Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLEĐA SVETOG MANASTIRA HILANDAR - Tekst propisa


Član 1.

Ovim zakonom uređuje se način pružanja podrške i pomoći Republike Srbije očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar.

Član 2.

Republika Srbija, preko svojih nadležnih organa, pruža podršku i pomoć očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar (u daljem tekstu: manastir Hilandar), koji, od svog osnivanja 1198. godine, neprekidno postoji kao samoupravna monaška ustanova koja predstavlja jedinstveni centar srpske duhovnosti, kulture, obrazovanja i tradicije, i predstavlja neprocenjivu vrednost za srpsko kulturno i istorijsko nasleđe, i upisan je, zajedno sa celokupnom baštinom Svete Gore Atonske, u Listu svetske kulturne i prirodne baštine Uneska.

Član 3.

Republika Srbija pruža podršku i pomoć očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandara tako što:

1)         preko svojih nadležnih organa preduzima aktivnosti i sprovodi programe koji se odnose na: očuvanje i negovanje istorijskih, verskih i kulturnih tradicija manastira Hilandara, praćenje stanja, istraživanje, prezentovanje i interpretaciju pokretnog i nepokretnog kulturno-istorijskog nasleđa u sastavu manastira Hilandar i praćenje radova na tom nasleđu, obnovu i rekonstrukciju i druge mere zaštite postojećih objekata, izgradnju novih objekata manastira Hilandara, konzervaciju, restauraciju i druge mere zaštite ostalog istorijskog i kulturnog nasleđa u sastavu manastira Hilandara (freske, ikone, rukopisi i dr.), kao i sopstvene aktivnosti manastira Hilandar i Zadužbine Svetog manastira Hilandar usmerene na unapređenje uslova čuvanja, tekućeg održavanja i prezentovanja nasleđa, kao i na održivi razvoj manastira Hilandar;

2)         preko svojih nadležnih organa učestvuje i u organizaciji proslava značajnih datuma iz istorije manastira Hilandara i obavlja i druge poslove od značaja za očuvanje tradicije i kulturno-istorijskih spomenika manastira Hilandara.

Član 4.

Poslovi nadležnih organa Republike Srbije iz člana 3. ovog zakona imaju za cilj:

1)         očuvanje ustanove manastira Hilandar;

2)         očuvanje, istraživanje, prezentovanje i interpretaciju celokupnog materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa manastira Hilandar;

3)         obnovu, zaštitu, revitalizaciju i održivo korišćenje objekata nepokretnog nasleđa manastira Hilandar;

4)         očuvanje, zaštitu i predstavljanje živopisa i pokretnog nasleđa manastira Hilandar;

5)         unapređenje stanja imovine i razvoj manastirske ekonomije manastira Hilandar;

6)         podizanje nivoa društvene odgovornosti za zaštitu svetskog kulturnog nasleđa i srpskog kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandar i podsticanje dobrotvorstva;

7)         podizanje svesti i znanja o srpskom kulturnom i istorijskom nasleđu na Svetoj Gori Atonskoj.

Sredstva za obavljanje poslova iz člana 3. ovog zakona obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Sredstva za realizaciju projekata za očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandar mogu se obezbediti i u budžetu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, putem donacija kao i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 5.

Radi razmatranja pitanja iz nadležnosti Vlade i davanja predloga, mišljenja i stručnih obrazloženja, Vlada obrazuje Komisiju za manastir Hilandar, kao posebno radno telo Vlade i utvrđuje njene zadatke i sastav.

Član 6.

Obnovom, rekonstrukcijom i očuvanjem manastira Hilandara rukovode manastir Hilandar i Zadužbina Svetog manastira Hilandara u neposrednoj saradnji sa Vladom, Komisijom Vlade iz člana 5. ovog zakona i nadležnim ustanovama zaštite kulturnih dobara, kroz učešće u razmatranju i usvajanju planova radova i izveštaja o izvršenim radovima.

Obnova, rekonstrukcija i očuvanje manastira Hilandara sprovodi se uz finansijsku podršku budžetskih sredstava Republike Srbije.

Budžetska sredstva iz stava 2. ovog člana opredeljuju se za svaku tekuću godinu zakonom kojim se utvrđuje budžet Republike Srbije, polazeći od usvojenih planova radova i izveštaja o realizaciji radova na obnovi, rekonstrukciji i očuvanju manastira Hilandara.

Član 7.

