Zastava Bosne i Hercegovine

OBJAVLJENA KOMBINOVANA NOMENKLATURA EU ZA 2022. GODINU


Kombinovana nomenklatura EU za 2022. godinu (u daljem tekstu CN2022) je sadržana u Uredbi o sprovođenju EU broj 2021/1832 od 12. oktobra 2021. godine o izmeni Aneksa I Uredbe Saveta (EEZ) o tarifskoj I statističkoj nomenkalturi i zajedničkoj Carinsskoj tarifi (Commission Implementing Regulation (EU) No 2020/1832 of 12 October 2021 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff)

Objavljena je u “Službenom listu EU" ("Official Journal of the European Union") broj L 385 od 29.10.2021. godine. Рočetak primene CN2022 je od 1. januara 2022. godine.

Elektronska verzija (pdf fajl) na engleskom jeziku može se videti na sajtu EURLEX-a na adresi:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=EN.

CN2022 je usklađena sa nomenklaturom Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka Svetske carinske organizacije (najnovija verzija HS2022) do nivoa šest cifara (tarifni brojevi i tarifni podbrojevi) i sadrži u sebi napomene uz Odeljke, Glave i uz tarifne podbrojeve, kao i Osnovna pravila za primenjivanje HS.

Kombinovana nomenklatura je dalje razrađena do nivoa CN tarifnih podbrojeva (osmocifrena oznaka) i sadrži potrebne Dodatne napomene.

Izmene CN2022 su mnogobrojne, jer prate takođe mnogobrojne aktuelne izmene HS2022 uz dodatna potrebna prilagođavanja na EU nivou.

U skladu sa članom 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007, 5/2009, 95/2018 - dr. zakon i 91/2019), promene HS2022 i CN2022 će biti sadržane u Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022. godinu, čije se usvajanje očekuje do kraja novembra 2021. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 31.10.2021.