Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 34/03, 64/04 - US, 84/04 - dr. zakon, 85/05, 101/05 - dr. zakon, 63/06 - US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 - US i 86/19, u daljem tekstu: Zakon), u članu 14. posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

"Izuzetno od člana 10. stav 2. ovog zakona, svojstvo osiguranika poljoprivrednika ne prestaje u slučaju obavljanja poslova iz člana 12. stav 1. tač. 3) i 3a) ovog zakona.ˮ.

Član 2.

U članu 28. stav 4. reči: "i obaveze izdržavanja iz st. 1-3.ˮ zamenjuju se rečima: "iz stava 1.ˮ.

Član 3.

U članu 50. stav 1. reči: "tačka 3)ˮ zamenjuju se rečima: "tač. 3) i 3a)ˮ.

Član 4.

Posle člana 70g dodaje se član 70 d koji glasi:

"Član 70d

Izuzetno od člana 70a visina prevremene starosne penzije određuje se na isti način kao i visina starosne penzije osiguranicima koji su pre početka primene Zakona o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RSˮ, broj 75/14), u skladu sa Odlukom Vlade o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju ("Službeni glasnik RSˮ, br. 64/05, 89/06, 85/08, 90/08 - ispravka, 15/09, 21/10, 46/10, 9/11, 6/12, 63/13, 21/14 i 129/14), bili korisnici prava na posebnu novčanu naknadu (Opcija 5), odnosno korisnici novčane naknade (Opcija 3).ˮ

Član 5.

U članu 71. stav 1. posle reči: "starosneˮ zapeta i reči: "prevremene starosne penzijeˮ brišu se.

Stav 2. menja se i glasi:

"Porodična penzija iz člana 30a ovog zakona određuje se u iznosu od 100% penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smrti.ˮ

Član 6.

U članu 77. reči: "inostrani deo penzije prema međunarodnom ugovoruˮ zamenjuju se rečima: "inostranu penzijuˮ.

Član 7.

U članu 79. stav 1. posle reči: "usloveˮ dodaju se reči: "u pogledu penzijskog stažaˮ.

Član 8.

U članu 109. posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

"Odredbe st. 4. i 5. ovog člana primenjuju se i na poverioca kome su, nakon smrti korisnika, uplaćena sredstva po osnovu realizacije obustave od penzije, odnosno novčane naknade. ˮ

Član 9.

Član 124b menja se i glasi:

"Član 124b

Fond će licu koje je snosilo troškove sahrane korisnika penzije, isplatiti naknadu pogrebnih troškova u visini iznosa te naknade na dan smrti korisnika.

Lice koje je snosilo troškove sahrane dužno je da Fondu dostavi i broj računa, radi isplate naknade pogrebnih troškova.

Visina naknade pogrebnih troškova, utvrđena na dan stupanja na snagu ovog zakona, nadalje se usklađuje na isti način kao i penzija.ˮ.

Član 10.

U članu 129. stav 2. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "koji se za osiguranike iz člana 42. ovog zakona zamenjuje odgovarajućom šifrom.ˮ.

Član 11.

U članu 132. tačka 2) zapeta i reči: "kategoriji osiguranikaˮ brišu se.

Član 12.

U članu 137. stav 4. posle reči: "osiguranikaˮ dodaju se reči: "i po pravnosnažnosti rešenja unosi prijavu na osiguranje u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranjaˮ.

U stavu 5. reč: "podatakaˮ zamenjuje se rečima: "prijave na osiguranjeˮ, a reči: "i matičnu evidenciju o osiguranicimaˮ brišu se.

St. 6. i 7. brišu se a stav 8. koji postaje stav 6. menja se i glasi:

"Odredbe st. 1. do 5. ovog člana primenjuju se i u slučaju odjave osiguranja.ˮ.

Član 13.

U članu 143. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

" Pod promenom podataka u smislu st. 1. i 2. ovog člana smatra se i njihovo brisanje iz matične evidencije.ˮ.

Član 14.

U članu 149. stav 3. posle reči: "penzijeˮ zapeta i reči: "u skladu sa ugovorom o poslovnoj saradnjiˮ brišu se.

Član 15.

U članu 208. stav 3. posle reči: "telesno oštećenjeˮ dodaju se zapeta i reči: "potrebu za pomoći i negom drugog licaˮ.

Član 16.

