ispunjenje međunarodnih obaveza.

Zavod može ostvarivati prihode pružanjem dodatnih usluga, po posebnim zahtevima, pod uslovom da te aktivnosti ne ometaju obavljanje redovnih aktivnosti.

Troškove obavljanja dodatnih usluga iz stava 3. ovog člana plaća podnosilac zahteva.

Sredstva iz stava 4. ovog člana koriste se za finansiranje dodatnih troškova nastalih pružanjem usluga iz stava 3.

Izvor finansiranja aktivnosti Zavoda mogu biti i donacije.

Sredstva iz donacija su namenski prihod i koriste se u skladu sa ugovorom potpisanim sa donatorom.

Sredstva iz st. 3. i 6. ovog člana posebno se finansijski iskazuju vođenjem odvojenog računovodstva.

Rukovođenje Zavodom

Član 11.

Radom Zavoda rukovodi direktor, koga postavlja Vlada, na osnovu sprovedenog konkursa zasnovanog na relevantnim stručnim kompetencijama, na period od pet godina (u daljem tekstu: Direktor).

Prava i dužnosti Direktora

Član 12.

Direktor ima sledeća prava i dužnosti:

1)         odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih, u skladu sa važećim propisima;

2)         zastupa i predstavlja Zavod i zaključuje sporazume u vezi sa obavljanjem poslova iz delokruga Zavoda;

3)         stara se o zakonitom i blagovremenom izvršavanju poslova iz delokruga Zavoda;

4)         obavlja i druge poslove u skladu sa važećim propisima.

Direktor je glavni statističar Sistema zvanične statistike (u daljem tekstu: Glavni statističar).

Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, a odnose se na postavljenja na položaj, prava i dužnosti Direktora, primenjuju se propisi kojima se uređuju organizacija i rad državne uprave, položaj državnih službenika, kao i propisi kojima se uređuju plate državnih službenika.

Profesionalna nezavisnost Direktora

Član 13.

U obavljanju svojih dužnosti Direktor deluje u skladu sa principom profesionalne nezavisnosti.

Direktor ima pravo da javno reaguje u slučaju pogrešnog tumačenja ili zloupotrebe rezultata zvanične statistike.

Uslovi za postavljenje Direktora

Član 14.

Za Direktora može biti postavljeno lice koje ispunjava sledeće uslove:

1)         da je punoletni državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;

2)         da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

3)         da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;

4)         da ima najmanje devet godina radnog iskustva u struci ili sedam godina radnog iskustva u struci, od kojih najmanje dve godine na rukovodećim radnim mestima ili pet godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mestima;

5)         da poseduje profesionalne kompetencije;

6)         da ima položen državni stručni ispit;

7)         da poseduje aktivno znanje engleskog jezika;

8)         da poseduje znanje rada na računaru.

Prestanak mandata Direktora

Član 15.

Mandat Direktora se ne može okončati pre njegovog isteka ako bi prestanak njegovog mandata, iz bilo kog razloga, ugrozio primenu osnovnih principa zvanične statistike.

Vlada razrešava Direktora pre isteka mandata, na predlog predsednika Vlade, samo u sledećim slučajevima:

1)         ako podnese pismenu ostavku;

2)         ako postane trajno nesposoban za obavljanje dužnosti;

3)         ako bude pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili mu je izrečena uslovna osuda na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, bez obzira na period proveravanja za krivično delo koje ga čini nedostojnim za vršenje dužnosti.

Zamenik direktora

Član 16.

Direktor može imati zamenika.

Zamenik direktora zamenjuje Direktora u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti i obavlja i druge poslove koje mu poveri Direktor.

Zamenika direktora postavlja Vlada na predlog Direktora.

Za svoj rad zamenik direktora odgovara Direktoru.

Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, a odnose se na postavljenja na položaj, prava i dužnosti zamenika direktora, primenjuju se propisi kojima se uređuju organizacija i rad državne uprave, položaj državnih službenika, kao i propisi kojima se uređuju plate državnih službenika.

Narodna banka Srbije

Član 17.

Narodna banka Srbije odgovorna je za obavljanje poslova zvanične statistike određenih Programom i Planom, u skladu sa odredbama ovog zakona i drugim propisima kojima se uređuje oblast zvanične statistike, principima zvanične statistike i međunarodnim statističkim standardima.

U razvoju, proizvodnji i diseminaciji zvanične statistike iz stava 1. ovog člana Narodna banka Srbije sarađuje sa Zavodom.

Način saradnje iz stava 2. može se urediti sporazumom između Narodne banke Srbije i Zavoda.

Narodna banka Srbije postavlja standarde za zvaničnu statistiku u okviru svoje nadležnosti.

Narodna banka Srbije ima pravo da javno reaguje u slučaju pogrešnog tumačenja ili zloupotrebe rezultata zvanične statistike iz svoje nadležnosti.

Ostali odgovorni proizvođači zvanične statistike

Član 18.

Ostali odgovorni proizvođači zvanične statistike su odgovorni za razvoj, proizvodnju i diseminaciju zvanične statistike, kako je predviđeno Programom i Planom.

Ostali odgovorni proizvođači zvanične statistike imaju obavezu da aktivnosti zvanične statistike obavljaju u skladu sa odredbama ovog zakona i drugim propisima kojima se uređuje oblast zvanične statistike, principima zvanične statistike i standardima i smernicama koje određuje Glavni statističar.

Ostali odgovorni proizvođači zvanične statistike imaju pravo da javno reaguju u slučaju pogrešnog tumačenja ili zloupotrebe rezultata zvanične statistike u okviru svojih nadležnosti.

Poveravanje poslova Gradskoj upravi Grada Beograda

Član 19.

Zavod za potrebe obavljanja aktivnosti zvanične statistike na teritoriji Grada Beograda poverava poslove prikupljanja podataka Gradskoj upravi Grada Beograda u skladu sa Planom.

Gradska uprava Grada Beograda pri obavljanju poverenih poslova iz stava 1. ovog člana postupa u skladu sa ovim zakonom.

Lica angažovana za obavljanje pojedinih poslova u vezi sa aktivnostima zvanične statistike

Član 20.

Odgovorni proizvođači zvanične statistike mogu za obavljanje pojedinih poslova u vezi sa aktivnostima zvanične statistike zaključivati ugovore sa fizičkim licima (anketar, procenitelj, popisivač, kontrolor, instruktor i dr.) ili pravnim licima registrovanim za obavljanje tih poslova, u skladu sa zakonom.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da prilikom obavljanja poslova blagovremeno postupaju, u skladu sa instrukcijama dobijenim od odgovornih proizvođača zvanične statistike, na način kojim se neće narušavati ugled i poverenje javnosti u Sistem zvanične statistike.

Za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana ne mogu biti angažovana fizička lica protiv kojih je pokrenuta istraga, podignuta optužnica, kao ni lica osuđivana na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Odgovorni proizvođači zvanične statistike, u cilju izvršenja ugovora koji se zaključuju sa licima iz stava 1. ovog člana i poštovanja svojih pravnih obaveza, prikupljaju i obrađuju podatke o ličnosti (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, prebivalište, boravište, broj tekućeg računa i druge neophodne podatke) sa svrhom ostvarivanja prava i obaveza po osnovu rada angažovanih lica.

Direktor ili ovlašćeni predstavnik drugog odgovornog proizvođača zvanične statistike, izdaje pismeno ovlašćenje licima iz stava 1. ovog člana koja obavljaju poslove neposrednog prikupljanja i kontrole kvaliteta podataka.

Glava III

PROGRAM I PLAN ZVANIČNE STATISTIKE

Svrha Programa i Plana

Član 21.

Programom se utvrđuju redovne aktivnosti zvanične statistike za period od pet godina, a Planom za period od godinu dana.

Program i Plan su ključni instrumenti za efektivno i efikasno strateško i operativno rukovođenje i koordinaciju aktivnosti Sistema zvanične statistike.

Priprema Programa i Plana

Član 22.

Zavod priprema nacrt Programa i predlog Plana u saradnji sa ostalim odgovornim proizvođačima zvanične statistike, u skladu sa principima zvanične statistike.

Sadržaj Programa

Član 23.

Program sadrži:

1) strategiju razvoja zvanične statistike u Republici Srbiji;

2) pregled očekivanih rezultata zvanične statistike;

3) pregled najznačajnijih infrastrukturnih i razvojnih aktivnosti;

4) pregled odgovornih proizvođača zvanične statistike;

5) informacije o očekivanim problemima i uslovima za realizaciju Programa.

Sadržaj Plana

Član 24.

Plan sadrži bližu razradu Programa, odnosno detaljniji prikaz sledećih podataka u vezi sa planiranim statističkim istraživanjima i ostalim aktivnostima:

1) nadležnost odgovornih proizvođača zvanične statistike za pojedina statistička istraživanja ili aktivnosti;

2) identifikacione podatke o statističkim istraživanjima ili aktivnostima i njihov kratak sadržaj;

3) pravni osnov za prikupljanje podataka;

4) periodiku i referentni period ili datum;

5) izvore podataka i metode njihovog prikupljanja;

6) teritorijalni nivo objavljivanja i rokove za prve rezultate zvanične statistike.

