Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis ("Službeni glasnik RSˮ, br. 112/15, 108/16, 95/18 i 86/19) u članu 2. stav 1. reči: "31. decembra 2020. godineˮ zamenjuje se rečima: "31. decembra 2021. godineˮ.

Član 2.

U članu 9. reči: "255,00 dinaraˮ zamenjuje se rečima: "299,00 dinaraˮ.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA I OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Polazeći od statističkih podataka o prosečnoj zaradi i visini penzija u Republici Srbiji, visokih inicijalnih troškova štampe i distribucije računa i nesrazmerno visokih troškova kod pokretanja postupka naplate nenaplaćenih potraživanja, s jedne strane, potrebe obezbeđenja uslova za nesmetano obavljanje osnovne delatnosti javnih medijskih servisa, s druge strane, kao najcelishodnije predloženo je rešenje da se u narednom periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine javni medijski servisi delimično finansiraju iz budžeta Republike Srbije, a delimično iz takse za javne medijske servise, koja bi se naplaćivala preko računa za utrošenu električnu energiju, a koji sistem obezbeđuje visoki stepen naplate takse (član 1. Predloga zakona).

Nadalje, imajući u vidu da je iznos takse utvrđen na nivou od decembra 2018. godine, predlaže se da iznos takse bude uvećan za 44,00 dinara, odnosno da iznos bude 299,00 dinara umesto dosadašnjih 255,00 dinara (član 2. Predloga zakona).

Predloženim izmenama važećeg zakona privremeno se produžava, u navedenom periodu, uređivanje načina finansiranja osnovne delatnosti javnog medijskog servisa, s ciljem otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad javnih medijskih servisa i obavljanja njihove osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa.

Sredstva po osnovu takse za javni medijski servis i budžetska sredstva, njihov ukupan iznos i srazmera utvrđuju se u funkciji obezbeđenja stabilnog sistema finansiranja osnovne delatnosti javnih medijskih servisa, njihove uređivačke nezavisnosti i institucionalne autonomije, istovremeno vodeći računa o ekonomskom ambijentu i ekonomskoj snazi obveznika.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 27.11.2020.