Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Službeni glasnik RS", br. 101/15 i 95/18 - dr. zakon), član 2. menja se i glasi:

"Načela

Član 2.

Ovaj zakon i drugi zakoni kao i podzakonska akta, kada se primenjuju u vezi sa delatnostima koje su predmet uređenja ovog zakona, tumačiće se i primenjivati u skladu sa načelima:

1)         kontinuirano snabdevanje dovoljnim količinama mineralnih sirovina je neophodno za snaženje i održivost tržišne privrede u Republici Srbiji;

2)         cilj ovog zakona je da uredi odnose povodom geoloških istraživanja i rudarstva na uravnotežen način, kojim se obezbeđuje ekonomska, socijalna i ekološka održivost ovih aktivnosti i projekata, u uslovima tržišne privrede;

3)         imaoci prava dobijenih na osnovu ovog zakona obavezni su da u svim svojim aktivnostima postupaju po najboljim poslovnim, socijalnim i ekološkim pravilima struke, i da primenjuju najbolje tehničke metode i sredstva pri geološkim istraživanjima i eksploataciji mineralnih sirovina, da bi se unapredila održivost projekata i bezbednost svih, i da se u najvećoj meri spreče, umanje i uklone štete i smetanja od aktivnosti uređenih ovim zakonom;

4)         garantuje se sigurnost, predvidljivost i kontinuitet istražnih i rudarskih prava u skladu sa ovim zakonom.".

Član 2.

U članu 3. tačka 3) posle reči: "indicirane i izmerene", dodaju se reči: "po Panevropskom kodeksu za izveštavanje rezultata istraživanja mineralnih resursa i rezervi (PERC)".

U tački 4) posle reči: "pitke, mineralne", reč: "i" briše se, a posle reči: "termalne", dodaju se reči: "i termomineralne".

U tački 5) reči: "srednje i visoke entalpije iz kojih je moguće izdvajanje toplotne energije temperature preko 100 S;" zamenjuju se rečima: "srednje entalpije iz kojih je moguće izdvajanje toplotne energije temperature 100 S - 200 S i resurse visoke entalpije iz kojih je moguće izdvajanje toplotne energije temperature preko 200 S;".

U tački 8) reči: "i geotermalna energija" brišu se.

U tački 10) posle reči: "odgovarajuće klase", dodaju se reči: "po aktuelnoj verziji Panevropskog kodeksa za izveštavanje rezultata istraživanja mineralnih resursa i rezervi (PERC)".

U tački 13) reči: "sirovine za proizvodnju opekarskih, keramičkih i vatrostalnih materijala" menjaju se i glase: "opekarske, keramičke i vatrostalne gline", a posle reči: "građevinarstvu" dodaju se reči: "kao i karbonatne sirovine, tuf, zeolitizirani tuf i treset, koji se koriste u industriji;".

U tački 19) zapeta i reči: "na osnovu koga se može odobriti korišćenje resursa podzemnih voda za potrebe grejanja porodičnog domaćinstva fizičkog lica" brišu se;

U tački 26) zapeta i reči: "na osnovu koga se može odobriti korišćenje resursa podzemnih voda za potrebe vodosnabdevanja porodičnog domaćinstva fizičkog lica" brišu se.

Tačka 29) menja se i glasi:

"29)      istražni prostor je deo geološke sredine u okviru koje se izvode geološka istraživanja. Istražni prostor je na topografskoj karti odgovarajuće razmere određen koordinatama u državnom koordinatnom sistemu i površinski je omeđen linijama najviše dva zatvorena poligona;".

Tačka 30) menja se i glasi:

"30)      nosilac istraživanja je privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik kojem je odobreno izvođenje primenjenih geoloških istraživanja od strane nadležnog organa;".

U tački 31) posle reči: "privredno društvo," dodaju se reči: "ogranak stranog privrednog društva", reč: "i" zamenjuje se rečju: "ili", a posle reči: "preduzetnik" dodaju se reči: "koji je registrovan u Republici Srbiji i".

U tački 39) reči: "i geotermalnih resursa visoke entalpije" brišu se.

U tački 40) reči: "i drugih geoloških resursa" brišu se.

U tački 41) posle reči: "obuhvata prostor" dodaju se reči: "definisan odobrenjem za eksploataciono polje ili eksploataciju", a reči: "i geotermalnih resursa" i reči: "i prostire se do projektovane dubine eksploatacije" brišu se.

U tački 42) reči: "za isti prostor može tražiti istražno pravo" zamenjuju se rečima: "u zaštitnom prostoru može da istražuje", a posle reči "eksploatacionog polja", dodaju se reči: "i posle proširiti eksploataciono polje".

U tački 43) reč: "i" zamenjuje se rečju: "ili".

U tački 46) posle reči: "licencom, koje", dodaje se reč: "izrađuje".

Tačka 53) menja se i glasi:

"53)      sredstvo obezbeđenja može biti:

(1)        menica koja je blanko sopstvena menica potpisana i overena od strane društva koje je podnosi u odgovarajućem postupku, sa klauzulom "bez protesta", uredno registrovana kod Narodne banke Srbije, sa bezuslovnim i neopozivim ovlašćenjem da nadležni organ popuni u skladu sa važećim propisima iz oblasti platnog prometa i uslovima predviđenim ovim zakonom;

(2)        bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdata od strane poslovne banke u Republici Srbiji u iznosu utvrđenom ovim zakonom;

(3)        korporativna garancija".

U tački 53) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 53) dodaju se tač. 54) i 55), koje glase:

"54)      "Investicioni sporazum" je ugovor koji mogu da zaključe Republika Srbija, koju zastupa Vlada i investitor u eksploataciju mineralnih sirovina u smislu ovog zakona, kojim se bliže uređuju odnosi od zajedničkog interesa. Investicioni ugovor ne predstavlja ugovor na osnovu koga ulagač i/ili Republika Srbija stiče ulaganje u smislu zakona koji uređuje ulaganja i međunarodnih ugovora o podsticanju uzajamnih ulaganja, niti njime investitor stiče prava na geološka istraživanja i/ili eksploataciju koja se dobijaju u skladu sa ovim zakonom;

55)       pripremni radovi jesu radovi koji se mogu izvoditi na eksploatacionom polju i prethode radovima na otvaranju rudnika, a odnose se naročito na raščišćavanje terena i uklanjanje objekata radi obezbeđenja prostora za izgradnju budućih rudarskih objekata i izvođenje rudarskih radova, postavljanja objekata, instalacije i opreme privremenog karaktera. Ovi radovi ne podrazumevaju radove na izgradnji objekata.".

Član 3.

U članu 4. posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:

"Geološka istraživanja i eksploatacija mineralnih sirovina su u javnom interesu.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, u slučaju da se eksploatacija vrši u zaštićenom području ili području ekološke mreže, javni interes i značaj utvrđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.".

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 6. broj: "3." zamenjuje se brojem: "5.".

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 8. broj: "3." zamenjuje se brojem: "5.".

Dosadašnji stav 7, koji postaje stav 9. menja se i glasi:

"Primenjena geološka istraživanja i eksploatacija urana, nikla i kobalta može se vršiti samo uz prethodnu saglasnost Vlade na predlog Ministarstva i u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.".

Član 4.

U članu 6. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

"Geološki istražni radovi bez saglasnosti vlasnika i/ili korisnika ne smeju se izvoditi na razdaljini manjoj od stotinu metara od stambenih objekata, osim inženjerskogeoloških, geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja.

Geološki istražni radovi bez saglasnosti vlasnika i/ili korisnika ne smeju se izvoditi na razdaljini manjoj od stotinu metara od objekata u javnoj upotrebi, kao što su bolnice, ustanove zaštite (domovi za stare, lica sa posebnim potrebama i dr.), verski objekti, groblja, ustanove kulture, škole, fakulteti, studentski domovi i sl, osim inženjerskogeoloških, geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja.".

Član 5.

U članu 8. stav 1. posle reči: "njenoj teritoriji," dodaje se reč: "trostruku".

Posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

"Vrednost iskopane mineralne sirovine ili drugih geoloških resursa iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se aktom Vlade svake druge godine na osnovu tržišne vrednosti iskopane mineralne sirovine ili drugih geoloških resursa."

Član 6.

Posle člana 8. dodaje se član 8a, koji glasi:

"Član 8a

Sva pravna i fizička lica koja podnose zahteve, podneske i drugu dokumentaciju u vezi sa primenom odredaba ovog zakona, biće u mogućnosti da obavljaju korespondenciju sa Ministarstvom u elektronskom obliku, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskim pečatom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko poslovanje.

Ministar bliže propisuje način podnošenja zahteva, podnesaka i druge dokumentacije, elektronskim putem odnosno dostavljanje podataka, akata i dokumentacije, shodno odredbama ovog zakona.".

Član 7.

Član 9. menja se i glasi:

"Član 9.

Odobrenje za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa, odobrenje za zadržavanje prava na istražni prostor, odobrenje za eksploataciono polje, odobrenje za eksploataciju, odobrenje za izgradnju rudarskih objekata i/ili odobrenje za izvođenje rudarskih radova, odobrenje za upotrebu rudarskih objekata i odobrenje za upravljanje rudarskim otpadom, potvrda o rezervama mineralnih sirovina i resursa i/ili drugih geoloških resursa, preneće se na zahtev nosioca odobrenja na drugo privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnika, u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom.

Prenosom odobrenja iz stava 1. ovog člana, prenose se i sva prava i obaveze i druga odobrenja koja su izdata u vezi sa prenetim odobrenjem.

Zahtev za prenos odobrenja podnosi se Ministarstvu, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine kada se istraživanje odnosno eksploatacija izvodi na teritoriji pokrajine (u daljem tekstu: nadležni organ), koji donosi rešenje o prenosu odobrenja kada su ispunjeni uslovi iz st. 4. i 5. ovog člana.

Uz zahtev za prenos odobrenja podnose se:

1)         fotokopija odobrenja koje je predmet prenosa ili podaci o izdatom odobrenju za sve akte iz stava 1. ovog člana;

2)         dokaz o pravu svojine ili korišćenja, zakupa i/ili saglasnosti odnosno službenosti novog nosioca odobrenja za površinu na kojoj je planirana izgradnja rudarskih objekata i izvođenje rudarskih radova za najmanje pet godina u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom sa spiskom katastarskih parcela i sa pisanom izjavom nosioca odobrenja da su iste obuhvaćene rudarskim radovima za narednih najmanje pet godina u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom, za prenos odobrenja za eksploataciju, odobrenje za izgradnju rudarskih objekata i/ili odobrenja za izvođenje rudarskih radova, i odobrenje za upravljanje rudarskim otpadom;

3)         situaciona karta u razmeri, 1:2500 ili u odgovarajućoj razmeri, ne starija od šest meseci sa ucrtanim granicama eksploatacionog polja, stanjem rudarskih radova, projektovanim rudarskim radovima za narednih najmanje pet godina u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom, jasno naznačenim granicama i oznakama katastarskih parcela u pisanoj i digitalnoj formi, overena od strane stručnog lica sa licencom, za prenos odobrenja za eksploataciono polje i/ili odobrenje za eksploataciju, odobrenje za izgradnju rudarskih objekata i/ili odobrenja za izvođenje rudarskih radova i odobrenje za upravljanje rudarskim otpadom;

4)         izveštaj nosioca odobrenja za istraživanje i/ili eksploataciju o izvršenju obaveza u vezi: sanacije i rekultivacije prostora; upravljanja rudarskim otpadom; blagovremenog izveštavanja nadležnog organa i inspekcijskih službi o vršenju radova na izvođenju geoloških istraživanja i/ili eksploatacije, za prenos odobrenja za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa, odobrenja za zadržavanje prava na istražni prostor, odobrenja za eksploataciono polje, odobrenja za eksploataciju;

5)         pisana izjava novog nosioca odobrenja o prihvatanju prenosa odobrenja sa svim pravima i obavezama koje proističu iz njega, za sve akte iz stava 1. ovog člana;

6)         garancija banke ili menica ili koorporativna garancija za izvršenje poslova sanacije i rekultivacije degradiranog zemljišta usled eksploatacije za najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za prenos odobrenja, kada novi nosilac odobrenja vrši prenos odobrenja za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenja rudarskih radova ili odobrenja za eksploataciju u skladu sa članom 77. ovog zakona;

7)         dokaz o uplati propisane republičke administrativne takse, za sve akte iz stava 1. ovog člana.

Uz zahtev za prenos potvrde o rezervama mineralnih sirovina i resursa i/ili drugih geoloških resursa, koju podnosi nosilac potvrde podnosi se:

1)         fotokopija potvrde koja je predmet prenosa ili podaci o izdatoj potvrdi;

2)         pisana izjava novog nosioca potvrde o prihvatanju prenosa potvrde sa svim pravima i obavezama koje proističu iz nje;

3)         za pravno lice na koje se prenosi potvrda, dokaz o izmirenju naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa, odnosno naknade za korišćenje mineralnih sirovina, u skladu sa stanjem na dan podnošenja zahteva.

Na dan podnošenja zahteva moraju biti izmirena sva potraživanja po osnovu naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa, odnosno naknade za korišćenje mineralnih sirovina, za pravno lice na koje se prenosi odobrenje kao i podnosioca zahteva.

Rešenje iz stava 3. ovog člana koje izdaje Ministarstvo je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Na rešenje iz stava 3. ovog člana koje je doneo nadležni organ autonomne pokrajine, žalba se podnosi ministru nadležnom za poslove geoloških istraživanja i/ili za poslove rudarstva (u daljem tekstu: ministar).".

Član 8.

U članu 11. stav 2. menja se i glasi:

"U oblasti rudarstva mineralna politika i plan razvoja podrazumeva: primenu savremenih tehnologija pri izgradnji rudarske infrastrukture i rudarskih objekata u cilju bezbednosti objekata i bezbednosti i zdravlja na radu; obezbeđenja sigurnog snabdevanja privrede i tržišta Republike Srbije mineralnim sirovinama i drugim geološkim resursima, promociju rudarstva u cilju stvaranja povoljnih uslova za investicije u oblasti održivog razvoja rudarske industrije i usaglašavanje sa regulativom iz oblasti rudarstva Evropske unije o zaštiti životne sredine; smernicama o životnoj sredini, zdravlju i sigurnosti Međunarodne finansijske korporacije (IFC), principima Međunarodnog saveta za rudarstvo i metale (ICMM).".

Član 9.

U članu 12. stav 1. reči: "određuju se dugoročni ciljevi", zamenjuju se rečima: "određuje se opšti cilj".

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Strategija sadrži elemente propisane zakonom kojim se uređuje planski sistem Republike Srbije."

Dosadašnji st. 2 - 4. postaju st. 3 - 5.

Član 10.

Član 13. menja se i glasi:

"Član 13.

Vlada donosi akcioni plan i po potrebi programe ostvarivanja strategije, na predlog Ministarstva.

Pojedini posebni ciljevi utvrđeni Strategijom mogu se razrađivati programima.

Akcionim planom za sprovođenje Strategije se utvrđuje dinamika ostvarivanja mera za sprovođenje Strategije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planski sistem."

Član 11.

U članu 14. u stavu 1. posle reči: "(u daljem tekstu: Zavod)," dodaju se reči: "kao posebna organizacija sa svojstvom pravnog lica, u skladu sa ovim zakonom".

Član 12.

U članu 21. stav 1. posle reči: "hidrogeološka istraživanja za potrebe", dodaje se reč: "utvrđivanja,", a posle reči "urbanističkog planiranja," dodaju se reči: "snižavanja nivoa podzemnih voda,".

Dodaje se stav 5, koji glasi:

"U pogledu uslova i načina kontrole i praćenja koncentracije gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi na nivou koji bi sprečio opasne antropogene smetnje u klimatskom sistemu, primenjuju se propisi iz oblasti zaštite životne sredine, a u pogledu uslova i načina izgradnje postrojenja za skladištenje CO2 primenjuju se propisi iz oblasti izgradnje objekata.".

Član 13.

U članu 22. stav 1. posle reči: "projekata geoloških istraživanja," dodaju se reči: "vršenje tehničke kontrole projekta geoloških istraživanja,", a reči: "i koje poseduje licencu za obavljanje tih poslova" zamenjuju se rečima: "u Republici Srbiji".

U stavu 2. posle reči: "rezultatima geoloških istraživanja", dodaju se reči: "rukovođenja i stručnog nadzora nad izvođenjem geoloških istraživanja,", a reči: "stečenom visokom školskom spremom na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije)", zamenjuju se rečima: "stečenim visokim obrazovanjem najmanje sedmim nivoom, podnivo jedan (nivo VII-1) nacionalnog okvira kvalifikacija koji se stiče završavanjem integrisanih akademskih studija obima od 300 do 360 ESPB bodova, (master akademskih studija, master strukovnih studija), odnosno osnovnih studija na fakultetu u trajanju od najmanje pet godina, odgovarajućeg obrazovnog profila i modula".