Usvajanje Programa i Plana

Član 25.

Program usvaja Narodna skupština, a Plan Vlada.

Prilikom usvajanja akata iz stava 1. ovog člana, Narodna skupština odnosno Vlada neće postupati na način kojim se narušava profesionalna nezavisnost odgovornih proizvođača zvanične statistike.

Dokumenti iz stava 1. ovog člana objavljuju se u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izveštaj o izvršenju Programa i Plana

Član 26.

Zavod, u saradnji sa ostalim odgovornim proizvođačima zvanične statistike, priprema Izveštaj o realizaciji Programa, koji dostavlja Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje.

Zavod, u saradnji sa ostalim odgovornim proizvođačima zvanične statistike, priprema Izveštaj o realizaciji Plana, koji se dostavlja Vladi na razmatranje i odlučivanje.

Sprovođenje neplaniranih aktivnosti zvanične statistike na osnovu akta Vlade

Član 27.

Vlada može svojim aktom naložiti odgovornom proizvođaču zvanične statistike da sprovede aktivnosti zvanične statistike koje nisu utvrđene Programom ili Planom, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Sredstva za sprovođenje statističkih aktivnosti iz stava 1. ovog člana moraju biti obezbeđena u budžetu Republike Srbije.

Glava IV

STATISTIČKI SAVET I DRUGA SAVETODAVNA TELA

Statistički savet

Član 28.

Statistički savet je savetodavno i stručno telo za strateška pitanja zvanične statistike.

Statistički savet se sastoji od najmanje sedam imenovanih članova koji predstavljaju različite kategorije korisnika zvanične statistike.

Članovi iz stava 2. ne mogu biti lica uključena u rad organizacionih jedinica u čijem se delokrugu nalaze aktivnosti zvanične statistike.

Direktor je član Statističkog saveta po položaju.

Direktor pokreće postupak za imenovanje članova Statističkog saveta.

Članove Statističkog saveta imenuje Vlada na pet godina.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Statističkog saveta obavlja Zavod.

Finansijska sredstva neophodna za rad Statističkog saveta obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, u okviru sredstava namenjenih za rad Zavoda.

Statistički savet među svojim članovima bira predsednika saveta. Direktor ne može biti predsednik Statističkog saveta.

Statistički savet daje stručna mišljenja i predloge o:

1)         nacrtima zakona i drugih propisa koji se odnose na aktivnosti zvanične statistike;

2)         sadržaju Programa i Plana;

3)         sprovođenju Programa i Plana;

4)         usaglašenosti Sistema zvanične statistike sa principima zvanične statistike;

5)         ostalim pitanjima od značaja za funkcionisanje zvanične statistike.

Statistički savet usvaja poslovnik o radu kojim se detaljno regulišu njegovi zadaci, organizacija, metodi rada i donošenje odluka.     

Druga savetodavna tela

Član 29.

Direktor može da osniva i druga savetodavna tela kao podršku strateškim i metodološkim aktivnostima zvanične statistike.

Glava V

KOORDINACIJA SISTEMA ZVANIČNE STATISTIKE

Koordinacija Sistema zvanične statistike

Član 30.

Zavod je glavni koordinator Sistema zvanične statistike.

Zavod se stara o primeni principa zvanične statistike i promoviše dobru praksu u okviru Sistema zvanične statistike.

Glavni statističar Sistema zvanične statistike

Član 31.

Glavni statističar iz člana 12. stav 2. ovog zakona ima sledeće dužnosti:

1)         štiti profesionalnu nezavisnost Sistema zvanične statistike naročito od političkih, komercijalnih i drugih neprofesionalnih uticaja;

2)         koordinira statističke aktivnosti odgovornih proizvođača zvanične statistike;

3)         utvrđuje principe i smernice za izradu strateških dokumenata i politika Sistema zvanične statistike;

4)         odlučuje o sadržaju Programa i Plana, kao i nacrta izveštaja o njihovom sprovođenju, u skladu sa ovim zakonom;

5)         odlučuje o statističkim standardima koji su obavezujući za odgovorne proizvođače zvanične statistike;

6)         donosi Kodeks prakse na predlog Nacionalnog koordinacionog odbora zvanične statistike;

7)         donosi Pravilnik o procesu akreditacije odgovornih proizvođača zvanične statistike;

8)         odlučuje o statusu odgovornog proizvođača zvanične statistike na osnovu izveštaja o usaglašenosti odgovornog proizvođača zvanične statistike sa principima ovog zakona i Kodeksom prakse.

Nacionalni koordinacioni odbor zvanične statistike

Član 32.

Nacionalni koordinacioni odbor zvanične statistike (u daljem tekstu: Koordinacioni odbor) jeste koordinaciono telo Sistema zvanične statistike, koje čine odgovorni proizvođači zvanične statistike.

Koordinacionom odboru predsedava Glavni statističar.

Članovi i zamenici članova Koordinacionog odbora su predstavnici odgovornih proizvođača zvanične statistike.

Koordinacioni odbor usvaja poslovnik o radu.

Finansijska sredstva neophodna za rad Koordinacionog odbora obezbeđuju se budžetom Republike Srbije u okviru sredstava namenjenih za rad Zavoda.

Koordinacioni odbor obavlja sledeće poslove:

1)         učestvuje u određivanju prioriteta i definisanju strategije razvoja, proizvodnje i diseminacije zvanične statistike;

2)         daje mišljenja i predloge u vezi sa koordinacijom razvoja, proizvodnje i diseminacije zvanične statistike;

3)         daje mišljenja i predloge Glavnom statističaru u vezi sa smernicama za izradu strateških dokumenata i politika Sistema zvanične statistike;

4)         daje mišljenje i predloge Glavnom statističaru u vezi sa statističkim standardima koji su obavezujući za odgovorne proizvođače zvanične statistike;         

5)         učestvuje u izradi i utvrđuje predlog Kodeksa prakse;

6)         učestvuje u izradi i utvrđuje predlog Pravilnika o procesu akreditacije odgovornih proizvođača zvanične statistike i drugih akata;

7)         daje mišljenje na predloženi Program, Plan i izveštaje o realizaciji Programa i Plana;

8)         učestvuje u uspostavljanju sistema za utvrđivanje usaglašenosti odgovornih proizvođača zvanične statistike sa principima ovog zakona i Kodeksom prakse;

9)         na zahtev Glavnog statističara, daje mišljenja i o drugim pitanjima od značaja za efikasno funkcionisanje Sistema zvanične statistike.

Akreditacija proizvođača zvanične statistike

Član 33.

Odgovorni proizvođači zvanične statistike dužni su da prođu kroz proces akreditacije radi utvrđivanja usaglašenosti odgovornih proizvođača zvanične statistike sa principima ovog zakona, Kodeksom prakse i formulisanja preporuka za unapređenje proizvodnje i diseminacije rezultata zvanične statistike.

Zavod i Narodna banka Srbije ne prolaze kroz proces akreditacije.

Status odgovornog proizvođača zvanične statistike utvrđuje se za period od pet godina.

Proces akreditacije odgovornih proizvođača zvanične statistike uređuje se Pravilnikom o procesu akreditacije odgovornih proizvođača zvanične statistike.

Pravo pristupa individualnim podacima odgovornih proizvođača zvanične statistike

Član 34.

Zavod ima pravo pristupa individualnim podacima kojima raspolažu drugi odgovorni proizvođači zvanične statistike ukoliko su ti podaci neophodni za sprovođenje aktivnosti zvanične statistike ili za procenu kvaliteta rezultata zvanične statistike.

Pravo pristupa Zavoda individualnim podacima kojima raspolaže Narodna banka Srbije obezbeđuje se uz prethodnu saglasnost guvernera Narodne banke Srbije.

Glava VI

PRIKUPLjANjE PODATAKA

Ovlašćenje odgovornih proizvođača zvanične statistike za prikupljanje podataka

Član 35.

Odgovorni proizvođači zvanične statistike imaju pravo da prikupljaju i objedinjuju podatke iz svih raspoloživih izvora.

Izbor izvora podataka vrši se na osnovu stručnih razmatranja, uzimanjem u obzir kvalitet podataka, troškove prikupljanja podataka i opterećenost davalaca podataka.

Ukoliko postoje izvori administrativnih podataka odgovarajućeg sadržaja i kvaliteta, ne prikupljaju se podaci od izveštajnih jedinica.

Obaveza obaveštavanja o statističkom istraživanju

Član 36.

Pre početka prikupljanja podataka, odgovorni proizvođač zvanične statistike dužan je da obavesti davaoce podataka o:

1)         pravnom osnovu za sprovođenje statističkog istraživanja;

2)         cilju sprovođenja statističkog istraživanja;

3)         roku za dostavljanje podataka;

4)         obavezi da dobijene podatake koristi isključivo u statističke svrhe i da preduzima mere za obezbeđenje njihove poverljivosti.

Obaveze davalaca podataka

Član 37.

Davaoci podataka dužni su da bez naknade i uz poštovanje rokova navedenih u Planu daju tačne, kompletne i ažurne podatke, koji po sadržini i obliku odgovaraju zahtevima odgovornog proizvođača zvanične statistike.

Izveštajne jedinice su dužne da omoguće proveru datih podataka.

