Zastava Bosne i Hercegovine

SMERNICE ZA PRIPREMU KONKURSNE DOKUMENTACIJE I PRIPREMU E-PONUDE NA PORTALU JAVNIH NABAVKI


Obaveštavaju se svi učesnici u postupcima javnih nabavki da je Kancelarija za javne nabavke pripremila Smernice za pripremu konkursne dokumentacije i pripremu e-ponude na Portalu javnih nabavki, a sve u cilju pružanja pomoći naručiocima i privrednim subjektima prilikom sprovođenja, odnosno učešća u postupcima javnih nabavki.

Kancelarija za javne nabavke, shodno ovlašćenjima propisanim članom 179. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019 - dalje: Zakon), između ostalog, priprema i smernice u oblasti javnih nabavki.

Ove smernice pomažu naručiocima prilikom pripreme konkursne dokumentacije, odnosno privrednim subjektima prilikom pripreme e-ponude i to u pogledu sledećih dokumenata, odnosno obrazaca:

-           Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta;

-           Kriterijumi za dodelu ugovora;

-           Obrazac ponude;

-           Obrazac strukture ponuđene cene;

-           Model ugovora i

-           Drugi dokument.

Konkursna dokumentacija koju naručilac priprema i objavljuje na Portalu javnih nabavki sastoji se od više posebnih delova, koji svi zajedno u celini čine sadržinu konkursne dokumentacije.

Proces pripreme konkursne dokumentacije nije odvojen od procesa pripreme javnog poziva za konkretan postupak javne nabavke, odnosno izrada javnog poziva i konkursne dokumentacije su delovi jedinstvenog i neodvojivog procesa izrade navedenih dokumenata.

Svi delovi konkursne dokumentacije postaju vidljivi tek momentom objavljivanja javnog poziva na Portalu, tj. naručilac ne vrši zasebno objavljivanje javnog poziva i konkursne dokumentacije, već je proces objavljivanja navedenih dokumenata jedinstven i neodvojiv. Tek po objavljivanju javnog poziva zainteresovana lica mogu preuzimati konkursnu dokumentaciju.

U procesu pripreme javnog poziva i konkursne dokumentacije, naručilac putem Portala unosi podatke o konkretnom postupku javne nabavke po unapred određenom redosledu. Iz navedenih podataka, Portal automatski formira određene delove konkursne dokumentacije (kriterijum za dodelu ugovora samo u slučaju automatskog rangiranja, kriterijum za kvalitativni izbor privrednog subjekta i uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu) dok ostale delove konkursne dokumentacije naručilac prethodno samostalno izrađuje i učitava na Portal po unapred definisanom redosledu (obrazac strukture ponuđene cene, tehničke specifikacije, model ugovora i sl.).

Prilikom pripreme konkursne dokumentacije, naručilac na obrascima i dokumentima koje traži od ponuđača da dostave u okviru svojih e-ponuda, ne predviđa mesta za pečat i potpis, s obzirom da naručilac ne može da traži od ponuđača da obrasce i dokumente potpisuju i overavaju, te da potpisane i overene skeniraju i takve učitavaju u okviru e-ponuda. Takođe, ponuđači nisu dužni da obrasce i dokumente, koje učitavaju odnosno kreiraju u okviru svojih e-ponuda, potpisuju i overavaju.

Izvor: Vebsajt Kancelarija za javne nabavke, 26.08.2020.
Naslov: Redakcija