Fond će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, po službenoj dužnosti odnosno u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva korisnika prevremene starosne penzije, doneti rešenje u skladu sa odredbom člana 70d ovog zakona, na osnovu odgovarajuće isprave o datumu prihvatanja socijalnog programa.

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona proizlaze iz potrebe rešavanja problema koji je nastao za korisnike prevremene starosne penzije, koji zbog prihvatanja socijalnog programa Vlade za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju, nisu mogli da ostvare pravo na starosnu penziju zbog promenjenih uslova za ostvarivanje ovog prava 2014. godine. Naime, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj 75/14), koji je stupio na snagu 29. jula 2014. godine i počeo da se primenjuje od 1. januara 2015. godine, promenjeni su uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju, odnosno podignuta je starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju za oba pola (65 godina starosti za muškarce, odnosno postepeno podizanje starosne granice za žene na 65 godina) i uvedena je prevremena starosna penzija, kao i trajno umanjenje prilikom obračuna prevremene starosne penzije, takozvani "penaliˮ. Uvođenje prevremene starosne penzije se negativno odrazilo na korisnike socijalnog programa, koji su se opredelili za posebnu novčanu naknadu (Opcija 5), i novčanu naknadu (Opcija 3) u skladu sa Odlukom Vlade o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 64/05, 89/06, 85/08, 90/08, 15/09, 21/10, 46/10, 9/11, 6/12, 63/13, 21/14, 129/14 - u daljem tekstu: Odluka). Iz tog razloga, u cilju rešavanja nastalog problema, Vlada je donela Zaključak 05 broj 401-9236/2020-2 od 19. novembra 2020. godine, kojim je, tačkom 1. navedenog zaključka, dala saglasnost da se licima koja su u skladu Odlukom, utvrđena kao višak zaposlenih, a kojima je u momentu prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava na posebnu novčanu naknadu po tom programu do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju u skladu sa tada važećim propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju nedostajalo do pet godina i koja su do ostvarivanja prava na penziju ostvarila pravo na posebnu novčanu naknadu (Opcija 5), isplaćuje razlika između iznosa starosne penzije koju bi ostvarili primenom propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je bio važeći u momentu ostvarivanja prava na posebnu novčanu naknadu i iznosa ostvarene prevremene starosne penzije. Takođe, tačkom 2. navedenog zaključka je utvrđeno da se ova razlika isplaćuje i licima koja su bila proglašena kao višak zaposlenih u skladu sa Odlukom a kojima je u momentu prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava na novčanu naknadu u skladu sa propisima o zapošljavanju do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju u skladu sa tada važećim propisima o penzijskom i invalidskom osiguanju nedostajalo do dve godine i koja su do ostvarivanja prava na penziju ostvarila pravo na novčanu naknadu u skladu sa propisima o zapošljavanju (Opcija 3). Na izneti način Zaključkom je privremeno prevaziđen problem ovih korisnika prevremene penzije koji su bili korisnici prava na posebnu novčanu naknadu (Opcija 5), odnosno korisnici novčane naknade (Opcija 3), a predloženim odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ovaj problem se trajno rešava.

Pored toga, navedeni zakon predstavlja nastavak uređivanja sistema penzijskog i invalidskog osiguranja u okviru reforme započete 2002. godine, sa ciljem stvaranja uslova za dugoročnu ekonomsku održivost penzijskog sistema, koja treba da obezbedi pravnu sigurnost i odgovarajući socijalni položaj sadašnjih i budućih generacija penzionera. Reforma je do sada imala sedam faza (2002, 2003, 2005, 2010, 2014, 2018. i 2019. godine) i mere koje su sprovedene su bile bile različite, uglavnom restriktivne, ali su dale pozitivne rezultate koji se prvenstveno ogledaju kroz zaustavljanje rasta deficita i smanjenja dotacija za pokrivanje deficita iz budžeta Republike Srbije.

Upravo pozitivni ekonomski rezultati omogućili su da, nakon restriktivnih mera u prethodnim godinama, u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja 2018. i 2019. godine uslede mere koje pozitivno utiču na osiguranike i korisnike (povećanje primanja penzionera isplatom uvećanja uz penziju, usklađivanje penzija, prestanka važenja zakona o privremenom uređivanju načina ispltate penzije, isplata novčane pomoći korisnicima iz sredstava Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje), i na funkcionisanje sistema u celini, posebno u vezi sa uređenjem matične evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond).