U stavu 3. reči: "stečenom visokom školskom spremom na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije)", zamenjuju se rečima: "stečenim visokim obrazovanjem najmanje sedmim nivoom, podnivo jedan (nivo VII-1) nacionalnog okvira kvalifikacija koji se stiče završavanjem integrisanih akademskih studija obima od 300 do 360 ESPB bodova, (master akademskih studija, master strukovnih studija), odnosno osnovnih studija na fakultetu u trajanju od najmanje pet godina, odgovarajućeg obrazovnog profila i modula".

U stavu 5. reči: "strana pravna lica" zamenjuju se rečima: "ogranci stranih pravnih lica".

Član 14.

Član 23. menja se i glasi:

"Član 23.

Ovlašćenje za obavljanje poslova iz člana 22. st. 2 - 4. ovog zakona stiče se polaganjem stručnog ispita.

Stručni ispit iz stava 1. ovog člana, polaže se pred komisijom koju obrazuje Komora rudarskih i geoloških inženjera Srbije.".

Član 15.

Posle člana 23. dodaju se nazivi članova i čl. 23a, 23b, 23v i 23g, koji glase:

"Komora rudarskih i geoloških inženjera Srbije

Član 23a

Komora rudarskih i geoloških inženjera Srbije (u daljem tekstu: Komora), je pravno lice osnovano radi unapređenja uslova za obavljanje stručnih poslova u oblasti rudarstva i geologije, projektovanja, geoloških istraživanja, izgradnje rudarskih objekata i drugih oblasti značajnih za rudarstvo i geologiju Republike Srbije, zaštite esnafskih i pojedinačnih interesa, unapređenja pružanja usluga i radi ostvarivanja svih drugih ciljeva kojima se unapređuje stručnost i profesionalnost rada.

Članovi Komore su inženjeri geološke, rudarske, metalurške, građevinske, mašinske i elektrotehničke struke, kao i inženjeri zaštite životne sredine i drugih tehničkih struka koji obavljaju stručne poslove u cilju geoloških istraživanja mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa i eksploatacije mineralnih sirovina.

Sedište Komore određuje se statutom.

Komora, u skladu sa ovim zakonom i statutom, obavlja sledeće poslove:

1)         utvrđuje profesionalna prava i dužnosti i etičke norme ponašanja članova u obavljanju poslova geologije i rudarstva, projektovanja i izvođenja radova;

2)         utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje licence u skladu sa odredbama ovog zakona;

3)         proverava usklađenost izdatih licenci po propisima drugih zemalja;

4)         vodi evidenciju lica iz tačke 2. ovog člana koja je dostupna na elektronskom portalu komore u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti;

5)         objavljuje biografije kompetentnih lica na svom elektronskom portalu u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti;

6)         organizuje, sprovodi i izdaje uverenja o položenim stručnim ispitima za inženjere geologije, rudarstva kao i drugih struka koje obavljaju stručne poslove u rudarstvu i geologiji;

7)         pribavlja saglasnost ministra na program o uslovima i načinu polaganja stručnog ispita;

8)         zastupa interese članstva;

9)         u skladu sa praksama najuglednijih inženjerskih komora u svetu, usvaja kodeks profesionalnih i etičkih standarda inženjera geologije, rudarstva i drugih inženjerskih struka koje obavljaju stručne poslove u rudarstvu i geologiji, a naročito u vezi sa kompetentnim licima i kodeks dosledno primenjuje u interesu građenja ugleda Komore i njenog članstva, a u skladu sa praksama najuglednijih inženjerskih komora u svetu;

10)       organizuje sud časti za utvrđivanje povreda profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti), kao i za izricanje mera za te povrede;

11)       obezbeđuje polisu kolektivnog osiguranja za sva kompetentna lica, na odgovarajućem nivou pojedinačnog osiguranog slučaja;

12)       rešava sporna stručna i profesionalna pitanja;

13)       u slučaju sumnje, proverava status kompetentnog lica stranog inženjera;

14)       vodi javni registar kompetentnih lica, izdatih licenci i položenih stručnih ispita;

15)       obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom koje unapređuju geološka istraživanja i rudarstvo u Republici Srbiji.

Komora svoju organizaciju i način obavljanja stručnih poslova uređuje u skladu sa ovim zakonom.

Predlog statuta Komora dostavlja Ministarstvu radi davanja saglasnosti.

Organi Komore

Član 23b

Organi Komore su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Skupština, Upravni i Nadzorni odbor biraju svoje predsednike.

Komora svoj rad organizuje kroz rad matičnih sekcija. Organizuju se tri vrste matičnih sekcija, i to za geologiju, rudarstvo i matičnu sekciju ostalih struka.

Predsednik Upravnog odbora je zakonski zastupnik Komore.

Upravni odbor Komore ima šest članova. Tri člana predstavljaju predsednici Izvršnih odbora matičnih sekcija, a tri su predstavnici Ministarstva.

Predsednik Upravnog odbora Komore bira se iz redova članova koje predlaže Ministarstvo.

U slučaju jednakog broja glasova članova Upravnog odbora, usvaja se odluka za koju je glasao predsednik Upravnog odbora.

Nadzorni odbor čine tri člana, i to dva člana predlaže Ministarstvo, a jednog Skupština Komore.

Rad Komore bliže se uređuje Statutom, u skladu sa ovim zakonom.

Finansiranje Komore

Član 23v

Komora finansira svoje aktivnosti od članarina, naknada i donacija.

Komora utvrđuje visinu članarine i naknade za polaganje stručnih ispita i izdavanje licence iz stava 1. ovog člana, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra.

Nadzor nad zakonitošću rada Komore vrši Ministarstvo.

Kvalifikacije

Član 23g

Kompetentno lice za geologiju je stručnjak sa sledećim kvalifikacijama:

1)         stečenim visokim obrazovanjem najmanje sedmim nivoom, podnivo jedan (nivo VII-1) nacionalnog okvira kvalifikacija koji se stiče završavanjem integrisanih akademskih studija obima od 300 do 360 ESPB bodova, (master akademskih studija, master strukovnih studija), odnosno osnovnih studija na fakultetu u trajanju od najmanje pet godina, odgovarajućeg obrazovnog profila i modula, oblast geološkog inženjerstva;

2)         položen stručni ispit;

3)         deset godina stručnog iskustva;

4)         nije pravnosnažno osuđen za krivična dela iz oblasti privrede;

5)         postupa etično u profesionalnom životu;

6)         član je Komore rudarskih i geoloških inženjera Srbije.

Kompetentno lice za rudarstvo je stručnjak sa sledećim kvalifikacijama:

1)         stečenim visokim obrazovanjem najmanje sedmim nivoom, podnivo jedan (nivo VII-1) nacionalnog okvira kvalifikacija koji se stiče završavanjem integrisanih akademskih studija obima od 300 do 360 ESPB bodova, (master akademskih studija, master strukovnih studija), odnosno osnovnih studija na fakultetu u trajanju od najmanje pet godina, odgovarajućeg obrazovnog profila i modula, oblast rudarskog inženjerstva;

2)         položen stručni ispit;

3)         deset godina stručnog iskustva;

4)         nije pravnosnažno osuđen za krivična dela iz oblasti privrede;

5)         postupa etično u profesionalnom životu;

6)         član je Komore rudarskih i geoloških inženjera Srbije.

Stručnjaci drugih struka (diplomirani inženjeri, master inženjeri), mogu biti angažovani kao kompetentna lica kada je potrebno za radove iz geologije i rudarstva, sa sledećim kvalifikacijama:

1)         stečenim visokim obrazovanjem najmanje sedmim nivoom, podnivo jedan (nivo VII-1) nacionalnog okvira kvalifikacija koji se stiče završavanjem integrisanih akademskih studija obima od 300 do 360 ESPB bodova, (master akademskih studija, master strukovnih studija), odnosno osnovnih studija na fakultetu u trajanju od najmanje pet godina, odgovarajućeg obrazovnog profila i modula;

2)         položen stručni ispit;

3)         deset godina stručnog iskustva;

4)         dve godine iskustva relevantnog za licencu kompetentnog lica;

5)         nije pravnosnažno osuđen za krivična dela iz oblasti privrede;

6)         postupa etički u profesionalnom životu;

7)         član je Komore rudarskih i geoloških inženjera Srbije.

U slučaju da nema kompetentnog lica u Republici Srbiji sa relevantnim iskustvom za konkretnu dozvolu, strano kompetentno lice sa uporedivim kvalifikacijama i relevantnim iskustvom u odnosu na konkretnu dozvolu potpisaće izveštaje, studije i projekte zajedno sa srpskim kompetentnim licem koje ima najbliže relevantno iskustvo.

Kompetentno lice može zaključiti ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti na višem iznosu osiguranog slučaja od kolektivnog osiguranja koje se obezbeđuje preko Komore.".

Član 16.

U članu 25. stav 1. posle reči: "istog projekta," dodaju se reči: "kao i godišnji i završni izveštaji o rezultatima geoloških istraživanja".

U stavu 3. reči: "Privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije, mora biti osigurano od odgovornosti za štetu koju može pričiniti drugoj strani, odnosno trećem licu." brišu se.

Član 17.

U članu 27. stav 3. menja se i glasi:

"Stručni nadzor nad izvođenjem geoloških istraživanja ne može da vrši pravno lice koje je nosilac odobrenja za istraživanje, koje izvodi geološka istraživanja, niti lice koje je izradilo izveštaje o geološkim istraživanjima, osim za istraživanja nafte i gasa.".

U stavu 4. posle reči: "dužno je da" dodaju se reči: "vodi dnevnik stručnog nadzora i da".

Posle stava 4, dodaje se novi stav 5, koji glasi:

"Ministar bliže propisuje sadržinu i formu dnevnika stručnog nadzora iz stava 3. ovog člana.".

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 6. posle reči: "ovog zakona" dodaju se reči: "i uz elaborat o inženjerskogeološkim-geotehničkim uslovima izgradnje objekata".

Član 18.

U članu 28. stav 2. posle reči: "uslovima izgradnje" dodaju se reči: "i/ili sanacije", a posle reči "objekata", dodaju se reči: "i terena".

U stavu 3. reči: "najkasnije 30 dana od dana isteka odobrenog istražnog roka, a u slučaju produženja istražnog roka u smislu člana 39. ovog zakona, najkasnije do kraja prethodno odobrenog istražnog roka", zamenjuju se rečima: "najkasnije 30 dana od dana isteka odobrenog istražnog roka, a u slučaju produženja istražnog roka u smislu člana 39. ovog zakona, kao i u slučaju zadržavanja istražnog prava u smislu člana 40. ovog zakona, najkasnije 30 dana pre kraja prethodno odobrenog istražnog roka".

Član 19.

Posle člana 28. dodaje se član 28a, koji glasi:

"Član 28a

Ministarstvo može ustupiti određene geološke informacije iz izveštaja o rezultatima geoloških istraživanja i elaborate:

1)         Zavodu u cilju izrade geoloških karata, pravljenja bilansa mineralnih resursa i unapređenja sveobuhvatnog geološkog znanja teritorije Republike Srbije;

2)         Republičkom geodetskom zavodu, koji upisuje u jedinstveni sistem pokazatelja za prostorno planiranje u skladu sa sistemom ESPON podatke o postojanju rudnog tela mineralne sirovine na određenoj lokaciji.

Nadležni organi za prostorno i urbanističko planiranje prilagođavaju planska i urbanistička dokumenta na način da se omogući nesmetana eksploatacija otkrivenih ležišta mineralnih sirovina, u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje prostorno i urbanističko planiranje i zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, pokazatelji za prostorno planiranje o ležištu mineralnih sirovina unose se u sve prostorne i urbanističke planove, za područje obuhvaćeno ležištem mineralnih sirovina.

Ministarstvo i Zavod imaju obavezu da sa izveštajima i elaboratima postupaju u skladu sa oznakom "poslovna tajna", osim ako je ovim zakonom propisano drugačije.".

Član 20.

U članu 30. stav 1. posle reči: "izvode se na" dodaju se reči: "sopstvenom i/ili tuđem zemljištu (u privatnoj ili javnoj svojini) u okviru istražnog prostora na", a posle reči: "preduzetnika", dodaje se zapeta i reči: "osim kada se izvode u skladu sa članom 46. ovog zakona.".

Član 21.

U članu 31. st. 3. i 4. menjaju se i glase:

"Uz zahtev iz stava 2. ovog člana, podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj, odnosno pokrajinskoj administrativnoj taksi kada se istraživanje vrši na teritoriji pokrajine, kao i:

1)         geodetski plan u razmeri 1:1.000 ili preglednu topografsku kartu u odgovarajućoj razmeri sa ucrtanom granicom i koordinatama istražnog prostora, kao i broj katastarske parcele na kojoj se planira istraživanje;

2)         projekat geoloških istraživanja;

3)         izveštaj i potvrdu o izvršenoj tehničkoj kontroli projekta;

4)         dokaz o plaćenoj republičkoj, odnosno pokrajinskoj administrativnoj taksi kada se istraživanje vrši na teritoriji pokrajine."

Dosadašnji st. 5 - 10. postaju st. 4 - 9.

Član 22.

Član 34. menja se i glasi:

"Član 34.

Zahtev za izdavanje odobrenja iz člana 30. st. 1. i 2. ovog zakona sadrži podatke o: privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu ili preduzetniku koje je podnosilac zahteva, vrsti geoloških istraživanja, vrsti mineralnih i drugih geoloških resursa i veličini istražnog prostora, kao i vremenu trajanja istraživanja, shodno čl. 38. i 41. ovog zakona.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1)         topografska karta u razmeri 1:25.000 ili u drugoj pogodnoj razmeri, sa ucrtanom granicom i koordinatama istražnog prostora;

2)         projekat geoloških istraživanja;

3)         izveštaj i potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli projekta;

4)         dokaz o pravu korišćenja podataka i rezultata istraživanja koji su rezultat geoloških istraživanja drugog privrednog subjekta ili su rezultat osnovnih i primenjenih geoloških istraživanja, ako su korišćeni prilikom izrade projekta;

5)         pismo o namerama banke ili društva iz grupacije u okviru koje posluje podnosilac zahteva, da će za njegove obaveze izdati bankarsku garanciju ili korporativnu garanciju u roku do 30 dana od dana dobijanja rešenja za istraživanje metaličnih mineralnih sirovina, litijuma i bora ili izjava društva da će u tom roku dostaviti menicu;

6)         dokaz o plaćenoj republičkoj, odnosno pokrajinskoj administrativnoj taksi kada se istraživanje vrši na teritoriji autonomne pokrajine za izdavanje odobrenja.

Podnosilac zahteva iz stava 1. ovog člana dužan je da pre izrade projekta geoloških istraživanja pribavi akt o uslovima za izradu projekta i izvođenje planiranih geoloških istraživanja, izdat od strane nadležnog zavoda za zaštitu prirode i nadležnog zavoda za zaštitu kulturnog nasleđa ili drugog nadležnog organa.

Akta o uslovima nadležnih organa iz stava 4. ovog člana čine sastavni deo projekta geoloških istraživanja.

Ako je projektom iz stava 3. tačka 3) ovog člana predviđeno izvođenje rudarskih istražnih radova na istraživanju u cilju uzimanja mineralnih sirovina za tehnološka ispitivanja, podnosi se poseban zahtev za izdavanje odobrenja za izvođenje radova po rudarskom projektu iz člana 93. stav 1. ovog zakona, osim u slučaju kada se dozvoljena količina mineralne sirovine, shodno članu 45. stav 1. ovog zakona može uzeti iz istražne bušotine, istražnog raskopa i prirodnog rudnog izdanka, a u skladu sa projektom i stanjem izvedenih geoloških istraživanja.

U slučaju istraživanja ili probnog rada istražne bušotine nafte i prirodnog gasa, uz projekat iz člana 94. stav 1. tačka 2) ovog zakona, podnosi se prijava za izvođenje radova po tom projektu, u skladu sa članom 105. ovog zakona.

U slučaju probnog rada istražne bušotine nafte i prirodnog gasa iz stava 5. ovog člana u rudarskom projektu obavezno treba navesti vreme/dužinu trajanja probnog rada, shodno članu 45. ovog zakona, kao i detaljno opisati način njihovog skladištenja.

Za svaki podneti zahtev, u registar zahteva se upisuje zavodni broj zahteva, datum, čas i minut kada je zahtev podnet, a u potvrdi izdatoj podnosiocu zahteva unosi se zavodni broj zahteva kao i datum, sat i minut podnošenja zahteva.".

Član 23.

U članu 35. stav 1. broj: "2" zamenjuje se brojem: "1".

U članu 35. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

"1)        ako je pokrenut postupak povodom zahteva za istraživanje, zahteva za produženje istražnog roka i zahteva za zadržavanje prava na istražni prostor na istom istražnom prostoru od strane drugog pravnog lica istog mineralnog ili istog geološkog resursa, kao i ako je pokrenut postupak povodom zahteva za izdavanje odobrenja za eksploataciju, za eksploataciono polje ili eksploatacioni prostor;".

