Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA: Doneta Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga


Gradski odbornici usvojili su na sednici Skupštine grada Odluku o izmenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda.

Kako je obrazložio podsekretar za komunalne i stambene poslove Predrag Veinović, ova odluka suštinski ima dva dela. Prvi deo se odnosi na usklađivanje sa Zakonom o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018), Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon), potom zakonom koji uređuje oblast stanovanja, zakonom koji uređuje izvršni postupak i postupak obezbeđivanja potraživanja iz nadležnosti javnih izvršitelja i sa Odlukom o upravljanju komunalnim, inertnim i neopasnim otpadom ("Sl. list grada Beograda", br. 71/2019 i 78/2019).

Izvršena je dopuna ove odluke tako što se iz okvira komunalne delatnosti, upravljanje komunalnim otpadom, pored sakupljanja i transporta kroz sistem objedinjene naplate naplaćuje i tretman, kao i odlaganje. Omogućeno je i pokretanje spora, ne samo pred sudom što je do sada bio slučaj, već i pred licem kome je povereno javno ovlašćenje. Rok za pokretanje postupka je sa 15 dana sveden na osam, jer naše JKP "Infostan tehnologije" redovno obaveštavaju korisnike o postojanju duga na svojim računima – pojasnio je Veinović.

Prema njegovim rečima, drugi deo odluke sadrži kalkulaciju troškova, na osnovu čega je procenjeno da bi u poslovanju komunalnih preduzeća iz Barajeva, Sopota, Lazarevca, Mladenovca, Obrenovca, Grocke i Surčina došlo do velike uštede, smanjenja troškova štampe, bankarskih provizija i drugih troškova ako bi se ovih sedam opština uključilo u sistem objedinjene naplate JKP "Infostan tehnologije".

Gradska sekretarka za zaštitu životne sredine Ivana Vilotijević, obrazlažući usvojeno rešenje o davanju saglasnosti na aneks ugovora o javno-privatnom partnerstvu u pružanju usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada, navela je detalje aneksa i podsetila na dosadašnje obaveze i ono šta je urađeno. Podsetila je da je ugovor zaključen 2017. godine između Grada Beograda – Sekretarijata za zaštitu životne sredine i DPN "Beo Čista Energija" d.o.o. Beograd i konzorcijuma "SUEZ GROUPE & I-ENVIRONMENT INVESTMENTS LTD".

Obaveze privatnog partnera su finansiranje čitavog projekta, izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz otpada, nove sanitarne deponije, postrojenja za tretman građevinskog otpada, sanacija postojeće komunalne deponije, postrojenja za prečišćavanje procednih voda i sakupljanje gasa, kao i pružanje usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada tokom perioda od 25 godina. Grad Beograd je, u skladu sa ugovorom, ispunio prethodne uslove, to jest izgrađen je potporni zid na deponiji Vinča, rešena su imovinsko-pravna pitanja, doneta je Odluka o upravljanju komunalnim, inertnim i neopasnim otpadom i niz planova detaljne regulacije – istakla je Ivana Vilotijević.

Sastavni deo osnovnog ugovora, pa tako i Aneksa 1 ugovora, jesu odgovarajući prilozi – posebni ugovori, kao i to da je rok za njihovo zaključenje krajnji datum stupanja na snagu ugovora o javno-privatnom partnerstvu – 30. septembar 2019. Aneksom 1 precizirane su određene definicije i pojmovi iz osnovnog ugovora, a s obzirom da je ugovor zaključen na period od 25 godina, periodične izmene ugovora su uobičajene, navela je Vilotijević.

Na sednici je usvojena i Odluka o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine, a koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada.

Sekretar za upravu Nikola Prelević obrazlagao je izmene i dopune Odluke o Gradskoj upravi, do čega je došlo zbog usaglašavanja sa novim Zakonom o glavnom gradu ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 37/2019), novim Statutom Grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2008, 6/2010 i 23/2013, "Sl. glasnik RS", br. 7/2016 - odluka US i "Sl. list grada Beograda", br. 60/2019) i sektorskim zakonima. Tako će se dva sekretarijata Gradske uprave ubuduće zvati Sekretarijat za poslove ozakonjenja objekata i Sekretarijat za poslove komunalne milicije. Promene se odnose i na delokrug poslova za još trinaest sekretarijata Gradske uprave, istakao je on.

Sekretarka za zdravstvo Vera Dražić obrazložila je Izmene i dopune Odluke o osnivanju Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju, navodeći da u skladu sa novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019) od Nove godine ovaj zavod sa osnivačkim pravima prelazi na republiku, kao i svi domovi zdravlja i zavodi. Zavod je imao isključiva prava da obavlja poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i to će važiti do 31. decembra 2019. godine zbog već ugovorenih obaveza i predviđenih sredstava u budžetu grada.

Na sednici je usvojen i zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na inicijativu Sekretarijata za upravu za izmenu i dopunu Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, kao i Odluka o ombudsmanu Grada Beograda. Izmenjena i dopunjena Odluka o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda, a data je i saglasnost na imenu i dopunu Statuta JKP "Gradska čistoća".

Takođe, izmenjena je i dopunjena Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta. Visoko na lestvici stavljen je školski sport, a o realizaciji staraće se beogradska Asocijacija za školski sport, odlučeno je na današnjoj sednici Skupštine grada.

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 27.09.2019.
Naslov: Redakcija