Navedeno potvrđuje da ključni faktor za dugoročnu stabilizaciju sistema penzijskog i invalidskog osiguranja prvenstveno leži u razvoju zemlje, novim investicijama i zapošljavanju, čime će se popraviti odnos između broja osiguranika i broja penzionera, s obzirom da se sistem finansira na principu solidarnosti među generacijama, odnosno da sadašnji zaposleni finansiraju penzionere (pay as you go sistem).

Imajući u vidu izneto, zahvaljujući svim merama preduzetim u proteklom periodu, stvoreni su uslovi za naredni korak u cilju poboljšanja položaja osiguranika i korisnika, a na osnovu predloženih izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje se odnose na sledeće:

1.         Usklađivanje i preciziranje odredaba koje se odnose na slučaj kada osiguranik poljoprivrednik obavlja ugovorene poslove; utvrđivanje vanbračne zajednice; osiguranike samostalnih delatnosti takozvane "frilensereˮ; razlike do najnižeg iznosa penzije za korisnike penzije kojima je iznos penzije niži od najnižeg iznosa penzije, a koji su ostvarili inostranu penziju; promene podataka unetih u matičnu evidenciju, odnosno da se pod promenom smatra i njihovo brisanje iz te evidencije; pravo Fonda da zahteva naknadu pričinjene štete i od lica koje je prouzrokovalo potrebu za pomoći i negom drugog lica.

2.         Utvrđivanje visine prevremene penzije osiguranicima koji su pre početka primene Zakona o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RSˮ, broj 75/14), u skladu sa Odlukom, bili korisnici prava na posebnu novčanu naknadu (Opcija 5), odnosno korisnici novčane naknade (Opcija 3).

3.         Dovođenje svih korisnika porodične penzije u ravnopravni položaj tako što se porodična penzija posle smrti osiguranika ne određuje od prevremene starosne penzije već od starosne ili invalidske penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smrti.

4.         Preciziranje načina obračuna visine starosne penzije za osiguranike iz člana 42. Zakona.

5.         Rešavanje problema koji se javljaju sa isplaćenim iznosom penzije nakon smrti korisnika, u vezi sa poveriocima koji odbijaju da postupe po zahtevu Fonda za povraćaj iznosa obustave koji je uplaćen poveriocu nakon smrti korisnika prava.

6.         Dodatno uređivanje uslova za isplatu naknade pogrebnih troškova.

7.         Preciziranje i poboljšanje koja se odnosi na podatke koji se unose u matičnu evidenciju.

8.         Izmene koje se odnose na postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika koji Fondu omogućava da po službenoj dužnosti sačini prijavu na osiguranje, nezavisno od toga da li je obveznik podnošenja prijave može podneti.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.

Predloženom odredbom se utvrđuje da svojstvo osiguranika poljoprivrednika ne prestaje u slučaju obavljanja poslova iz člana 12. stav 1. tač. 3) i 3a) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 34/03, 64/04 - US, 84/04 - dr. zakon, 85/05, 101/05 - dr. zakon, 63/06 - US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 - US i 86/19, u daljem tekstu: Zakon), odnosno poslova po osnovu ugovora o delu, odnosno poslova po osnovu autorskog ugovora i drugih ugovora, kod kojih za izvršen posao ostvaruju naknadu, kao i ako rade na teritoriji Republike Srbije za stranog poslodavca, koji nema registrovano predstavništvo u Republici Srbiji, kod koga za obavljen posao ostvaruju naknadu. Na ovaj način se otklanja problem nastao u praksi zbog prestanka svojstva osiguranika poljoprivrednika u slučaju kada obavljaju navedene ugovorene poslove.

Uz član 2.

Predložena izmena predstavlja preciziranje i tehničko poboljšanje odredbe, s obzirom na to da se postojanje vanbračne zajednice utvrđuje u vanparničnom postupku, ali ne i obaveza izdržavanja.

Uz član 3.

Navedenom odredbom se precizira da se u staž osiguranja računa i vreme za koje je osiguranik iz člana 12. stav 1. tačka 3a) Zakona ostvario ugovorenu naknadu za koju je plaćen doprinos. Reč je o osiguraniku koja radi na teritoriji Republike Srbije za stranog poslodavca, koji nema registrovano predstavništvo u Republici Srbiji, kod koga za obavljen posao ostvaruje naknadu.