Naziv, ime i lik kulturnog i istorijskog nasleđa i dobara u sastavu manastira Hilandara u komercijalne svrhe na teritoriji Republike Srbije može koristiti samo manastir Hilandar, odnosno Zadužbina Svetog manastira Hilandara, a druga lica isključivo po odobrenju manastira Hilandara.

Komercijalnom upotrebom u smislu ovog zakona smatra se takva upotreba kulturnog i istorijskog nasleđa i dobra iz stava 1. ovog člana kojom se ostvaruje finansijska dobit.

Komercijalnom upotrebom kulturnog i istorijskog nasleđa i dobra iz stava 1. ovog člana kao proizvoda istorije, kulture, umetnosti i tradicije manastira Hilandar ne sme biti narušena njegova kulturnoistorijska vrednost.

Reprodukcije, odlivke, kopije, faksimile i fototipska izdanja kulturnog nasleđa i dobara u sastavu manastira Hilandar na teritoriji Republike Srbije može izrađivati samo manastir Hilandar, odnosno Zadužbina Svetog manastira Hilandara, kao i javna ustanova zaštite kulturnog nasleđa, a u skladu sa propisanim merama nadležne ustanove zaštite.

Član 8.

Sve aktivnosti u kojima učestvuje Republika Srbija a odnose se na očuvanje, obnovu i rekonstrukciju manastira Hilandara nastavljaju da se realizuju na osnovu akata na osnovu kojih su i započete i realizovane do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Sveti manastir Hilandar (u daljem tekstu: manastir Hilandar), koji je zajedno sa celokupnom baštinom Svete Gore Atonske upisan u Listu svetske kulturne i prirodne baštine Uneska, predstavlja neprocenjivu vrednost za srpsko kulturno i istorijsko nasleđe. Pored toga, manastir Hilandar postoji od svog osnivanja 1198. godine, kao samoupravna monaška ustanova koja svojim neprekinutim postojanjem predstavlja jedinstveni centar srpske duhovnosti, kulture, obrazovanja i tradicije.

Cilj ovog zakona jeste da se obezbedi kontinuirana i na zakonu zasnovana podrška i pomoć Republike Srbije očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandar i u tom okviru pomoć obnovi, rekonstrukciji i očuvanju manastira Hilandara, uz stalnu, izvesnu i sigurnu finansijsku podršku budžetskih sredstava Republike Srbije.

Sredstva za realizaciju projekata za očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandar mogu se obezbediti i u budžetu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, putem donacija kao i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Radi pružanja podrške i pomoći očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandar predlaže se da Republika Srbija, preko svojih nadležnih organa, preduzima aktivnosti i sprovodi programe koji se odnose na: očuvanje i negovanje istorijskih, verskih i kulturnih tradicija manastira Hilandara, praćenje stanja, istraživanje, prezentovanje i interpretaciju pokretnog i nepokretnog kulturno-istorijskog nasleđa u sastavu manastira Hilandar i praćenje radova na tom nasleđu, obnovu i rekonstrukciju i druge mere zaštite postojećih objekata, izgradnju novih objekata manastira Hilandara, konzervaciju, restauraciju i druge mere zaštite ostalog istorijskog i kulturnog nasleđa u sastavu manastira Hilandara (freske, ikone, rukopisi i dr.) kao i sopstvene aktivnosti manastira Hilandar i Zadužbine Svetog manastira Hilandar usmerene na unapređenje uslova čuvanja, tekućeg održavanja i prezentovanja nasleđa, kao i na održivi razvoj Hilandara, kao i da Republika Srbija, preko svojih nadležnih organa, učestvuje i u organizaciji proslava značajnih datuma iz istorije manastira Hilandara i obavlja i druge poslove od značaja za očuvanje tradicije i kulturno-istorijskih spomenika manastira Hilandara (član 3).

Poslovi nadležnih organa Republike Srbije iz člana 3. predloženog zakona imaju za cilj: 1) očuvanje ustanove manastira Hilandar; 2) očuvanje, istraživanje, prezentovanje i interpretaciju celokupnog materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa manastira Hilandar; 3) obnovu, zaštitu, revitalizaciju i održivo korišćenje objekata nepokretnog nasleđa manastira Hilandar; 4) očuvanje, zaštitu i predstavljanje živopisa i pokretnog nasleđa manastira Hilandar; 5) unapređenje stanja imovine i razvoj manastirske ekonomije manastira Hilandar; 6) podizanje nivoa društvene odgovornosti za zaštitu svetskog kulturnog nasleđa i istorijskog nasleđa i srpskog kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandar i podsticanje dobrotvorstva; 7) podizanje svesti i znanja o srpskom kulturnom i istorijskom nasleđu na Svetoj Gori Atonskoj (član 4. stav 1).