Ukoliko podaci izveštajnih jedinica nisu kompletni ili ažurni, izveštajne jedinice imaju obavezu da ih isprave odnosno upotpune u skladu sa datim smernicama i definisanim rokovima.

Nadoknada izveštajnim jedinicama

Član 38.

U izuzetnim slučajevima, odgovorni proizvođači zvanične statistike mogu odlučiti da daju nadoknadu izveštajnim jedinicama - domaćinstvima i fizičkim licima za istraživanja koja predstavljaju značajno opterećenje.

Pilot-istraživanja

Član 39.

Pilot-istraživanja mogu da se sprovode u slučajevima kada se ukaže potreba za procenom kvaliteta metodologije, izvora ili kvaliteta podataka koje treba prikupiti statističkim istraživanjima. Zavod i drugi odgovorni proizvođači zvanične statistike mogu da sprovode pilot- istraživanja i kada nisu predviđena Planom.

Podaci prikupljeni sprovođenjem pilot-istraživanja nisu rezultati zvanične statistike i na njih se ne odnose odredbe ovog zakona o diseminaciji podataka, ali se na njih primenjuju sve odredbe ovog zakona koje se odnose na statističku poverljivost.

Kada izveštajne jedinice daju podatke za potrebe sprovođenja pilot-istraživanja dužne su da daju tačne, potpune i ažurne podatke bez naknade, u sadržaju, obliku i u rokovima koje odredi odgovorni proizvođač zvanične statistike.

Pravo preuzimanja podataka iz izvora administrativnih podataka

Član 40.

Davaoci administrativnih podataka dužni su da odgovornim proizvođačima zvanične statistike, bez naknade, omoguće preuzimanje administrativnih podataka, na nivou koji je neophodan za proizvodnju zvanične statistike, uključujući identifikatore i metapodatke koji omogućavaju ocenu kvaliteta podataka.

Davaoci administrativnih podataka iz stava 1. ovog člana ne mogu se pozivati na posebne odredbe o poverljivosti ili tajnosti koje predviđaju drugi zakoni, osim ukoliko ti zakoni izričito isključuju upotrebu podataka u statističke svrhe.

Odgovorni proizvođači zvanične statistike mogu davaocima administrativnih podataka predložiti uvođenje novih izvora administrativnih podataka, kao i odgovarajući razvoj metoda i sistema vođenja izvora administrativnih podataka radi smanjenja opterećenja izveštajnih jedinica i drugih potreba zvanične statistike.

Davaoci administrativnih podataka, pri prenosu podataka o ličnosti odgovornim proizvođačima zvanične statistike za potrebe zvanične statistike, nisu dužni da o prenosu tih podataka obaveste lica na koja se podaci odnose.

Uslovi i način preuzimanja podataka iz stava 1. ovoga člana mogu se urediti pisanim sporazumom između odgovornih proizvođača zvanične statistike i davalaca administrativnih podataka, o čemu se obavezno obaveštava Zavod.

Obaveze pri zasnivanju novih ili promene postojećih izvora administrativnih podataka

Član 41.

Organi javne vlasti i druga pravna lica dužni su da pri uvođenju novih ili promeni postojećih izvora administrativnih podataka obaveste Zavod i konsultuju se sa Zavodom.

Organi javne vlasti i druga pravna lica dužni su da pre ukidanja ili smanjenja obuhvata izvora administrativnih podataka o tome blagovremeno obaveste Zavod i odgovorne proizvođače zvanične statistike koji koriste navedene izvore administrativnih podataka za aktivnosti zvanične statistike.

Pravo preuzimanja baza podataka od drugih pravnih lica

Član 42.

Odgovorni proizvođač zvanične statistike ima pravo da preuzima baze podataka i od drugih pravnih lica, pored prava preuzimanja podataka iz člana 40. ovog zakona, radi unapređenja Sistema zvanične statistike.

Radi preuzimanja baza podataka iz stava 1. ovog člana, odgovorni proizvođač zvanične statistike zaključuje sporazum o preuzimanju baza podataka, sa naknadom ili bez nje.

Prilagođavanje prikupljenih podataka statističkim standardima

Član 43.

Odgovorni proizvođači zvanične statistike imaju pravo da prilagode prikupljene podatke kako bi se uskladili sa statističkim standardima koji se primenjuju u Sistemu zvanične statistike.

Popisi

Član 44.

Popisi se regulišu posebnim zakonima i finansiraju se sredstvima iz budžeta Republike Srbije.

Aktivnosti propisane u vezi s popisima uključuju se u Program i Plan.

Odredbe ovog zakona primenjuju se prilikom sprovođenja svih popisnih aktivnosti ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama posebnog zakona kojim se uređuje sprovođenje određenog popisa.

Statistički registri

Član 45.

Statistički registar je registar koji se formira i ažurira iz statističkih istraživanja, uključujući izvore administrativnih podataka, popise i druge izvore.

Statistički registri sadrže podatke o statističkim jedinicama i njihovim karakteristikama, uključujući identifikatore koji su neophodni za sprovođenje statističkih istraživanja.

Statistički registri se koriste isključivo u statističke svrhe.

Statističke registre formira, razvija i održava Zavod.

Za potrebe ustanovljavanja i vođenja statističkih registara, Zavod ima pravo da preuzima individualne podatke sa identifikatorima od davalaca administrativnih podataka bez naknade.

Statistički registri podležu principu statističke poverljivosti.

Glava VII

OBRADA I ČUVANjE PODATAKA

Bezbedna obrada i čuvanje podataka

Član 46.

Svaki odgovorni proizvođač zvanične statistike dužan je da zaštiti poverljive podatke tokom procesa proizvodnje i diseminacije zvanične statistike i da preduzme sve potrebne regulatorne, administrativne, tehničke i organizacione mere da bi se sprečio pristup neovlašćenim licima.

Odstranjivanje identifikatora

Član 47.

Odgovorni proizvođači zvanične statistike mogu da obrađuju i čuvaju individualne podatke sa identifikatorima u periodu u kom su potrebni radi upotrebe u statističke svrhe.

Odgovorni proizvođači zvanične statistike, nakon završetka obrade prikupljenih podataka, dužni su da odstrane identifikatore izveštajnih i statističkih jedinica.

Odgovorni proizvođači zvanične statistike uništavaju statističke upitnike i druge dokumente koji sadrže poverljive podatke dobijene prilikom sprovođenja statističkih istraživanja, nakon što prestane potreba za njihovom upotrebom u statističke svrhe, u skladu sa važećim propisima koji uređuju postupke sa arhivskom građom i registraturskim materijalom.

Zaštita arhivske građe i registraturskog materijala vrši se u skladu s važećim propisima koji uređuju postupke sa arhivskom građom i registraturskim materijalom.

Način i rok čuvanja podataka bez identifikatora

Član 48.

Odgovorni proizvođači zvanične statistike dužni su da bez identifikatora čuvaju podatke u elektronskoj formi, koji su šifrirani do nivoa statističke jedinice, na period od najmanje deset godina, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Akti o čuvanju i načinu korišćenja podataka

Član 49.

Direktor, odnosno ovlašćeni predstavnik drugog odgovornog proizvođača zvanične statistike, donosi, u skladu sa standardima, akt kojim se bliže reguliše čuvanje i organizovanje podataka u cilju sprečavanja uništavanja, zloupotrebe, krađe ili nelegalnog pristupa podacima kojima raspolaže odgovorni proizvođač zvanične statistike, u skladu sa ovim zakonom.

Direktor, odnosno ovlašćeni predstavnik drugog odgovornog proizvođača zvanične statistike, donosi, u skladu sa standardima, poseban akt kojim se bliže reguliše način korišćenja podataka kojima raspolaže odgovorni proizvođač zvanične statistike, u skladu sa ovim zakonom.

Obrada podataka o ličnosti za potrebe zvanične statistike

Član 50.

U okviru obrade podataka o ličnosti za potrebe zvanične statistike, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima kojima se uređuje oblast zvanične statistike, odgovorni proizvođači zvanične statistike, radi ostvarivanja svrhe zvanične statistike definisane članom 2. ovoga zakona, nemaju obavezu da izveštajnim i statističkim jedinicama koja su fizička lica obezbede: pravo pristupa, pravo na ispravku i dopunu, pravo na ograničenje obrade, pravo na brisanje, kao ni pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti.

Izveštajnim i statističkim jedinicama ne daju se druga obaveštenja u vezi sa prikupljanjem i obradom podataka izuzev obaveštenja iz člana 36. ovog zakona.

Glava VIII

STATISTIČKA POVERLjIVOST

Podaci koji podležu statističkoj poverljivosti

Član 51.

Individualni podaci koji omogućavaju identifikaciju fizičkih ili pravnih lica, na direktan ili indirektan način, podležu statističkoj poverljivosti.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana, sledeći agregirani podaci, osim rezultata zvanične statistike predviđenih Programom i Planom, podležu statističkoj poverljivosti:

1) Agregirani podaci koji se odnose na jednu do tri statističke jedinice, kada su te jedinice fizička ili pravna lica, ukoliko se jedna od tih jedinica može identifikovati direktno ili indirektno, čime se otkrivaju podaci o toj jedinici.

