Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ROKOVI PROPISANI PODZAKONSKIM AKTIMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2018. GODINE


UREDBA O USLOVIMA, VISINI, OBUHVATU KORISNIKA PENZIJA I DINAMICI ISPLATE NOVČANOG IZNOSA KAO UVEĆANJA UZ PENZIJU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2018)

Član 1

Korisnicima starosne, prevremene starosne, invalidske i porodične penzije čija visina penzije za mesec oktobar i novembar 2018. godine iznosi do 34.003,90 dinara, isplaćuje se novčani iznos kao uvećanje uz penziju.

Korisnicima iz stava 1. ovog člana smatraće se i korisnici prava iz čl. 223. i 225. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 34/03, 64/04 - US, 84/04 - dr. zakon, 85/05, 101/05 - dr. zakon, 63/06 - US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 i 73/18, u daljem tekstu: Zakon).

Novčani iznos iz stava 1. ovog člana isplaćuje se mesečno uz penziju za oktobar i novembar 2018. godine i posebno se iskazuje.

Član 2

Novčani iznos kao uvećanje uz penziju korisnicima iz člana 1. ove uredbe čija visina penzije za mesece oktobar i novembar 2018. godine iznosi do 26.643.75 dinara obračunava se kao 5% od visine penzije tog korisnika za mesece oktobar i novembar 2018. godine.

Član 3

Novčani iznos kao uvećanje uz penziju korisnicima iz člana 1. ove uredbe, čija visina penzije za mesece oktobar i novembar 2018. godine iznosi od 26.643.76 dinara do 34.003,90 dinara, obračunava se kao razlika između iznosa isplaćene, odnosno pripadajuće penzije za septembar 2018. godine uvećane za 5% i iznosa pripadajuće penzije tog korisnika prema Zakonu, za mesece oktobar i novembar 2018. godine.

Novim korisnicima kojima penzija pripada počev od meseca oktobra i novembra 2018. godine, u iznosu iz stava 1. ovog člana, novčani iznos kao uvećanje uz penziju obračunava se u visini novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju korisnika koji su pravo na penziju ostvarili zaključno sa 30. septembrom 2018. godine, a čija je visina penzije istovetna sa visinom penzije novog korisnika.

Član 4

Ako penzija za septembar 2018. godine ne pripada za ceo mesec, novčani iznos kao uvećanje uz penziju iz člana 3. ove uredbe, obračunava se tako što se ta penzija svodi na iznos penzije za ceo mesec.

Novčani iznos kao uvećanje uz penziju iz čl. 2. i 3. ove uredbe, pripada u punom iznosu ako se penzija isplaćuje za ceo mesec, a ukoliko se penzija isplaćuje za deo meseca, obračunava se srazmerni deo tog iznosa.

Novčani iznosi kao uvećanje uz penziju koji su isplaćeni korisnicima uz penziju za mesec oktobar i novembar smatraju se konačnim.

UREDBA O POSTUPANJU SA SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ, KAO I O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZ I IZVOZ TIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 114/2013, 23/2018 i 44/2018 - dr. zakon)

Uvozne kvote

Član 18

Za kontrolisane supstance i smeše za koje se utvrđuje godišnja kvota po količini u ODP tonama, Ministarstvo utvrđenu kvotu dodeljuje pravnim licima i/ili preduzetnicima upisanim u evidenciju Ministarstva za obavljanje poslova uvoza i izvoza kontrolisanih supstanci (u daljem tekstu: "pravno lice i/ili preduzetnik evidentirano za uvoz i izvoz kontrolisanih supstanci"), na osnovu njihovog zahteva i udela u ukupnoj količini uvezenih kontrolisanih supstanci, u periodu 2009-2012. godine.

Ministarstvo dodeljuje deo ukupne utvrđene godišnje kvote pravnim licima i/ili preduzetnicima evidentiranim za uvoz i izvoz kontrolisanih supstanci, kojima ranije nisu dodeljivane kvote.

Pravno lice i/ili preduzetnik evidentirano za uvoz i izvoz kontrolisanih supstanci podnosi Ministarstvu prijavu za utvrđivanje kvote za narednu godinu do 30. novembra tekuće godine, na Obrascu br. 1 iz Priloga 9. ove uredbe.

Iznos kvote dodeljen pravnom licu i/ili preduzetniku evidentiranom za uvoz i izvoz kontrolisanih supstanci utvrđuje se rešenjem o dodeljivanju kvote, koje izdaje Ministarstvo, najkasnije do 15. decembra kalendarske godine koja prethodi godini uvoza.

Pravno lice i/ili preduzetnik evidentirano za uvoz i izvoz kontrolisanih supstanci koje odustane od utvrđene kvote ili nije u mogućnosti da je u potpunosti realizuje, svoju kvotu ne može preneti drugom pravnom licu i/ili preduzetniku i dužno je da o tome obavesti Ministarstvo odmah, a najkasnije do 15. juna tekuće godine.

Ministarstvo vrši preraspodelu vraćene kvote iz stava 5. ovog člana drugim zainteresovanim pravnim licima i/ili preduzetnicima evidentiranim za uvoz i izvoz kontrolisanih supstanci, na način utvrđen u stavu 1. ovog člana, do 1. jula tekuće godine.

U slučaju iz stava 5. ovog člana, pravnom licu i/ili preduzetniku evidentiranom za uvoz i izvoz kontrolisanih supstanci kvota za narednu godinu ne umanjuje se za procenat u kojem je neiskorišćena, odnosno vraćena količina učestvovala u ukupnoj kvoti tog pravnog lica i/ili preduzetnika, u godini u kojoj je prenos izvršen.

Ako pravno lice i/ili preduzetnik evidentirano za uvoz i izvoz kontrolisanih supstanci, u slučaju iz stava 5. ovog člana, ne obavesti Ministarstvo do 15. juna tekuće godine i ne realizuje kvotu u tekućoj godini, kvota za narednu godinu umanjuje se u istom procentu u kojem je neiskorišćena količina učestvovala u ukupnoj kvoti tog pravnog lica i/ili preduzetnika u tekućoj godini.

Ukoliko pravno lice i/ili preduzetnik evidentirano za uvoz i izvoz kontrolisanih supstanci tri puta za redom vrati kvotu, kvota će se odrediti u odnosu na prosek realizovanog uvoza u prethodne tri godine.

Ukoliko pravno lice i/ili preduzetnik evidentirano za uvoz i izvoz kontrolisanih supstanci istovremeno vrši i izvoz kontrolisanih supstanci, dodeljena uvozna kvota se neće umanjivati za one količine za koje se podnese dokaz da su izvezene.

UREDBA O RASPODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015 i 44/2018 - dr. zakon)

Član 9

Prevoznik od 15. oktobra do 1. novembra tekuće godine podnosi nadležnom organu zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana raspodele za narednu godinu.

Ako prevoznik u roku iz stava 1. ovog člana ne podnese zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana raspodele nadležni organ mu neće utvrditi pojedinačan plan raspodele.

U slučaju iz stava 2. ovog člana prevoznik može podneti zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana raspodele prilikom revizije ili prilikom utvrđivanja plana raspodele naredne godine.

Zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana raspodele sadrži izjavu o vozačima u radnom odnosu (ime, prezime i jedinstveni matični broj građana) i izjavu o teretnim i priključnim vozilima u vlasništvu, zakupu ili finansijskom lizingu sa navođenjem registarskih oznaka, sa vremenom trajanja zakupa ili finansijskog lizinga, oblik i namenu karoserije, izjavu o ostvarenom prihodu po osnovu pružanja usluga u međunarodnom prevozu stvari teretnim vozilima iz voznog parka, kao i vrstu i broj potrebnih pojedinačnih, vremenskih i CEMT dozvola za godinu za koju se pravi plan raspodele.

Član 28

Nepreuzete dozvole na dan 15. novembra raspodeljuju se prevoznicima u skladu sa članom 30. st. 5. i 10. ove uredbe.

Član 30

Nadležni organ vrši dodelu pojedinačnih dozvola iz pojedinačnog plana raspodele na osnovu zahteva koji prevoznik podnosi prema svojim potrebama u toku godine, a najkasnije do 15. novembra tekuće godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži broj pojedinačnih dozvola za svaki od kontingenata.

Pre donošenja rešenja o dodeli dozvola na osnovu zahteva iz stava 1. ovog člana nadležni organ prevozniku utvrđuje: broj dozvola u pojedinačnom planu raspodele i broj već dodeljenih dozvola, odnosno broj pravilno iskorišćenih dozvola, odnosno broj kombinovanih prevoza, odnosno vraćenih listova iz dnevnika putovanja, odnosno ispunjavanje uslova iz člana 8. stav 2. tačka 4) ove uredbe, odnosno ispunjavanje uslova iz člana 8. stav 2. tač. 15) i 16) ove uredbe.

U slučaju kritičnih dozvola, prevozniku kome je utvrđen pojedinačni plan raspodele jednovremeno se može dodeliti najviše 20% dozvola iz pojedinačnog plana raspodele, a ne više od broja utvrđenog pojedinačnim planom raspodele.

Pojedinačne dozvole iz člana 19. stav 5. ove uredbe i dozvole iz razmenjenih ali ne i ugovorenih kontingenata dozvola mogu se jednovremeno dodeliti prevozniku, po teretnom vozilu:

1) najviše do 4 pojedinačne dozvole u slučaju da broj dozvola iz člana 19. stav 5. ove uredbe iznosi više od 40% razmenjenog broja dozvola iz ovog kontingenta, a ne manje od 2 dozvole po vozilu;

2) najviše do 2 pojedinačne dozvole u slučaju da broj dozvola iz člana 19. stav 5. ove uredbe iznosi više od 30% od odgovarajućeg procenta razmenjenog broja dozvola iz ovog kontingenta, a ne manje od 1 dozvole po vozilu;

3) najviše do 1 pojedinačna dozvola u slučaju da broj dozvola iz člana 19. stav 5. ove uredbe iznosi više od 20% od odgovarajućeg procenta razmenjenog broja dozvola iz ovog kontingenta, a ne manje od 0,5 dozvola po vozilu;

4) najviše 0,5 pojedinačnih dozvola u slučaju da broj dozvola iz člana 19. stav 5. ove uredbe iznosi više od 10% od odgovarajućeg procenta razmenjenog broja dozvola iz ovog kontingenta, a ne manje od 0,2 dozvole po vozilu;

5) najviše 0,2 pojedinačne dozvole u slučaju da broj dozvola iz člana 19. stav 5. ove uredbe iznosi više od 5% od odgovarajućeg procenta razmenjenog broja dozvola iz ovog kontingenta, a ne manje od 0,1 dozvole po vozilu;

6) 0,1 pojedinačne dozvole u slučaju da broj dozvola iz člana 19. stav 5. ove uredbe iznosi manje od 5% od odgovarajućeg procenta razmenjenog broja dozvola iz ovog kontingenta.

U slučaju nekritičnih dozvola, prevozniku koji ima utvrđen pojedinačni plan raspodele može se jednovremeno dodeliti broj dozvola koji je jednak većoj od dve vrednosti, i to: vrednosti 20% dozvola iz pojedinačnog plana raspodele ili vrednosti dobijene primenom stava 5. ovog člana. Prevozniku koji je preuzeo utvrđeni pojedinačni plan raspodele ili nema utvrđeni pojedinačni plan raspodele može se istovremeno dodeliti broj dozvola u skladu sa stavom 5. ovog člana.

Broj dodeljenih nekritičnih pojedinačnih dozvola iz stava 5. ovog člana ne može biti manji od jedan.

Broj teretnih vozila u skladu sa kojim se vrši određivanje broja dozvola iz stava 5. ovog člana čini broj teretnih vozila određene kategorije i nadgradnje u voznom parku prevoznika umanjen za broj teretnih vozila iz člana 8. stav 2. tačka 11) ove uredbe.