U tački 2) broj: "4" zamenjuje se brojem: "2".

Tačka 3) menja se i glasi:

"3)        ako je prostor za koji se traži odobrenje za istraživanje već izdat drugom licu za: istraživanje, zadržavanje prava na istražni prostor istog mineralnog ili istog geološkog resursa, eksploataciono polje ili eksploataciju mineralnih sirovina i resursa, eksploatacioni prostor podzemnih voda i geotermalnih resursa;".

Član 24.

U članu 36. reč: "drugog" briše se.

Član 25.

U članu 38. stav 1. posle reči: "dužina prvog" dodaje se reč: "produženog", a broj: "4", zamenjuje se brojem: "6".

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Istražni rok počinje da teče od dana uručenja rešenja o odobrenju nosiocu istraživanja i traje do isteka poslednjeg dana roka, osim kada je nosilac istraživanja u skladu sa ovim zakonom podneo kompletan zahtev za produženje najkasnije 30 dana pre isteka istražnog roka u skladu sa članom 39. ovog zakona, u kom slučaju odobrenje za istraživanje ostaje na snazi i posle isteka roka a do uručenja nosiocu istraživanja rešenja po zahtevu iz člana 39. ovog zakona.".

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Posle dosadašnjeg stava 3, koji postaje stav 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

"Odobrenjem za inženjersko-geološka istraživanja određuje se istražni rok u dužini do dve godine uz mogućnost produženja do godinu dana.".

Dosadašnji stav 4, koji postaje stav 6. menja se i glasi:

"Odobrenjem za istraživanje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala koji se koriste kao: tehničko-građevinski kamen; arhitektonsko-građevinski (ukrasni) kamen; opekarske, keramičke i vatrostalne gline; za proizvodnju cementa i kreča i kao pesak i šljunak u industriji i građevinarstvu kao i karbonatne sirovine, tuf, zeolitizirani tuf i treset, koji se koriste u industriji, određuje se istražni rok u dužini do dve godine, uz mogućnost produženja istražnog roka jednom do godinu dana.".

Član 26.

U članu 39. stav 1. menja se i glasi:

"Zahtev za produženje istražnog roka iz člana 38. ovog zakona podnosi se najkasnije 30 dana pre isteka istražnog roka određenog odobrenjem za istraživanje, pod uslovom da je izvršeno najmanje 75% od odobrenog obima radova u svakoj godini istraživanja, prikazanoj u osnovnom projektu i aneksu projekta istraživanja, u skladu sa članom 44. stav 1. ovog zakona."

U stavu 2. tačka 2) zapeta i reči: "u dva primerka" brišu se.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Izveštaj o ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana izdaje Zavod na osnovu dokumentacije (projekta i izveštaja) dostavljene od strane ministarstva u skladu sa stavom 2. ovog člana.".

Dosadašnji st. 3 - 7. postaju st. 4 - 8.

Član 27.

U članu 40. stav 1. posle reči: "eksploataciono polje", dodaju se reči: "i eksploatacioni prostor".

U stavu 2. tačka 2) posle reči: "koordinatama polja", dodaju se reči: "i prostora".

U tački 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 5), koja glasi:

"5)        završni izveštaj.".

U stavu 4. posle reči: "ne može se produžiti," dodaju se reči: "osim u slučaju podzemnih voda i geotermalnih resursa kada iznosi do jedne godine,".

Stav 9. menja se i glasi:

"Rešenje za zadržavanje prava na istražni prostor iz stava 4. ovog člana prestaje da važi sa danom dostavljanja odobrenja za eksploataciono polje i eksploatacioni prostor.".

Član 28.

U članu 42. stav 2. reč: "saglasnost" zamenjuje se rečju: "mišljenje".

Dodaju se st. 4 - 6, koji glase:

"U okviru odobrenog istražnog i/ili eksploatacionog polja i eksploatacionog prostora mogu se vršiti inženjersko-geološka istraživanja u cilju izgradnje objekata i sanacije terena u skladu sa ovim zakonom.

Primenjena geološka istraživanja podzemnih voda za potrebe vodosnabdevanja mogu se vršiti u okviru istražnih polja mineralnih sirovina i istražnih i eksploatacionih prostora podzemnih voda i geotermalnih resursa kada to dozvoljavaju geološki i drugi uslovi i primenjena tehnologija eksploatacije u skladu sa ovim zakonom.

U okviru odobrenog istražnog i/ili eksploatacionog polja i eksploatacionog prostora Zavod može nesmetano vršiti osnovna geološka istraživanja bez saglasnosti nosioca odobrenja za primenjena geološka istraživanja i/ili eksploatacionog polja i prostora u cilju izrade osnovnih geoloških karata i specijalističkih studija za potrebe Republike Srbije, s tim da prethodno obavesti nosioca odobrenja o planiranim osnovnim geološkim istraživanjima i da se njima ne ugrožava izvođenje radova nosioca odobrenja.".

Član 29.

U članu 44. stav 3. reči: "u projektu geoloških istraživanja nije prikazana vrsta, obim i dinamika izvođenja istražnih radova posebno za svaku istražnu godinu ili kada" brišu se.

Posle stava 4. dodaju se st. 5. i 6, koji glase:

"Ukoliko u odobrenom istražnom roku privredno društvo podnese zahtev za utvrđivanje i overu resursa i rezervi mineralnih sirovina, resursa i rezervi podzemnih voda i geotermalnih resursa, a želi da nastavi sa istraživanjem, potrebno je da dostavi zahtev za izmenu i dopunu projekta u skladu sa stavom 3. ovog člana, osim za primenjena geološka istraživanja nafte i gasa.

Nosilac istraživanja može podneti zahtev za izdavanje odobrenja za izmenu granica odobrenog istražnog prostora u skladu sa uslovima određenim ovim članom, s tim da je za proširenje istražnog prostora obavezan da pribavi uslove nadležnih zavoda za zaštitu prirode i zaštitu kulturnog nasleđa.".

Član 30.

U članu 45. stav 1. tač. 1) i 5) brišu se.

U stavu 3. reči: "putem rada" zamenjuju se rečima : "putem probnog rada probne".

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

"Materijal koji se uzima u svrhu tehnoloških ispitivanja ne može se otuđiti niti prodati.".

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 6, reči: "iz člana 159. stav 2. tačka 2) ovog zakona", zamenjuju se rečima: "zakona kojim se uređuju naknade za korišćenje javnih dobara".

Član 31.

U članu 46. stav 1. posle reči: "eksploatacionog polja" dodaju se reči: "i prostora i zaštitnog prostora,".

Član 32.

U članu 47. stav 1. menja se i glasi:

"Nadležni organ ukida rešenje o odobrenju za istraživanje pre isteka određenog istražnog roka u slučajevima ako se:

1)         istraživanja ne izvode u skladu sa projektom geološkog istraživanja;

2)         ne obezbedi stručni nadzor nad izvođenjem geoloških istraživanja;

3)         istraživanja izvode van odobrenog istražnog prostora;

4)         ne dostavlja godišnji izveštaj za prethodnu istražnu godinu u roku propisanom zakonom;

5)         ne vrati u prvobitno stanje zemljište na kojem je izvodio istražne radove;

6)         ne sprovode propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu, potrebne mere obezbeđenja imovine, zdravlja ljudi i zaštite životne sredine i zaštite kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu;

7)         ne plati naknada za primenjena geološka istraživanja, kao i naknada za naftu i prirodni gas, dobijenu probnim radom istražnih bušotina u prethodnoj istražnoj godini;

8)         naknadno utvrdi da priložena dokumentacija na osnovu koje je izdato odobrenje sadrži netačne, odnosno neistinite podatke;

9)         ako se istraživanjem ugrožava već postojeće korišćenje ili istraživanje podzemnih voda i geotermalne energije;

10)       ne prijavi početak izvođenja istražnih radova u roku predviđenom zakonom;

11)       ne započne sa radovima u roku od 90 dana od dana prijema odobrenja za istraživanje;

12)       ukoliko se godišnjim izveštajem utvrdi da se radovi ne izvode u skladu sa projektom;

13)       pod vidom istraživanja vrši eksploatacija mineralnih sirovina, ili korišćenje podzemnih voda i geotermalnih resursa;

14)       ukoliko ne dostavi sredstva obezbeđenja u skladu sa članom 34. ovog zakona.".

U stavu 2. tačka 1) posle reči: "nosioca istraživanja," dodaju se zapeta i reči: "danom dostavljanja rešenja o prestanku rešenja o odobrenju istraživanja nosiocu odobrenja".

U tački 2) posle reči: "geološkog inspektora," dodaju se reči: "danom dostavljanja rešenja o prestanku rešenja o odobrenju istraživanja nosiocu odobrenja".

U tački 3) posle reči: "istražnog roka," dodaju se reči: "u skladu sa članom 38. stav 2. ovog zakona".

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Rešenje o odobrenju za istraživanje ne prestaje da važi ukoliko nosilac tog odobrenja dobije i odobrenje za ekploataciono polje ili prostor u delu tog istražnog polja, već Ministarstvo istovremeno po zahtevu imaoca prava donosi izmenu rešenja o odobrenju za istraživanje kojim smanjuje istražno polje izuzimajući eksploataciono polje ili prostor, u skladu sa članom 44. stav 5. ovog zakona.".

Dosadašnji st. 3 - 5. postaju st. 4 - 6.

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 7. broj: "9)" zamenjuje se brojem: "13)".

Posle dosadašnjeg stava 7, dodaje se stav 8, koji glasi:

"Rešenje o odobrenju za istraživanje se može izmeniti samo na zahtev nosioca istraživanja u skladu sa ovim zakonom.".

Član 33.

Član 49. menja se i glasi:

"Član 49.

Nosilac istraživanja ima pravo isključivog korišćenja i raspolaganja geoloških podataka i stvari i dokumenata proizišlih iz primenjenih geoloških istraživanja (izveštaji i elaborati o rezultatima geoloških istraživanja i drugu geološku dokumentaciju, kao i jezgra istražnih bušotina i uzorke i analize iz svih istražnih radova i dr.), u skladu sa ovim zakonom.

Nosilac istraživanja je obavezan da na propisan način čuva izveštaje i elaborate o rezultatima geoloških istraživanja i drugu geološku dokumentaciju, kao i jezgra istražnih bušotina i uzorke i analize iz svih istražnih radova i da iste po potrebi stavi na uvid ministarstvu, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine radi provere rezultata istraživanja.

Nakon prestanka primenjenih geoloških istraživanja, Republika Srbija može koristiti rezultate tih istraživanja, na način kojim ne ugrožava interes vlasnika podataka, uvažavajući propise kojima se uređuje zaštita podataka, i to samo u slučaju: odbrane zemlje i podizanja nivoa opšte bezbednosti stanovništva, saniranja posledica od geoloških hazarda (zemljotresa, poplava, klizišta, odrona i dr.), izrade strateških studijskih istraživanja za potrebe utvrđivanja i vrednovanja ukupnih mineralnih potencijala geološke sredine ili drugih geoloških resursa, kao i potrebe prostornog planiranja i drugih dugoročnih strateških dokumenata od opšteg interesa.

Rudarski objekti nastali u procesu geoloških istraživanja koji nisu uknjiženi kao svojina nosioca istraživanja, ne smatraju se rezultatima istraživanja iz stava 1. ovog člana i po završetku istraživanja postaju svojina Republike Srbije i mogu ih koristiti nosilac odobrenja za istraživanje ili nosilac odobrenja za eksploataciju, na čijem istražnom ili eksploatacionom polju se ti objekti nalaze.

Nosilac istraživanja koji koristi podatke i rezultate istraživanja koji su rezultat geoloških istraživanja drugog privrednog subjekta ili su rezultat osnovnih i primenjenih geoloških istraživanja koja su finansirana iz budžeta Republike Srbije, obavezan je da dostavi dokaz o pravu korišćenja tih podataka pri izradi projekata geoloških istraživanja, izveštaja i elaborata o rezultatima istih istraživanja i/ili elaborata o resursima i rezervama.

U slučaju kada rezultati geoloških istraživanja i dokumenti iz stava 1. ovog člana sadrže podatke koji se smatraju tajnim podacima u skladu sa važećim propisima kojima se utvrđuje zaštita tajnih podataka, nosilac istraživanja takve podatke može ustupiti trećim licima samo na način i pod uslovima utvrđenim tim propisima.

U slučaju kada nosilac istraživanja više nije poznat ili više ne postoji i ne može se utvrditi pravo vlasništva nad rezultatima, ministarstvo nadležno za poslove rudarstva i geoloških istraživanja može raspolagati rezultatima geoloških istraživanja kao i dokumentima koji sadrže geološke rezultate.".

Član 34.

U članu 50. stav 1. tačka 14) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 14) dodaju se tač. 15) - 17), koje glase:

"15)      u slučaju negativnog uticaja na postojeća izvorišta pri vršenju primenjenih geoloških istraživanja podzemnih voda, istražne radove obustavi i o tome obavesti nadležni organ i nadležnu lokalnu samoupravu;

16)       konzervira bušotinu ukoliko se pronađe podzemna voda koja se neće odmah koristiti;

17)       po završetku ili obustavljanju geoloških istraživanja na području na kome su obavljeni radovi, sprovede sve mere obezbeđenja kojima će se trajno isključiti nastupanje opasnosti za ljude i imovinu, kao i za životnu sredinu i da teren privede prvobitnoj nameni i o tome obavesti nadležni organ koji je izdao odobrenje za geološka istraživanja, kao i lokalnu samoupravu na čijoj teritoriji su izvedeni radovi.".

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Izuzetno od stava 1. tačka 2) ovog člana, zasniva se zakonska službenost na katastarskim parcelama planiranim za geološka istraživanja kada nije poznat vlasnik zemljišta ili je nedostupan i nosilac odobrenja za istraživanje uplatiće u sudski depozit na ime uknjiženog vlasnika te parcele zakupninu u skladu sa zakupninama koje naplaćuje imalac javne svojine na toj vrsti zemljišta na teritoriji lokalne samouprave na kojoj se parcela nalazi.".

Član 35.

U članu 51. stav 1. posle reči: "mineralnih sirovina" dodaju se reči: "vrši se u skladu sa aktuelnom verzijom Panevropskog kodeksa za izveštavanje rezultata istraživanja mineralnih resursa i rezervi (PERC), a tečnih i gasovitih", posle reči: "resursa i rezervi" dodaju se reči: "kao i", a reč: "čvrstih," briše se.

Član 36.

Član 52. menja se i glasi:

"Član 52.

Na osnovu elaborata iz člana 51. st. 2. i 3. ovog zakona utvrđuju se istraženi resursi i rezerve mineralnih sirovina i podzemnih voda, a na osnovu elaborata iz člana 51. stav 4. ovog zakona utvrđuju se evidentirani petrogeotermalni resursi.

Razmatranje i evidentiranje utvrđenih resursa i rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda, kao i geotermalnih resursa vrši ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine uz stručnu pomoć radnih grupa (u daljem tekstu: komisija), koje obrazuje ministar, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine za prelazni period od dve godine neophodan za izdavanje licenci kompetentnog lica geološke struke i kompetentnog lica rudarske struke, osim u slučaju overe rezervi podzemnih voda i geotermalnih resursa, kao i za izradu i primenu pravilnika o utvrđivanju resursa i rezervi mineralnih sirovina i njihovoj klasifikaciji, koji ne može biti duži od šest meseci od dana donošenja akta o obrazovanju komisije.

Aktom o obrazovanju komisije iz stava 2. ovog člana utvrđuju se zadaci, obaveze i naknada za rad njenih članova.

Resursi i rezerve mineralnih sirovina, resursi i rezerve podzemnih voda, kao i geotermalni resursi, utvrđuju se potvrdom o rezervama i/ili resursima mineralnih sirovina i podzemnih voda, kao i petrogeotermalnim resursima, koja se izdaje rešenjem Ministarstva, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine, na zahtev lica koje je steklo uslove za overu resursa i rezervi mineralnih sirovina, resursa i rezervi podzemnih voda ili petrogeotermalnih resursa u skladu sa odredbama ovog zakona.

Nosilac potvrde o rezervama i/ili resursima u trajanju od šest godina od dana izdavanja rešenja iz stava 4. ovog člana ima:

1)         pravo da dobije rešenje o odobrenju za eksploataciju i/ili eksploataciono polje, u skladu sa ovim zakonom;

2)         pravo isključivog korišćenja i raspolaganja geoloških podataka i stvari i dokumenata proizišlih iz primenjenih geoloških istraživanja (izveštaji i elaborati o rezultatima geoloških istraživanja i drugu geološku dokumentaciju, kao i jezgra istražnih bušotina i uzorke i analize iz svih istražnih radova i dr.), u skladu sa ovim zakonom;

3)         pravo da je ustupi trećem licu, u skladu sa ovim zakonom;

4)         druga prava, u skladu sa ovim zakonom.