2) Agregirani podaci koji se odnose na više od tri statističke jedinice, ukoliko ih je Glavni statističar označio kao poverljive radi obezbeđenja primene principa statističke poverljivosti.

3) Podaci koji su označeni kao tajna u skladu sa propisima kojima se uređuje tajnost podataka.  

Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti za potrebe zvanične statistike

Član 52.

Odgovorni proizvođači zvanične statistike imaju pravo da, prilikom obavljanja poslova u vezi sa aktivnostima zvanične statistike, a radi proizvodnje i diseminacije rezultata zvanične statistike, prikupljaju i obrađuju podatke o ličnosti u cilju obavljanja poslova u javnom interesu bez prethodne saglasnosti izveštajnih i statističkih jedinica, u skladu sa ovim zakonom.

Svi prikupljeni podaci o ličnosti podležu statističkoj poverljivosti.

Početak primene statističke poverljivosti

Član 53.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na statističku poverljivost primenjuju se od trenutka kada davaoci podataka stave na raspolaganje ili dostave podatke odgovornom proizvođaču zvanične statistike.

Korišćenje podataka koji podležu statističkoj poverljivosti

Član 54.

Podaci koji se prikupljaju isključivo u statističke svrhe, kao i ostali podaci koji podležu statističkoj poverljivosti, koriste se isključivo u statističke svrhe i ne mogu se koristiti u druge svrhe, uključujući: nadzor, kontrolu, istražne postupke, sudske postupke, administrativno odlučivanje ili druge postupke koje vode bilo koji organi vlasti ili međunarodne organizacije i koji se tiču nekog fizičkog ili pravnog lica, niti se za ta lica na osnovu istih podataka mogu ustanovljavati bilo kakva prava ili obaveze.

Ukoliko je odredba iz stava 1. ovog člana u suprotnosti sa odredbama drugih propisa, primenjuju se odredbe ovog člana zakona.

Zabrana otkrivanja podataka koji podležu statističkoj poverljivosti

Član 55.

Podatke koji podležu statističkoj poverljivosti, u skladu sa ovim zakonom, zabranjeno je bilo kome dostavljati ili na drugi način otkrivati, kao i koristiti za vlastite potrebe ili potrebe trećih lica, izuzev upotrebe u skladu sa članom 34. ovog zakona.

Pristup individualnim podacima bez identifikatora za potrebe naučnih istraživanja

Član 56.

Zavod i ostali odgovorni proizvođači zvanične statistike mogu da obezbede naučnoistraživačkoj instituciji individualne podatke bez identifikatora, na osnovu pisanog zahteva.

Naučnoistraživačka institucija, iz stava 1. ovog člana, dužna je da u zahtevu precizno naznači svrhu korišćenja individualnih statističkih podataka bez identifikatora.

Korišćenje podataka iz stava 1. ovog člana reguliše se posebnim ugovorom.

Naučnoistraživačka institucija iz stava 1. ovog člana dužna je da podatke koristi isključivo u svrhe koje je naznačila u zahtevu, da neovlašćenim licima ne dozvoli pristup ovim podacima i da nakon upotrebe uništi te podatke.

Odgovorni proizvođači zvanične statistike vode evidenciju o naučnoistraživačkim institucijama iz stava 3. ovog člana i o nameni za koju se podaci obezbeđuju.

Obaveze lica ovlašćenih za obavljanje poslova zvanične statistike

Član 57.

Fizička lica ovlašćena za obavljanje poslova u vezi sa aktivnostima zvanične statistike na osnovu radnog odnosa zasnovanog sa odgovornim proizvođačem zvanične statistike ili radnog angažovanja u skladu sa članom 20. ovog zakona, dužna su da pri obavljanju poslova postupaju u skladu sa odredbama o statističkoj poverljivosti i zabranom iz člana 55. ovog zakona.

Obaveza lica iz stava 1. ovog člana traje i nakon prestanka obavljanja poslova.

Izjava o poverljivosti

Član 58.

Lica iz člana 57. ovog zakona dužna su da potpišu izjavu o poverljivosti kojom se garantuje ispunjenje svih obaveza iz člana 57. ovog zakona.

Glava IX

DISEMINACIJA

Diseminacija rezultata zvanične statistike

Član 59.

Odgovorni proizvođači zvanične statistike vrše diseminaciju rezultata zvanične statistike.

Uz rezultate zvanične statistike, korisnicima zvanične statistike moraju biti dostupni podaci o odgovornom proizvođaču zvanične statistike i metapodaci, odnosno metodološka objašnjenja u vidu komentara, kako bi im se olakšalo tumačenje i pružila stručna pomoć.

Rezultati zvanične statistike dostupni su istovremeno i na isti način svim korisnicima bez nadoknade.

Odgovorni proizvođači zvanične statistike razvijaju i održavaju javno dostupne baze podataka i objavljuju saopštenja i publikacije kao proizvod zvanične statistike.

Odgovorni proizvođači zvanične statistike dužni su da prilikom diseminacije rezultate zvanične statistike jasno razgraniče od drugih podataka.

Kalendar objavljivanja

Član 60.

Diseminacija rezultata zvanične statistike vrši se u rokovima određenim Kalendarom objavljivanja (u daljem tekstu: Kalendar).

Odgovorni proizvođači zvanične statistike dužni su da izrade i objave Kalendar, u kome su navedeni planirani datumi i tačno vreme objavljivanja rezultata zvanične statistike, najkasnije dva meseca nakon usvajanja Plana.

Odgovorni proizvođači zvanične statistike objavljuju Kalendar na svojim internet prezentacijama, a po potrebi i na drugi odgovarajući način.

Svako odstupanje od rokova navedenih u Kalendaru mora biti najavljeno najmanje dva radna dana pre dana objavljivanja utvrđenog Kalendarom, sa obaveznim obrazloženjem i novim datumom objavljivanja.         

Zabrana otkrivanja rezultata zvanične statistike pre diseminacije

Član 61.

Rezultate zvanične statistike zabranjeno je otkrivati pre njihove diseminacije predviđene Kalendarom.

Tumačenje rezultata zvanične statistike

Član 62.

Odgovorni proizvođači zvanične statistike dužni su da daju stručna tumačenja i podatke o kvalitetu rezultata zvanične statistike.

Obaveza navođenja izvora rezultata zvanične statistike

Član 63.

Korisnici zvanične statistike dužni su da prilikom korišćenja rezultata zvanične statistike navedu njihov izvor.

Usluga zvanične statistike po zahtevu korisnika

Član 64.

Direktor ili ovlašćeno lice odgovornog proizvođača zvanične statistike može dati saglasnost za pružanje usluge koja se odnosi na posebne statističke analize, prikupljanje ili obradu podataka po zahtevu korisnika (u daljem tekstu: Usluga). Pružanje Usluge ne sme ugroziti proizvodnju i kvalitet zvanične statistike ili kredibilitet odgovornih proizvođača zvanične statistike.

Korisnik snosi troškove za pruženu Uslugu.

Odgovorni proizvođači zvanične statistike formiraju cenu usluge, u skladu sa kriterijumima i na način utvrđen pravilnikom koji donosi Glavni statističar.

Rezultati Usluge iz stava 1. ovog člana ne smatraju se rezultatima zvanične statistike i mogu se objaviti na internet prezentaciji odgovornih proizvođača zvanične statistike, uz obaveznu napomenu da ne predstavljaju rezultate zvanične statistike.

Učestvovanje u statističkim istraživanjima koja se sprovode s ciljem da se pruže usluge prikupljanja podataka po zahtevu korisnika nije obavezujuće za davaoce podataka.

Odredbe ovog zakona o statističkoj poverljivosti u potpunosti se primenjuju na pružanje Usluga.

Glava X

MEĐUNARODNA SARADNjA

Saradnja sa međunarodnim statističkim i drugim organizacijama

Član 65.

Zavod sarađuje sa međunarodnim statističkim i drugim organizacijama.

Koordinaciona uloga Zavoda u međunarodnoj statističkoj saradnji

Član 66.

U Sistemu zvanične statistike Zavod ima koordinacionu ulogu u okviru međunarodne statističke saradnje.

U izvršavanju međunarodnih obaveza, Zavod i drugi odgovorni proizvođači zvanične statistike dužni su da obezbede uporedivost statističkih podataka sa drugim državama i sprovode saradnju sa međunarodnim organizacijama i proizvođačima zvanične statistike iz drugih država, zaključenjem ugovora i sporazuma o međunarodnoj saradnji, uz obavezu poštovanja i primene međunarodnih standarda.

Glava XI

KAZNENE ODREDBE

Član 67.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 450.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorni proizvođači zvanične statistike - pravna lica, osim organa Republike Srbije:

1) ukoliko ne obaveste davaoce podataka o statističkom istraživanju u skladu sa članom 36. ovog zakona;

2) ukoliko, u skladu sa članom 46. ovog zakona, ne zaštite poverljive podatke tokom procesa proizvodnje i diseminacije zvanične statistike i ne preduzmu sve potrebne regulatorne, administrativne, tehničke i organizacione mere da bi se sprečio pristup neovlašćenim licima.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana i odgovorno lice u odgovornom proizvođaču zvanične statistike - pravnom licu, kao i odgovorno lice u državnom organu.