Nakon dodele dozvola u skladu sa st. 4, 5. i 6. ovog člana prevozniku se može jednovremeno najviše dodeliti onaj broj dozvola koji je jednak broju pravilno iskorišćenih dozvola, odnosno najviše dodeliti onaj broj dozvola koji je jednak broju pravilno iskorišćenih dozvola umanjen za broj dozvola vraćenih suprotno članu 12. stav 1. ove uredbe.

Izuzetno od st. 4, 5. i 6. ovog člana, na osnovu posebno obrazloženog zahteva, prevozniku se može dodeliti i više pojedinačnih dozvola, a najviše do broja teretnih vozila sa kojima raspolaže, umanjeno za broj CEMT i vremenskih dozvola koje važe na teritoriji države za koju važi i pojedinačna dozvola, odnosno do preostalog broja kritičnih dozvola iz pojedinačnog plana raspodele.

Vraćenu kritičnu dozvolu koja nije iskorišćena i overena, nadležni organ može ponovo dodeliti prevozniku, koji je dozvole iz utvrđenog pojedinačnog plana raspodele za tekuću godinu iz ovog kontingenta preuzeo i razdužio ili prevozniku koji nema utvrđeni pojedinačni plan iz kontingenta kome pripada ta dozvola, i to u skladu sa članom 4. stav 3. ove uredbe.

Način dodele neraspodeljenih dozvola iz člana 4. ove uredbe i dozvola iz stava 11. ovog člana propisuje nadležni organ.

Prevozniku koji je preuzeo i pravilno razdužio utvrđeni pojedinačni plan raspodele ili nema utvrđeni pojedinačni plan raspodele, nadležni organ može dodeliti kritičnu dozvolu iz 50% od broja dozvola dobijenog na način propisan u članu 6. stav 5. ove uredbe u skladu sa stavom 5. ovog člana.

Prilikom vraćanja dozvola iz st. 11. i 13. ovog člana prevoznik daje na uvid i original JCI.

UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 - dr. pravilnik, 3/2014, 81/2014 - dr. pravilnik, 31/2015 - dr. pravilnik, 44/2016 - dr. pravilnik, 43/2017 - dr. pravilnik, 45/2018 - dr. pravilnik i 67/2018 - dr. pravilnik)

Član 12

Naknada iz člana 7. ove uredbe obračunava se i plaća prilikom prvog stavljanja na tržište proizvoda iz člana 7. tačka 1. ove uredbe, odnosno prilikom uvoza vozila čiji su sastavni delovi gume ili prilikom stavljanja na tržište vozila proizvedenih u Republici Srbiji čiji su sastavni delovi gume iz člana 7. tačka 2. ove uredbe.

Naknada iz člana 8. ove uredbe obračunava se i plaća prilikom prvog stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže azbest, odnosno prilikom uvoza tih proizvoda.

Naknada iz člana 9. ove uredbe obračunava se i plaća prilikom prvog stavljanja na tržište baterija ili akumulatora, odnosno vozila i uređaja čiji su sastavni deo baterije ili akumulatori, odnosno prilikom uvoza baterija ili akumulatora, kao i baterija i akumulatora koje su sastavni deo proizvedenih ili uvezenih vozila i uređaja.

Naknada iz člana 10. ove uredbe obračunava se i plaća prilikom prvog stavljanja na tržište ulja, odnosno prilikom uvoza tih proizvoda.

Naknada iz člana 11. ove uredbe obračunava se i plaća prilikom prvog stavljanja na tržište električnih i elektronskih proizvoda, odnosno prilikom uvoza tih proizvoda.

Naknada iz člana 11a ove uredbe obračunava se i plaća prilikom prvog stavljanja na tržište vozila, odnosno prilikom uvoza tih vozila.

Naknada iz st. 1. do 6. ovog člana obračunava se prilikom prvog stavljanja na tržište proizvoda, odnosno za proizvođača prema datumu izdavanja otpremnice, odnosno fakture za proizvod, a za uvoznika prema datumu kada je proizvod stavljen u slobodan promet.

Obveznik plaćanja naknade dužan je da naknadu iz čl. 7, 8, 9, 10, 11. i 11a Uredbe uplati u sledećim rokovima, i to:

1) za januar, februar i mart tekuće godine, do 15. maja tekuće godine;

2) za april, maj i jun tekuće godine, do 15. avgusta tekuće godine;

3) za jul, avgust i septembar tekuće godine, do 15. novembra tekuće godine;

4) za oktobar, novembar i decembar tekuće godine, do 15. februara naredne godine.

Obveznici plaćanja naknada iz čl. 7, 8, 9, 10, 11. i 11a Uredbe dostavljaju Ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) dokaz o izvršenoj uplati iz stava 8. ovog člana po vrstama proizvoda, a do 15. marta tekuće godine, za predhodnu godinu, specifikaciju plaćene naknade po vrsti proizvoda, sa datumom uplate i periodom za koji je naknada plaćena.

UREDBA O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013, 49/2013, 51/2013 - ispr., 86/2013, 119/2014, 86/2015, 95/2016, 111/2017, 56/2018 i 68/2018)

Član 10

Republički fond započinje sa postupcima centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Planom centralizovanih javnih nabavki za narednu budžetsku godinu, najkasnije 1. novembra tekuće godine, odnosno najkasnije narednog dana od dana kada Vlada usvoji predlog zakona kojim se uređuje budžet Republike Srbije i predlog odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

UREDBA O ENERGETSKI UGROŽENOM KUPCU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015, 48/2016 - dr. pravilnik, 88/2016 - dr. pravilnik, 49/2017 - dr. pravilnik, 104/2017 - dr. pravilnik, 36/2018 - dr. pravilnik i 59/2018)

Član 11

Ugroženi kupac stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije, odnosno prirodnog gasa, na sledeći način:

1) za električnu energiju, za sve mesece:

(1) za domaćinstvo sa jednim članom od 120 kWh mesečno;

(2) za domaćinstvo sa dva i tri člana od 160 kWh mesečno;

(3) za domaćinstva sa četiri i pet članova od 200 kWh mesečno;

(4) za domaćinstva sa šest i više članova od 250 kWh mesečno;

2) za prirodni gas, za mesece januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar:

(1) za domaćinstvo sa jednim članom od 35 m3 mesečno;

(2) za domaćinstvo sa dva i tri člana od 45 m3 mesečno;

(3) za domaćinstva sa četiri i pet članova od 60 m3 mesečno;

(4) za domaćinstva sa šest i više članova od 75 m3 mesečno.

Umanjenje mesečne obaveze iskazuje se umanjenjem mesečnog računa za električnu energiju za iznos utvrđen množenjem količine iz stava 1. tačka 1) ovog člana sa višom dnevnom tarifom iz zelene zone za potrošače iz kategorije "Široka potrošnja sa dvotarifnim merenjem", uvećanom za 10%, iz akta o regulisanoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje, na koji je Savet Agencije za energetiku Republike Srbije dao saglasnost i koji je u primeni.

Umanjenje mesečne obaveze iskazuje se umanjenjem mesečnog računa za prirodni gas za iznos utvrđen množenjem količine iz stava 1. tačka 2) ovog člana sa tarifom "energent" za potrošače iz grupe domaćinstva koje snabdeva Javno preduzeće "Srbijagas", Novi Sad, uvećanom za 5% iz cenovnika prirodnog gasa za javno snabdevanje Javnog preduzeća "Srbijagas", Novi Sad, na koji je Savet Agencije za energetiku Republike Srbije dao saglasnost i koji je u primeni.

UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA, KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE ZA PRAVO PRVENSTVA ZAKUPA, KAO I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018)

Član 15

Komisija daje saglasnost na predloženi investicioni plan ako oceni da su ispunjeni svi uslovi iz ove uredbe za davanje saglasnosti na predloženi investicioni plan.

Ako Komisija ne da saglasnost na investicioni plan, Komisija preko ministarstva o tome obaveštava podnosioca zahteva.

Ukoliko Komisija da saglasnost na investicioni plan, ministarstvo dostavlja jedinici lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi zemljište koje je predmet zahteva, kopiju zahteva sa kopijom dokaza da je podnosilac zahteva upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da je u aktivnom statusu, kopiju investicionog plana, kao i saglasnost Komisije na investicioni plan, uz predlog mera za realizaciju zakupa i o tome obaveštava podnosioca zahteva.

Odluku o pravu prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini donosi skupština jedinice lokalne samouprave u roku od 30 dana od dana prijema dokaza iz stava 3. ovog člana.

Protiv odluke o pravu prvenstva zakupa može se izjaviti žalba ministarstvu, a protiv istih odluka donetih od strane organa jedinica lokalnih samouprava sa teritorije autonomne pokrajine nadležnom organu autonomne pokrajine za poslove poljoprivrede, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Odluku o pravu prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini jedinica lokalne samouprave dostavlja ministarstvu u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

O odluci iz stava 6. ovog člana ministarstvo obaveštava podnosioca zahteva u roku od osam dana od dana prijema odluke jedinice lokalne samouprave.

Ako jedinica lokalne samouprave ne donese odluku o pravu prvenstva zakupa u roku iz stava 4. ovog člana, odluku donosi ministarstvo i dostavlja je podnosiocu zahteva u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Odluka o pravu prvenstva zakupa naročito sadrži podatke o poljoprivrednom zemljištu i površinu koja je predmet prava prvenstva zakupa (podatke o nazivu katastarske opštine, broju i podbroju katastarske parcele, nazivu potesa, broju lista nepokretnosti površini, kulturi i katastarskoj klasi zemljišta), podatak o ulasku u posed, visinu zakupnine, kao i rok plaćanja zakupnine.

Ulazak u posed zakupca po pravu prvenstva zakupa može biti sukcesivan, a najkasnije u roku od pet agroekonomskih godina od dana donošenja odluke o pravu prvenstva zakupa.

Agroekonomska godina počinje 1. novembra tekuće godine i završava se 31. oktobra naredne godine.

UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018)

3) Praćenje i izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima u voćarstvu i vinogradarstvu

U periodu od početka marta do kraja novembra, PSSS treba da dostavi 39 izveštaja o izvršenju sezonskih poljoprivrednih radova, proceni stanja zasada voćaka i vinove loze, napredak prema fenološkim fazama i prognozi prinosa ranog i kasnog voća i grožđa. Izveštaji se dostavljaju popunjavanjem obrazaca na veb aplikaciji, a koji su postavljeni na veb sajtu Republičkog zavoda za statistiku.

Za dostavljanje izveštaja o proceni očekivanih prinosa važnijeg ranog i kasnog voća i grožđa PSSS je u obavezi da sprovede istraživanja.

Obrasci za izveštaje popunjavaju se po metodologiji Statističkog zavoda Evropske unije - EUROSTAT, odnosno prema Uputstvu za izveštavanje o izvršenju sezonskih poljoprivrednih radova, proceni površina i stanju važnijih poljoprivrednih useva, zasada voćaka i vinove loze i prognozi prinosa i Uputstvu za sprovođenje istraživanja o očekivanim prinosima važnijih kasnijih useva, voća i grožđa i ostvarenoj proizvodnji ranih useva i voća, dostavljenih od strane Republičkog zavoda za statistiku.

1. Izveštavanje o izvršenim savetodavnim poslovima

PSSS dostavlja Ministarstvu i Ovlašćenoj organizaciji Plan aktivnosti koji je u skladu sa Godišnjim programom.

Ovlašćena organizacija dostavlja Ministarstvu Plan obuke i usavršavanja poljoprivrednih savetodavca i poljoprivrednih proizvođača, koji sadrži planirani obim i dinamiku realizacije aktivnosti u skladu sa Godišnjim programom.

Savetodavac na početku svake nedelje unosi izveštaj o izvršenim aktivnostima za proteklu nedelju u softver.

Ovlašćena organizacija na početku svake nedelje unosi izveštaj o izvršenim aktivnostima za proteklu nedelju u softver.