Uz čl. 4. i 16.

Predloženim rešenjima se utvrđuju prava za korisnike (Opcija 3) i (Opcija 5), saglasno Zaključku Vlade od 19. novembra 2020. godine. Na taj način se otklanja problem koji je nastao za lica koja su uskladu sa Odlukom, bili korisnici prava na posebnu novčanu naknadu (Opcija 5), odnosno korisnici novčane naknade (Opcija 3).

Uz član 5.

Na osnovu predloženog, svi korisnici porodične penzije se dovode u ravnopravan položaj. Pored toga, izvršena je tehnička korekcija odredbe, odnosno ispravka tehničke greške u odredbi člana 71. Zakona.

Uz član 6.

Predloženom izmenom se vrši preciziranje i omogućava ravnopravan položaj korisnika penzije kojima je iznos penzije niži od najnižeg iznosa penzije, a koji su ostvarili inostranu penziju.

Uz član 7.

Predloženim rešenjem se otklanjaju nedoumice i problemi koji su se javili u praksi u vezi sa primenom člana 79. Zakona.

Uz član 8.

Predloženom odredbom se rešava problem koji se pojavio u praksi, u slučaju kada poverioci odbijaju da postupe po ispostavljenom zahtevu Fonda za povraćaj iznosa obustave koja je uplaćena poveriocu nakon smrti korisnika prava. Naime, naplata svih poverilaca može se desiti posle okončanja ostavinskog postupka, a ne iz sredstava Fonda.

Uz član 9.

Izmenom i dopunom ovog člana dodatno se uređuju uslovi za isplatu naknade pogrebnih troškova, kako bi se prevazišli problemi koji su se javili u praksi.

Uz član 10.

Predložena dopuna omogućava lakše prepoznavanje prilikom odlučivanja o pravu na penziju osiguranika iz člana 42. Zakona (MUP, Vojska, BIA), kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, jer se u matičnu evidenciju Fonda unosi odgovarajuća šifra, koja podrazumeva i podatak o stepenu uvećanja staža osiguranja.

Uz član 11.

Određene podatke za matičnu evidenciju Fond preuzima od drugih nadležnih organa, pa i od Poreske uprave. Iz tog razloga, prema predloženoj izmeni, kada je reč o obeležjima koja se odnose na ugovorenu naknadu (MUN obrazac), nije potrebno da se u matičnoj evidenciji Fonda vode podaci o kategoriji osiguranika, jer se ti podaci preuzimaju od Poreske uprave, i nisu od značaja kojoj kategoriji osiguranika neko pripada.

Uz član 12.

Predloženom izmenom, Fondu se omogućava da, kod utvrđivanja svojstva osiguranika, po službenoj dužnosti sačini prijavu na osiguranje, nezavisno od toga da li je obveznik podnošenja prijave može podneti. Na taj nači, otklanja se problem prisutan u praksi, jer određen broj poslodavaca ne postupa po svojoj obavezi da podnese prijavu na osiguranje po rešenju kojim se utvrđuje svojstvo osiguranika. Naime, na ovaj način se postiže efikasnost i pre svega zaštita prava osiguranika.

Uz član 13.

Predloženom dopunom se precizira da se pod promenom podataka unetih u matičnu evidenciju smatra i njihovo brisanje iz te evidencije, imajući u vidu postojeću sudsku praksu. Naime, u pojedinim sudskim odlukama je iznet stav da Fond nema osnov da briše podatke iz evidencije, pa se na ovaj način, ovaj problem prevazilazi.

Uz član 14.

Predložena izmena stava 3. ovog člana je u skladu sa novom poslovnom politikom Fonda, a što omogućava njegov efikasniji rad. Naime, ti poslovi se mogu obavljati i bez postojanja takvog ugovora, kao što u praksi već i funkcioniše.

Uz član 15.

Predloženom odredbom se dopunjuje i precizira stav 3. člana 208, tako da Fond ima pravo da zahteva naknadu pričinjene štete i od lica koje je prouzrokovalo potrebu za pomoći i negom drugog lica.

Uz član 17.

Ovom odredbom se predlaže da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u,,Službenom glasniku Republike Srbije".

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

            Planiranim izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (u nastavku: Zakon) nastavlja se proces normativnog uređivanja oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, koji je započet 2001. godine. Osnovni cilj svih promena je prilagođavanje obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja, kao osnovnog dela penzijskog sistema, demografskim promenama (pre svega, procesu starenja stanovništva), ekonomskim okolnostima, ali i sa strateškim opredeljenjem države za uspostavljanje moderne i efikasne administracije.