Član 68.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 450.000 dinara kazniće se za prekršaj davaoci podataka - pravna lica, osim Republike Srbije, teritorijalne autonomije, jedinice lokalne samouprave i njihovih organa, ukoliko ne izvrše obavezu davanja tačnih, kompletnih i ažurnih podataka, bez naknade i uz poštovanje rokova navedenih u Planu, koji po sadržini i obliku odgovaraju zahtevima odgovornog proizvođača zvanične statistike, u skladu sa članom 37. stav 1. ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu, kao i odgovorno lice u državnom organu, organu teritorijalne autonomije ili organu jedinice lokalne samouprave.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i davalac podataka fizičko lice i preduzetnik.

Član 69.

Novčanom kaznom u iznosu 100.000 do 450.000 dinara kazniće se za prekršaj izveštajne jedinice - pravna lica osim organa Republike Srbije, teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave:

1)         ukoliko ne omoguće proveru datih podataka, odnosno ne isprave ili ne upotpune podatke u skladu sa datim smernicama i definisanim rokovima, shodno članu 37. st. 2. i 3. ovog zakona;

2)         ukoliko, za potrebe sprovođenja pilot-istraživanja, ne izvrše obavezu davanja tačnih, potpunih i ažurnih podataka bez naknade, u sadržaju, obliku i u rokovima koje odredi proizvođač zvanične statistike podataka, u skladu sa članom 39. stav 3. ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu, kao i odgovorno lice u državnom organu, organu teritorijalne autonomije ili organu jedinice lokalne samouprave.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i izveštajna jedinica - fizičko lice i preduzetnik.

Član 70.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 450.000 dinara kazniće se za prekršaj Davaoci administrativnih podataka - pravna lica, osim organa Republike Srbije, teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave, ukoliko odgovornim proizvođačima zvanične statistike, u skladu sa članom 40. stav 1. ovog zakona, ne omoguće preuzimanje administrativnih podataka, bez naknade, na nivou koji je neophodan za proizvodnju zvanične statistike, uključujući identifikatore i metapodatke koji omogućavaju ocenu kvaliteta podataka.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu, kao i odgovorno lice u državnom organu, organu teritorijalne autonomije ili organu jedinice lokalne samouprave.

Član 71.

Novčanom kaznom u iznosu 100.000 do 450.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorni proizvođači zvanične statistike - pravna lica, osim organa Republike Srbije, koji podatke koji se prikupljaju isključivo u statističke svrhe, kao i ostale podatke koji podležu statističkoj poverljivosti, koriste protivno odredbama člana 54. ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u odgovornom proizvođaču zvanične statistike, kao i odgovorno lice u državnom organu.

Član 72.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 450.000 dinara kazniće se za prekršaj pravna lica, osim organa Republike Srbije, teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave, koja postupaju suprotno zabrani otkrivanja podataka koji podležu statističkoj poverljivosti iz člana 55. ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu, odgovorno lice u državnom organu, organu teritorijalne autonomije, organu jedinice lokalne samouprave.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice.

Član 73.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 450.000 dinara kazniće se za prekršaj naučnoistraživačka institucija - pravno lice, osim organa Republike Srbije, teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave koja koristi individualne podatke bez identifikatora, protivno odredbama člana 56. ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u naučnoistraživačkoj instituciji, kao i odgovorno lice u državnom organu, organu teritorijalne autonomije ili organu jedinice lokalne samouprave.

Član 74.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 120.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ovlašćeno za obavljanje poslova u vezi sa aktivnostima zvanične statistike, ukoliko u obavljanju navedenih poslova postupa protivno odredbama člana 57. ovog zakona.

Glava XII

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 75.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Važenje Programa i Plana

Član 76.

Program zvanične statistike u periodu od 2021. do 2025. godine, usvojen Odlukom o Programu zvanične statistike u periodu od 2021. do 2025. godine (“Službeni glasnik RS” broj 4/21), ostaje na snazi do isteka perioda za koji je donet.

Plan zvanične statistike za 2021. godinu, usvojen Uredbom o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2021. godinu (“Službeni glasnik RS” broj 55/21), ostaje na snazi do isteka perioda za koji je donet.

Status odgovornih proizvođača zvanične statistike

Član 77.

Odgovorni proizvođači zvanične statistike, utvrđeni Programom zvanične statistike u periodu od 2021. do 2025. godine zadržavaju svoj status do utvrđenja njihovog statusa u skladu sa odredbom člana 31. stav 1. tačka 8) ovog zakona.

Važenje Sporazuma o osnivanju Nacionalnog koordinacionog odbora zvanične statistike

Član 78.

Sporazum o osnivanju Nacionalnog koordinacionog odbora zvanične statistike 06 Broj: 021-390, zaključen dana 21. juna 2021. godine, ostaje na snazi do formiranja Koordinacionog odbora u skladu sa ovim zakonom.

Formiranje Koordinacionog odbora

Član 79.

Koordinacioni odbor u prvom sazivu, u skladu sa članom 32. ovog zakona, sastoji se od odgovornih proizvođača zvanične statistike iz člana 77. ovog zakona.

Koordinacioni odbor smatra se formiranim usvajanjem Poslovnika o radu Koordinacionog odbora, na prvoj sednici, koja se saziva aktom Glavnog statističara u roku od tri meseca, od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rok za donošenje odluke o obrazovanju Saveta

Član 80.

Članovi Saveta imenovani u skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici (“Službeni glasnik RS”, broj 104/09) nastavljaju sa radom do isteka mandata.

Mandat Direktora utvrđen pre stupanja na snagu ovog zakona

Član 81.

Mandat Direktora, utvrđen pre stupanja na snagu ovog zakona, ostaje na snazi do isteka perioda za koji je utvrđen aktom Vlade o postavljenju.

Prestanak važenja Zakona o zvaničnoj statistici

Član 82.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zvaničnoj statistici (“Službeni glasnik RS”, broj 104/09).

Podzakonski akti doneseni na osnovu zakona iz stava 1. ovog člana primenjivaće se do donošenja podzakonskih akata na osnovu ovog zakona ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Stupanje na snagu zakona

Član 83.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U svim savremenim društvima zvanična statistika predstavlja ključni element informacionog sistema države na taj način što, poštujući princip profesionalne nezavisnosti, korisnicima (državnim organima, privrednim subjektima, javnosti) obezbeđuje nepristrasne i kvalitetne podatke o ekonomskim, demografskim, socijalnim i drugim društvenim pojavama, kao i o pojavama iz oblasti zaštite životne sredine. U demokratskom društvu i u uslovima tržišno orijentisane privrede, od statistike se očekuje da bude transparentan, efikasan, profesionalno nezavisan sistem, koji treba da omogući sledeće: da obezbedi građanima, privrednim subjektima i drugim korisnicima objektivne podatke o društvu i ekonomskim kretanjima u državi; da obezbedi kvalitetne i blagovremene podatke Vladi, ministarstvima, organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave kako bi efikasno i efektivno obavljali funkciju, odnosno kako bi njihove odluke bile zasnovane na pouzdanim podacima. Da bi u narednom periodu zvanična statistika mogla uspešno da ostvaruje navedene zadatke, neophodno je obezbediti adekvatan pravni okvir na osnovu kojeg će se razvijati efikasan, profesionalno nezavisan i održiv statistički sistem.

Prioritet u narednom periodu je potpuno usaglašavanje statističkog sistema Srbije sa evropskim statističkim sistemom kako bi se uspešno i što pre okončao proces pristupnih pregovora radi ulaska u Evropsku uniju. U skladu sa navedenim, cilj donošenja Zakona o zvaničnoj statistici je usaglašavanje sa Uredbom 223/2009 o evropskoj statistici (Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on European statistics), koju je doneo Evropski parlament 11. marta 2009. godine, kao i sa Uredbom 2015/759 Evropskog parlamenta iz aprila 2015. godine (Regulation (EU) 2015/759 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 amending Regulation (EC) No 223/2009 on European statistics), koja se odnosi na izmenu Uredbe 223/2009 o evropskoj statistici.

Cilj zakona je i usklađivanje sa Kodeksom prakse evropske statistike (u daljem tekstu: Kodeks prakse), koji je usvojen 16. novembra 2017. godine od strane Odbora za evropski statistički sistem. U nacrtu zakona poseban akcent je stavljen na novi princip Kodeksa prakse koji se odnosi na koordinacionu ulogu statističkih institucija, a sve u cilju jačanje uloge Zavoda kao glavnog proizvođača, diseminatora i koordinatora sistema zvanične statistike.