PSSS dostavlja Ovlašćenoj organizaciji kvartalni izveštaj o izvršenim aktivnostima svih savetodavaca, u elektronskoj i pisanoj formi, do petog u mesecu za prethodni kvartal. Za četvrti kvartal PSSS dostavlja Ovlašćenoj organizaciji do 2. decembra 2018. godine izveštaj o realizovanim aktivnostima za oktobar i novembar mesec, a na kraju tog kvartala i ceo izveštaj.

Ovlašćena organizacija dostavlja Ministarstvu kvartalni izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS-a i kvartalni izveštaj o realizaciji Plan obuke i usavršavanja poljoprivrednih savetodavca i poljoprivrednih proizvođača, do petnaestog u mesecu za prethodni kvartal.

Ovlašćena organizacija dostavlja Ministarstvu preliminarni godišnji izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS-a i preliminarni godišnji izveštaj o realizaciji Plana obuke i usavršavanja poljoprivrednih savetodavca i poljoprivrednih proizvođača iz prva tri kvartala, uključujući i dva meseca četvrtog kvartala (oktobar i novembar mesec), najkasnije do 8. decembra 2018. godine, a konačni godišnji izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS-a i konačni godišnji izveštaj o realizaciji Plana obuke i usavršavanja poljoprivrednih savetodavca i poljoprivrednih proizvođača, dostavlja najkasnije do 15. januara 2019. godine.

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA ORGANIZOVANOG TURISTIČKOG PROMETA STRANIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)

Član 15

Korisnik subvencija dostavlja ministarstvu propisan zahtev sa kompletnom dokumentacijom za realizovano organizovano turističko putovanje, odnosno za realizovano organizovanje dela turističkog putovanja najkasnije u roku od 60 dana, od dana realizacije turističkog putovanja, odnosno dela turističkog putovanja.

Krajnji rok za dostavu zahteva i dokumentacije iz čl. 8. i 13. ove uredbe je 20. novembar 2018. godine.

Zahtev sa kompletnom dokumentacijom predaje se na pisarnici ministarstva ili putem pošte sa upisom datuma i tačnog vremena predaje.

Na osnovu uredno popunjenog zahteva i dostavljene kompletne dokumentacije vrši se refundacija sredstava u roku od 45 dana.

Konačan iznos sredstava za refundaciju vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna.

UREDBA O STANJIMA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA I O UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2012 i 119/2017)

Član 28

Oficir, odnosno podoficir može podneti molbu za premeštaj u pisanoj formi preko prvopretpostavljenog starešine od 1. novembra do 31. decembra tekuće godine.

Oficir, odnosno podoficir u molbi za premeštaj navodi razloge zbog kojih traži premeštaj i prilaže dokaze o tim razlozima, kao i popunjen Upitnik za oficire i podoficire koji se predlažu, odnosno koji podnose molbu za premeštaj iz jednog mesta službovanja u drugo mesto, koji je dat u Prilogu 2. ove uredbe i čini njen sastavni deo.

Oficir, odnosno podoficir može podneti molbu za premeštaj, ako je u vojnoj službi proveo najmanje četiri godine.

Oficir, odnosno podoficir može biti premešten, ako u mestu službovanja u kojem traži premeštaj postoji potreba i mogućnost za njegovo postavljenje na odgovarajuće formacijsko mesto.

Pri razmatranju molbi za premeštaj prvenstveno se rešavaju molbe oficira, odnosno podoficira koji vojnu službu vrše na teritoriji na kojoj se služba vrši pod otežanim uslovima neprekidno šest godina ili s prekidima više od osam godina, kao i molbe oficira, odnosno podoficira čiji je supružnik oficir odnosno podoficir premešten u drugo mesto službovanja.

Teritoriju na kojoj se služba vrši pod otežanim uslovima, u smislu stava 5. ovog člana, određuje načelnik Generalštaba Vojske Srbije.

Molbe za premeštaj jedinice odnosno ustanove dostavljaju redovnim putem nadležnom starešini do 1. marta naredne godine. O svakoj dostavljenoj molbi za premeštaj, komanda jedinice i ustanove daje mišljenje.

Član 32

Profesionalno vojno lice u radnom odnosu na određeno vreme u toku profesionalne vojne službe, po potrebi službe, može promeniti mesto rada i nastaviti rad u istoj ili drugoj komandi, jedinici ili ustanovi u slučaju:

1) ukidanja komande, jedinice ili ustanove u kojoj je na službi;

2) dislokacije komande, jedinice ili ustanove u kojoj je na službi;

3) ukidanja formacijskog mesta na koje je postavljen;

4) postojanja potreba službe za raspored na drugo formacijsko mesto koje odgovara njegovoj specijalnosti u istoj ili drugoj komandi, jedinici ili ustanovi Vojske Srbije u istom mestu službovanja.

Pre dostavljanja predloga za promenu mesta rada u skladu sa stavom 1. ovog člana, nadležni starešina dužan je da omogući profesionalnom vojnom licu u radnom odnosu na određeno vreme da se izjasni o predstojećoj promeni mesta rada.

Izuzetno, profesionalno vojno lice u radnom odnosu na određeno vreme može promeniti mesto rada na osnovu molbe koju podnosi u pisanoj formi preko prvopretpostavljenog starešine, u periodu od 1. novembra do 31. decembra tekuće godine.

Profesionalno vojno lice u radnom odnosu na određeno vreme u molbi navodi razloge zbog kojih traži promenu mesta rada i uz molbu prilaže potrebne dokaze o tim razlozima.

Promena mesta rada profesionalnog vojnog lica u radnom odnosu na određeno vreme vrši se izmenom postojećeg ugovora o radu i aktom nadležnog starešine o postavljenju na dužnost do isteka ugovorenog roka.

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA TURISTIČKOG PROMETA DOMAĆIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)

Član 9

Po okončanju korišćenja usluga smeštaja, Ugostitelj popunjava vaučer sa podacima iz člana 8. ove uredbe koji se popunjavaju, potpisuje i pečatira vaučer, a korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), potpisuje vaučer i izjavu o korišćenju usluga smeštaja.

Vaučeri se mogu koristiti zaključno sa 20. novembrom 2018. godine.

U slučaju da korisnik vaučera koristi usluge smeštaja u većem iznosu od iznosa vaučera, Ugostitelju se refundira iznos u vrednosti vaučera.

U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, refundira se iznos sredstava u vrednosti pruženih usluga.

Ugostitelj mesečno, a najkasnije 25. novembra 2018. godine, dostavlja Ministarstvu zahtev za refundaciju sredstava za vaučere realizovane u prethodnom periodu sa pratećom dokumentacijom, i to:

1) overen i potpisan spisak realizovanih vaučera;

2) uredno popunjene, potpisane i pečatirane vaučere;

3) propisan fiskalni isečak za pružene usluge.

Pored dokumentacije iz stava 5. ovog člana, Ugostitelj dostavlja overenu i potpisanu specifikaciju, koja sadrži:

1) sve pružene usluge sa posebno iskazanom uslugom noćenja i pojedinačnom cenom (koja se jedino refundira);

2) iskazan iznos boravišne takse, sa naznakom o eventualnom umanjenju ili oslobađanju (poziv na odredbe Zakona o turizmu kao osnov umanjenja ili oslobađanja).

Na osnovu dostavljene uredne dokumentacije, vrši se refundacija sredstava, u roku od 45 dana od datuma prijema kompletne dokumentacije.

UREDBA O NAKNADI ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)

Član 2

Pojedini izrazi koji se upotrebljavaju u ovoj uredbi imaju sledeća značenja:

1) Energetski bilans je akt koji priprema ministarstvo nadležno za poslove energetike saglasno čl. 13. i 14. Zakona o energetici, koji sadrži projekcije za godinu za koju se računa naknada;

2) jedinična naknada je naknada koju do kraja decembra tekuće godine za narednu godinu utvrđuje Vlada posebnim aktom u skladu sa Zakonom o energetici i odredbama ove uredbe;

3) kategorija povlašćenih proizvođača je skup povlašćenih proizvođača koji koriste istu vrstu izvora primarne energije i istu vrstu tehnologije (hidroelektrane, elektrane na vetar, solarne elektrane itd.);

4) naknada za podsticaj je ukupan iznos naknade koju plaća krajnji kupac za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije;

5) Ministarstvo je ministarstvo nadležno za poslove energetike u smislu zakona kojim se uređuje osnivanje i delokrug rada ministarstva;

6) odabrani snabdevač je snabdevač koji snabdeva krajnje kupce koji nisu na garantovanom snabdevanju;

7) operator sistema je operator prenosnog, odnosno distributivnog i zatvorenog distributivnog sistema električne energije;

8) period od 12 meseci je period od 1. novembra pretprošle godine u odnosu na godinu za koju se računa naknada do 31. oktobra prethodne godine u odnosu na godinu za koju se računa naknada.

Ostali izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju značenja definisana Zakonom o energetici i uredbom kojom se bliže propisuju uslovi i postupak sticanja statusa povlašćenog proizvođača.

6. Izveštavanje Ministarstva od strane garantovanog snabdevača za potrebe obračuna iznosa jedinične naknade

Član 10

Do kraja novembra svake godine garantovani snabdevač dostavlja Ministarstvu podatke o:

1) ukupnoj električnoj energiji fakturisanoj od strane povlašćenih i privremenih povlašćenih proizvođača po kategorijama u periodu od 12 meseci;

2) ukupnim novčanim iznosima fakturisanih po kategorijama povlašćenih i privremenih povlašćenih proizvođača za isporučenu električnu energiju u periodu od 12 meseci;

3) uplaćenim novčanim sredstvima na račun garantovanog snabdevača u periodu od 12 meseci po osnovu aktiviranja finansijskog sredstva obezbeđenja od privremenih povlašćenih proizvođača koji u roku nisu stekli status povlašćenog proizvođača;

4) stanju namenskog računa iz člana 14. stav 1. ove uredbe na dan 1. novembra tekuće godine;

5) strukturi svih uplata i isplata sa namenskog računa iz člana 14. stav 1. ove uredbe;

6) planiranoj jediničnoj ceni za balansnu odgovornost balansne grupe koja je balansno odgovorna za garantovanog snabdevača električne energije u godini za koju se računa naknada;

7) ceni nabavke električne energije garantovanog snabdevača, koju na osnovu metodologije iz člana 50. stav 1. tačka 5) Zakona o energetici priznaje Agencija za energetiku Republike Srbije kao deo opravdanih troškova garantovanog snabdevača za potrebe određivanja cene garantovanog snabdevanja.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana garantovani snabdevač dostavlja na formularu čiji obrazac Ministarstvo objavljuje na svojoj internet stranici.

Uz izveštaj iz stava 1. ovog člana, garantovani snabdevač dostavlja deo izveštaja ovlašćenog revizora da je garantovani snabdevač namenski račun vodio u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija.

UREDBA O ODREĐIVANJU TELA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)

Poslovi Revizorskog tela

Član 3

Revizorsko telo sprovodi reviziju u državnim organima i službama Vlade u kojima su obrazovane upravljačka i operativne strukture, kao i reviziju krajnjih korisnika, krajnjih primaoca, primaoca, korisnika u smislu programa prekogranične i transnacionalne saradnje saradnje i vodećih korisnika u smislu programa prekogranične i transnacionalne saradnje saradnje.

Revizorsko telo sprovodi revizije sistema upravljanja i kontrole i revizije akcija, transakcija i godišnjih računa prema međunarodno priznatim standardima revizije i u skladu sa revizorskom strategijom.