Ako nosilac potvrde o rezervama i resursima u roku od šest godina od njenog donošenja ne podnese zahtev za odobrenje za eksploataciju i/ili eksploataciono polje, Republika Srbija istekom tog roka od šest godina postaje nosilac te potvrde o rezervama i resursima i time stiče sva prava koja iz nje proizlaze u skladu sa ovim zakonom.

Kada je Republika Srbija imalac rezultata i nosilac potvrde o rezervama i resursima, sa ciljem otvaranja rudnika po principima privredne, socijalne i ekološke održivosti, u skladu sa načelima ovog zakona, Ministarstvo može da, uz saglasnost Vlade:

1)         objavi i sprovede javnu aukciju radi raspolaganja potvrdom o rezervama i resursima i rezultatima geoloških istraživanja na kojoj bira najboljeg kvalifikovanog ponuđača; i/ili

2)         zaključi ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji u skladu sa zakonom kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije radi raspolaganja potvrdom o rezervama i resursima i rezultatima geoloških istraživanja.

Republika Srbija, kada svojim sredstvima izvodi primenjena geološka istraživanja, rezultatima istih slobodno raspolaže u skladu sa zakonom.

Uz zahtev iz stava 4. ovog člana podnosi se:

1)         fotokopija odobrenja za istraživanje ili odobrenja za zadržavanje prava na istražni prostor, odnosno odobrenja za eksploataciju i/ili eksploataciono polje ili podaci o izdatom odobrenju;

2)         pregledna karta u odgovarajućoj razmeri sa koordinatama prelomnih tačaka utvrđenih resursa i rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda ili geotermalnih resursa;

3)         elaborat iz člana 51. st. 2, 3. ili 4. ovog zakona;

4)         izveštaj kompetentnog lica geološke struke i kompetentnog lica rudarske struke o stručnoj oceni - reviziji elaborata o resursima i rezervama mineralnih sirovina, odnosno izveštaj stručnog lica geološke struke o stručnoj oceni - reviziji elaborata o resursima i rezervama podzemnih voda ili petrogeotermalnih resursa;

5)         dokaz o plaćenoj republičkoj, odnosno pokrajinskoj administrativnoj taksi za overu resursa i rezervi mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa;

6)         dokaz o pravu korišćenja podataka i rezultata istraživanja koji su rezultat geoloških istraživanja drugog privrednog subjekta ili su rezultat osnovnih i primenjenih geoloških istraživanja finansiranih iz budžeta Republike Srbije, ako su korišćeni u izradi elaborata.

Podnosilac zahteva iz stava 4. ovog člana snosi troškove stručne ocene-revizije elaborata iz stava 5. tačka 4) ovog člana.

Zahtev za izdavanje potvrde iz stava 4. ovog člana podnosi se najkasnije godinu dana od dana prestanka važenja odobrenja za na osnovu kojih se vrši utvrđivanje i overa rezervi i resursa podzemnih voda i/ili geotermalnih resursa.

Nadležni organ rešenjem će odbiti zahtev iz stava 4. ovog člana ako podnosilac zahteva ima neizmirene obaveze po pitanju naknada za vršenje geoloških istraživanja i naknada za korišćenje mineralnih sirovina i/ili drugih geoloških resursa, kao i ako je nalazom inspekcije utvrđeno da nije ispunio obaveze iz člana 50. ovog zakona.

Ministar bliže propisuje uslove i način rada komisije za utvrđivanje i overu resursa i rezervi mineralnih sirovina, resursa i rezervi podzemnih voda i/ili geotermalnih resursa iz stava 2. ovog člana.

Rešenje iz stava 4. ovog člana koje izdaje Ministarstvo je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor, a na rešenje koje izdaje nadležni organ autonomne pokrajine, može se izjaviti žalba ministru.".

Član 37.

Posle člana 52. dodaje se naziv člana i član 52a, koji glasi:

"Investicioni sporazum

Član 52a

Republika Srbija i investitor u projekat eksploatacije mogu zaključiti investicioni sporazum.

Investicionim sporazumom iz stava 1. ovog člana se bliže uređuju odnosi povodom izgradnje nedostajuće infrastrukture, zaštite životne sredine, prava preče kupovine proizvoda u korist domaćeg prerađivača, fiskalne i pravne pogodnosti u vezi projekta i drugo i može sadržati odložne i raskidne uslove i rokove.".

Član 38.

U članu 53. stav 1. posle reči: "istraživanja," briše se reč: "i", a posle reči: "eksploatacije", dodaju se reči: "i/ili nosilac odobrenja za eksploatacioni prostor", a posle reči: "istražnom" dodaju se reči: "ili eksploatacionom".

U stavu 2. reč: "Ministarstvo" zamenjuje se rečju: "Zavod".

Stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Dosadašnji stav 6. briše se.

Član 39.

U članu 57. stav 1. tačka 1) briše se.

U stavu 2. broj: "48." zamenjuje se brojem: "54.".

Član 40.

U članu 58. stav 1. posle reči: "resursa", reči: "niske entalpije" brišu se, a posle reči: "i/ili resursa," dodaju se reči: "kao i na osnovu potvrde o rezervama i/ili resursima podzemnih voda i/ili petrogeotermalnim resursima iz člana 52. ovog zakona".

Član 41.

U članu 59. stav 1. menja se i glasi:

"Zahtev za odobrenje eksploatacionog prostora i količinu rezervi i/ili resursa iz člana 58. ovog zakona, sadrži podatke o: privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu ili preduzetniku koje je podnosilac zahteva, i veličini eksploatacionog prostora.".

U stavu 2. tačka 2) briše se.

Član 42.

U članu 65. stav 1. menja se i glasi:

"Nosilac potvrde o rezervama i resursima može da dobije rešenje o odobrenju za eksploataciju i/ili eksploataciono polje, u skladu sa ovim zakonom.".

Član 43.

U članu 66. stav 1. menja se i glasi:

"Izgradnja zgrada, energetskih objekata, javnih puteva, železničkih pruga, kanala i drugih saobraćajnica, kao i ostalih infrastrukturnih objekata na eksploatacionom polju, može se odobriti po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva. U slučaju kada nosilac odobrenja gradi objekat na sopstvenom eksploatacionom polju ne traži se saglasnost Ministarstva.".

Posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

"Inženjerskogeološka-geotehnička istraživanja mogu se vršiti u okviru eksploatacionih polja mineralnih sirovina u slučajevima kada je neophodna izgradnja objekata iz stava 1. ovog člana i sanacija terena.".

Član 44.

U članu 67. stav 1. reči: "u sklopu izgradnje građevinskih objekata" i reči: "i koji poseduje licencu za obavljanje tih poslova iz oblasti rudarstva" brišu se.

Član 45.

Posle člana 67. dodaje se član 67a, koji glasi:

"Član 67a

Radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, za koje je utvrđen javni interes za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, u skladu sa odgovarajućim planskim dokumentima kojima je predviđena izgradnja takvih objekata i za koje je utvrđena ugovorna obaveza Republike Srbije, investitor obaveštava Ministarstvo o uzimanju materijala za izgradnju i uz obaveštenje dostavlja:

1)         koordinate prostora iz kojeg će se uzeti materijal definisanog u okviru planskog dokumenta za predmetni linijski infrastrukturni objekat;

2)         količine materijala koje će se uzeti;

3)         vreme vršenja radova;

4)         način rekultivacije degradiranog prostora.

Korisnik prostora sa koga se ili iz koga se obezbeđuje materijal za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata koji su prepoznati kao projekti od posebnog značaja za Republiku Srbiju iz stava 1. ovog člana dužan je da izvrši sanaciju i rekultivaciju prostora degradiranog navedenim radovima.

Ministarstvo u vezi sa obaveštenjem iz stava 1. ovog člana ne izdaje odobrenja iz okvira nadležnosti ovog zakona.".

Član 46.

U članu 68. stav 2. reč: "dobija" zamenjuje se rečima: "ima pravo da dobije", a reči: "ili odobrenja za eksploataciju" brišu se.

Član 47.

U članu 69. stav 1. reč: "eksploatacionom" briše se.

Član 48.

Član 70. menja se i glasi:

"Član 70.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za eksploataciono polje podnosi se:

1)         dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi, odnosno pokrajinskoj administrativnoj taksi kada se eksploatacija vrši na teritoriji autonomne pokrajine;

2)         situaciona karta u razmeri 1:2.500 ili u odgovarajućoj razmeri sa ucrtanim granicama eksploatacionog polja i konturama utvrđenih rezervi mineralne sirovine, javnim saobraćajnicama i drugim objektima koji se nalaze na tom polju i jasno vidljivim granicama i oznakama katastarskih parcela u pisanoj i digitalnoj formi;

3)         fotokopija potvrde o resursima i rezervama mineralnih sirovina koja se izdaje na osnovu izvršenih istraživanja u skladu sa važećim propisima o klasifikaciji resursa i rezervi ili podaci o izdatoj potvrdi;

4)         potvrda o registraciji i kopija odgovarajućeg akta u kojem se navode šifre delatnosti za koje je podnosilac registrovan, matični broj preduzeća;

5)         studija izvodljivosti eksploatacije ležišta mineralnih sirovina sa navedenom potvrdom o resursima i rezervama na osnovu koje se izrađuje studija;

6)         akt jedinice lokalne samouprave nadležne za poslove urbanizma u pogledu usaglašenosti eksploatacije sa odgovarajućim prostornim, odnosno urbanističkim planovima i eventualna potreba izrade planskog dokumenta nižeg ranga;

7)         geodetski plan u razmeri 1:1.000 ili pregledna topografska karta u odgovarajućoj razmeri sa ucrtanom granicom i koordinatama smanjenog istražnog prostora, ako podnosilac zahteva namerava da zadrži umanjen odobren istražni prostor iz koga se izuzima eksploataciono polje.

Podnosilac zahteva iz stava 1. ovog člana dužan je da pre izrade studije izvodljivosti eksploatacije pribavi:

1)         akt o uslovima za izradu studije procene uticaja eksploatacije na životnu sredinu izdat od strane nadležnog organa;

2)         akt o uslovima nadležnog zavoda za zaštitu kulturnog nasleđa;

3)         akt o uslovima ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede.

Uslovi nadležnih organa iz stava 2. tač. 1) - 3) ovog člana čine sastavni deo studije izvodljivosti eksploatacije.

Nadležni organ odbiće rešenjem zahtev za eksploataciono polje ako:

1)         uz zahtev nije dostavljena kompletna dokumentacija iz stava 1. ovog člana;

2)         studija izvodljivosti nije usklađena sa podzakonskim aktom o sadržaju studije izvodljivosti, drugim tehničkim propisima ili ako sadrži netačne podatke;

3)         ako se prostor za koji se traži odobrenje za eksploataciono polje nalazi na prostoru ranije odobrenog istražnog ili eksploatacionog polja ili prostora, kao i odobrenog zadržavanja prava na istražni prostor;

4)         ako podnosilac zahteva ima neizmirena dugovanja po osnovu obaveze plaćanja naknada za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa, za zadržavanje istražnog prostora kao i za korišćenje mineralnih sirovina;

5)         ako je za podnosioca zahteva pokrenut likvidacioni ili stečajni postupak.

U slučaju iz stava 4. tač. 2) - 4) ovog člana nadležni organ će prethodno zatražiti da podnosilac zahteva izvrši ispravku ili dopunu zahteva u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja.

Rešenje iz stava 4. ovog člana koje izdaje Ministarstvo je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Na rešenje iz stava 4. ovog člana koje je doneo nadležni organ autonomne pokrajine, žalba se podnosi ministru.

Nosilac eksploatacije može podneti zahtev za izdavanje odobrenja za izmenu granica odobrenog eksploatacionog polja u skladu sa uslovima određenim ovim članom, osim u slučaju smanjenja odobrenog eksploatacionog polja kada se dostavljaju dokazi u skladu sa stavom 1. tač. 1), 2) i 4) ovog člana.".

Član 49.

U članu 71. stav 1. tačka 6) reči: "i to" zamenjuju se rečima: "i može da obuhvata prostor jednog ili više istražnih polja, ili njihove delove, za koje nosilac eskploatacije ima odobrenja za geološka istraživanja. Koordinate zaštitnog prostora predlaže podnosilac zahteva u skladu sa sledećim odredbama".

Član 50.

U članu 72. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

"1)        ne pribavi odobrenje za izvođenje rudarskih radova i/ili izgradnju rudarskih objekata u određenom roku iz člana 71. stav 1. tačka 4);".

U tački 8) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 8) dodaje se tačka 9), koja glasi:

"9)        blagovremeno, u skladu sa ovim zakonom, ne dostavi Ministarstvu, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine, garanciju banke ili menicu ili korporativnu garanciju za izvršenje poslova sanacije i rekultivacije degradiranog zemljišta usled eksploatacije.".

U stavu 2. broj: " 8)" zamenjuje se brojem: "9)".

Član 51.

U članu 73. stav 1. tačka 1) posle reči: "eksploatacije," dodaju se reči: "danom dostavljanja rešenja o prestanku važenja rešenja za eksploataciju i/ili eksploataciono polje nosiocu odobrenja".

U stavu 1. tačka 2) posle reči: "mineralnih sirovina," dodaju se reči: "danom dostavljanja rešenja o prestanku važenja rešenja za eksploataciju i/ili eksploataciono polje nosiocu odobrenja".

Član 52.

U članu 76. stav 2. posle reči: "ukinuće izdato odobrenje", dodaju se zapeta i reči: "odnosno neće izdati novo odobrenje istom licu".

Član 53.

U članu 77. stav 2. tačka 3) posle reči: "kontroli projekta," dodaju se reči: "i navedenom potvrdom o rezervama na osnovu koje je izrađen", a posle reči: "projekta", dodaju se reči: "i navedenom potvrdom o resursima na osnovu koje je izrađen".

U stavu 2. tačka 5) menja se i glasi:

"5)        fotokopija potvrde o resursima i rezervama mineralnih sirovina koja se izdaje na osnovu izvršenih geoloških istraživanja, a u skladu sa važećim propisima o klasifikaciji resursa i rezervi mineralnih sirovina ili izveštaja o mineralnim resursima u slučaju eksploatacije prirodnih građevinskih materijala ili podaci o izdatom odobrenju;".

U tački 6) posle reči: "ranga," dodaju se reči: "osim u slučaju eksploatacije prirodnih građevinskih materijala".

U tački 7) posle reči: "uticaja" dodaju se reči: "osim u slučaju eksploatacije prirodnih građevinskih materijala".

U tački 8) posle reči: "eksploatacije" dodaju se reči: "osim u slučaju eksploatacije prirodnih građevinskih materijala".

U tački 9) posle reči: "eksploatacije", dodaju se reči: "osim u slučaju eksploatacije prirodnih građevinskih materijala".

U tački 10) posle reči: "radova" dodaju se reči: "i pisana izjava podnosioca zahteva sa spiskom svih katastarskih parcela obuhvaćenih rudarskim radovima za koje su rešeni imovinsko-pravni odnosi".

Tačka 11) briše se.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

"Ako se pokrene postupak stečaja ili likvidacije nosioca odobrenja za izvođenje rudarskih radova, a koje nije izvršilo sanaciju i rekultivaciju degradiranog zemljišta, troškovi sanacije podmiruju se iz stečajne, odnosno likvidacione mase.".

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5. broj: "12)" zamenjuje se brojem: "11)".

Dosadašnji st. 5 - 7. postaju st. 6 - 8.

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 9. broj: "6." zamenjuje se brojem: "7.".

U dosadašnjem stavu 9, koji postaje stav 10. broj: "6." zamenjuje se brojem: "7.".

Član 54.

U članu 78. stav 1. tačka 6) reči: "po obrazloženom zahtevu" zamenjuju se rečima: "sa definisanim koordinatama na predlog".

Član 55.

U članu 79. stav 2. tačka 4) posle reči: "projektu", dodaju se reči: "i pisana izjava podnosioca zahteva sa spiskom svih katastarskih parcela obuhvaćenih rudarskim radovima da su za iste rešeni imovinsko-pravni odnosi".

Član 56.

U članu 91. stav 1. reč: "proširenje" zamenjuje se rečima: "zahvatanja novih rezervi", a posle reči: "rudnicima," dodaju se reči: "za izmenu granica eksploatacionog polja za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za građevinske materijale".

Stav 2. briše se.

Član 57.

U članu 92. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Tehnički rudarski projekti izrađuju se za sanaciju i rekultivaciju napuštenih rudarskih objekata.".

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3. reči: "izdatu u skladu sa članom 107. stav 1. ovog zakona" brišu se.

Dosadašnji st. 3 i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 58.

U članu 94. tačka 5) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 5) dodaje se tačka 6), koja glasi:

"6)        za izvođenje pripremnih radova na odobrenom eksploatacionom polju.".

Član 59.

U članu 96. stav 5. briše se.

Član 60.

Član 97. menja se i glasi:

"Član 97.

Tehnička kontrola se vrši za rudarske projekte iz člana 84. stav 2. tač. 1) - 5) ovog zakona.