Ovome treba dodati i zaključke Peer Review misije koju je angažovao Evrostat u decembru 2017. godine s ciljem da oceni stepen primene Kodeksa prakse evropske statistike u statističkom sistemu Srbije. U zaključku se navodi da “Pravni okvir statističkog sistema Srbije pokazuje izvesne slabosti, a izmene Zakona o zvaničnoj statistici su neophodne”. Preporuke Peer Review misije koje se odnose na izmenu postojećeg Zakona o zvaničnoj statistici su sledeće: proces izbora i postavljanja direktora Zavoda (u daljem tekstu: Direktor) treba da bude transparentniji, i da razlozi zbog kojih njegova fukcija prestaje treba da budu jasno predviđeni zakonom, a da pri tome nikada ne bude ugrožena profesionalna nezavisnost; Direktor i, po potrebi, rukovodioci sektora statistike ostalih proizvođača zvanične statistike, na osnovu jasnih zakonskih odredaba, treba da budu isključivo odgovorni za donošenje odluka u vezi sa statističkim standardima, kao i o vremenskom rasporedu i sadržaju statističkih saopštenja; statistički Savet treba da bude relativno mala savetodavna grupa koja deluje na strateškom nivou sa predstavnicima korisnika i davalaca podataka. Direktor treba da bude član ex officio, dok sednicama Saveta treba da predsedava spoljni član; potrebno je, u Zakonu o zvaničnoj statistici, predvideti kazne za kršenje odredaba poverljivosti; potrebno je dodati odredbe Zakona o zvaničnoj statistici tako da one obavezuju davaoce administrativnih podataka da se konsultuju sa Zavodom pre izrade novih ili izmene postojećih izvora i predvideti obavezu za davaoce administrativnih podataka da pre konačnog donošenja odluka uzimaju u obzir stavove Zavoda, koliko god je to u praksi izvodljivo; potrebno je uključivanje prava proizvođača zvanične statistike, utemeljeno u Zakonu o zvaničnoj statistici, da javno reaguju u slučaju pogrešnog tumačenja ili zloupotrebe rezultata zvanične statistike.

Takođe, u Pregovaračkoj Poziciji Evropske unije za Pregovaračko poglavlje 18 za statistiku naglašeno je da je potrebno izmeniti postojeći Zakon o zvaničnoj statistici kako bi se garantovala profesionalna nezavisnost Zavoda, u skladu s pravnim tekovinama, a posebno s odredbama Uredbe 223/2009 o evropskoj statistici i preporukama Kodeksa prakse. U Poziciji Evropske unije se navodi da zakon takođe treba da sadrži odredbe o kalendaru objavljivanja za proizvođače zvanične statistike i vremenskom rasporedu objavljivanja statistike, kao i odredbe o imenovanju, mandatu i zaštiti od neprimerenog otpuštanja Direktora. Pravo Zavoda da javno interveniše u slučajevima pogrešnog tumačenja ili zloupotrebe statističkih podataka takođe treba da bude eksplicitno utvrđeno Zakonom o zvaničnoj statistici.

Sve navedene preporuke Evrostata i Evropske komisije su implementirane u nacrt Zakona o zvaničnoj statistici.

Cilj donošenja ovog zakona je potpuno usaglašavanje statističkog sistema Srbije sa evropskim statističkim sistemom. U prilog tome govori i činjenica da je donošenje novog Zakona o zvaničnoj statistici i jedan od uslova za zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 18 za statistiku, što je naglašeno i u izveštajima Evropske komisije o napretku Srbije u procesu evropskih integracija.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Glava I. Osnovne odredbe

Članom 1. definisana je sadržina zakona. Ovim zakonom uređuju se: organizacija i koordinacija Sistema zvanične statistike Republike Srbije; delokrug i upravljanje Zavodom; prikupljanje, obrada, čuvanje i zaštita poverljivosti podataka prikupljenih za proizvodnju zvanične statistike; uspostavljanje i razvoj kvaliteta zvanične statistike; diseminacija i korišćenje rezultata zvanične statistike; pružanje statističkih usluga; međunarodna saradnja i ostala pitanja od značaja za zvaničnu statistiku.

Članom 2. definisani su pojam i svrha zvanične statistike. Zvanična statistika predstavlja kvantitativne i kvalitativne, agregirane i reprezentativne podatke i informacije koje opisuju ekonomske, demografske i društvene pojave i pojave iz oblasti životne sredine, u skladu sa propisima kojima se uređuje zvanična statistika i međunarodnim statističkim standardima.

Članom 3. definisan je obim primene zakona. Zakon se odnosi na aktivnosti zvanične statistike koje sprovode odgovorni proizvođači zvanične statistike i primenjuje se na davaoce podataka, korisnike zvanične statistike i druga pravna i fizička lica koja u skladu sa ovim zakonom obavljaju određene poslove koji se odnose na aktivnosti zvanične statistike.

Članom 4. definiše se terminologija koja je od značaja za razumevanje i primenu ovog zakona, odnosno definicije osnovnih pojmova kao što su: sistem zvanične statistike Republike Srbije, aktivnost zvanične statistike, razvoj zvanične statistike, proizvodnja rezultata zvanične statistike i dr.

Članom 5. su definisani svi osnovni principi zvanične statistike. Svi odgovorni proizvođači zvanične statistike razvijaju, proizvode i vrše diseminaciju zvanične statistike Republike Srbije u skladu sa sledećim osnovnim principima zvanične statistike: princip profesionalne nezavisnosti, princip koordinacije i saradnje, princip ovlašćenja za prikupljanje podataka, princip adekvatnosti resursa, princip posvećenosti kvalitetu, princip statističke poverljivosti i zaštite podataka, princip nepristrasnosti i objektivnosti, princip dobre metodologije, princip odgovarajuće statističke procedure, princip umerenog opterećenja davalaca podataka, princip racionalnosti troškova, princip relevantnosti, princip tačnosti i pouzdanosti, princip pravovremenosti i poštovanja najavljenih datuma objavljivanja, princip koherentnosti i uporedivosti i princip dostupnosti i razumljivosti.

Članom 6. je definisan kvalitet zvanične statistike. Odgovorni proizvođači zvanične statistike kontinuirano rade na ocenjivanju i poboljšanju kvaliteta zvanične statistike u smislu njene relevantnosti, tačnosti i pouzdanosti, pravovremenosti i poštovanja najavljenih datuma objavljivanja, koherentnosti i uporedivosti, dostupnosti i razumljivosti.    

Glava II. Organizacija sistema zvanične statistike Republike Srbije

Članom 7. definisan je sistem zvanične statistike Republike Srbije. Sistem zvanične statistike sastoji se od odgovornih proizvođača zvanične statistike u Republici Srbiji i obuhvata: Zavod, koji je glavni proizvođač, diseminator i koordinator sistema zvanične statistike, Narodnu banku Srbije i ostale odgovorne proizvođače zvanične statistike koji proizvode i vrše diseminaciju rezultata zvanične statistike, u skladu sa ovim zakonom.

Članom 8. definisan je Zavod kao posebna organizacija koja profesionalno nezavisno obavlja poslove u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Članom 9. definisan je delokrug Zavoda koji čine sledeći poslovi: priprema i sprovođenje aktivnosti zvanične statistike, uključujući razvoj, proizvodnju i diseminaciju rezultata zvanične statistike iz svoje nadležnosti; predlaganje unapređenja Sistema zvanične statistike i izrada nacrta zakonskih i drugih propisa radi unapređenja Sistema zvanične statistike; koordinacija i izrada nacrta petogodišnjeg programa zvanične statistike (u daljem tekstu: Program), uključujući strategiju razvoja; koordinacija i izrada predloga godišnjeg plana zvanične statistike (u daljem tekstu: Plan); koordinacija i izrada nacrta izveštaja o izvršenju Programa i Plana; koordinacija i razvoj Sistema zvanične statistike i praćenje sprovođenja principa zvanične statistike; čuvanje i jačanje profesionalne nezavisnosti Sistema zvanične statistike; razvoj statističkih metoda i tehnika, izrada smernica za razvoj, proizvodnju i diseminaciju rezultata zvanične statistike; donošenje i održavanje statističkih standarda koji se koriste za sprovođenje aktivnosti zvanične statistike iz nadležnosti Zavoda i praćenje njihove primene, u skladu s međunarodnim statističkim standardima i propisima; ispunjavanje međunarodnih obaveza zvanične statistike iz nadležnosti Zavoda i dr.

Članom 10. predviđeno je da se sredstva za finansiranje aktivnosti Zavoda obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, u skladu sa Programom i Planom i preuzetim međunarodnim obavezama Zavoda.

Članom 11. uređuje se način upravljanja Zavodom. Radom Zavoda rukovodi Direktor, koga postavlja Vlada, na osnovu sprovedenog konkursa zasnovanog na relevantnim stručnim kompetencijama, na period od pet godina.

Članovima 12-15. definišu se: prava i dužnosti Direktora, profesionalna nezavisnost Direktora, uslovi za postavljenje Direktora i prestanak mandata Direktora.

Članom 12. definisana su prava i dužnosti Direktora. Kao rukovodilac Zavoda Direktor: rukovodi radom Zavoda i odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih u skladu sa važećim propisima; zastupa i predstavlja Zavod i zaključuje sporazume u vezi sa obavljanjem poslova iz delokruga Zavoda;           stara se o zakonitom i blagovremenom izvršavanju poslova iz delokruga Zavoda; obavlja i druge poslove u skladu sa važećim propisima. Direktor vrši funkciju Glavnog statističara Sistema zvanične statistike (u daljem tekstu: Glavni statističar). U vršenju svojih dužnosti u vezi sa aktivnostima zvanične statistike Direktor deluje u skladu sa principom profesionalne nezavisnosti. Direktor ima pravo da javno reaguje u slučaju pogrešnog tumačenja ili zloupotrebe rezultata zvanične statistike. Ovo je u skladu sa preporukom Evropske komisije da u Zakon o zvaničnoj statistici treba uključiti pravo Zavoda i drugih proizvođača zvanične statistike da javno reaguju u slučaju pogrešnog tumačenja ili zloupotrebe rezultata zvanične statistike (član 13). U skladu sa preporukama Evrostata, proces uslova za postavljanje Direktora je u nacrtu zakona transparentniji (član 14), a razlozi zbog kojih njegov mandat prestaje jasno su predviđeni zakonom (član 15).

