Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA I POSEBNIM POSTUPCIMA EKSPROPRIJACIJE I IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE RADI REALIZACIJE PROJEKTA "BEOGRAD NA VODI" - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi" ("Službeni glasnik RS", br. 34/15 i 103/15), u članu 6. reči: "pet godina" zamenjuju se rečima: "sedam godina".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA      

Razlog za donošenje ovog zakona je potreba da se produži rok za podnošenje predloga za eksproprijaciju sa pet na sedam godina iz razloga što do sada nije završen postupak eksproprijacije nepokretnosti koje se nalaze u okviru Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda - područje priobalja reke Save za projekat "Beograd na vodi", a predviđene su za eksproprijaciju.

Odlukom o proglašenju vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 29/20) proglašeno je vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije od 15. marta 2020. godine.

Imajući u vidu otežane uslove rada organa u čijoj je nadležnosti preduzimanje radnji i vođenje postupaka predviđenih ovim zakonom, a usled izbijanja pandemije virusa COVID 19 i uvođenja vanrednog stanja nije bilo uslova za izmenu člana 6. Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi", kojim je propisan rok za podnošenje predloga za eksproprijaciju do 14. aprila 2020. godine.

           

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. Predloga zakona vrši se izmena člana 6. Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi" ("Službeni glasnik RS", br. 34/15 i 103/15) tako što se rok za podnošenje predloga za eksproprijaciju produžava sa pet na sedam godina.

Član 2. Predloga zakona uređuje stupanje na snagu ovog zakona.

V. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU ZAKONA NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE"

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" budući da za to postoje naročito opravdani razlozi koji se ogledaju u neophodnosti nastavka sprovođenja postupaka eksproprijacije nepokretnosti koje se nalaze u okviru Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda - područje priobalja reke Save za projekat "Beograd na vodi", a predviđene su za eksproprijacij

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 27.11.2020.