Tehnička kontrola obuhvata kontrolu projekta u pogledu usklađenosti sa zakonom i drugim propisima iz oblasti rudarstva, primene savremenih dostignuća i metoda rudarske struke i nauke, kao i usklađenosti sa važećim propisima o bezbednosti i zdravlju na radu, sigurnosti ljudi i objekata i zaštite životne sredine i zaštite kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, kao i usklađenost sa uslovim izdatim u skladu sa posebnim propisima iz zaštite životne sredine, vodoprivrede i spomenika kulture.

O izvršenoj tehničkoj kontroli sastavlja se izveštaj koji potpisuju glavni i odgovorni revidenti i izdaje se potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli koju potpisuje odgovorno lice privrednog društva koje je izvršilo tehničku kontrolu.

Izveštaj mora da sadrži opšte podatke o privrednom društvu koje je izradilo projekat i privrednom društvu koje je vršilac tehničke kontrole, navedenog glavnog i odgovorne revidenate, rešenje o imenovanju glavnog i odgovornih vršioca tehničke kontrole sa izjavom odgovornog lica privrednog društva koje je izvršilo tehničku kontrolu da ispunjavaju uslove propisane odredbama člana 123. ovog zakona, kratak prikaz projekta, projektni zadatak, navedena prethodna odobrena dokumentacija u skladu sa kojom se izrađuje predmetni projekat ako je propisana zakonom, opis metoda i proračuna primenjenih u projektu, kao i izjašnjenje u vezi sa članom 85. ovog zakona.

Potvrda mora da sadrži ime projekta, poslovno ime privrednog društva koje izdaje potvrdu, datum izrade projekta i izjašnjenje o tome da li projekat ispunjava sve propisane uslove, sa datumom izdavanja potvrde i potpisom odgovornog lica privrednog društva vršioca tehničke kontrole.

Izveštaj i potvrda moraju biti zavedeni od strane privrednog društva koje je vršilac tehničke kontrole i privrednog društva koje je vlasnik projektne dokumentacije.".

Član 61.

U članu 101. stav 3. tačka 1) posle reči: "obustavi radova," dodaju se reči: "danom dostavljanja rešenja o prestanku važenja rešenja nosiocu odobrenja".

Posle stava 6. dodaju se st. 7. i 8, koji glase:

"Ministarstvo, odnosno nadležni pokrajinski organ ukinuće odobrenje iz stava 1. ovog zakona ako se:

1)         eksploatacijom ugrožava život i zdravlje ljudi i životna sredina, a druge mere predviđene ovim zakonom i drugim propisima nisu dovoljne da se to spreči;

2)         eksploatacijom ugrožava kulturno dobro, njegova zaštićena okolina ili prostor od kulturno-istorijskog, graditeljskog i arheološkog značaja;

3)         ne vrši postupak rekultivacije u skladu sa projektnom dokumentacijom;

4)         ne pridržava uslova definisanih aktima drugih organa i institucija iz oblasti zaštite životne sredine, vodoprivrede i kulture;

5)         ne plaća naknada za korišćenje mineralnih sirovina;

6)         ne pribavi dokaz o pravu korišćenja, zakupa, saglasnosti vlasnika, odnosno službenosti na zemljištu, na prostoru na kojem izvodi rudarske radove, osim u slučaju podzemne eksploatacije usled koje prema primenjenoj tehnologiji eksploatacije ne dolazi do uticaja na površinu zemljišta;

7)         blagovremeno, u skladu sa ovim zakonom, ne dostavi Ministarstvu, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine garanciju banke ili menicu ili koorporativnu garanciju za izvršenje poslova sanacije i rekultivacije degradiranog zemljišta usled eksploatacije.

U slučaju iz stava 7. tač. 1) - 4) ovog člana nadležni organ će postupiti nakon obaveštenja nadležnog inspektora, a na osnovu tač. 5) - 7) ovog člana nadležni organ će prethodno zatražiti da nosilac odobrenja otkloni utvrđenu nepravilnost u roku određenom od strane nadležnog organa.".

Član 62.

Član 102. menja se i glasi:

"Član 102.

Odobrenje za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova iz člana 101. ovog zakona sadrži:

1)         podatke o investitoru: tačan naziv, matični broj i sedište;

2)         vrstu i tip rudarskog projekta, naziv i sastavne delove projekta;

3)         naziv ležišta i vrstu mineralne sirovine, broj eksploatacionog polja, godišnji kapacitet proizvodnje i naziv jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji će se izvoditi rudarski radovi;

4)         obaveze u vezi pribavljanja upotrebne dozvole za izgrađene rudarske objekte;

5)         obaveze u vezi sanacije i rekultivacije prostora, angažovanja lica sa odgovarajućom stručnom spremom na poslovima tehničkog rukovođenja, stručnog nadzora i bezbednosti i zdravlja na radu, blagovremenog izveštavanja nadležnog organa i inspekcijskih službi o vršenju rudarskih radova;

6)         u slučaju kada se odobrava projekat za izgradnju rudarskih objekata određuje se rok do kada preduzeće mora pribaviti rešenje kojim se odobrava izvođenje rudarskih radova na eksploataciji mineralne sirovine, koji ne može biti duži od pet godina;

7)         vrstu i rok važenja dostavljenog instrumenta obezbeđenja iz člana 103. stav 1. tačka 11) ovog zakona;

8)         rok važenja rešenja kojim se odobrava izvođenje rudarskih radova, definisan u skladu sa dokazom o pravu svojine ili korišćenja, odnosno službenosti za površinu na kojoj je planirano izvođenje rudarskih radova, osim u slučaju eksploatacije nafte i gasa;

9)         uslove i obaveze u vezi vršenja eksploatacije u pogledu minimalnih i maksimalnih rastojanja u cilju zaštite ljudi i objekata, određene tehničkim propisima, uslovima utvrđenim rešenjima nadležnih zavoda za zaštitu spomenika kulture kao i uslovima utvrđenim rešenjima drugih nadležnih organa.

Nosilac rešenja kojim se odobrava izgradnja rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova, može podneti zahtev za produženje roka važenja rešenja iz stava 1. tačka 8) ovog člana, najkasnije 30 dana pre isteka tog roka.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi se:

1)         dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi odnosno pokrajinskoj administrativnoj taksi ako se izvođenje radova vrši na teritoriji pokrajine;

2)         situaciona karta trenutnog stanja u razmeri 1:2500 ili u odgovarajućoj razmeri sa ucrtanim granicama eksploatacionog polja, javnim saobraćajnicama i drugim objektima i konturama utvrđenih resursa i rezervi mineralne sirovine koji se nalaze na tom polju i jasno naznačenim granicama i oznakama katastarskih parcela u pisanoj i digitalnoj formi sa konturom projektovanih radova za naredni period za koji se traži produženje roka, overena od strane stručnog lica sa licencom;

3)         tehnički rudarski projekat overen od strane nosioca odobrenja za eksploataciono polje i tehničke kontrole projekta;

4)         dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja, zakupa i/ili saglasnosti, odnosno pravu službenosti za površinu na kojoj je planirano izvođenje rudarskih radova po projektu i za površinu na kojoj je planirana izgradnja rudarskih objekata do kraja eksploatacije ili za najmanje pet narednih godina, a sve prema dinamici definisanoj u projektu.".

Član 63.

U članu 103. stav 1. tačka 2) posle reči: "kontrole" dodaju se reči: "sa navedenom potvrdom o rezervama i resursima na osnovu koje je izrađen".

U stavu 1. tačka 5) menja se i glasi:

"5)        dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja, zakupa i/ili saglasnosti, odnosno pravu službenosti za površinu na kojoj je planirana izgradnja rudarskih objekata i izvođenje rudarskih radova za najmanje deset godina, osim u slučaju nafte i gasa kada se dostavlja za period od najmanje jednu godinu, a u slučaju eksploatacije rezervi mineralnih sirovina koji su od strateškog značaja za Republiku Srbiju može dostaviti poseban akt Vlade o utvrđivanju javnog interesa za period od pet godina eksploatacije i pisana izjava podnosioca zahteva sa spiskom svih katastarskih parcela obuhvaćenih rudarskim radovima da su za iste rešeni imovinsko-pravni odnosi ili su obuhvaćeni aktom Vlade o utvrđivanju javnog interesa, potpisana od strane odgovornog lica;".

Tačka 6) menja se i glasi:

"6)        fotokopija potvrde o resursima i rezervama mineralnih sirovina ili podaci o izdatoj potvrdi;".

U tački 9) reč: "akt" zamenjuje se rečima: "Vodna saglasnost".

Posle stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:

"Ako se pokrene postupak stečaja ili likvidacije nosioca odobrenja za izvođenje rudarskih radova, a koje nije izvršilo sanaciju i rekultivaciju degradiranog zemljišta, troškovi sanacije podmiruju se iz stečajne, odnosno likvidacione mase.".

Dosadašnji st. 7. i 8. postaju st. 8. i 9.

U dosadašnjem stavu 9, koji postaje stav 10, tačka 2) reči: "određenih shodno čl. 158. i 159. ovog zakona" zamenjuju se rečima: "za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa, za zadržavanje istražnog prostora kao i za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa".

U dosadašnjem stavu 10, koji postaje stav 11. broj: "9." zamenjuje se brojem: "10".

U dosadašnjem stavu 11, koji postaje stav 12. broj: "9." zamenjuje se brojem: "10".

Član 64.

U članu 104. stav 2. tačka 2) briše se.

U stavu 2. tačka 3) posle reči: "kontrole" dodaju se reči: "sa navedenim odobrenjem za istraživanje, odnosno odobrenje za eksploataciju i/ili eksploataciono polje".

Član 65.

U članu 105. stav 1. posle reči: "Izvođenju", dodaju se reči: "pripremnih i".

U stavu 2. posle reči: "sabirne stanice," dodaju se reči: "kao i projekta za pripremne radove,".

Član 66.

U članu 107. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Odobrenje za upotrebu rudarskih objekata za eksploataciju nafte i gasa sadrži spisak rudarskih objekata izgrađenih prema rudarskom projektu sa navedenim katastarskim parcelama na kojima su izgrađeni/planirana izgradnja rudarskih objekata i tehničkim karakteristikama tih objekata, za koje se vrši upis u katastar nepokretnosti odnosno katastar vodova.".

Dosadašnji st. 3 - 5. postaju st. 4 - 6.

Član 67.

U članu 120. reči: "na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije) oblast rudarskog inženjerstva", zamenjuju se rečima: "najmanje sedmi nivo, podnivo jedan (nivo VII-1) nacionalnog okvira kvalifikacija koji se stiče završavanjem integrisanih akademskih studija obima od 300 do 360 ESPB bodova, (master akademskih studija, master strukovnih studija), odnosno osnovnih studija na fakultetu u trajanju od najmanje pet godina, odgovarajućeg obrazovnog profila i modula".

Član 68.

U članu 121. stav 1. reči: "na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije) oblast rudarskog inženjerstva", zamenjuju se rečima: "najmanje sedmi nivo, podnivo jedan (nivo VII-1) nacionalnog okvira kvalifikacija koji se stiče završavanjem integrisanih akademskih studija obima od 300 do 360 ESPB bodova, (master akademskih studija, master strukovnih studija), odnosno osnovnih studija na fakultetu u trajanju od najmanje pet godina, odgovarajućeg obrazovnog profila i modula".

Stav 2. menja se i glasi:

"Stručni nadzor pri izgradnji i rekonstrukciji rudarskih objekata prema pojedinim delovima rudarskog projekta mogu obavljati lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje najmanje sedmi nivo, podnivo jedan (nivo VII-1) nacionalnog okvira kvalifikacija koji se stiče završavanjem integrisanih akademskih studija obima od 300 do 360 ESPB bodova, (master akademskih studija, master strukovnih studija), odnosno osnovnih studija na fakultetu u trajanju od najmanje pet godina, odgovarajućeg obrazovnog profila i modula, pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ovlašćenje za obavljanje tih poslova i odgovarajuću licencu.".

U stavu 4. posle reči: "tih poslova" se dodaju reči: "i odgovarajuću licencu".

Član 69.

U članu 122. stav 1. reči: "na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije), oblast rudarskog inženjerstva", zamenjuju se rečima: "najmanje sedmi nivo, podnivo jedan (nivo VII-1) nacionalnog okvira kvalifikacija koji se stiče završavanjem integrisanih akademskih studija obima od 300 do 360 ESPB bodova, (master akademskih studija, master strukovnih studija), odnosno osnovnih studija na fakultetu u trajanju od najmanje pet godina, odgovarajućeg obrazovnog profila i modula".

Stav 2. menja se i glasi:

"Izradu pojedinih delova rudarskog projekta mogu obavljati lica u svojstvu odgovornog projektanta koja imaju stečeno visoko obrazovanje najmanje sedmi nivo, podnivo jedan (nivo VII-1) nacionalnog okvira kvalifikacija koji se stiče završavanjem integrisanih akademskih studija obima od 300 do 360 ESPB bodova, (master akademskih studija, master strukovnih studija), odnosno osnovnih studija na fakultetu u trajanju od najmanje pet godina, odgovarajućeg obrazovnog profila i modula, tri godine radnog iskustva, ovlašćenje za obavljanje tih poslova i odgovarajuću licencu.".

Član 70.

U članu 123. stav 1. reči: "na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije), oblast rudarskog inženjerstva", zamenjuju se rečima: "najmanje sedmi nivo, podnivo jedan (nivo VII-1) nacionalnog okvira kvalifikacija koji se stiče završavanjem integrisanih akademskih studija obima od 300 do 360 ESPB bodova, (master akademskih studija, master strukovnih studija), odnosno osnovnih studija na fakultetu u trajanju od najmanje pet godina, odgovarajućeg obrazovnog profila i modula, oblast rudarskog inženjerstva odgovarajućeg obrazovnog profila".

Stav 2. menja se i glasi:

"Tehničku kontrolu pojedinih delova rudarskog projekta mogu obavljati lica u svojstvu odgovornog revidenta koja imaju stečeno visoko obrazovanje najmanje sedmi nivo, podnivo jedan (nivo VII-1) nacionalnog okvira kvalifikacija koji se stiče završavanjem integrisanih akademskih studija obima od 300 do 360 ESPB bodova, (master akademskih studija, master strukovnih studija), odnosno osnovnih studija na fakultetu u trajanju od najmanje pet godina, odgovarajućeg obrazovnog profila i modula, tri godine radnog iskustva na poslovima projektovanja ili tehničke kontrole, ovlašćenje za obavljanje tih poslova i odgovarajuću licencu.".

Član 71.

U članu 124. reči: "na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije)", zamenjuju se rečima: "najmanje sedmi nivo, podnivo jedan (nivo VII-1) nacionalnog okvira kvalifikacija koji se stiče završavanjem integrisanih akademskih studija obima od 300 do 360 ESPB bodova, (master akademskih studija, master strukovnih studija), odnosno osnovnih studija na fakultetu u trajanju od najmanje pet godina, odgovarajućeg obrazovnog profila i modula,", a reči: "u okviru obrazovno-naučnog polja: tehničko-tehnološke nauke rudarske struke" brišu se.

Član 72.

U članu 125. stav 2. menja se i glasi:

"Stručni ispit iz stava 1. ovog člana polaže se pred komisijom koju obrazuje Komora na predlog ministra.".

St. 3. i 4. brišu se.

Član 73.

U članu 126. stav 1. reč: "su:" zamenjuje se rečima: "mogu biti:".

Stav 2. menja se i glasi:

"Licence za fizička lica u oblasti rudarstva mogu biti:

1)         licenca za projektovanje i tehničku kontrolu, za izvođenje rudarskih radova, stručni nadzor i tehnički prijem objekata za pribavljanje upotrebne dozvole:

(1)        za površinsku eksploataciju čvrstih mineralnih sirovina;

(2)        za podzemnu eksploataciju čvrstih mineralnih sirovina;

(3)        za eksploataciju tečnih i gasovitih mineralnih sirovina;

(4)        za pripremu mineralnih sirovina;

(5)        za zaštitu na radu i zaštitu životne sredine;

(6)        za rudarska merenja;

(7)        za mašinstvo i elektrotehniku u rudarstvu;

(8)        za druge struke koje se angažuju na poslovima u rudarstvu.

2)         licenca za kompetentno lice za rudarstvo.".

Stav 3. menja se i glasi:

"Komora bliže propisuje uslove, vrste i način izdavanja licenci, kao i oduzimanje, sadržinu i obrazac licence.".

Član 74.

Član 127. briše se.

Član 75.

Član 128. briše se.

Član 76.

Član 148. menja se i glasi:

"Član 148.

Postupci sanacije i rekultivacije napuštenih rudnika i rudarskih objekata obavljaju se na osnovu tehničkog rudarskog projekta koji sadrži: tehnički opis zatečenog stanja, tehnički opis inženjersko-geoloških istraživanja radi utvrđivanja tehničko-tehnoloških podloga za izradu projekta sanacije i rekultivacije i tehnički opis sanacije i rekultivacije napuštenih rudnika i rudarskih objekata sa predmerom i predračunom.".