Članom 16. definisana je uloga zamenika direktora koji zamenjuje Direktora u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti i obavlja i druge poslove koje mu poveri Direktor.

Članom 17. definisana je odgovornost Narodne banke Srbije kao odgovornog proizvođača zvanične statistike. Narodna banka Srbije odgovorna je za obavljanje poslova zvanične statistike određenih Programom i Planom, u skladu sa odredbama ovog zakona i drugim propisima kojima se uređuje oblast zvanične statistike, principima zvanične statistike i međunarodnim statističkim standardima.

Članom 18. definisani su ostali odgovorni proizvođači zvanične statistike koji su odgovorni za razvoj, proizvodnju i diseminaciju zvanične statistike, kako je predviđeno u Programu i Planu.

Članom 19. definisano je poveravanje poslova Gradskoj upravi Grada Beograda.

Članom 20. definisana su lica angažovana za obavljanje pojedinih poslova u vezi sa aktivnostima zvanične statistike. Odgovorni proizvođači zvanične statistike mogu za obavljanje pojedinih poslova u vezi sa aktivnostima zvanične statistike zaključivati ugovore sa fizičkim licima (anketar, procenitelj, popisivač, kontrolor, instruktor i dr.) ili pravnim licima registrovanim za obavljanje tih poslova, u skladu sa zakonom.

Glava III. Program i Plan zvanične statistike

Članovima 21-26. definišu se svrha Programa i Plana, način pripreme Programa i Plana, sadržaj Programa i Plana, usvajanje Programa i Plana, kao i Izveštaj o izvršenju Programa i Plana. Programom se utvrđuju redovne aktivnosti zvanične statistike za period od pet godina, a Planom za period od godinu dana (član 21). Zavod priprema nacrt Programa i predlog Plana u saradnji sa ostalim odgovornim proizvođačima zvanične statistike u skladu sa principima zvanične statistike (član 22).

Članovima 23. i 24. definisani su sadržaj Programa i Plana. Program sadrži: strategiju razvoja zvanične statistike u Republici Srbiji; pregled očekivanih rezultata zvanične statistike; pregled najznačajnijih infrastrukturnih i razvojnih aktivnosti; pregled odgovornih proizvođača zvanične statistike i informacije o očekivanim problemima i uslovima za realizaciju Programa. Plan sadrži bližu razradu Programa, odnosno detaljniji prikaz sledećih podataka u vezi sa planiranim statističkim istraživanjima i ostalim aktivnostima: nadležnost odgovornih proizvođača zvanične statistike za pojedina statistička istraživanja ili aktivnosti, identifikacione podatke o statističkim istraživanjima ili aktivnostima i njihov kratak sadržaj, podatke o periodici i referentnom periodu ili datumu, prikaz korišćenih izvora podataka i metoda njihovog prikupljanja, podatke o teritorijalnom nivou objavljivanja i rokovima za prve rezultate zvanične statistike.

Program usvaja Narodna skupština, a Plan Vlada (član 25). Zavod, u saradnji sa ostalim odgovornim proizvođačima, priprema Izveštaj o realizaciji Programa, koji dostavlja Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje, kao i Izveštaj o realizaciji Plana, koji se dostavlja Vladi na razmatranje i odlučivanje (član 26).

Član 27. se odnosi na Sprovođenje neplaniranih aktivnosti zvanične statistike na osnovu akta Vlade. Vlada može svojim aktom naložiti odgovornom proizvođaču zvanične statistike da sprovede aktivnosti zvanične statistike koje nisu utvrđene Programom ili Planom, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Glava IV. Statistički savet i druga savetodavna tela

Članom 28. uređuju se položaj i uloga Statističkog saveta, sastav i imenovanje Saveta, kao i delokrug Saveta. U skladu sa preporukom Evrostata, u nacrtu zakona Savet ima manji broj članova radi efikasnijeg rada, a Direktor ne može biti predsednik Saveta.

Članom 29. određuje se da Direktor može da osniva i druga savetodavna tela kao podršku strateškim i metodološkim aktivnostima zvanične statistike.

Glava V. Koordinacija sistema zvanične statistike

Članom 30. definisana je koordinacija Sistema zvanične statistike. Zavod se stara o primeni principa zvanične statistike i promoviše dobru praksu u okviru Sistema zvanične statistike.

Članom 31. definisane su dužnosti Glavnog statističara Sistema zvanične statistike kao što su: da štiti profesionalnu nezavisnost Sistema zvanične statistike, naročito od političkih, komercijalnih i drugih neprofesionalnih uticaja, koordinira statističke aktivnosti odgovornih proizvođača zvanične statistike; utvrđuje principe i smernice za izradu strateških dokumenata i politika Sistema zvanične statistike;            odlučuje o sadržaju Programa i Plana, kao i nacrta izveštaja o njihovom sprovođenju, u skladu sa ovim zakonom i dr.

Članom 32. definisan je Nacionalni koordinacioni odbor zvanične statistike (u daljem tekstu: Koordinacioni odbor), kao i njegove dužnosti. Definisanje Koordinacionog odbora je u skladu sa preporukom Evrostata koja se odnosi na jačanje koordinacione uloge Zavoda u statističkom sistemu Srbije. Koordinacioni odbor je koordinaciono telo Sistema zvanične statistike, koje čine odgovorni proizvođači zvanične statistike. Koordinacionom odboru predsedava Glavni statističar, a članovi i zamenici članova su predstavnici odgovornih proizvođača zvanične statistike. Koordinacioni odbor obavlja sledeće poslove: učestvuje u određivanju prioriteta i definisanju strategije razvoja, proizvodnje i diseminacije zvanične statistike; daje mišljenja i predloge u vezi sa koordinacijom razvoja, proizvodnje i diseminacije zvanične statistike; daje mišljenja i predloge Glavnom statističaru u vezi sa smernicama za izradu strateških dokumenata i politikama Sistema zvanične statistike i dr.

Članom 33. predviđeno je da akreditacija proizvođača zvanične statistike obavezuje odgovorne proizvođače zvanične statistike da prođu kroz proces akreditacije radi utvrđivanja usaglašenosti proizvođača zvanične statistike sa principima ovog zakona, Kodeksom prakse i formulisanja preporuka za unapređenje proizvodnje i diseminacije rezultata zvanične statistike.

Članom 34. definisano je pravo pristupa individualnim podacima odgovornih proizvođača zvanične statistike. Zavod ima pravo pristupa individualnim podacima kojima raspolažu drugi odgovorni proizvođači zvanične statistike ukoliko su ti podaci neophodni za sprovođenje aktivnosti zvanične statistike ili za procenu kvaliteta rezultata zvanične statistike.

Glava VI. Prikupljanje podataka

Članom 35. definisano je ovlašćenje odgovornih proizvođača zvanične statistike za prikupljanje podataka. Odgovorni proizvođači zvanične statistike imaju pravo da prikupljaju i objedinjuju podatke iz svih raspoloživih izvora.

Članovi 36. i 37. definišu obaveze obaveštavanja o statističkom istraživanju, kao i obaveze davalaca podataka. Pre početka prikupljanja podataka, odgovorni proizvođač zvanične statistike dužan je da obavesti davaoce podataka o:  pravnom osnovu za sprovođenje statističkog istraživanja; cilju sprovođenja statističkog istraživanja; roku za dostavljanje podataka; obavezi da dobijene podatake koristi isključivo u statističke svrhe i da preduzima mere za obezbeđenje njihove poverljivosti (član 36). Davaoci podataka dužni su da bez naknade i uz poštovanje rokova navedenih u Planu daju tačne, kompletne i ažurne podatke, koji po sadržini i obliku odgovaraju zahtevima odgovornog proizvođača zvanične statistike (član 37).

Član 38. definiše nadoknadu izveštajnim jedinicama - domaćinstvima i fizičkim licima, koja je moguća u izuzetnim slučajevima za istraživanja koja predstavljaju značajno opterećenje.

Članom 39. su definisana Pilot-istraživanja koja mogu da se sprovode u slučajevima kada se ukaže potreba za procenom kvaliteta metodologije, izvora ili kvaliteta podataka koje treba prikupiti statističkim istraživanjima.

Članom 40. definisano je pravo preuzimanja podataka iz izvora administrativnih podataka. Davaoci administrativnih podataka dužni su da odgovornim proizvođačima zvanične statistike, bez naknade, omoguće preuzimanje administrativnih podataka, na nivou koji je neophodan za proizvodnju zvanične statistike, uključujući identifikatore i metapodatke koji omogućavaju ocenu kvaliteta podataka.