Revizorsko telo obavlja sledeće poslove:

1) izrađuje revizorsku strategiju za period od tri godine, uz ažuriranje na godišnjem nivou, do kraja novembra tekuće godine i dostavlja je Evropskoj komisiji, Vladi i nacionalnom službeniku za odobravanje;

2) izrađuje i dostavlja izveštaje i mišljenja Vladi, Evropskoj komisiji, nacionalnom IPA koordinatoru i nacionalnom službeniku za odobravanje;

3) vrši proveru delotvornog i stabilnog funkcionisanja sistema upravljanja i kontrole u cilju zakonitog korišćenja sredstava iz IPA II;

4) učestvuje u pripremi propisa i drugih akata o reviziji sistema upravljanja programima koji se finansiraju iz IPA II i priprema akte o bližem uređenju načina rada i obavljanju poslova iz svoje nadležnosti;

5) obavlja druge poslove u okviru svoje nadležnosti.

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE UREĐENJA DELA PRIOBALJA GRADA BEOGRADA - PODRUČJE PRIOBALJA REKE SAVE ZA PROJEKAT "BEOGRAD NA VODI" ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)

Oblačnost, pojava magle i smoga

Srednja vrednost oblačnih dana opada od zimskih ka letnjim mesecima i ponovo raste, pa se tako najveći srednji broj oblačnih dana javlja u decembru 16,4 dana (maksimum 28 dana), a najmanji u julu 3,5 dana. Tokom leta, dani sa najmanjom oblačnošću se poklapaju sa danima u kojima se pojavljuje suša, letnja žega i tropski dani. Najveći broj vedrih dana je u avgustu 11,4, a minimalni u decembru 2,2 dana.

Najveći srednji mesečni broj dana sa maglom je u periodu od novembra do januara sa maksimumom u decembru 8,8 dana. Maksimalni broj dana sa maglom zabeležen je u novembru i iznosi 26 dana.

UREDBA O PROGRAMU ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE ZVANJA U REVIZIJI ("Sl. list SRJ", br. 11/2000)

Član 4

Ispit za sticanje zvanja ovlašćenog revizora i revizora polaže se pismeno.

Ispit iz stava 1 ovog člana organizuje se u redovnim rokovima (maj i novembar).

Ispit iz stava 1 ovog člana može se organizovati i u vanrednom ispitnom roku koji utvrdi savezni ministar za finansije.

ODLUKA O OBAVLJANJU POSLOVA S FINANSIJSKIM DERIVATIMA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2018)

Završne odredbe

13. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o obavljanju poslova s finansijskim derivatima ("Službeni glasnik RS", br. 85/11 i 62/13).

14. Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu 1. novembra 2018. godine.

ODLUKA O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 43/2013, 92/2013, 23/2013 - dr. odluka, 33/2015, 61/2015, 61/2016, 103/2016, 119/2017 i 76/2018)

Samostalne odredbe Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o upravljanju rizicima banke

("Sl. glasnik RS", br. 76/2018)

10. Banka je dužna da svoje unutrašnje akte uskladi sa odredbama ove odluke najkasnije 20. novembra 2018. godine.

Banka je dužna da evidenciju iz tačke 8. ove odluke uspostavi najkasnije 20. novembra 2018. godine i da tog dana Narodnoj banci Srbije prvi put dostavi izvod iz ove evidencije sa stanjem na taj dan.

Banka je dužna da pregled svih proizvoda koje ima u svojoj ponudi na dan 20. novembra 2018. godine dostavi Narodnoj banci Srbije tog dana.

11. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)

IV

Za dan održavanja izbora određuje se nedelja 4. novembar 2018. godine.

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIKA PRIRODE "ĐAVOLJA VAROŠ" ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)

Član 5

Naknade iz člana 4. ove odluke, koje se utvrđuju na godišnjem nivou, obračunavaju se za tekuću godinu i plaćaju se na osnovu rešenja Upravljača u sledećem roku, i to:

- kvartalno po ratama do 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. novembra tekuće godine za delatnosti iz razdela 2. POSTAVLJANJE REKLAMA.

Naknade koje se obračunavaju dnevno, plaćaju se čuvaru zaštićenog područja ili drugom ovlašćenom licu prodajom ulaznice (karte i drugo) ili izdavanjem računa.

Način i rok plaćanja naknade za sezonske i privremene aktivnosti iz tabele navedene u članu 4. ove odluke, određuju se prilikom zaključivanja ugovora ili izdavanja određenog odobrenja.

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "PEŠTERSKO POLJE" ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)

Član 6

Naknade iz člana 4. ove odluke koje se utvrđuju na godišnjem nivou, obračunavaju se za tekuću godinu i plaćaju se na osnovu ispostavljenih rešenja u zakonskom roku i to:

- do 31. marta tekuće godine za delatnosti iz razdela 2. TRGOVINA,

- kvartalno po ratama do 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. novembra tekuće godine za oblasti iz razdela 1. UGOSTITELJSTVA, 10. POSTAVLJANJE REKLAMA i 11. PORODIČNI OBJEKAT ZA ODMOR,

- do 30. aprila, tekuće godine za delatnosti iz razdela 9. ODMOR, SPORT I REKREACIJA,

- mesečno do 10. u mesecu za prethodni za delatnost iz razdela 5. ENERGETIKA i 6. SAOBRAĆAJ, TRANSPORT, GRAĐEVINARSTVO I TELEKOMUNIKACIJE

Naknade za ulazak u zaštićeno područje 15.1. naplaćivaće se nakon osnivanja ulaznih stanica sa objektima i osobljem, a za čije osnivanje će se prethodno pribaviti saglasnost upravljača javnog puta na kome se naknada naplaćuje.

Naknade koje se utvrđuju na osnovu količina obračunavaju se mesečno i plaćaju po ispostavljenoj fakturi najkasnije do 10. u tekućem za prethodni mesec, na osnovu podataka o količini (eksploatisana sirovina i dr.) koju dostavlja korisnik.

Naknade koje se obračunavaju dnevno, plaćaju se čuvaru zaštićenog područja ili drugom ovlašćenom licu prodajom ulaznice (karte, vinjete i dr.) ili izdavanjem računa. Upravni odbor Turističke organizacije Sjenica bliže će propisati način naplate naknade za ulazak u zaštićeno područje.

Način i rok plaćanja naknade za sezonske i privremene aktivnosti iz tabele navedene u članu 4. ove odluke, određuju se prilikom zaključivanja ugovora ili izdavanja određenog odobrenja.

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "RADAN" ("Sl. glasnik RS", br. 22/2018)

Član 6

Naknade iz člana 4. ove odluke, koje se utvrđuju na godišnjem nivou, obračunavaju se za tekuću godinu i plaćaju se na osnovu rešenja Javnog preduzeća "Srbijašume" u sledećem roku, i to:

- do 31. marta tekuće godine za delatnosti iz razdela 1. TURIZAM i 3. TRGOVINA;

- kvartalno po ratama do 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. novembra tekuće godine za oblasti iz razdela 2. UGOSTITELJSTVO, 11. POSTAVLJANJE REKLAMA i 12. PORODIČNI OBJEKTI ZA ODMOR;

- do 30. aprila tekuće godine za delatnosti iz razdela 10. ODMOR, SPORT I REKREACIJA;

- mesečno do 10-og u mesecu za prethodni mesec za delatnosti iz razdela 6. ENERGETIKA i 7. SAOBRAĆAJ, GRAĐEVINARSTVO, TRANSPORT I KOMUNIKACIJE.

Naknade za ulazak u zaštićeno područje motornim vozilom iz tačke 17.1. naplaćivaće se nakon osnivanja ulaznih stanica sa objektima i osobljem, a za čije osnivanje će se prethodno pribaviti saglasnost upravljača javnog puta na kome se naknada naplaćuje.

Naknade koje se utvrđuju na osnovu količina obračunavaju se mesečno i plaćaju po ispostavljenoj fakturi najkasnije do 10-og u tekućem za prethodni mesec, na osnovu podataka o količini (eksploatisana sirovina i drugo) koju dostavlja Korisnik.

Naknade koje se obračunavaju dnevno, plaćaju se čuvaru zaštićenog područja ili drugom ovlašćenom licu prodajom ulaznice (karte i drugo) ili izdavanjem računa.

Nadzorni odbor Javnog preduzeća "Srbijašume" bliže će propisati način naplate naknade za ulazak u zaštićeno područje.

Način i rok plaćanja naknade za sezonske i privremene aktivnosti iz tabele navedene u članu 4. ove odluke, određuju se prilikom zaključivanja ugovora ili izdavanja određenog odobrenja.

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "ZLATIBOR" ("Sl. glasnik RS", br. 22/2018)

Član 6

Naknade iz člana 4. ove odluke, koje se utvrđuju na godišnjem nivou, obračunavaju se za tekuću godinu i plaćaju se na osnovu rešenja Javnog preduzeća "Srbijašume" u sledećem roku, i to:

- do 31. marta tekuće godine za delatnosti iz razdela 1. TURIZAM i 3. TRGOVINA;

- kvartalno po ratama do 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. novembra tekuće godine za oblasti iz razdela 2. UGOSTITELJSTVO, 11. POSTAVLJANJE REKLAMA i 12. PORODIČNI OBJEKTI ZA ODMOR;

- do 30. aprila tekuće godine za delatnosti iz razdela 10. ODMOR, SPORT I REKREACIJA;

- mesečno do 10-og u mesecu za prethodni mesec za delatnosti iz razdela 6. ENERGETIKA i 7. SAOBRAĆAJ, GRAĐEVINARSTVO, TRANSPORT I KOMUNIKACIJE.

Naknade za ulazak u zaštićeno područje motornim vozilom iz tačke 17.1. naplaćivaće se nakon osnivanja ulaznih stanica sa objektima i osobljem, a za čije osnivanje će se prethodno pribaviti saglasnost upravljača javnog puta na kome se naknada naplaćuje.

Naknade koje se utvrđuju na osnovu količina obračunavaju se mesečno i plaćaju po ispostavljenoj fakturi najkasnije do 10-og u tekućem za prethodni mesec, na osnovu podataka o količini (eksploatisana sirovina i drugo) koju dostavlja Korisnik.

Naknade koje se obračunavaju dnevno, plaćaju se čuvaru zaštićenog područja ili drugom ovlašćenom licu prodajom ulaznice (karte i drugo) ili izdavanjem računa.

Nadzorni odbor Javnog preduzeća "Srbijašume" bliže će propisati način naplate naknade za ulazak u zaštićeno područje.

Način i rok plaćanja naknade za sezonske i privremene aktivnosti iz tabele navedene u članu 4. ove odluke, određuju se prilikom zaključivanja ugovora ili izdavanja određenog odobrenja.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE DOPRINOSA ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE U REPUBLIČKOM FONDU ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2018)

Član 2

Osnovicu doprinosa za lica iz člana 1. ove odluke čine iznosi utvrđeni u procentu od prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici isplaćenom u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca novembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, i to:

1) 35%;

2) 40%;

3) 54%;

4) 65%;

5) 80%;

6) 87%;

7) 115%;

8) 127%;

9) 155%;

10) 200%;

11) 300%;

12) 400%;

13) 500%.

Nominalni iznosi osnovice doprinosa iz stava 1. ovog člana, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, jednom godišnje utvrđuje i objavljuje direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Osnovica doprinosa iz stava 2. ovog člana služi za obračun i plaćanje doprinosa počev od prvog januara godine za koju se doprinosi utvrđuju i plaćaju.

Iznosi najniže i najviše mesečne osnovice iz stava 1. ovog člana, počev od 1. januara 2018. godine, utvrđuju se prema podatku koji objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, prema propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIK PRIRODE "LAZAREV KANJON" ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)

Član 6

Naknade iz člana 4. ove odluke, koje se utvrđuju na godišnjem nivou, obračunavaju se za tekuću godinu i plaćaju se na osnovu rešenja Javnog preduzeća "Srbijašume" u sledećem roku, i to:

- do 31. marta tekuće godine za delatnosti iz razdela 1. Turizam i razdela 3. Trgovina;

- kvartalno po ratama do 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. novembra tekuće poslovne godine za delatnosti iz razdela 2. Ugostiteljstvo;

- do 30. aprila tekuće godine za delatnosti iz razdela 9. Odmor, sport i rekreacija;

- mesečno do 10. u mesecu za prethodni mesec za delatnosti iz razdela 5. Energetika i razdela 6. Saobraćaj i transport.