1.         Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u Zakonu

Izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju utvrđuje se način obračuna visine prevremene starosne penzije korisnicima koji su pre početka primene Zakona o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RSˮ broj 75/14), u skladu sa odlukom Vlade o utvrđivanju programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju ("Službeni glasnik RS" br. 64/05, 89/06, 85/08, 90/08 - ispravka, 15/09, 21/10, 46/10, 9/11, 6/12, 63/13, 21/14 i 129/14), utvrđeni kao višak zaposlenih, a kojima je u momentu prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava na posebnu novčanu naknadu po tom programu do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju u skladu sa tada važećim propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju nedostajalo do pet godina i koja su do ostvarivanja prava na penziju ostvarila pravo na posebnu novčanu naknadu (opcija 5), odnosno kojima je do dve godine i koja su do ostvarivanja prava na penziju ostvarila pravo na novčanu naknadu u skladu sa propisima o zapošljavanju (opcija 3).

Pored toga, Zakonom je predviđeno preciziranje odredbe člana 77. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, čime se omogućava ravnopravan položaj korisnika penzije kojima je iznos penzije niži od najnižeg iznosa penzije, a koji su ostvarili inostranu penziju. Ravnopravnost ove kategorije lica se postiže u odnosu na obračun razlike do visine najnižeg iznosa penzije.

Predviđenom dopunom člana 109. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju obavezuje se da poverilac, kome su, nakon smrti korisnika, uplaćena sredstva po osnovu realizacije obustave od penzije, odnosno novčane naknade, navedene iznose vrati Fondu na njegov zahtev, odnosno ne može iz tih iznosa namiriti svoja potraživanja koja ima prema korisniku prava. Takođe se utvrđuje da navedeni poverilac odgovara za nastalu štetu, ako ne postupi na propisani način. Ova odredba je važna, kada se ima u vidu da Fond svakog meseca ima oko milion aktivnih obustava na osnovu kojih se poveriocima vrši uplata iznosa penzije, odnosno novčane naknade po osnovu realizacije rešenja o izvršenju, ili rešenja o administrativnoj zabrani.

Izmenom člana 129. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju unaprediće se odlučivanje o pravu na penziju osiguranika iz člana 42. Zakona (MUP, Vojska, BIA), kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Pored toga, Zakonom su predviđene tehničke korekcije, preciziranja i tehnička poboljšanja pojedinih odredaba, kako bi se prevazišli problemi i nedoumice koje su se pojavile u praksi.

2.         Kakve troškove će primena Zakona stvoriti građanima i privredi

Za isplatu razlike zbog izmene načina obračuna visine prevremene starosne penzije za lica korisnike iz Opcije 5 i Opcije 3 u 2021. godini, procena potrebnih sredstava iznosi ukupno 301,4 miliona dinara:

- Za lica iz opcije 3 - 118,5 miliona dinara (107,4 miliona dinara na ime razlike penzije i 11,1 milion dinara za pripadajuće doprinose za zdravstveno osiguranje);

- Za lica iz Opcije 5 - 182,9 miliona dinara (165,8 miliona dinara na ime razlike penzije i 17,1 milion dinara za pripadajuće doprinose za zdravstveno osiguranje).

S obzirom na to da se navedena razlika već isplaćuje u skladu za Zaključkom Vlade od 19.11.2020. godine, finansijska sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu, tako da nisu potrebna dodatna sredstva.

3.         Da li su pozitivne posledice donošenja Zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvarati

            Predloženim izmenama obezbeđuje se efikasniji i brži rad Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na sprovođenju penzijskog i invalidskog osiguranja, a u korist osiguranika i korisnika prava.

4.         Da li se Zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

            Pozitivni efekti izmena i dopuna Zakona doprinose unapređenju ekonomskog okruženja čime se olakšava otvaranje novih i efikasnije poslovanje postojećih privrednih subjekata.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o Zakonu

O ovom zakonu je sprovedena javna rasprava u periodu od 15. marta do 2. aprila 2021. godine, nakon čega je dostavljen na mišljenje nadležnim ministarstvima i drugim nadležnim organima, u potupku pripreme za razmatranje na Vladi.