Član 77.

Član 160. briše se.

Član 78.

Član 168. menja se i glasi:

"Član 168.

Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i propisa donetih za njegovo sprovođenje vrši Ministarstvo, preko geoloških i rudarskih inspektora, u okviru delokruga utvrđenog ovim zakonom.

Autonomnoj pokrajini poverava se vršenje inspekcijskog nadzora iz stava 1. ovog člana na teritoriji autonomne pokrajine.

Na sadržinu, vrstu, oblik, postupak i sprovođenje inspekcijskog nadzora, ovlašćenja i obaveze učesnika u inspekcijskom nadzoru i druga pitanja od značaja za inspekcijski nadzor koja nisu uređena ovim zakonom, primenjuju se odredbe zakona i drugih propisa kojim se uređuje inspekcijski nadzor.".

Član 79.

U članu 169. stav 1. reči: "na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije)" zamenjuju se rečima: "na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,".

U stavu 2. reči: "na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije)" zamenjuju se rečima: "na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,".

Član 80.

Član 170. menja se i glasi:

"Član 170.

Geološki inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora ima pravo i dužnost da proverava:

1)         da li je privredni subjekt koji obavlja poslove iz člana 22. stav 1. ovog zakona, upisan u registar privrednih subjekata ili drugi registar za obavljanje te delatnosti;

2)         da li se lica koja obavljaju poslove iz člana 22. st. 2 - 4. ovog zakona ispunjavaju propisane uslove;

3)         da li se obavljanje delatnosti geoloških istraživanja i izvođenja geoloških istražnih radova vrši prema propisanim uslovima;

4)         da li se projekat i završni izveštaj o rezultatima geoloških istraživanja izrađuje u skladu sa zakonom i drugim propisima i da li je tehnička kontrola izvršena od strane ovlašćenog privrednog subjekta koji je upisan u sudski registar;

5)         da li je nosilac istraživanja obezbedio stručni nadzor nad izvođenjem geoloških istraživanja i eksploatacije;

6)         da li lice koje vrši stručni nadzor vodi dnevnik stručnog nadzora i da li je blagovremeno izveštavalo nosioca istraživanja o svim propustima i nedostacima koje je utvrdio u toku vršenja stručnog nadzora;

7)         da li se godišnji izveštaj o rezultatima geoloških istraživanja izrađuje i overava na propisan način;

8)         da li se geološka istraživanja, vrše na osnovu i u skladu sa odobrenjem za istraživanje;

9)         da li su geološka istraživanja i geološki istražni radovi prijavljeni nadležnom organu;

10)       da li se geološki istražni radovi izvode prema projektu geoloških istraživanja na osnovu koga je izdato odobrenje za istraživanje;

11)       da li se inženjersko-geološki i hidrogeološki radovi izvode prema projektu geoloških istraživanja i odobrenja nadležnog organa;

12)       da li se izvođenje geoloških istražnih radova vrši u skladu sa zakonom i drugim propisima;

13)       da li se preduzimaju mere bezbednosti lica, susednih objekata, saobraćaja i okoline, kao i sve potrebne mere bezbednosti i zdravlja na radu od strane privrednog subjekta koji izvodi geološka istraživanja;

14)       da li se vodi propisana evidencija o uzetim količinama mineralnih sirovina radi njihovog ispitivanja i o drugim mineralnim resursima čije je postojanje utvrđeno u toku geoloških istraživanja;

15)       da li se vrši skladištenje i čuvanje jezgra istražnih bušotina;

16)       da li se uzima veća količina mineralnih sirovina za ispitivanje od količine određene odobrenjem za istraživanje;

17)       da li se uzima mineralna sirovina (za različite namene) bez odobrenja za istraživanje;

18)       da li se vodi knjiga o stanju rezervi mineralnih sirovina i geotermalnih resursa;

19)       da li se izrađuje geološka tehnička dokumentacija o svim radovima na eksploataciji;

20)       da li nosilac istraživanja izvršava i ostale obaveze propisane ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Geološki inspektor vrši i druge poslove utvrđene zakonima koji se primenjuju u oblasti geoloških istraživanja.".

Član 81.

Član 171. menja se i glasi:

"Član 171.

Rudarski inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora ima pravo i dužnost da proverava:

1)         da li je privredni subjekt koji obavlja poslove iz člana 67. stav 1. ovog zakona, upisan u registar privrednih subjekata ili drugi registar za obavljanje te delatnosti;

2)         da li lica koja obavljaju stručni nadzor pri eksploataciji mineralnih sirovina i nadzor pri izvođenju rudarskih radova ispunjavaju propisane uslove;

3)         da li se pri izvođenju rudarskih radova primenjuju propisane mere bezbednosti i zdravlje na radu i propisi o bezbednosti pokretne i nepokretne imovine u svojini privrednih subjekata i fizičkih lica;

4)         da li se eksploatacija vrši na osnovu odobrenja izdatih u skladu sa ovim zakonom;

5)         da li se eksploatacija vrši na nivou parametara iz rudarskog projekta;

6)         da li se eksploatacija vrši na osnovu odobrene metode otkopavanja;

7)         da li se odlaganje flotacijske jalovine vrši na osnovu odobrene projektne dokumentacije i da li se vrši geodetsko snimanje krune nasute brane u odnosu na nivo vode u taložnom jezeru;

8)         da li se organizuje obuka radnika i sprovode mere akcije spasavanja u slučajevima iznenadnih opasnosti po život i zdravlje ljudi i bezbednost objekata;

9)         da li se spoljna i unutrašnja odlagališta na površinskim kopovima formiraju u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom;

10)       da li se pri izvođenju rudarskih radova u svemu primenjuju tehnički propisi koji se odnose na te radove;

11)       da li se rudarski objekti u jami i na površini grade u skladu sa projektima;

12)       da li se rudarski radovi na eksploataciji izvode po godišnjem operativnom planu;

13)       da li se vrše propisana rudarska merenja, pravilno izrađuju i redovno dopunjavaju rudarski planovi i ostala dokumentacija potrebna za izvođenje rudarskih radova i uredno vode meračke knjige;

14)       da li se primenjuju propisani uslovi za raspoređivanje zaposlenih na odgovarajuće poslove i vrši njihovo osposobljavanje za rad na određenim poslovima;

15)       da li se transport, uskladištenje i rukovanje eksplozivnim materijalom i tečnim gorivom vrši na propisan način;

16)       da li se pripremni radovi kao i radovi na otkopavanju otkrivke/jalovine na površinskim kopovima vrše u skladu sa projektom;

17)       da li se zapunjavanje otkopanih prostora pri podzemnoj eksploataciji vrši u skladu sa projektom metode otkopavanja;

18)       da li se sprovode propisane mere pri rukovanju rudarskim otpadom u jami i na površini, na eksploatacionom polju i izvan eksploatacionog polja;

19)       da li se odlaganje i upravljanje rudarskim otpadom vrši na osnovu dozvole za upravljanje rudarskim otpadom;

20)       da li privredni subjekt sprovodi zaštitne mere propisane ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona;

21)       da li se postupci sanacije i rekultivacije napuštenih rudnika i rudarskih objekata obavljaju na osnovu tehničkog rudarskog projekta;

22)       da li je u slučaju trajne obustave radova, nosilac eksploatacije preduzeo sve mere u svemu prema glavnom rudarskom projektu trajne obustave radova;

23)       da li je javno preduzeće koje vrši eksploataciju, u slučaju planirane trajne obustave rudarskih aktivnosti prethodno izradilo program zatvaranja rudnika;

24)       da li je nosilac eksploatacije, u toku i po završetku izvođenja radova na eksploataciji, izvršio rekultivaciju zemljišta u svemu prema tehničkom projektu tehničke i biološke rekultivacije, koji je sastavni deo glavnog ili dopunskog rudarskog projekta;

25)       da li nosilac eksploatacije izvršava i ostale obaveze propisane ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Rudarski inspektor vrši i druge poslove utvrđene propisima koji se primenjuju u oblasti rudarstva.".

Član 82.

Član 172. menja se i glasi:

"Član 172.

U vršenju inspekcijskog nadzora geološki inspektor je ovlašćen da:

1)         naloži da se utvrđene nepravilnosti otklone u roku koji on odredi;

2)         donese rešenje i izrekne upravnu meru ako nadzirani subjekt ne otkloni nezakonitost u ostavljenom roku iz tačke 1) ovog stava, osim kada zbog neophodnosti preduzimanja hitnih mera rešenje donosi bez odlaganja;

3)         rešenjem zabrani rad:

(1)        ako se istraživanje ne izvodi u skladu sa odobrenjem za istraživanje ili se ne vrši u skladu sa projektom geološkog istraživanja;

(2)        ako nije obezbeđen stručni nadzor nad izvođenjem geoloških istraživanja;

(3)        ako se istraživanja izvode van odobrenog istražnog prostora;

(4)        ako se ne vrati u prvobitno stanje zemljište na kojem je izvodio istražne radove;

(5)        ako se ne sprovode propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu, potrebne mere obezbeđenja imovine, zdravlja ljudi i zaštite životne sredine i zaštite kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu;

(6)        ako se ne plati naknada za primenjena geološka istraživanja, kao i naknada za naftu i prirodni gas, dobijenu probnim radom istražnih bušotina u prethodnoj istražnoj godini;

(7)        ako se naknadno utvrdi da priložena dokumentacija na osnovu koje je izdato odobrenje sadrži netačne, odnosno neistinite podatke;

(8)        ako se istraživanjem ugrožava već postojeće korišćenje ili istraživanje podzemnih voda i geotermalne energije;

(9)        ako nije pribavljen dokaz o pravu korišćenja, zakupa, saglasnosti vlasnika, odnosno službenosti na zemljištu, na kojem se izvede projektovani istražni radovi (istražne bušotine, raskopi, istražne etaže, istražni rudarski radovi i dr.);

(10)      ako se ne prijavi početak izvođenja istražnih radova u roku predviđenom zakonom;

(11)      ako se pod vidom istraživanja vrši eksploatacija mineralnih sirovina, ili korišćenje podzemnih voda i geotermalnih resursa.

Nosilac istraživanja, kome je naloženo otklanjanje nedostataka i nepravilnosti u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana, dužan je da po njihovom otklanjanju o tome obavesti geološkog inspektora u roku koji odredi inspektor, a koji ne može biti duži od osam dana.

Pored preduzimanja mera iz stava 1. ovog člana, geološki inspektor je ovlašćen i da:

1)         odredi mere obezbeđenja u slučaju opasnosti za život i zdravlje ljudi ili za bezbednost imovine;

2)         nadležnom pravosudnom organu podnese krivičnu prijavu, prijavu za privredni prestup, ili zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno preduzme i druge radnje i mere na koje je zakonom ili drugim propisom ovlašćen;

3)         obavesti organ nadležan za izdavanje odobrenja u skladu sa ovim zakonom i drugi organ, ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan;

4)         naredi izvršenje drugih propisanih mera ili obaveza u određenom roku i da privremeno zabrani rad ako se nalog u ostavljenom roku ne izvrši.".

Član 83.

Član 173. menja se i glasi:

"Član 173.

U vršenju inspekcijskog nadzora rudarski inspektor je ovlašćen da:

1)         naloži da se utvrđene nezakonitosti otklone u roku koji odredi;

2)         donese rešenje i izrekne upravnu meru ako nadzirani subjekt ne otkloni nezakonitost u ostavljenom roku, osim kada zbog neophodnosti preduzimanja hitnih mera rešenje donosi bez odlaganja;

3)         da rešenjem zabrani rad na eksploataciji mineralnih resursa ako se rudarski radovi izvode bez odobrenja za eksploataciju i odobrenja za izvođenje rudarskih radova;

4)         da rešenjem zabrani rad ako se izvođenje rudarskih radova ne vrši prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji;

5)         da rešenjem zabrani rad ako nije obezbeđen stručni nadzor pri eksploataciji mineralnih sirovina i nadzor pri izvođenju rudarskih radova;

6)         da rešenjem zabrani korišćenje rudarskog objekata za koji nije izdata upotrebna dozvola;

7)         da rešenjem zabrani ulaz u magacine, pomoćna skladišta i spremišta eksplozivnih sredstava, kao i rukovanje eksplozivnim sredstvima i miniranje u rudarstvu licima koja nisu stručno osposobljena;

8)         da rešenjem zabrani rad ako je neposredno ugrožena bezbednost i zdravlje zaposlenih;

9)         da rešenjem zabrani rad ako se eksploatacijom ugrožava život i zdravlje ljudi i životna sredina, a druge mere predviđene ovim zakonom i drugim propisima nisu dovoljne da se to spreči;

10)       da rešenjem zabrani rad ako se eksploatacijom ugrožava kulturno dobro, njegova zaštićena okolina ili prostor od kulturno-istorijskog, graditeljskog i arheološkog značaja;

11)       da rešenjem zabrani rad ako se ne vrši postupak rekultivacije u skladu sa projektnom dokumentacijom;

12)       da rešenjem zabrani rad ako pravni subjekt koji vrši eksploataciju nema dokaz o pravu korišćenja, zakupa, saglasnosti vlasnika, odnosno službenosti na zemljištu, na prostoru na kojem izvodi rudarske radove;

13)       da rešenjem zabrani rad ako se ne plaća naknada za korišćenje mineralnih resursa;

14)       naloži da poslove tehničkog rukovođenja, stručnog nadzora, rukovanja eksplozivnim sredstvima i druge stručne poslove mogu obavljati lica koja ispunjavaju propisane uslove, imaju ovlašćenje za obavljanje tih poslova i odgovarajuću licencu;

15)       naloži da se uredi bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa specifičnostima i opasnostima koje se mogu pojaviti u privrednom subjektu;

16)       naloži organizovanje poslova spasavanja u slučajevima iznenadne opasnosti po život i zdravlje ljudi i bezbednosti objekata po utvrđenom planu i programu;

17)       naloži da se organizuje obuka radnika iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i akcije spasavanja u slučajevima iznenadne opasnosti;

18)       naloži da se obezbede lična zaštitna sredstva i lična zaštitna oprema zaposlenima koji istu moraju redovno koristiti;

19)       naloži da se vodi knjiga rudarskog nadzora za svaku jamu, površinski kop, bušaće i remontno postrojenje, eksploataciono polje pri proizvodnji nafte i gasa, kao i za objekte pripreme mineralnih sirovina;

20)       naloži da se redovno vrše geodetska merenja, izrade geodetskih karata i planova sa kojih se može utvrditi stanje izvedenih rudarskih radova;

21)       naloži izradu odgovarajuće dokumentacije u vezi provetravanja jama, površinskih otkopa, energetske mreže, vodovodne mreže kao i jamskih postrojenja sa osnovnim tehničkim podacima;

22)       naloži da izradu i tehničku kontrolu rudarskih projekata vrše lica koja u pogledu stepena i vrste stručne spreme i radnog iskustva ispunjavaju propisane uslove i imaju ovlašćenje za obavljanje tih poslova;

23)       naloži da godišnji operativni plan i godišnji izveštaj o poslovanju za prethodnu kalendarsku godinu izrađuju u skladu sa odredbama ovog zakona;

24)       nadležnom pravosudnom organu podnese krivičnu prijavu, privredni prestup, ili zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno preduzme i druge radnje i mere na koje je zakonom ili drugim propisom ovlašćen;

25)       obavesti nadležni organ za izdavanje odobrenja u skladu sa ovim zakonom i drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan;

26)       naloži izvršenje drugih propisanih mera ili obaveza u određenom roku i da privremeno zabrani rad ako se nalog u ostavljenom roku ne izvrši.

Nosilac eksploatacije kome je rešenjem naloženo otklanjanje nedostataka i nepravilnosti u smislu stava 1. ovog člana dužan je da po njihovom otklanjanju o tome obavesti rudarskog inspektora u roku određenom rešenjem, koji ne može biti duži od osam dana.".

Član 84.

Član 175. menja se i glasi:

"Član 175.

Nosilac istraživanja ili nosilac eksploatacije, u kome se dogodi smrtna, kolektivna ili teška povreda na radu i povreda na radu zbog koje zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana u toku izvođenja geoloških istraživanja ili u toku izvođenja eksploatacije, dužan je da o tome odmah obavesti geološkog ili rudarskog inspektora.

Inspektor iz stava 1. ovog člana je dužan da odmah na licu mesta ispita uzroke smrtnih, kolektivnih ili teških povreda na radu, kao i da naredi mere koje se bez odlaganja moraju preduzeti i da u najkraćem roku podnese nadležnim organima obrazloženi izveštaj sa mišljenjem o uzrocima povrede.".

Član 85.

Član 176. menja se i glasi:

"Član 176.