Naknade koje se utvrđuju na osnovu količina obračunavaju se mesečno i plaćaju po ispostavljenoj fakturi najkasnije do 10. u tekućem za prethodni mesec, na osnovu podataka o količini (eksploatisana sirovina i drugo) koju dostavlja Korisnik.

Naknade koje se obračunavaju dnevno, plaćaju se čuvaru zaštićenog područja ili drugom ovlašćenom licu prodajom ulaznice (karte i drugo) ili izdavanjem računa.

Nadzorni odbor Javnog preduzeća "Srbijašume" bliže će propisati način naplate naknade za ulazak u zaštićeno područje.

Način i rok plaćanja naknade za sezonske i privremene aktivnosti iz tabele navedene u članu 4. ove odluke, određuju se prilikom zaključivanja ugovora ili izdavanja određenog odobrenja.

ODLUKA O STICANJU ZVANJA I USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENOG AKTUARA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015 i 36/2017)

6. Stručni ispit organizuje se dva puta godišnje, i to u junu i novembru.

Datum, vreme i mesto održavanja stručnog ispita i rok za prijavu kandidata za polaganje tog ispita objavljuju se na internet strani Narodne banke Srbije najmanje 30 dana pre održavanja tog ispita.

Kandidat može pristupiti polaganju stručnog ispita ako ispunjava uslove propisane zakonom i ovom odlukom.

ODLUKA O DONOŠENJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE TROŠKOVA PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2016)

VI PRIMENA METODOLOGIJE, NAČIN, POSTUPAK I ROKOVI DOSTAVLJANJA PODATAKA I DOKUMENTACIJE

Operator transportnog sistema utvrđuje visinu troškova priključenja na način i prema kriterijumima utvrđenim ovom metodologijom.

Operator distributivnog sistema, na osnovu uprosečenih količina i normativa operatora, donosi odluku kojom utvrđuje visinu troškova priključenja tipskim priključcima u skladu sa ovom metodologijom.

Odluku iz stava 2. ove tačke operator dostavlja Agenciji za energetiku Republike radi provere njene usklađenosti sa ovom metodologijom, najkasnije do 30. novembra svake tekuće godine, s tim da se ona primenjuje danom početka naredne kalendarske godine.

Odluka iz stava 2. ove tačke sadrži visinu troškova izgradnje tipskog priključka po kategorijama tipskog priključka, visinu troškova izgradnje za slučaj istovremene izgradnje mreže i tipskog priključka po kategorijama, visinu jediničnog varijabilnog i troška dela sistema koje operator utvrđuje u skladu sa ovom metodologijom.

Podatke o utvrđenim normativima, strukturi uprosečenih količina, stepenu iskorišćenosti kapaciteta na mrežama radnog pritiska r<6 bar na dan 1. novembra tekuće godine, kao i iznose svih pojedinačnih troškova elementa koji čine strukturu troškova priključenja u smislu ove metodologije, operator distributivnog sistema iskazuje po pozicijama i na način kako su one date u tabeli "Troškovi priključenja tipskim priključcima" koja se objavljuje na sajtu Agencije za energetiku Republike Srbije (www.aers.rs).

Odluku iz stava 2. ove tačke, potpisanu od strane ovlašćenog lica, operator dostavlja Agenciji u pismenoj formi, a uredno popunjenu tabelu "Troškovi priključenja tipskim priključcima" u elektronskoj formi na e-mail adresu Agencije.

Smatra se da odluka o visini troškova priključenja nije dostavljena Agenciji ukoliko nije dostavljena i uredno popunjena tabela iz stava 5. ove tačke sa traženim podacima iskazanim prema pozicijama, kao i u roku i na način propisan ovom metodologijom.

Ukoliko Agencija na osnovu dostavljenih podataka, kao i podataka koje može zahtevati u skladu sa Zakonom u vršenju poslova iz svog delokruga, oceni da odluka o visini troškova priključenja iz stava 2. ove tačke nije doneta u skladu sa ovom metodologijom, operator sistema na zahtev Agencije dostavlja usaglašenu odluku o visini troškova priključenja, u roku od 30 dana od dana prijema pismenog zahteva Agencije.

Utvrđeni troškovi izgradnje tipskih priključka mogu se korigovati i u toku godine, u slučaju rasta indeksa potrošačkih cena za više od 10% prema objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, i to za period od donošenja odluke o utvrđivanju troškova priključenja tipskim priključcima do korigovanja visine tih troškova, o čemu operatori izveštavaju Agenciju.

Operatori sistema, na principima javnosti i nediskriminacije, obezbeđuju podnosiocima zahteva za izdavanje odobrenja za priključenje uvid u akta na osnovu kojih se utvrđuje visina troškova priključenja i način utvrđivanja tih troškova.

Odluku o visini troškova priključenja utvrđenih u skladu sa ovom metodologijom, operatori sistema primenjuju počev od 1. maja 2016. godine.

ODLUKA O UVOZU CIGARETA IZ EVROPSKE UNIJE PO PREFERENCIJALNOJ STOPI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2014)

2. Uvoz cigareta iz tačke 1. ove odluke vrši se na osnovu dozvole koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove spoljne trgovine (u daljem tekstu: Ministarstvo), na osnovu podnetog zahteva domaćeg lica.

Podnosilac zahteva može biti domaće lice upisano u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda kod Uprave za duvan, u skladu sa zakonom koji uređuje proizvodnju i promet duvana, koje je učestvovalo u uvozu cigareta u Republiku Srbiju u godini koja prethodi uvozu cigareta (u daljem tekstu: podnosilac).

Podnosilac, za svaku raspodelu, odnosno preraspodelu može da podnese samo jedan zahtev, a ako podnese više zahteva, nijedan se neće uzeti u razmatranje.

Zahtev iz stava 1. ove tačke sadrži:

1) podatke o robi:

- naziv robe,

- tarifna oznaka,

- količina (u tonama),

- vrednost (pojedinačna i ukupna),

- zemlja iz koje se roba uvozi i

- zemlja plaćanja;

2) podatke o učesnicima u poslu:

- podnosiocu (naziv, matični broj i adresa),

- stranom isporučiocu (naziv i adresa).

Podnosilac u istom zahtevu može tražiti količinu za uvoz cigareta po obe preferencijalne carinske stope (od 15% i od 10%) navodeći propisane podatke za svaku carinsku stopu.

Podnosilac, zahtev iz stava 1. ove tačke podnosi na memorandumu, potpisan od strane ovlašćenog lica pored otkucanog imena, prezimena i funkcije i overava ga pečatom.

Uz zahtev, podnosilac prilaže fotokopiju registracije kod Uprave za duvan, kao i fotokopije jedinstvenih carinskih isprava o uvozu cigareta iz tačke 2. stav 2. ove odluke.

Zahtev iz stava 1. ove tačke, podnosi se Ministarstvu u periodu od 15. novembra do 1. decembra tekuće godine za narednu godinu, a Ministarstvo izdaje dozvolu do 31. decembra tekuće godine.

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ DIVERSIFIKACIJU EKONOMSKIH AKTIVNOSTI KROZ PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING NA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017 i 44/2018 - dr. zakon)

Član 20

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu lica iz člana 15. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz čl. 16-19. ovog pravilnika sa podacima iz Registra.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede - Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), za svaku kalendarsku godinu, u periodu do 1. novembra tekuće godine.

Zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi se na Obrascu - Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje koji se odnose na sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu u ___________ godini (u daljem tekstu: zahtev), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U periodu iz stava 2. ovog člana isti podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za korišćenje podsticaja.

Zahtev iz stava 2. ovog člana može se podneti za jedan ili više podsticaja iz člana 4. ovog pravilnika, pri čemu zahtev može obuhvatiti jednu ili više prihvatljivih investicija iz Priloga ovog pravilnika, u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017 i 44/2018 - dr. zakon)

Član 4

Pravo na podsticaje ostvaruje se tako što se zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje (u daljem tekstu: zahtev), podnosi Ministarstvu finansija - Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava).

Zahtev se podnosi u dva primerka od 1. jula do 15. novembra tekuće godine, na Obrascu - Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj za premiju osiguranja u ________ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U periodu iz stava 2. ovog člana isti podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za korišćenje podsticaja koji može obuhvatiti jednu ili više vrsta podsticaja iz člana 2. ovog pravilnika.

PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 - ispr., 63/2017, 45/2018 i 70/2018)

Član 113

Zimska oprema motornih vozila, osim za vozila vrsta L, K, T i C, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva:

1) pneumatike za zimsku upotrebu (npr. M+S, Snow Winter i dr.) na svim točkovima vozila vrste M1 i N1;

2) lance odnosno druge uređaje za povećanje trakcije na najmanje dva pogonska točka;

3) za vozila vrsta M2, M3, N2 i N3 obavezni deo zimske opreme je i lopata, osim za vozila koja učestvuju u javnom gradskom prevozu.

Dubina gazećeg sloja na pneumaticima za zimsku upotrebu, kada se koriste kao zimska oprema, ne sme biti manja od 4 mm.

Na vozilima se ne smeju postavljati pneumatici sa klinovima.

U periodu od 1. novembra do 1. aprila vozila moraju biti opremljena zimskom opremom ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica. Van navedenog perioda vozila mogu biti opremljena zimskom opremom.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, u naselju vozila ne moraju biti opremljena lancima, odnosno drugim uređajima za povećanje trakcije.

Oprema iz stava 1. tačka 2) ovog člana može se postaviti na točkove na delu puta koji nije označen znakom "lanci za sneg" samo kad je kolovoz prekriven snegom.

Odredbe ovog člana ne odnose se na vojna vozila.

PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA KOTRLJAJNE LEŽAJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2016 i 66/2018)

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za kotrljajne ležaje

("Sl. glasnik RS", br. 66/2018)

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. novembra 2018. godine.

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2018)

Član 6

U toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, prolećni i letnji raspust.

Jesenji raspust počinje u petak, 9. novembra 2018. godine, a završava se u ponedeljak, 12. novembra 2018. godine.

Zimski raspust ima dva dela - prvi deo počinje u četvrtak, 3. januara 2019. godine, a završava se u utorak, 8. januara 2019. godine, a drugi deo počinje u petak, 1. februara 2019. godine, a završava se u četvrtak, 14. februara 2019. godine.

Prolećni raspust počinje u utorak, 30. aprila 2018. godine, a završava se u petak, 3. maja 2019. godine.

Za učenike od prvog do sedmog razreda, letnji raspust počinje u ponedeljak, 17. juna 2019. godine, a završava se u petak, 30. avgusta 2019. godine. Za učenike osmog razreda letnji raspust počinje po završetku završnog ispita, a završava se u petak, 30. avgusta 2019. godine.

Član 7

U školi se praznuju državni i verski praznici, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/01, 101/07 i 92/11). U školi se praznuje radno Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, Sveti Sava - Dan duhovnosti, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu, Dan pobede i Vidovdan - spomen na Kosovsku bitku.

Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se 21. oktobra 2018. godine, Sveti Sava 27. januara 2019. godine, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu 22. aprila 2019. godine, Dan pobede 9. maja 2019. godine, Vidovdan 28. juna 2019. godine

Sveti Sava i Vidovdan se praznuju radno, bez održavanja nastave, a Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu i Dan pobede su nastavni dani, izuzev kad padaju u nedelju.

Četvrtak, 8. novembar 2018. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2018)

Član 7

U školi se praznuju državni i verski praznici, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/01, 101/07 i 92/11). U školi se praznuje radno Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, Sveti Sava - Dan duhovnosti, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu, Dan pobede i Vidovdan - spomen na Kosovsku bitku.

Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se 21. oktobra 2018. godine, Sveti Sava 27. januara 2019. godine, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu 22. aprila 2019. godine, Dan pobede 9. maja 2019. godine, Vidovdan 28. juna 2019. godine.