Član 41. definiše obaveze pri zasnivanju novih ili promene postojećih izvora administrativnih podataka. Jedna od preporuka Evrostata se upravo odnosi na to da Zavod treba da održava bliske kontakte sa davaocima administrativnih podataka kako bi bio upoznat sa eventualnom izradom novih izvora ili sa izmenama postojećih izvora administrativnih podataka. U skladu sa preporukom, ovaj član predviđa da su organi javne vlasti i druga pravna lica dužni da pre zasnivanja novih ili promene postojećih izvora administrativnih podataka obaveste Zavod i konsultuju se sa Zavodom.

Članom 42. definisano je pravo preuzimanja baza podataka od drugih pravnih lica. Odgovorni proizvođač zvanične statistike ima pravo da preuzima baze podataka i od drugih pravnih lica, pored prava preuzimanja podataka iz člana 40. ovog zakona, radi unapređenja Sistema zvanične statistike.

Članom 43. definisano je prilagođavanje prikupljenih podataka statističkim standardima koje odgovornim proizvođačima zvanične statistike daje pravo da modifikuju prikupljene podatke kako bi se uskladili sa statističkim standardima koji se primenjuju u Sistemu zvanične statistike.

Član 44. se odnosi na popise koji se regulišu posebnim zakonima i finansiraju se sredstvima iz budžeta Republike Srbije. Aktivnosti propisane u vezi s popisima uključuju se u Program i Plan.

Član 45. definiše statistički registar kao registar koji se formira i ažurira iz izvora administrativnih podataka, statističkih istraživanja, popisa i drugih izvora.

Glava VII. Obrada i čuvanje podataka

Članom 46. definiše se bezbedna obrada i čuvanje podataka. Svaki odgovorni proizvođač zvanične statistike dužan je da zaštiti poverljive podatke tokom procesa proizvodnje i diseminacije zvanične statistike i da preduzme sve potrebne regulatorne, administrativne, tehničke i organizacione mere da bi se sprečio pristup neovlašćenim licima.

Član 47. definiše odstranjivanje identifikatora. Odgovorni proizvođači zvanične statistike mogu da obrađuju i čuvaju individualne podatke sa identifikatorima u periodu u kom su potrebni radi upotrebe u statističke svrhe. Nakon završetka obrade prikupljenih podataka, dužni su da odstrane identifikatore izveštajnih i statističkih jedinica.

Član 48. definiše način i rok čuvanja podataka bez identifikatora. Ovim članom je definisano da su odgovorni proizvođači zvanične statistike dužni da bez identifikatora čuvaju podatke u elektronskoj formi, koji su šifrirani do nivoa statističke jedinice, na period od najmanje deset godina, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Član 49. definiše akte o čuvanju i načinu korišćenja podataka. Direktor, odnosno ovlašćeni predstavnik drugog odgovornog proizvođača zvanične statistike, donosi, u skladu sa standardima, akt kojim se bliže reguliše čuvanje i organizovanje podataka u cilju sprečavanja uništavanja, zloupotrebe, krađe ili nelegalnog pristupa podacima kojima raspolaže odgovorni proizvođač zvanične statistike, u skladu sa ovim zakonom.

Član 50. definiše obradu podataka o ličnosti za potrebe zvanične statistike.

Glava VIII. Statistička poverljivost

Članom 51. definisani su podaci koji podležu statističkoj poverljivosti. Individualni podaci koji omogućavaju identifikaciju fizičkih ili pravnih lica, na direktan ili indirektan način, podležu statističkoj poverljivosti.

Član 52. definiše prikupljanje i obradu podataka o ličnosti za potrebe zvanične statistike. Odgovorni proizvođači zvanične statistike imaju pravo da, prilikom obavljanja poslova u vezi sa aktivnostima zvanične statistike a radi proizvodnje i diseminacije rezultata zvanične statistike, prikupljaju i obrađuju podatke o ličnosti u cilju obavljanja poslova u javnom interesu bez prethodne saglasnosti izveštajnih i statističkih jedinica, u skladu sa ovim zakonom.

Član 53. definiše početak primene statističke poverljivosti. Odredbe ovog zakona koje se odnose na statističku poverljivost primenjuju se od trenutka kada davaoci podataka stave na raspolaganje ili dostave podatke odgovornom proizvođaču zvanične statistike.

Član 54. definiše korišćenje podataka koji podležu statističkoj poverljivosti isključivo u statističke svrhe.

Član 55. definiše zabranu otkrivanja podataka koji podležu statističkoj poverljivosti.

Član 56. definiše pristup individualnim podacima bez identifikatora za potrebe naučnih istraživanja u kome je navedeno da Zavod i ostali odgovorni proizvođači zvanične statistike mogu da obezbede naučnoistraživačkim institucijama, na njihov pisani zahtev, individualne podatke bez identifikatora.

Član 57. definiše obaveze lica ovlašćenih za obavljanje poslova zvanične statistike. Lica ovlašćena za obavljanje poslova u vezi sa aktivnostima zvanične statistike na osnovu radnog odnosa zasnovanog sa odgovornim proizvođačem zvanične statistike ili radnog angažovanja u skladu sa članom 20. ovog zakona dužna su da pri obavljanju navedenih poslova postupaju u skladu sa odredbama ovog zakona, a posebno u skladu sa odredbama o statističkoj poverljivosti i zabranom iz člana 55. ovog zakona. Lica iz člana 57. ovog zakona dužna su da potpišu izjavu o poverljivosti kojom se garantuje ispunjenje svih obaveza iz člana 57. ovog zakona (član 58).

Glava IX. Diseminacija

Članom 59. definisana je diseminacija rezultata zvanične statistike. Odgovorni proizvođači zvanične statistike vrše diseminaciju rezultata zvanične statistike.

Član 60. definiše Kalendar objavljivanja. Diseminacija rezultata zvanične statistike vrši se u rokovima određenim Kalendarom objavljivanja (u daljem tekstu: Kalendar). Odgovorni proizvođači zvanične statistike dužni su da izrade i objave Kalendar, u kome su navedeni planirani datumi i tačno vreme objavljivanja rezultata zvanične statistike, najkasnije dva meseca nakon usvajanja Plana. Ovo je ujedno i jedna od preporuka Evropske komisije.

Član 61. određuje zabranu otkrivanja rezultata zvanične statistike pre diseminacije.

Član 62. definiše tumačenje rezultata zvanične statistike. Odgovorni proizvođači zvanične statistike dužni su da daju stručna tumačenja i podatke o kvalitetu rezultata zvanične statistike.

Član 63. definiše obavezu navođenja izvora rezultata zvanične statistike.

Član 64. definiše usluge zvanične statistike po zahtevu korisnika. Direktor ili ovlašćeno lice odgovornog proizvođača zvanične statistike može dati saglasnost za pružanje usluga po zahtevu korisnika koje se odnose na posebne statističke analize, prikupljanje ili obradu podataka. Pružanje usluga ne sme ugroziti proizvodnju i kvalitet zvanične statistike ili kredibilitet odgovornih proizvođača zvanične statistike.

Glava X. Međunarodna saradnja

Članom 65. definisana je saradnja sa međunarodnim statističkim i drugim organizacijama. U Sistemu zvanične statistike Zavod ima koordinacionu ulogu u okviru međunarodne statističke saradnje (član 66).

Glava XI. Kaznene odredbe

Članovima zakona 67-74. definisane su kaznene odredbe za odgovorne proizvođače statistike, davaoce podataka, izveštajne jedinice, davaoce administrativnih podataka i naučnoistraživačke institucije ukoliko ne postupaju u skladu sa odredbama ovog zakona.

Glava XII. Prelazne i završne odredbe

Članovima 75-83. propisan je rok za donošenje podzakonskih akata za sprovođenje ovog zakona; utvrđeno je važenje Programa i Plana do isteka roka na koji su doneti; utvrđeno je da svi odgovorni proizvođači zvanične statistike utvrđeni Programom zvanične statistike u periodu od 2021. do 2025. godine zadržavaju svoj status do isteka perioda važenja ovog akta ili do utvrđenja njihovog statusa u skladu sa odredbama zakona; utvrđeno je važenje Sporazuma o osnivanju Nacionalnog koordinacionog odbora zvanične statistike, 06 Broj: 021-390, zaključenog dana 21.6.2021. godine; definisan je način formiranja i sastav prvog saziva Koordinacionog odbora, utvrđen je rok za donošenje odluke o obrazovanju Saveta, potvrđeno je važenje mandata Direktora koji je utvrđen pre stupanja na snagu ovog zakona; utvrđen je prestanak važenja Zakona o zvaničnoj statistici (“Službeni glasnik RS”, broj 104/09), produženo je važenje podzakonskih akata donetih na osnovu istog do donošenja novih i utvrđen je rok za stupanje na snagu zakona.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Sredstva za finansiranje aktivnosti nadležnog organa obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije u skladu sa limitima za budžet, utvrđenim od strane Ministarstva finansija u okviru razdela 39 - Republički zavod za statistiku, program 0611 - Izrada rezultata zvanične statistike, funkcija 130 - Opšte usluge.

Izvor: ebsajt Republičkog zavoda za statistiku, 27.11.2021.