Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O UVOZU VINA IZ EU PO PREFERENCIJALNOJ STOPI: Primena Odluke od 1. januara 2021. godine


Odluka o uvozu vina iz Evropske unije po preferencijalnoj stopi ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020) doneta je na sednici Vlade 26. novembra 2020. godine na osnovu Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 - dr. zakon). Odluka je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 144/2020 od 27. novembra 2020. godine, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RSˮ, a primenjivaće se od 1. januara 2021. godine.

Odlukom su propisani metod raspodele i bliži uslovi za raspodelu kvote za uvoz vina iz tarifnih podbrojeva ex 2204 10 i ex 2204 21 Carinske tarife, poreklom iz Evropske unije, u okviru ukupne godišnje carinske kvote od 25.000 hektolitara (2.500.000 litara). Ova kvota je dogovorena u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane ("Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori", br. 83/08 i 12/14, u daljem tekstu SSР) – Protokol 2 o uzajamnim preferencijalnim koncesijama sa određena vina, uzajamnom priznavanju, zaštiti I kontroli oznaka vina, alkoholnih pića i aromatizovanih vina (Aneks I – Sporazum između Evropske zajednice i Srbije o uzajamnim preferencijalnim trgovinskim koncesijama za određena vina).

Razlog za donošenje Odluke je poremećaj na tržištu vina u 2020. godini, jer je godišnja carinska kvota za uvoz vina iz EU iskorišćena već u julu, sa većinskim učešćem samo jednog uvoznika. Kvota za uvoz vina od početka primene SSР sporazuma nije bila iskorišćena u celosti ili je iskorišćena tek krajem godine (2019. godina). Novina koju donosi ova odluka je da se ukupna carinska kvota deli na kvartalne kvote u visini od 625.000 litara i da maksimalna količina koju može da uveze jedan privredni subjekat u okviru svakog od prva tri kvartala iznosi 15% od kvartalne kvote, pri čemu je omogućeno da se, ukoliko privredni subjekt nije u prethodnom periodu uvezao dozvoljenu količinu kvote, nedostajuća količina dodaje dozvoljenoj u narednom kvartalu. U četvrtom kvartalu nema ograničenja, do iskorišćenja pune propisane kvote.

Raspoložive preferencijalne kvote za uvoz u Srbiju, dogovorene u skladu sa SSР, EFTA i sporazumom sa Turskom , se raspodeljuju po sistemu „first come - first served” („prvi došao – prvi uslužen“), osim prilikom uvoza cigareta poreklom iz EU (uz prilaganje dozvole). podaci o raspoloživim kvotama se ažuriraju na dnevnoj bazi i mogu se proveriti na sajtu Uprave carina (link https://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/PorekloRobe/Stranice/Kvote.aspx ).

Izvor: Odluka o uvozu vina iz Evropske unije po preferencijalnoj stopi ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020) doneta je na sednici Vlade 26. novembra 2020. godine na osnovu Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 - dr. zakon). Odluka je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 144/2020 od 27. novembra 2020. godine, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RSˮ, a primenjivaće se od 1. januara 2021. godine. Odlukom su propisani metod raspodele i bliži uslovi za raspodelu kvote za uvoz vina iz tarifnih podbrojeva ex 2204 10 i ex 2204 21 Carinske tarife, poreklom iz Evropske unije, u okviru ukupne godišnje carinske kvote od 25.000 hektolitara (2.500.000 litara). Ova kvota je dogovorena u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane ("Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori", br. 83/08 i 12/14, u daljem tekstu SSР) – Protokol 2 o uzajamnim preferencijalnim koncesijama sa određena vina, uzajamnom priznavanju, zaštiti I kontroli oznaka vina, alkoholnih pića i aromatizovanih vina (Aneks I – Sporazum između Evropske zajednice i Srbije o uzajamnim preferencijalnim trgovinskim koncesijama za određena vina). Razlog za donošenje Odluke je poremećaj na tržištu vina u 2020. godini, jer je godišnja carinska kvota za uvoz vina iz EU iskorišćena već u julu, sa većinskim učešćem samo jednog uvoznika. Kvota za uvoz vina od početka primene SSР sporazuma nije bila iskorišćena u celosti ili je iskorišćena tek krajem godine (2019. godina). Novina koju donosi ova odluka je da se ukupna carinska kvota deli na kvartalne kvote u visini od 625.000 litara i da maksimalna količina koju može da uveze jedan privredni subjekat u okviru svakog od prva tri kvartala iznosi 15% od kvartalne kvote, pri čemu je omogućeno da se, ukoliko privredni subjekt nije u prethodnom periodu uvezao dozvoljenu količinu kvote, nedostajuća količina dodaje dozvoljenoj u narednom kvartalu. U četvrtom kvartalu nema ograničenja, do iskorišćenja pune propisane kvote. Raspoložive preferencijalne kvote za uvoz u Srbiju, dogovorene u skladu sa SSР, EFTA i sporazumom sa Turskom , se raspodeljuju po sistemu „first come - first served” („prvi došao – prvi uslužen“), osim prilikom uvoza cigareta poreklom iz EU (uz prilaganje dozvole). podaci o raspoloživim kvotama se ažuriraju na dnevnoj bazi i mogu se proveriti na sajtu Uprave carina (link https://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/PorekloRobe/Stranice/Kvote.aspx ).