Sveti Sava i Vidovdan se praznuju radno, bez održavanja nastave, a Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu i Dan pobede su nastavni dani, izuzev kad padaju u nedelju.

Sreda, 8. novembar 2018. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA ZA IZGRADNJU, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 42/2018)

Plan investicija

Član 2

Plan investicija obuhvata: izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i investiciono održavanje objekata, kao i opremanje.

Plan investicija i opremanja, ustanove dostavljaju ministarstvu nadležnom za socijalnu zaštitu do 31. januara tekuće godine za narednu godinu.

Zahteve za sanaciju i tekuće održavanje objekata, ustanove podnose ministarstvu nadležnom za socijalnu zaštitu do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu.

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)

Član 6

Uz zahtev se dostavlja sledeća dokumentacija:

1) sertifikat iz člana 4. tač. 1)-5) ovog pravilnika, dokument iz člana 4. tačka 4) ovog pravilnika i potvrda iz člana 4. tačka 6) ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste podsticaja za koji se zahtev podnosi;

2) račun na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu troškova sertifikacije za podsticaj za koji se podnosi zahtev;

3) dokaz o izvršenom plaćanju troškova iz tačke 2) ovog stava i to nalog za uplatu i odgovarajući izvod overen od strane banke za pravno lice, preduzetnika i udruženje, kao i za fizičko lice koje je plaćanje izvršilo bezgotovinski, odnosno odgovarajući fiskalni isečak ukoliko je fizičko lice plaćanje izvršilo gotovinski;

4) sertifikat o akreditaciji, kao i obim akreditacije sertifikacionog tela koje je izvršilo poslove sertifikacije, izdat od strane nadležnog tela za poslove akreditacije iz člana 4. tač. 1) i 2) ovog pravilnika, za podsticaje iz člana 2. tač. 1) i 2) ovog pravilnika.

Dokumentacija iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana treba da glasi na podnosioca zahteva i da bude izdata u periodu od 1. novembra prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva.

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili overenoj kopiji, osim dokumentacije iz stava 1. tač. 1) i 4) ovog člana koja može da se dostavi u kopiji.

Ako je dokumentacija iz stava 1. ovog člana izdata na stranom jeziku, dostavlja se prevod iste, izdat od strane ovlašćenog sudskog tumača.

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU SPROVOĐENJA GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2018)

VIII PERIOD SPROVOĐENJA MONITORINGA

Za bezolovni motorni benzin, gasno ulje EVRO DIZEL i dizel gorivo GASNO ULJE 0,1 letnji period sprovođenja monitoringa kvaliteta traje od 1. maja do 30. septembra, a zimski period sprovođenja monitoringa kvaliteta traje od 1. novembra do 31. marta.

Za GASNO ULJE EKSTRA LAKO EVRO EL i ulje za loženje period sprovođenja monitoringa kvaliteta je kalendarska godina.

PRAVILNIK O UPRAVI U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009, 87/2010, 5/2012, 54/2017 i 14/2018)

VI ORGANIZACIJA RADA U JAVNOM TUŽILAŠTVU

Član 40

Javni tužilac, kao nosilac uprave u javnom tužilaštvu, određuje organizaciju i rad javnog tužilaštva, odlučuje o pravima po osnovu rada zamenika javnog tužioca i o radnim odnosima zaposlenih u javnom tužilaštvu.

Broj zaposlenih određuje javni tužilac pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, uz saglasnost ministra nadležnog za pravosuđe i na osnovu merila za određivanje broja zaposlenih u javnom tužilaštvu koje utvrđuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Javni tužilac, najkasnije do 1. novembra tekuće godine, ministarstvu nadležnom za pravosuđe dostavlja nacrt kadrovskog plana za svaku kalendarsku godinu. Nacrt sadrži prikaz broja državnih službenika i nameštenika prema radnim mestima i broja državnih službenika sa radnim odnosom na neodređeno vreme koji su potrebni u godini za koju se kadrovski plan donosi. Nacrt sadrži i broj tužilačkih pripravnika čiji se prijem planira i broj državnih službenika čiji se prijem u radni odnos planira na određeno vreme zbog mogućeg povećanja obima posla.

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2018)

Na svim pastrmskim ribnjacima:

1) u vreme mresta (novembar-februar) vrši se klinički pregled matičnog jata pastrmskih vrsta riba i uzima 30 uzoraka ovarijalne tečnosti matičnog jata za virusološke analize na prisustvo uzročnika virusne hemoragične septikemije, zarazne hematopoezne nekroze, zarazne nekroze gušterače i bakteriološke analize na prisustvo uzročnika renibakterioze;

2) u proleće se vrši klinički pregled svih uzrasnih kategorija i uzima 30 uzoraka mlađi pastrmskih vrsta riba za virusološke analize na prisustvo uzročnika virusne hemoragične septikemije, zarazne hematopoezne nekroze i zarazne nekroze gušterače i bakteriološke analize na prisustvo uzročnika renibakterioze.

PRAVILNIK O MERILIMA ZA OBRAČUN I ODREĐIVANJE VISINE NAKNADA ZA PRUŽANJE USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011, 71/2013, 16/2015 i 114/2017)

Relevantna dokumenta moraju da budu dostupna predstavnicima korisnika vazdušnog prostora, Komisiji, Evrokontrolu i nacionalnim nadzornim telima, tri nedelje pre održavanja konsultacija. Za godišnje konsultacije na koje upućuje stav 1. podstav (2) ovog člana relevantna dokumentacija mora da bude dostupna predstavnicima korisnika vazdušnog prostora, Komisiji, Evrokontrolu i nacionalnim nadzornim telima svake godine, najkasnije do 1. novembra."

"4. Tokom prve godine referentnog perioda, jedinice naknade treba da se izračunavaju na osnovu plana učinka odnosne države članice ili funkcionalnog bloka vazdušnog prostora, dostavljenog do 1. novembra, u godini koja prethodi početku referentnog perioda. Ako su planovi učinka usvojeni posle 1. novembra u godini koja prethodi početku referentnog perioda, jedinice naknade treba da budu ponovo izračunate, ukoliko je to potrebno, na osnovu konačnog usvojenog plana ili primenjenih korektivnih mera."

PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017 i 111/2017)

9) agroekonomska godina jeste period koji je potreban da se izvrši priprema zemljišta, zasnuje poljoprivredna kultura i skine usev te kulture, a period u zavisnosti od vrste kulture, može biti različite dužine u okviru perioda od 1. novembra tekuće godine do 31. oktobra naredne godine;

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KREDITNU PODRŠKU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017 i 88/2017)

Član 11

Pravo na kreditnu podršku ostvaruje se podnošenjem pismenog zahteva za odobrenje kreditne podrške (u daljem tekstu: zahtev za odobrenje) banci koja je sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) zaključila ugovor.

Zahtev za odobrenje podnosi se banci iz stava 1. ovog člana do 1. novembra tekuće godine.

PRAVILNIK O ISPITU O PROFESIONALNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA POSLOVE UPRAVLJANJA PREVOZOM PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)

Član 4

Ispiti se organizuju u četiri ispitna roka u toku godine, i to u februaru, maju, septembru i novembru.

Datum, vreme, mesto polaganja ispita i spisak kandidata sa urednim prijavama objavljuje se na internet portalu ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo) najkasnije deset dana pre utvrđenog datuma polaganja.

Prijava za polaganje ispita podnosi se Ministarstvu najkasnije do isteka meseca koji prethodi mesecu u kome se organizuje polaganje ispita.

Prijava podneta posle isteka roka iz stava 4. ovog člana smatra se prijavom za sledeći ispitni rok.

PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2017)

Član 5

Pravo na podsticaje može da ostvari lice iz člana 4. stav 1. ovog pravilnika ako:

1) je predmet podsticaja u potpunosti realizovan u periodu od 1. novembra prethodne kalendarske godine do 31. oktobra tekuće kalendarske godine, pri čemu se pod realizacijom u smislu ovog pravilnika smatra izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta podsticaja (zaključenje ugovora, promet robe i usluga, izdavanje dokumenata koji prate robu i usluge, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti i dr.), kao i stavljanje u funkciju u skladu sa namenom;

2) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

3) za predmet podsticaja za koji podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako predmet podsticaja nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

4) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;

5) nema svojstvo povezanog lica (nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica) sa dobavljačem (pravno lice ili preduzetnik koje podnosiocu zahteva izdaje račun), odnosno pružaocem usluga.

Podsticaji iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika mogu se ostvariti za organizaciju naučno-stručnog skupa, seminara, radionice, tribine i predavanja na kojem je prisustvovalo najmanje 20 učesnika.

Podsticaji iz člana 2. tačka 4) ovog pravilnika mogu se ostvariti za učešće, odnosno izlaganje sopstvenog poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda koji po vrsti odgovara biljnoj i/ili stočarskoj proizvodnji podnosioca zahteva, prijavljenoj u Registru.

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNI KONTROLNA ORGANIZACIJA, KAO I NAČINU I POSTUPKU RADA KONTROLNE ORGANIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)

Planiranje uzorkovanja

Član 55

Uzorkovanje vina vrši se na osnovu plana uzorkovanja koji je sastavni deo godišnjeg plana kontrola iz člana 26. ovog pravilnika.

Plan uzorkovanja iz stava 1. ovog člana sačinjava se do 31. januara tekuće godine za period od 1. februara tekuće godine do 31. januara naredne godine, a za vina sa dodatnom oznakom "mlado" do 31. oktobra tekuće godine za period od 1. novembra tekuće godine do 31. marta naredne godine.

Radi izrade plana uzorkovanja iz stava 1. ovog člana kontrolna organizacija koja obavlja kontrolu proizvodnje vina obaveštava proizvođača vina o neophodnosti dostavljanja podataka u vezi sa planiranjem vremena uzorkovanja koje će se obaviti naredne kalendarske godine, koji se dostavljaju do 31. decembra tekuće godine, a za vina sa dodatnom oznakom "mlado" do 30. septembra tekuće godine, i to za svako vino pojedinačno.

Ako proizvođač vina ne dostavi podatke iz stava 3. ovog člana kontrolna organizacija koja obavlja kontrolu proizvodnje vina prestaje da vrši kontrolu proizvodnje vina u proceduri geografskog porekla tog proizvođača o čemu pismeno obaveštava Ministarstvo.

Kontrolna organizacija koja obavlja kontrolu proizvodnje vina, na zahtev proizvođača vina, vrši uzorkovanje, šifriranje, obezbeđivanje i dostavljanje uzoraka vina ovlašćenoj laboratoriji radi laboratorijske analize sa senzornim predocenjivanjem u skladu sa ovim pravilnikom u najviše dva navrata kod tog proizvođača tokom perioda koji je obuhvaćen planom uzorkovanja iz stava 1. ovog člana.

PRAVILNIK O DRUŠTVENOM STANDARDU KORISNIKA PENZIJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016, 39/2016 - ispr., 11/2017 i 16/2017 - ispr.)

Član 7

Po donošenju odluke Upravnog odbora Fonda iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika, Fond raspisuje oglas za podnošenje prijave za upućivanje na rehabilitaciju korisnika penzije i objavljuje ga u dnevnoj štampi.

Oglas je otvoren petnaest dana od dana objavljivanja i sadrži uslove utvrđene članom 4. ovog pravilnika za ostvarivanje prava na rehabilitaciju, rok za podnošenje prijave i dokaze koje korisnik penzije podnosi uz prijavu.

Direktor Fonda je dužan da od ustanova iz člana 6. ovog pravilnika pribavi podatke o raspoloživim smeštajnim kapacitetima do 30. novembra tekuće godine, po ceni koju je utvrdio Upravni odbor Fonda, spisak oblasti iz kojih pružaju usluge rehabilitacije, kao i potvrdu da su u mogućnosti da pruže usluge rehabilitacije po specifikaciji usluga (prilikom prijema lekarski pregled sa formiranjem istorije bolesti, EKG, osnovne i ciljane laboratorijske analize, redovne lekarske vizite svakog radnog dana, prisustvo dežurnog lekara posle podne, noću i neradnim danima, sve terapijske procedure iz oblasti iz kojih pružaju usluge - najmanje tri vrste terapija i izdavanje otpusne liste.)