6. Koje će se mere tokom primene Zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nadležno je za sprovođenje Zakona, za njegovu ujednačenu primenu na teritoriji Republike, kao i za davanje mišljenja o njegovoj primeni.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao nadležan za sprovođenje penzijskog i invalidskog osiguranja, će prilagoditi svoje aktivnosti izmenjenim zakonskim odredbama.

ANALIZA POSTOJEĆEG STANjA

            1) U pogledu predviđenih izmena propisa u odnosu na osiguranike poljoprivrednike koji obavljaju ugovorene poslove, reč je o preciziranju norme u cilju otklanjanja nedoumica u sprovođenju zakona. Naime, članom 10. stav 1. Zakona utvrđeno je da su obavezno osigurana lica:

1)         zaposleni;

2)         lica koja samostalno obavljaju delatnost;

3)         poljoprivrednici.

Odredbom stava 2. istog člana utvrđeno je da ako lice istovremeno ispunjava uslove za osiguranje po više osnova iz stava 1. ovog člana, osnov osiguranja određuje se na taj način što postojanje osnova osiguranja po prethodnoj tački isključuje osnov osiguranja iz naredne tačke.

Za osiguranike poljoprivrednike, u praksi to znači da ako se lice koje je osiguranik poljoprivrednik zaposli ili počne da obavlja samostalnu delatnost, osnov osiguranja postaje zaposlenje ili obavljanje samostalne delatnosti, pri čemu se doprinos plaća po svim osnovima po kojima se ostvaruje prihod. Kada je u pitanju obavljanje ugovorenih poslova (koji spadaju u samostalne delatnosti), to su najčešće poslovi koji se obavljaju u kratkom vremenskom periodu, zbog čega se može desiti da bi osiguranik poljoprivrednik koji obavlja ove poslove više puta u toku godine menjao osnov osiguranja, što smanjuje efikasnost sprovođenja osiguranja i povećava rizik nastanka greške. Pritom, imajući u vidu da se doprinos plaća na svaki prihod ostvaren radom, dakle i po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti i po osnovu ugovorenih poslova, navedene promene osnova osiguranja nisu od uticaja na obim i visinu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja će osiguranik ostvariti. Iz navedenih razloga, predložena je izmena norme.

            2) Predloženom izmenom načina obračuna prevremene starosne penzije za lica korisnike iz Opcije 5 i Opcije 3 se zakonski uređuje navedeno pitanje, a u praksi neće doći do izmene po korisnike u pogledu visine njihovih primanja, s obzirom na to da je navedeno pitanje uređeno Zaključkom Vlade od 19.11.2020. godine.

            Za isplatu razlike zbog izmene načina obračuna visine prevremene starosne penzije za lica korisnike iz Opcije 5 i Opcije 3 u 2021. godini, procena potrebnih sredstava iznosi ukupno 301,4 miliona dinara:

            - Za lica iz opcije 3 - 118,5 miliona dinara (107,4 miliona dinara na ime razlike penzije i 11,1 milion dinara za pripadajuće doprinose za zdravstveno osiguranje);

            - Za lica iz Opcije 5 - 182,9 miliona dinara (165,8 miliona dinara na ime razlike penzije i 17,1 milion dinara za pripadajuće doprinose za zdravstveno osiguranje).

S obzirom na to da se navedena razlika već isplaćuje u skladu za Zaključkom Vlade od 19.11.2020. godine, finansijska sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu, tako da nisu potrebna dodatna sredstva.

3) Kada je u pitanju predložena izmena kojom se propisuje da se u staž osiguranja računa i vreme za koje je osiguranik iz člana 12. stav 1. tačka 3a) Zakona ostvario ugovorenu naknadu za koju je plaćen doprinos, u pitanju je preciziranje norme, s obzirom na to da se i do sada navedeno vreme računalo u staž osiguranja, pošto je propisano da se staž osiguranja računa svaki period za koji je plaćen doprinos.

CILjEVI KOJI SE ŽELE POSTIĆI DONOŠENjEM IZMENA I DOPUNA ZAKONA

Kako je već navedeno, cilj donošenja izmena i dopuna Zakona je da se zakonski uredi navedeno pitanje, tako da neće doći do promene u odnosu na stanje koje je sada u praksi, u pogledu trenutnog i očekivanog novog broja korisnika, iznosa njihovih primanja i visine potrebnih sredstava.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 28.05.2021.