Protiv rešenja inspektora može se izjaviti žalba ministru, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. Žalba odlaže izvršenje rešenja, osim u slučaju kada je neophodno preduzimanje hitnih mera propisanim odredbama zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

U slučaju da je prvostepena odluka inspektora već jedanput bila poništena, drugostepeni organ ne može je opet poništiti i uputiti predmet inspekciji na ponovni postupak, nego će sam rešiti ovu upravnu stvar.".

Član 86.

U članu 180. stav 1. tačka 17) reči: "niske entalpije" brišu se.

Član 87.

Postupci koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima po kojima su započeti, osim ako podnosilac zahteva pismeno traži primenu ovog zakona.

Za potvrde o rezervama i resursima donete pre dana stupanja na snagu ovog zakona, rok od šest godina iz člana 36. ovog zakona počinje da teče od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim potvrda donetih pre 1. januara 2000. godine.

Član 88.

Komora rudarskih i geoloških inženjera Srbije biće osnovana u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ministar će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona obrazovati Privremenu upravu Komore rudarskih i geoloških inženjera Srbije.

Privremena uprava Komore rudarskih i geoloških inženjera Srbije će u roku od 60 dana od dana obrazovanja doneti Predlog statuta Komore rudarskih i geoloških inženjera Srbije i sprovesti izbore za prvi saziv Skupštine Komore rudarskih i geoloških inženjera Srbije.

Komora rudarskih i geoloških inženjera Srbije, najkasnije u roku od godinu dana od dana od osnivanja, verifikovaće licence lica shodno stečenim pravima licenciranih inženjera geologije, koja su licence stekla prema Zakonu o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon i 9/20).

Član 89.

Do početka primene odredaba člana 14. i člana 72. stav 1. ovog zakona, stručni ispit za ovlašćenje za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, stručnog nadzora, projektovanja i drugih stručnih poslova utvrđenih Zakonom rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Službeni glasnik RS", broj 101/15 i 95/18 ‒ dr. zakon), polagaće se pred komisijom koju obrazuje ministar, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine za kandidate sa teritorije autonomne pokrajine.

Član 90.

Republika Srbija, danom stupanja na snagu ovog zakona, postaje nosilac rezultata geoloških istraživanja i potvrda o rezervama i resursima izdatim pre 1. januara 2000. godine, ako po osnovu tih potvrda nosioci potvrda ili njihovi sledbenici nisu dobili odobrenja za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova i odobrenja za upotrebu rudarskih objekata.

Član 91.

Ministarstvo rudarstva i energetike poverava Geološkom zavodu Srbije stručnu geološku dokumentaciju. Danom stupanja na snagu ovog zakona Geološki zavod Srbije preuzima obavezu da se stara i raspolaže predmetnom dokumentacijom.

Član 92.

Propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 93.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 14. i člana 72. stav 1. ovog zakona, koje počinju da se primenjuju u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi zbog kojih se predlaže donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (u daljem tekstu: Predlog zakona) ogledaju se u potrebi preciziranja pojedinih rešenja i bližeg normativnog uređivanja pojedinih pitanja, usklađivanja sa zakonskom regulativom iz oblasti zaštite životne sredine i drugim domaćim pravnim aktima, uvođenja e-uprave a što će doprineti efikasnijem, bržem i boljem obavljanju delatnosti geoloških istraživanja i rudarstva. Uzevši u obzir sve posebnosti raznih vrsta mineralnih sirovina i geoloških resursa, težilo se tome da se jasno odrede uslovi pod kojima se iste mogu koristiti uz poštovanje zaštite javnog interesa i potrebu privlačenja budućih investicionih ulaganja privrednih subjekta u predmetnim oblastima.

Naime, nakon petogodišnje primene Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Službeni glasnik RS", br. 101/15 i 95/18 ‒ dr. zakon), u praksi je uočena jasna potreba za izmenom i dopunom pojedinih normi, kako bi se na što bolji i efikasniji način dostigli ciljevi koji su se želeli postići njegovim usvajanjem.

Najbitnije novine Predloga zakona:

- s obzirom na to da su mineralni resursi odnosno mineralne sirovine od strateškog značaja za Republiku Srbiju, ovim zakonom je propisano da su geološka istraživanja i eksploatacija mineralnih sirovina u javnom interesu. Izmene se odnose i na to da je predviđeno da se primenjena geološka istraživanja i eksploatacija urana, nikla i kobalta vrše uz prethodnu saglasnost Vlade;

- određeno je da je privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik koji vrši geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina bez potrebnih odobrenja, dužno da nadoknadi štetu vlasniku za zauzeto zemljište, a Republici Srbiji odnosno budžetu autonomne pokrajine trostruku tržišnu vrednost iskopane mineralne sirovine ili drugih geoloških resursa i da izvrši sanaciju i rekultivaciju zemljišta na kojem je obavljalo istraživanje i/ili eksploataciju mineralne sirovine ili drugog geološkog resursa;

- u cilju postizanja uslova za e-rudarstvo i geologiju ali i što efikasnijeg i transparentnijeg postupanja svih aktera u postupku, sva pravna i fizička lica koja podnose zahteve, podneske i drugu dokumentaciju u vezi sa primenom odredbi ovog zakona, biće u mogućnosti da obavljaju korespondenciju sa Ministarstvom rudarstva i energetike u elektronskom obliku, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskim pečatom, u skladu sa zakonom koji uređuje elektronsko poslovanje;

- s obzirom na to da je Geološki zavod Srbije obrazovan kao posebna organizacija koja obavlja osnovna geološka istraživanja i finansira se iz budžeta Republike Srbije, postoji potreba da se Zavodu prošire nadležnosti. U skladu sa pomenutom tendencijom, ovaj zakon je predvideo da Ministarstvo može Zavodu ustupiti određene geološke informacije iz izveštaja o rezultatima geoloških istraživanja i elaborate s tim da se prema navedenim dokumentima postupa u skladu sa oznakom "poslovna tajna". Nosioci odobrenja za primenjena geološka istraživanja su u obavezi, u slučaju podnošenja zahteva za produženje istražnog roka, da poseduju i izveštaj o ispunjenosti uslova koji izdaje Geološki zavod Srbije. Takođe, ovim zakonom je predviđeno da u okviru odobrenog istražnog i/ili eksploatacionog polja i eksploatacionog prostora Geološki zavod Srbije može nesmetano vršiti osnovna geološka istraživanja bez saglasnosti nosioca odobrenja za primenjena geološka istraživanja i/ili eksploatacionog polja i prostora u cilju izrade osnovnih geoloških karata i specijalističkih studija za potrebe države, s tim da prethodno obavesti nosioca odobrenja o planiranim osnovnim geološkim istraživanjima i da se istim ne ugrožava izvođenje radova nosioca odobrenja. Izrada Bilansa mineralnih resursa i rezervi, resursa i rezervi podzemnih voda i geotermalnih resursa je preneta na ovaj organ;

- u cilju smanjenja troškova strankama ali i pojednostavljenja postupka izdavanja odobrenja Zakon je predvideo da se, uz zahtev za izdavanje odobrenja iz okvira nadležnosti Ministarstva, podnosi fotokopija odobrenja ili podaci o izdatom odobrenju. Cilj je da se pojednostavi procedura i smanje troškovi podnosioca zahteva tako da podnosilac nema obavezu da podnosi akt koji je izdalo Ministarstvo. U ovom delu je važno istaći da su karbonatne sirovine, tuf, zeolitizirani tuf i treset, koji se koriste u industriji, svrstani kao nemetalične mineralne sirovine za dobijanje građevinskih materijala, i kao takve za njih je u mnogome pojednostavljen postupak izdavanja odobrenja iz okvira nadležnosti Ministarstva, a ova izmena pretpostavlja i znatne uštede podnosiocu zahteva;

- omogućeno je vršenje prenosa potvrde o rezervama mineralnih sirovina i resursa i/ili drugih geoloških resursa, što do sada nije bilo definisano;

- definisano je da se, u pogledu uslova i načina kontrole i praćenja koncentracije gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi na nivou koji bi sprečio opasne antropogene smetnje u klimatskom sistemu, primenjuju propisi iz oblasti zaštite životne sredine, a u pogledu uslova i načina izgradnje postrojenja za skladištenje CO2 primenjuju se propisi iz oblasti izgradnje objekata;

- propisano je da stručni nadzor nad izvođenjem geoloških istraživanja ne može da vrši pravno lice koje je nosilac odobrenja za istraživanje, koje izvodi geološka istraživanja, niti lice koje je izradilo izveštaje o geološkim istraživanjima, osim za istraživanja nafte i gasa. Ovo do sada nije bio slučaj, a praksa je pokazala da nije svrsishodno da nadzor nad izvođenjem geoloških istraživanja vrši pravno lice koje izvodi radove u cilju geoloških istraživanja;

- predviđeno je osnivanje Komore rudarskih i geoloških inženjera Srbije, definisana je nadležnost, organi, sedište, način finansiranja Komore;

- definisani su uslovi neophodni za dobijanje statusa Kompetentnog lica za rudarstvo i geologiju, i detaljnije su definisane licence koje se izdaju fizičkim licima u oblasti rudarstva i geologije, licence namenjene pravnim licima su izbrisane;

- jasnije su definisani rokovi koji su predviđeni za dostavljanje Završnog izveštaja u smislu da se izveštaj dostavlja najkasnije 30 dana od dana isteka odobrenog istražnog roka, a u slučaju produženja istražnog roka kao i u slučaju zadržavanja istražnog prava, najkasnije 30 dana pre kraja prethodno odobrenog istražnog roka;

- postupak podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za primenjena geološka istraživanja je izmenjen tako da se odobrenje izdaje podnosiocu koji prvi podnese kompletan zahtev, odnosno zahtev sa kompletnom dokumentacijom;

- određeno je da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za primenjena geološka istraživanja podnosilac zahteva uz neophodnu dokumentaciju dostavi pismo o namerama banke ili društva iz grupacije u okviru koje posluje podnosilac zahteva, da će za njegove obaveze izdati bankarsku garanciju ili korporativnu garanciju u roku do 30 dana od dana dobijanja rešenja za istraživanje metaličnih mineralnih sirovina, litijuma i bora, ili izjava društva da će u istom roku dostaviti menicu. Obaveze predstavljaju značajnu izmenu u samom postupku, a cilj je da se smanji broj privrednih društava koja apliciraju za odobrenja iz nadležnosti Ministarstva, a da nemaju sredstva ni interesa da izvode geološka istraživanja;

- definisano je da se odobrenjem za inženjersko-geološka istraživanja određuje istražni rok u dužini do dve godine uz mogućnost produženja za godinu dana;

- jasnije su definisani rokovi koji su predviđeni za podnošenje zahteva za produženje istražnog roka;

- bliže su određene dozvoljene količine mineralne sirovine koje se mogu uzeti za tehnološka ispitivanja u toku izvođenja odobrenih geoloških istraživanja radi utvrđivanja tehnoloških svojstava i dokazivanja rezervi mineralne sirovine, odnosno izbrisane su tačke koje definišu količinu mineralne sirovine za pesak i šljunak (kao građevinski materijal) i tehničko-građevinski kamen. Propisano je da se materijal koji se uzima u svrhu tehnoloških ispitivanja ne može otuđiti niti prodati i posle završenih ispitivanja mora biti odložen prema projektnoj dokumentaciji na istražnom odnosno eksploatacionom polju sa kojeg je materijal uzet;

- propisani su odnosno dodati novi uslovi na osnovu kojih će nadležni organ ukinuti rešenje o odobrenju za istraživanje pre isteka određenog istražnog roka;

- novinu predstavlja i to da, u slučaju kada nosilac istraživanja više nije poznat ili više ne postoji i ne može se utvrditi pravo vlasništva nad rezultatima, ministarstvo nadležno za poslove rudarstva i geoloških istraživanja može raspolagati rezultatima geoloških istraživanja kao i dokumentima koji sadrže geološke rezultate;

- u delu kojim se definišu obaveze nosioca odobrenja za istraživanje dodate su i obaveze da u slučaju negativnog uticaja na postojeća izvorišta pri vršenju primenjenih geoloških istraživanja podzemnih voda, istražne radove obustavi i o tome obavesti nadležni organ i nadležnu lokalnu samoupravu, da konzervira bušotinu ukoliko se pronađe podzemna voda koja se neće odmah koristiti, da po završetku ili obustavljanju geoloških istraživanja na području na kome su obavljeni radovi, sprovede sve mere obezbeđenja kojima će se trajno isključiti nastupanje opasnosti za ljude i imovinu, kao i za životnu sredinu i da teren privede prvobitnoj nameni i o tome obavesti nadležni organ koji je izdao odobrenje za geološka istraživanja, kao i lokalnu samoupravu na čijoj teritoriji su izvedeni radovi;

- predviđeno je da se razvrstavanje resursa i rezervi mineralnih sirovina vrši u skladu sa aktuelnom verzijom Panevropskog kodeksa za izveštavanje rezultata istraživanja mineralnih resursa i rezervi (PERC);

- ključna izmena je svakako i to da je ovim zakonom predviđeno da ako nosilac potvrde o rezervama i resursima u roku od šest godina od njenog donošenja ne podnese zahtev za odobrenje za eksploataciju i/ili eksploataciono polje, Republika Srbija istekom tog roka od šest godina postaje nosilac te potvrde o rezervama i resursima, i time stiče sva prava koja iz nje proizilaze u skladu sa ovim zakonom. U skladu sa ovom izmenom Predlog zakona je predvideo i da Republika Srbija, danom stupanja na snagu ovog zakona, postaje nosilac rezultata geoloških istraživanja i potvrda o rezervama i resursima izdatim pre 2000. godine, ako po osnovu tih potvrda nosioci potvrda ili njihovi sledbenici nisu dobili odobrenja za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova i odobrenja za upotrebu rudarskih objekata;

- predviđeno je i da se inženjersko-geološka-geotehnička istraživanja mogu vršiti u okviru eksploatacionih polja mineralnih sirovina u slučajevima kada je neophodna izgradnja infrastrukturnih objekata i sanacija terena;

- definisan je osnov za postizanje "Investicionog sporazuma", koji Republika Srbija zaključuje sa investitorom u projekat eksploatacije;

- prepoznata je potreba da se definiše postupak koji se sprovodi radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, za koje je utvrđen javni interes za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, a u skladu sa odgovarajućim planskim dokumentima kojima je predviđena izgradnja takvih objekata i za koje je utvrđena ugovorna obaveza Republike Srbije;

- definisano je da se, ako se pokrene postupak stečaja ili likvidacije nosioca odobrenja za izvođenje rudarskih radova, a koje nije izvršilo sanaciju i rekultivaciju degradiranog zemljišta, troškovi sanacije podmiruju iz stečajne, odnosno likvidacione mase;

- predviđeno je da se Uprošćeni rudarski projekat izrađuje za izvođenje pripremnih radova;

- definisani si uslovi za ukidanje odobrenja za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova;

- iako je iznos naknade za primenjena geološka istraživanja i naknade za zadržavanje istražnog prostora regulisana drugim propisom, Zakon je predvideo način utvrđivanja predmetne naknade;

- detaljno su definisane i usklađene sa odredbama drugih propisa odredbe koje se tiču inspekcijskog nadzora;

Pored navedenog, u primeni Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima pokazalo se da su pojedini pojmovi nedovoljno ili neprecizno definisani, što otežava sprovođenje zakonom propisanih uslova i načina korišćenja mineralnih i drugih resursa te je u članu 3. Predloga zakona izvršena i dopuna pojmovnika.

Predlog zakona ima osnov u odredbama Ustava Republike Srbije. Naime, u članu 87. st. 1. i 3. Ustava je propisano da su prirodna bogatstva dobra za koje je zakonom određeno da su od opšteg interesa i da se koriste pod uslovima i načinom predviđenim zakonom i u članu 97. tač. 6 – 8. Ustava prema kojima Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine, pravni položaj privrednih subjekata, sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti, zaštite na radu, socijalnog osiguranja i drugih oblika socijalne sigurnosti, druge ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa.

Predlog zakona ima osnov i u Strategiji industrijske politike Republike Srbije od 2021. do 2030. godine ("Službeni glasnik RS", broj 35/20), kojom se rudarstvo definiše kao značajan segment u industriji odnosno kao važan činilac u povećanju učešća industrije u bruto društvenom proizvodu Republike Srbije. Odredbe Zakon su u skladu sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (2018-2021). U skladu sa tim ovaj zakon uzeo je u obzir sva potrebna usaglašavanja i prevođenje direktiva Evropske unije u naše zakonodavstvo, u skladu sa potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), kojim se Republika Srbija obavezuje na postepeno usklađivanje zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije, kao i na njegovu doslednu primenu. Donošenje ovog zakona planirano je i Programom rada Vlade za 2021. godinu.

1.         Problemi koje ovaj zakon treba da reši kao i ciljevi koji se njegovim donošenjem postižu

Predlog zakona sa sobom nosi neophodne izmene važećeg Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Službeni glasnik RS", br. 101/15 i 95/18 ‒ dr. zakon). Posle pet godina primenjivanja zakona praksa je pokazala određene manjkavosti u primeni predmetnog akta. Zakon bi omogućio Vladi Republike Srbije, odnosno Ministarstvu rudarstva i energetike, da se snažnije uključi u vođenje brige o prirodnim bogatstvima odnosno da iskoristi Ustavne odredbe koje se odnose na davanje saglasnosti za istraživanje i eksploataciju urana, nikla i kobalta.