PRAVILNIK O OBRAČUNU, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE REDOVNOG DOPRINOSA ČLANOVA FONDA ZA ZAŠTITU INVESTITORA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015 i 5/2017)

Redovni doprinos Fondu

Član 3

Članovi Fonda dužni su da uplaćuju Fondu redovni doprinos za svako tromesečje počevši od dana prijema u članstvo.

Redovni doprinos može da se sastoji od:

1. Varijabilnog dela koji predstavlja procenat na ukupne prihode ostvarene po osnovu sledećih aktivnosti i usluga:

- upravljanje portfoliom,

- čuvanje i administriranje finansijskim instrumentima za račun klijenata, uključujući čuvanje instrumenata i sa tim povezane usluge, kao što je administriranje novčanim sredstvima i kolateralom; i/ili

2. Fiksnog dela doprinosa koji se obračunava u odnosu na aktivnost klijenta, kao i broj i vrednost transakcija po osnovu navedenih aktivnosti i usluga.

Organizator Fonda, najkasnije do 30. novembra tekuće godine, donosi odluku o visini redovnog doprinosa, za narednu godinu.

Komisija daje saglasnost na odluku iz prethodnog stava.

Redovni doprinos člana Fonda ne može biti veći od 5% ukupnih prihoda, na tromesečnom nivou, ostvarenih po osnovu aktivnosti i usluga navedenih u stavu 2. tačka 1. ovog člana, po članu Fonda.

Iznos redovnog doprinosa je promenljiv i organizator Fonda ga određuje uzimajući u obzir kretanja na tržištu kapitala i izloženost riziku Fonda.

Organizator Fonda članovima Fonda dostavlja fakturu za plaćanje redovnog doprinosa najkasnije do:

- 30. aprila za prvo tromesečje,

- 31. jula za drugo tromesečje,

- 31. oktobra za treće tromesečje, i

- 31. januara tekuće godine za poslednje tromesečje prethodne godine.

Krajnji rok za uplatu redovnog doprinosa je pet radnih dana od dana prijema fakture organizatora Fonda i naznačen je na fakturi.

U skladu sa članom 5. Zakona o elektronskom dokumentu ("Službeni glasnik RS", broj 51/09) i članom 9. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 62/13) organizator Fonda dostavlja elektronsku fakturu članu Fonda elektronskim putem.

Na pisani zahtev člana Fonda organizator Fonda može dostaviti fakturu redovnog doprinosa putem pošte. Troškove dostave fakture redovnog doprinosa na ovaj način, u skladu sa tarifnikom, snosi član Fonda na osnovu čijeg zahteva se ona sačinjava.

PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA I ODRŽAVANJU GORNJEG STROJA ŽELEZNIČKIH PRUGA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016 i 74/2016)

Kontrola slobodnog profila

Član 82

Stalna kontrola slobodnog profila vrši se:

1) na mestima gde se izvode radovi ili gde se obavlja manipulacija sa materijalom na pruzi ili u blizini pruge;

2) na mestima gde su teren ili objekti, ili jedno i drugo, u pokretu, gde je pruga ugrožena od elementarnih nepogoda (viša sila) i sl.

Kompletna kontrola slobodnog profila vrši se jednom u tri godine (u toku oktobra i novembra), kao i posle izvršenih radova gde se osa ili niveleta koloseka pomerala.

Kontrola mera slobodnog profila vrši se šablonom normalnih dimenzija pritvrđenim za pružno vozilo ili pomoću specijalnog šinskog vozila.

Pregled i kontrola izolovanih sastava

Član 83

Pragovi u zoni izolovanih sastava moraju stalno da budu dobro podbijeni, što se proverava čestim pregledima i kontrolama.

Izolovani sastavi u nezavarenom koloseku zaštićuju se spravama za sprečavanje putovanja šina, obostrano na po pet pragova, ako to stanje sastava zahteva.

Kod koloseka zavarenih u DTŠ zaštita iz stava 2. ovog člana nije potrebna.

U cilju lakšeg uočavanja zone izolovanog sastava, na unutrašnjoj strani koloseka, u zoni vezice, po nožici šine se obeležava žutom masnom bojom crta dužine 300-400 mm.

Krajevi šina i izolovanom lepljenom sastavu moraju se stalno kontrolisati radi uočavanja pojave "nokata".

Kada se na gornjoj površini glavne šine pojave "nokti", oni se skidaju odgovarajućim podesnim alatom, pri čemu se ne sme uspostaviti kontakt sa obe šine istovremeno ili oštetiti izolacioni umetak.

Na mestu izolovanog sastava ne sme se vršiti zavarivanje, navarivanje ili brušenje ako se time može prouzrokovati temperatura veća od 100°C.

Ako je u koloseku neophodno zagrevanje šina iznad 100°C, onda uređaji za zagrevanje šina ne smeju biti na rastojanju manjem od 1 m od vezica izolovanog lepljenog sastava.

Kada se utvrdi da izolovani sastav ne funkcioniše, a lepljena mesta su neoštećena, proverava se da li dilatacioni razmak ima gvozdenih opiljaka ili gvozdenih delića s donje strane šine i ako postoje treba ih ukloniti.

Kod lebdećih izolovanih sastava paziti da se gvozdena strugotina i drugi slični provodni materijali ne priljube za donju površinu nožice šine.

Kod izolovanih sastava koji su položeni na dvostrukom pragu, čak i kada u njihovom dilatacionom razmaku nisu utvrđene veze putem gvozdene strugotine, šine treba odvojiti od podložnih pločica, a nožice šina, izolacioni umetak, delove izolacije i podložne pločice pažljivo očistiti od gvozdenih opiljaka (strugotine) i prašine od kočenja. Izolacione delove, ako treba, zameniti novim a zatim postaviti na podložne pločice i čvrsto pritegnuti.

Ako izvedena izolacija ne funkcioniše, onda vijke skinuti, čelične vezice postepeno zagrevati do 300°C, skinuti ih i obnoviti ceo izolovani sastav, odnosno ugraditi novi izolovani lepljeni sastav.

Zabranjeno je udaranje po izolovanim sastavima i njihovim elementima, kao i popuštanje ili pritezanje vijaka.

Kontrola izolovanih odseka i izolovanih sastava u eksploataciji obuhvata:

1) opšti vizuelni pregled;

2) detaljni pregled ispravnosti odseka i sastava na licu mesta, u koloseku.

Opšti vizuelni pregled izolovanih odseka i izolovanih sastava sprovodi se da bi se utvrdila ispravnost šina, kolosečnog pribora, prespoja, preveza užadi i uzemljenje pragova, zastora i izolacije. Opšti vizuelni pregled obavljaju radnici građevinske i elektrotehničke delatnosti, svako na svom delu pruge prilikom redovnog obavljanja poslova na pruzi.

Detaljan pregled ispravnosti izolovanog odseka i izolovanog sastava sprovodi se da bi se pregledom i merenjem utvrdilo: smer i niveleta koloseka, stabilnost koloseka, ispravnost međušinske izolacije, veličina dilatacionog otvora i otpor izolacije.

Detaljan pregled ispravnosti izolovanog odseka i izolovanog sastava obavljaju odgovorni radnici građevinske i elektrotehničke delatnosti, najmanje jedanput u toku četiri meseca.

Detaljan prolećni pregled obavlja se do kraja marta, a jesenji do kraja novembra meseca.

Detaljni pregledi se obavljaju i prilikom pojave ekstremnih temperatura.

PRAVILNIK O PROGLAŠAVANJU LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012, 31/2013, 55/2015, 67/2015 i 75/2016)

Član 4

Trajanje lovne sezone na lovostajem zaštićene vrste divljači (u daljem tekstu: lovna sezona) određuje se prema vrsti lovostajem zaštićene divljači, u zavisnosti od njenih bioloških karakteristika i ekoloških uslova staništa u kome se nalazi.

Za sitnu divljač iz veštačke proizvodnje koja se lovi na poligonima za lov divljači lovna sezona traje tokom cele godine, u skladu sa godišnjim planom.

Za krupnu divljač u ograđenim lovištima ili ograđenim delovima lovišta, u zavisnosti od njenih bioloških karakteristika i tehnologije gajenja, lovna sezona traje tokom cele godine, u skladu sa godišnjim planom.

Radi zaštite i regulisanja brojnosti populacije grlice (Streptopelia turtur), preduzima se mera lovostaja ove zaštićene vrste od 1. oktobra 2015. godine do 31. marta 2018. godine, osim u slučaju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, organizovanog hvatanja povređenih grlica i radi naučnog istraživanja, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lovstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje divljač i lovstvo.

Radi zaštite i regulisanja brojnosti populacije poljske jarebice (Perdix perdix) preduzimaju se mere:

1) ograničavanja trajanja lovne sezone za ovu lovnu vrstu divljači u periodu od 15. oktobra do 31. oktobra tekuće lovne godine;

2) ograničavanja odstrela na 50% od planiranog odstrela u godišnjem planu gazdovanja lovištem za tekuću lovnu godinu.

Izuzetno od stava 5. ovog člana radi sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, hvatanja povređenih poljskih jarebica, kao i radi monitoringa naučnog istraživanja, lov poljske jarebice može da se vrši tokom cele godine, a hvatanje poljske jarebice radi reintrodukcije, kao i sprovođenja ispitivanja urođenih osobina lovačkih pasa u lovištu, može da se vrši u periodu od 10. septembra tekuće godine do 15. aprila naredne godine, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lovstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje divljač i lovstvo.

Radi zaštite i regulisanja brojnosti populacije zeca (Lepus europaeus) preduzima se mera ograničenja trajanja lovne sezone za ovu lovostajem zaštićenu vrstu divljači u periodu od 15. oktobra do 30. novembra tekuće godine.

Trajanje lovne sezone dato je u Prilogu - Trajanje lovne sezone na lovostajem zaštićene vrste divljači, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI SLUŽBENE LEGITIMACIJE, IZGLEDU I SADRŽINI OZNAKE, VRSTI OPREME I IZGLEDU SLUŽBENOG ODELA VODNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2012 i 81/2015 - dr. pravilnik)

5. Izgled službenog odela vodnog inspektora

Član 9

Službeno odelo je zimsko i letnje.

Zimsko službeno odelo nosi se od 1. novembra do 30. aprila, a letnje od 1. maja do 31. oktobra.

PRAVILNIK O USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBJEKTIMA ZA TRANSPORT, DISTRIBUCIJU I SKLADIŠTENJE PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)

Član 6

Stručni ispit održava se najmanje tri puta godišnje. Ispitni rokovi su sledeći:

- februarski rok: ispiti se prijavljuju do 15. novembra, ispit se polaže krajem februara ili početkom marta;

- junski rok: ispiti se prijavljuju do 1. marta, ispit se polaže u drugoj polovini maja ili početkom juna;

- novembarski rok: ispiti se prijavljuju do 1. septembra, ispit se polaže krajem novembra ili početkom decembra.

Po potrebi može se održati i vanredni ispitni rok.

O terminu održavanja vanrednog ispitnog roka odluku donosi predsednik komisije za polaganje stručnog ispita.

Termin održavanja stručnog ispita iz st. 1. i 2. ovog člana objavljuje se na internet stranici Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (u daljem tekstu: SMEITS), odnosno pokrajinskog organa nadležnog za poslove energetike.