Sredstva za obavljanje poslova iz člana 3. predloženog zakona obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije (član 4. stav 2).

Sredstva za realizaciju projekata za očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandar mogu se obezbediti i u budžetu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, putem donacija kao i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom (član 4. stav 3).

Radi razmatranja pitanja iz nadležnosti Vlade i davanja predloga, mišljenja i stručnih obrazloženja, Vlada obrazuje Komisiju za manastir Hilandar kao posebno radno telo Vlade i utvrđuje njene zadatke i sastav (član 5).

Obnovom, rekonstrukcijom i očuvanjem manastira Hilandara rukovode Sveti manastir Hilandar i Zadužbina Svetog manastira Hilandara u neposrednoj saradnji sa Vladom, Komisijom Vlade iz člana 5. predloženog zakona i nadležnim ustanovama zaštite kulturnih dobara, koje učestvuju u razmatranju i usvajanju planova radova i izveštaja o izvršenim radovima; obnova, rekonstrukcija i očuvanje manastira Hilandara sprovodi se uz finansijsku podršku budžetskih sredstava Republike Srbije, koja se opredeljuju za svaku tekuću godinu zakonom kojim se utvrđuje budžet Republike Srbije, polazeći od usvojenih planova radova i izveštaja o realizaciji radova na obnovi, rekonstrukciji i očuvanju manastira Hilandara (član 6).

Naziv, ime i lik kulturnog nasleđa i dobara u sastavu manastira Hilandara u komercijalne svrhe na teritoriji Republike Srbije može koristiti samo manastir Hilandar, odnosno Zadužbina Svetog manastira Hilandara, a druga lica isključivo po odobrenju manastira Hilandara. Komercijalnom upotrebom u smislu ovog zakona smatra se takva upotreba kojom se ostvaruje finansijska dobit, kojom ne sme biti narušena njegova kulturnoistorijska vrednost. Reprodukcije, odlivke, kopije, faksimile i fototipska izdanja kulturnog nasleđa i dobara u sastavu manastira Hilandar na teritoriji Republike Srbije može izrađivati samo manastir Hilandar, odnosno Zadužbina Svetog manastira Hilandara, kao i javna ustanova zaštite kulturnog nasleđa, a u skladu sa propisanim merama nadležne ustanove zaštite (član 7).

Čl. 8. i 9. uređuju prelazna rešenja i stupanje zakona na snagu.

Manastir Hilandar, u skladu sa svojim samoupravnim statusom i pravima, kao neodvojivi i konstitutivni deo Svete Gore Atonske, samostalno upravlja, održava i čuva svoje celokupno nasleđe, imovinu i monašku ustanovu.

Zadužbina Svetog manastira Hilandara je nedobitna fondacija u Republici Srbiji, čiji je osnivač Manastir Hilandar sa ciljem da, u javnom interesu, pomogne i podstakne očuvanje i predstavljanje celokupnog nasleđa manastira Hilandara, kao i njegov razvoj, negovanje sveze sa Srbijom i savremeni doprinos srpskoj kulturi.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za potrebe obnove i zaštite manastira Hilandara, Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 149/20 i 40/21), na Razdelu 29. Ministarstvo kulture i informisanja, Program 1202 - Unapređenje sistema zaštite kulturnog nasleđa, Programska aktivnost 0005 - Obnova i zaštita manastira Hilandar, aproprijacija ekonomska klasifikacija 481 - Dotacije nevladinim organizacijama, opredeljena su sredstva u iznosu od 360.000.000 dinara.

Za 2022. i 2023. godinu sredstva za potrebe obnove i zaštite manastira Hilandara će se planirati u skladu sa limitima utvrđenim od strane Ministarstva finansija u postupku planiranja i pripreme Zakona o budžetu Republike Srbije i bilansnim mogućnostima.

Prema rešenjima iz predloženog zakona, zakonom kojim se utvrđuje budžet Republike Srbije opredeljuje se za svaku tekuću godinu određeni iznos sredstava za obnovu, rekonstrukciju i očuvanje manastira Hilandara. Takođe, sredstva za obavljanje predviđenih poslova nadležnih organa Republike Srbije iz člana 3. predloženog zakona obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 27.08.2021.