PRAVILNIK O USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBJEKTIMA ZA PROIZVODNJU, PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)

Član 6

Stručni ispit održava se najmanje tri puta godišnje. Ispitni rokovi su sledeći:

- februarski rok; ispiti se prijavljuju do 15. novembra, ispit se polaže krajem februara ili početkom marta;

- junski rok; ispiti se prijavljuju do 1. marta, ispit se polaže u drugoj polovini maja ili početkom juna;

- novembarski rok; ispiti se prijavljuju do prvog septembra, ispit se polaže krajem novembra ili početkom decembra.

Po potrebi može se održati i vanredni ispitni rok.

O terminu održavanja vanrednog ispitnog roka odluku donosi predsednik komisije za polaganje stručnog ispita.

Termin održavanja stručnog ispita iz st. 1. i 2. ovog člana objavljuje se na internet stranici Saveza inženjera i tehničara Srbije (u daljem tekstu: SITS), odnosno pokrajinskog organa nadležnog za poslove energetike.

PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I STRUČNOG KADRA ZA OBAVLJANJE VEŠTAČKOG OSEMENJAVANJA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZVOĐAČA VEŠTAČKOG OSEMENJAVANJA, KAO I PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ODGAJIVAČA ZA OBAVLJANJE VEŠTAČKOG OSEMENJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)

Član 9

U Registar se upisuju i promene podataka koje se prijavljuju Ministarstvu u roku od 15 dana od nastale promene i uz dostavljanje dokaza o tome.

Podaci iz člana 5. tačka 7) ovog pravilnika dostavljaju se jednom godišnje u periodu od 1. do 30. novembra tekuće godine.

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I SADRŽINI POTVRDE O VEŠTAČKOM OSEMENJAVANJU, ODNOSNO PRIRODNOM PARENJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2014)

Član 6

Evidencija o prirodnom parenju obuhvata:

1) evidenciju o prirodnom parenju plotkinja;

2) evidenciju o obavljenim prirodnim parenjima.

Evidencija o prirodnom parenju plotkinja vodi se posebno za svakog priplodnjaka, i to za kalendarsku godinu.

Evidencija o obavljenim prirodnim parenjima vodi se i dostavlja glavnoj odgajivačkoj organizaciji, u saradnji sa osnovnom odgajivačkom organizacijom, i to do 15-og novembra tekuće godine za prethodnu stočarsku godinu.

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCIMA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA TROŠKOVE SKLADIŠTENJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U JAVNIM SKLADIŠTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2013)

Član 3

Zahtev za ostvarivanje prava na regres iz člana 2. ovog pravilnika podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija i privrede - Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava) u periodu od 15. jula do 30. novembra tekuće godine, i to za pšenicu i kukuruz na Obrascu 1 - Zahtev za ostvarivanje prava na regres za troškove skladištenja pšenice i kukuruza u javnim skladištima (u daljem tekstu: Obrazac 1), a za malinu, kupinu i višnju na Obrascu 2 - Zahtev za ostvarivanje prava na regres za troškove skladištenja maline, kupine i višnje u javnim skladištima (u daljem tekstu: Obrazac 2).

Obrazac 1 i Obrazac 2 su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se original ili overena kopija ugovora o skladištenju, faktura za usluge skladištenja, kopija robnog zapisa izdatog u skladu sa zakonom kojim se uređuju javna skladišta za poljoprivredne proizvode i kopija otpremnice izdate u skladu sa propisom kojim se uređuje evidencija prometa robe i usluga.

PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNIH ISPITA U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI, NAČINU NJIHOVOG POLAGANJA I VISINI NAKNADE ZA RAD ČLANOVA KOMISIJE ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2012)

Član 10

Stručni ispit se po pravilu polaže u dva redovna ispitna roka, majskom i novembarskom.

Pored redovnih rokova iz stava 1. ovog člana, Komisija može odrediti i jedan ili više vanrednih rokova za polaganje stručnih ispita.

Vreme i raspored polaganja

Član 11

Komisija bliže određuje vreme i raspored polaganja stručnih ispita i o tome obaveštava kandidate, i to: u martu za majski ispitni rok, odnosno u septembru za novembarski ispitni rok.

Stručni ispit kandidati polažu u Narodnoj biblioteci Srbije, odnosno u Biblioteci Matice srpske.

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2010)

Ispitni rokovi, vreme i mesto održavanja stručnog ispita

Član 10

Stručni ispit se održava, po pravilu, dva puta godišnje i to tokom maja i novembra meseca.

Datum, vreme i mesto održavanja stručnog ispita određuje direktor Agencije najkasnije dva meseca pre dana održavanja ispita.

Obaveštenje o datumu, vremenu i mestu održavanja svakog stručnog ispita objavljuje se najmanje u jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na internet stranici Agencije i Ministarstva ekonomije.

PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR ODGAJIVAČKIH ORGANIZACIJA I ORGANIZACIJA SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA TOG REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2009)

Član 5

U Registar se upisuju i promene podataka.

Pravno lice dužno je da svaku promenu podataka upisanih u Registar prijavi Ministarstvu u roku od 15 dana od nastale promene i priloži dokaz o tome.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana promene podataka iz člana 3. stav 2. tač. 4) i 5) ovog pravilnika prijavljuju se dva puta u toku selekcijske godine, i to:

1) za period od 1. maja do 31. oktobra, najkasnije do 15. novembra;

2) za period od 1. novembra do 30. aprila, najkasnije do 15. maja.

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOM PREGLEDU USEVA I OBJEKATA ZA PROIZVODNJU SEMENA, RASADA I SADNOG MATERIJALA I ZDRAVSTVENOM PREGLEDU SEMENA, RASADA I SADNOG MATERIJALA ("Sl. list SRJ", br. 66/99 i 13/2002, "Sl. list SCG", br. 10/2003 i 13/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 39/2006, 59/2006, 115/2006, 119/2007 i 107/2008)

Član 5

Zdravstveni pregled useva vrši se dva puta, i to prvi pregled u vreme u kome se najbolje mogu uočiti pojave štetnih organizama, a drugi pregled - pred ubiranje useva.

Zdravstveni pregled za useve suncokreta, duvana i krmnog bilja vrši se tri puta, a u usevu krompira - četiri puta, u toku vegetacije.

Zdravstveni pregled useva iz člana 5. stav 2. ovog pravilnika vrši se, i to:

1) prvi pregled - kad suncokret ima šest do sedam listova, drugi - pred cvetanje biljaka, a treći - u početku tehničke zrelosti;

2) prvi pregled duvana - u fenofazi rasada (10 dana pre iznošenja biljaka na stalno mesto), drugi - u fenofazi bujnog porasta biljaka, a treći - u fenofazi butacije;

3) prvi pregled krmnog bilja - odmah po nicanju useva ili po završetku vegetacije (u već zasnovanom lucerištu), drugi - pre cvetanja biljaka, a treći - u fenofazi obrazovanja mahune;

4) prvi pregled krompira - do 21 dan posle setve, ako su uslovi za ispoljavanje bolesti povoljni ili kada biljke krompira dostignu visinu od 10 do 25 cm, drugi - kada su biljke u punom cvetu, ako su uslovi za pregled povoljni ili posle cvetanja, a pre izvršene desikacije, treći (post kontrola) - po izvršenoj obaveznoj desikaciji, a četvrti - pre stavljanja u promet.

Ako se seme poljoprivrednog bilja, seme cveća, šumsko seme i dr. proizvodi u dvogodišnjem periodu, obavezan je pregled u toku vegetacije u prvoj godini.

Pri proizvodnji šumskog semena svake godine se vrši po jedan pregled, a u godinama berbe i drugi pregled - pred ubiranje semena.

Zdravstveni pregled objekata poljoprivrednog i šumskog bilja vrši se prvi put najdocnije do 31. jula tekuće godine. Drugi pregled objekata vrši se pre stavljanja sadnog materijala u promet, a najdocnije do 30. novembra tekuće godine. Zdravstveni pregled objekata može se vršiti i više od dva puta godišnje ako je to potrebno zbog nepovoljnih uslova proizvodnje sadnog materijala ili specifičnosti štetnih organizama.

Zdravstveni pregled zemljišta i supstrata, na prisustvo nematoda vrši se jedanput godišnje, 30 dana pre početka proizvodnje - zasnivanja useva, 30 dana pre zasnivanja objekata i svake četvrte godine u matičnjaku, pre kretanja vegetacije.

Zdravstvenom pregledu na prisustvo nematoda, podležu i organska đubriva (kompost, treset i dr.) i organsko-mineralna smeša pre deklarisanja ili stavljanja u promet.

Zdravstveni pregled useva i objekata iz ovog člana vrši se u prisustvu proizvođača semena, rasada i sadnog materijala.

PRAVILNIK O SADRŽAJU ELABORATA O EKONOMSKOJ OPRAVDANOSTI USPOSTAVLJANJA LINIJE, BONITETU DOMAĆEG PREVOZNIKA I O NAČINU ODREĐIVANJA DOMAĆEG PREVOZNIKA ZA USPOSTAVLJANJE LINIJE U MEĐUNARODNOM JAVNOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list SRJ", br. 19/2000 i "Sl. glasnik RS", br. 20/2004 i 91/2006)

Član 16

Domaći prevoznik zahtev za uspostavljanje linije podnosi do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu.

O potrebi uspostavljanja linije i određivanju domaćeg prevoznika koji će tu liniju održavati Savezno ministarstvo za saobraćaj odlučuje do 31. decembra tekuće godine.

Izuzetno od roka utvrđenog u stavu 2. ovog člana, Savezno ministarstvo za saobraćaj može odlučiti o potrebi uspostavljanja linije i o određivanju domaćeg prevoznika koji će tu liniju održavati, ako utvrdi da domaći prevoznik više ne ispunjava uslove za obavljanje međunarodnog javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju, ili mu se oduzme dozvola za održavanje linije, ili odustane od održavanja pojedine linije.

PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNOG ISPITA U BIBLIOTEČKOJ DELATNOSTI I NAČINU NJEGOVOG POLAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/95 i 29/2005)

Član 7

Stručni ispit se po pravilu polaže u dva ispitna roka, i to u drugoj polovini maja, odnosno drugoj polovini novembra tekuće godine.

Pored rokova utvrđenih u stavu 1. ovog člana, Komisija može odrediti i jedan ili više novih rokova u kojim bi se polagao stručni ispit.

PRAVILNIK O SPROVOĐENJU PROGRAMA ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENOG REVIZORA I REVIZORA ("Sl. list SRJ", br. 13/2000, 14/2000 - ispr., 33/2002 i 54/2002)

Član 7

Prijava za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćenog revizora i revizora (br. 1) podnosi se za sve predmete koje kandidat polaže, zaključno do 31. marta tekuće godine za majski ispitni rok, odnosno do 30. septembra tekuće godine za novembarski ispitni rok.

PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNOG ISPITA U DELATNOSTI ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA I NAČINU NJEGOVOG POLAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 11/96 i 15/96 - ispr.)

Član 7

Stručni ispit se po pravilu polaže u dva ispitna roka, i to u drugoj polovini maja, odnosno drugoj polovini novembra tekuće godine.

Pored rokova utvrđenih u stavu 1. ovog člana, Komisija može odrediti i jedan ili više novih rokova u kojima bi se polagao stručni ispit.

PRAVILNIK O ODRŽAVANJU MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 2/93)

Član 45

Radovi na održavanju mosta, po pravilu, izvode se u periodu od 15. marta do 15. novembra, uz tehnološka ograničenja u zavisnosti od vrste radova. Hitni radovi mogu se izvoditi i van ovog vremenskog intervala, s tim što se kvalitet izvršenih radova mora posebno proveriti bez obzira u kom su periodu godine izvedeni.

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I RADU INSPEKCIJE ZA VOJNU OBAVEZU ("Sl. list SFRJ", br. 42/90 i 46/90 - ispr.)

Član 17

Inspekcija izrađuje godišnji plan rada redovne inspekcije za narednu godinu i dostavlja ga na odobrenje načelniku Generalštaba OS SFRJ, najdocnije do kraja novembra tekuće godine.

Izvor: Redakcija, 31.10.2018.