Predlogom zakona se, takođe, detaljnije definiše postupak obračuna vrednosti mineralne sirovine eksploatisane bez neophodnih odobrenja. Cilj ovakvog rešenja je da se obeshrabri izvođenje eksploatacionih radova bez odobrenja.

Predlogom zakona se ide kao potpunom elektronskom poslovanju, odnosno ka postupku koji će kroz e-rudarstvo i geologiju podnosiocima zahteva ali i državnom organu obezbediti efikasno, transparentno i sigurno postupanje. Radi pojednostavljenja samog postupka podnošenja zahteva propisano je da stranka, između ostale dokumentacije, podnosi fotokopiju odobrenja ili podatke o izdatom odobrenju, odnosno da se ne podnose dokumenti koje je izdalo Ministarstvo, jer se polazi od činjenice da držani organ ima mogućnost da uvidom u službenu evidenciju konstatuje postojanje navedenog akta, kao i dokumenta za koje Ministarstvo može da izvrši proveru elekrtonskim putem.

Obavezom da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za primenjena geološka istraživanja podnosilac zahteva, uz neophodnu dokumentaciju, dostavi pismo o namerama banke ili društva iz grupacije u okviru koje posluje podnosilac zahteva, da će za njegove obaveze izdati bankarsku garanciju ili korporativnu garanciju, Ministarstvo želi da se jače uključi u rešavanje uočenog problema a to je da postoji određen broj privrednih društva koja podnose zahteve i postaju nosioci odobrenja za primenjena geološka istraživanja a da zapravo nemaju interes ali ni sredstva da odobrene radove vrše, što svakako nije u interesu Republike Srbije. Sredstvima obezbeđenja se želi ići u pravcu da nosioci odobrenja budu privredna društva sa namerom i mogućnostima da vrše odobrene radove.

Postupak podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za primenjena geološka istraživanja je izmenjen tako da se odobrenje izdaje podnosiocu koji prvi podnese kompletan zahtev, odnosno zahtev sa kompletnom dokumentacijom. Trenutno važeća procedura (da se podnosiocu posle podnošenja zahteva odobrava rok od 90 dana radi kompletiranja neophodne dokumentacije, dok je traženi prostor u tom periodu zauzet) u praksi se nije pokazala kao najbolje rešenje i dovodila je do niza problema oko pitanja prava na zahtevani istražni prostor.

U cilju daljeg pojednostavljenja postupka izdavanja odobrenja, ovaj zakon je predvideo da su karbonatne sirovine, tuf, zeolitizirani tuf i treset, koji se koriste u industriji, svrstani kao nemetalične mineralne sirovine za dobijanje građevinskih materijala, i kao takve za njih je u mnogome pojednostavljen postupak izdavanja odobrenja iz okvira nadležnosti Ministarstva. Ova izmena pretpostavlja podnosiocu zahteva znatne uštede u novcu i vremenu.

S obzirom na progresivnu politiku Vlade kada su u pitanju infrastrukturni-strateški projekti (prevashodno se misli na izgradnju putne i železničke infrastrukture), te potrebom za velikim količinama materijala neophodnim za izgradnju različitih delova linijskih objekata, a koje je neophodno obezbediti u kratkom vremenskom periodu, javila se potreba da se pravno definiše u smislu odredaba Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima postupak koji pruža mogućnost uzimanja materijala po ubrzanoj proceduri radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, za koje je utvrđen javni interes za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti uz obaveštenje organa nadležnog za eksploataciju mineralnih sirovina od strane investitora.

Predlog zakona je predvideo da, ako nosilac potvrde o rezervama i resursima u roku od šest godina od njenog donošenja ne podnese zahtev za odobrenje za eksploataciju i/ili eksploataciono polje, Republika Srbija istekom tog roka od šest godina postaje nosilac te potvrde o rezervama i resursima, i time stiče sva prava koja iz nje proizilaze u skladu sa ovim zakonom. U skladu sa ovom izmenom važećeg zakona predviđeno je i da Republika Srbija, danom stupanja na snagu ovog zakona, postaje nosilac rezultata geoloških istraživanja i potvrda o rezervama i resursima izdatim pre 2000. godine, ako po osnovu tih potvrda nosioci potvrda ili njihovi sledbenici nisu dobili odobrenja za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova i odobrenja za upotrebu rudarskih objekata. U skladu sa ovim izmenama predviđeno je da kada je Republika Srbija nosilac potvrde o rezervama i resursima, Ministarstvo, uz saglasnost Vlade: a) objavljuje i sprovodi javnu aukciju na kojoj bira najboljeg kvalifikovanog ponuđača; i/ili b) zaključuje ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji u skladu sa zakonom koji uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije, sa ciljem da se što pre otvori rudnik po principima privredne, socijalne i ekološke održivosti, u skladu sa načelima ovog zakona. Navedenim izmenama rešava se problem korišćenja geološke dokumentacija od strane države. Dosadašnjim rešenjima geološka dokumentacija se vodila kao rezultat istraživanja i predstavljala je vlasništvo nosioca odobrenja bez obzira da li on želi da je koristi ili ne, odnosno da li želi da uđe u eksploataciju mineralnih sirovina. Državi je u interesu da ubrza postupak i da se brže i lakše dođe do procesa eksploatacije mineralnih sirovina.

Predlogom zakona definisano je da, ako se pokrene postupak stečaja ili likvidacije nosioca odobrenja za izvođenje rudarskih radova, a koje nije izvršilo sanaciju i rekultivaciju degradiranog zemljišta, troškovi sanacije podmiruju iz stečajne, odnosno likvidacione mase. Ovakvo rešenje je potpuno u skladu sa težnjama ka očuvanju životne sredine što je prioritet i što nema alternativu u postupku izdavanja odobrenja iz nadležnosti Ministarstva rudarstva i energetike ali i Vlade Republike Srbije.

Usvajanje ovog zakona predstavlja još jedan korak ka transparentnijem postupku izdavanja odobrenja za vršenje geoloških istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, odnosno obezbeđivanja uslova da iste aktivnosti zauzmu položaj koji bi omogućio da se postigne veći doprinos u budućnosti, stimuliše ekonomski rast i omogući podršku održivom razvoju u sektoru mineralnih sirovina koji donosi koristi zajednicama i svim građanima Srbije.

2.         Razmatranje mogućnosti da se problem reši i bez donošenja ovog zakona

Polazeći od našeg pravnog sistema, uzimajući u obzir potrebu efikasnijeg vršenja delatnosti geoloških istraživanja mineralnih resursa i eksploatacije mineralnih sirovina, potrebu podsticanja razvoja rudarstva, uz poštovanje održivog korišćenja mineralnih resursa, usklađivanje ovog zakona sa drugim pravnim aktima, uvođenje e-rudarstva i geologije, kao i imajući u vidu preuzete obaveze koje se odnose na implementaciju propisa Evropske unije, nije bilo moguće bez donošenja Zakona rešiti probleme i izvršiti potrebnu implementaciju.

3.         Zašto je donošenje ovog zakona najbolji način rešavanja problema

Donošenje ovog zakona je jedina mogućnost za prevazilaženje svih navedenih problema i jedini način da se primena zakona učini praktičnom i efikasnom.

III. OBJAŠNjENjA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbama člana 1. Predloga zakona određena su osnovna načela Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Odredbama člana 2. Predloga zakona izvršena je dopuna pojmovnika. Pojedini pojmovi i oblasti su nedovoljno ili neprecizno definisani, što otežava sprovođenje zakonom propisanih uslova i načina korišćenja mineralnih i drugih resursa.

Odredbama člana 3. Predloga zakona propisano je da su mineralni resursi, resursi podzemnih voda, geotermalni resursi, kao i drugi geološki resursi, prirodno bogatstvo u svojini Republike Srbije. Dodate su izmene koje će pomoći Vladi da bolje i efikasnije raspolaže mineralnim sirovinama. Propisano je da su geološka istraživanja i eksploatacija mineralnih sirovina u javnom interesu.

Odredbama člana 4. Predloga zakona propisano je da se geološki istražni radovi bez saglasnosti vlasnika i/ili korisnika ne smeju izvoditi na razdaljini manjoj od stotine metara od stambenih objekata ili objekata u javnoj upotrebi, kao što su bolnice, ustanove zaštite (domovi za stare, lica sa posebnim potrebama i dr.), verski objekti, groblja, ustanove kulture, škole, fakulteti, studentski domovi.

Odredbama člana 5. Predloga zakona detaljnije je definisano utvrđivanje nadoknade vrednosti mineralne sirovine koje su eksploatisane bez odobrenja. Cilj ovakvog rešenja je da se obeshrabri izvođenje eksploatacionih radova bez odobrenja.

Odredbama člana 6. Predloga zakona dodat je novi član 8a i njime je predviđena izmena u smislu elektronskog poslovanja, a sve u pravcu postizanja e-rudarstava i geologije. Svrha ovog rešenja je da se strankama omogući elektronska korespodencija sa Ministarstvom dostavljanjem podataka, akata i dokumentacije elektronskim putem.

Odredbama člana 7. Predloga zakona detaljno su određena odobrenja izdata iz okvira nadležnosti Ministarstva koja se mogu prenositi sa jednog privrednog društva na drugo, dodatno je definisan postupak i uslovi prenosa ali je i predviđena mogućnost i neophodni uslovi prenosa potvrde o rezervama.

Odredbama čl. 7, 36, 48, 53. i 63. Predloga zakona predviđeno je da podnosilac, između ostale neophodne dokumentacije, može podneti i fotokopiju akta ili podatke o izdatom odobrenju umesto dostavljanja samog akta. Izmena je urađena u smislu povećavanja efikasnosti postupka ali i uštedu u novcu i vremenu strankama. Svrha izmene je da se podnosilac oslobodi dostavljanja dokumenata za koje nadležni organ uvidom u službenu evidenciju može konstatovati njihovo postojanje.

Odredbama člana 8. Predloga zakona detaljnije je definisana Mineralna politika u oblasti rudarstva.

Odredbama čl. 9 i 10. Predloga zakona konkretnije su definisana pitanja koja se tiču Strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Republike Srbije.

Odredbama člana 11. Predloga zakona predviđene su izmene u cilju definisanja nadležnosti Geološkog zavoda Srbije.

Odredbama člana 12. Predloga zakona se u pogledu uslova i načina kontrole i praćenja koncentracije gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi upućuje na propise iz oblasti zaštite životne sredine, dok u pogledu uslova i načina izgradnje postrojenja za skladištenje CO2 upućuje se na propise iz oblasti izgradnje objekata.

Odredbama člana 13. Predloga zakona dodatno su definisani uslovi i način izvođenja geoloških istraživanja tako što su dodatno predviđeni poslovi za koje su propisani neophodni uslovi za njihovo obavljanje.

Odredbama čl. 14. i 15. Predloga zakona definisano je osnivanje Komore rudarskih i geoloških inženjera Srbije, pitanja nadležnosti, sedišta, finansiranja, ali i uslovi neophodni za sticanje statusa Kompetentnog lica.

Odredbama člana 16. Predloga zakona je izbrisana odredba da privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije, mora biti osigurano od odgovornosti za štetu koju može pričiniti drugoj strani, odnosno trećem licu. Obavezno osiguranje od odgovornosti nije dalo pozitivne rezultate u praksi.

Odredbama člana 17. Predloga zakona je propisano ko ne može da vrši stručni nadzor i definisana je i obaveza lica koje vrši stručni nadzor da je dužno da vodi dnevnik stručnog nadzora.

Odredbama člana 18. Predloga zakona detaljnije se propisuje kada se, nakon predviđenih geoloških istraživanja mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa ali i inženjersko-geoloških-geotehničkih istraživanja, podnosi Završni izveštaj.

Odredbama člana 19. Predloga zakona definisan je način ustupanja određenih geoloških informacija iz izveštaja o rezultatima geoloških istraživanja i elaborata od strane Ministarstva.

Odredbama člana 20. Predloga zakona se bliže definiše pojam Primenjenih geoloških istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa.

Odredbama člana 21. Predloga zakona izmenjen je odnosno skraćen postupak izdavanja odobrenja za geološka istraživanja mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala.

Odredbama člana 21, 22, 39. i 53. Predloga zakona, u cilju što efikasnijeg postupka ali i uštede vremena i smanjenja troškova samog postupka, propisano je da podnosilac zahteva nema obavezu da dostavlja izvod iz registra privrednih subjekata o registraciji preduzetnika-podnosioca zahteva.

Odredbama člana 22. Predloga zakona definiše se novi postupak podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za primenjena geološka istraživanja. Postupak je znatno skraćen jer više ne postoji uvid u katastar istražnih prostora i katastar eksploatacionih prostora i polja.

Odredbama člana 23. Predloga zakona definišu se uslovi kada nadležni organ odbija rešenjem zahtev za izdavanje odobrenja za primenjena geološka istraživanja.

Odredbama člana 24. Predloga zakona je bolje definisan osnov za dobijanje prioriteta u dobijanju odobrenja za primenjena geološka istraživanja.

Odredbama člana 25. Predloga zakona bliže su definisani istražni rokovi kao i kada rok počinje da teče.

Odredbama člana 26. Predloga zakona definisani su uslovi neophodni za podnošenje zahteva za produžetak istražnog roka

Odredbama člana 27. Predloga zakona je detaljnije propisan postupak odobrenja zadržavanja prava na istražni prostor.

Odredbama člana 28. Predloga zakona data je mogućnost da se, u okviru odobrenog istražnog i/ili eksploatacionog polja i eksploatacionog prostora, mogu vršiti inženjersko-geološka istraživanja u cilju izgradnje objekata i sanacije terena.

Odredbama člana 29. Predloga zakona izvršena je promena propisa u smislu da je predviđeno da ukoliko u odobrenom istražnom roku privredno društvo podnese zahtev za utvrđivanje i overu resursa i rezervi mineralnih sirovina, resursa i rezervi podzemnih voda i geotermalnih resursa, a želi da nastavi sa istraživanjem potrebno je da dostavi zahtev za izmenu i dopunu projekta, osim za primenjena geološka istraživanja nafte i gasa. U praksi se pokazala potreba za nastavkom istraživanja i nakon overe resursa i rezervi mineralnih sirovina.

Odredbama člana 30. Predloga zakona dodatno je regulisana dozvoljena količina mineralne sirovine koje se mogu uzeti za tehnološka ispitivanja.

Odredbama člana 31. Predloga zakona definisana je razlika između eksploatacionog polja i eksploatacionog prostora.

Odredbama člana 32. Predloga zakona predviđeni su dodani razlozi na osnovu kojih nadležni organ može ukinuti rešenje o odobrenju za istraživanje pre isteka određenog istražnog roka. Praksa je pokazala da je neophodno dodati nove razloge zbog kojih dato pravo može biti ukinuto.

Odredbama člana 33. Predloga zakona su definisana prava nosioca istraživanja kao i da u slučaju kada nosilac istraživanja više ne postoji i ne može se utvrditi pravo vlasništva nad rezultatima, ministarstvo nadležno za poslove rudarstva i geoloških istraživanja može raspolagati rezultatima geoloških istraživanja kao i dokumentima koji sadrže geološke rezultate. Cilj ove izmene je pomoći privrednim društvima koji žele da eksploatišu tako što će im određena dokumentacija, po propisanoj proceduri, biti ustupljena a sve u cilju dobijanja odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina.

Odredbama člana 34. Predloga zakona predviđene su dodatne obaveze nosioca odobrenja za istraživanje.

Odredbama člana 35. Predloga zakona detaljnije se definiše Klasifikacija mineralnih resursa i rezervi, resursa i rezervi podzemnih voda i geotermalnih resursa.

Odredbama člana 36. Predloga zakona detaljnije se definiše postupak utvrđivanja istraženih resursa i rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda i predviđen je rok do kada se mora podneti zahtev za utvrđivanje i overa resursa i rezervi mineralnih sirovina, resursa i rezervi podzemnih voda i/ili geotermalnih resursa. Predviđen je osnov za postupak aukcije i raspolaganja potvrdom o rezervama i resursima čiji je nosilac Republika Srbija.

Odredbama člana 37. Predloga zakona definiše se šta znači "Investicioni sporazumom".

Odredbama člana 38. Predloga zakona se propisuje da Geološki zavod Srbije vodi knjigu o stanju resursa i rezervi mineralnih sirovina i resursa i rezervi podzemnih voda, kao i geotermalnih resursa na odobrenom istražnom ili eksploatacionom prostoru.

Odredbama člana 39. Predloga zakona objašnjenje je dato u objašnjenju odredaba čl. 21, 22, 39. i 53. ovog zakona. U ovom članu se takođe ispravlja i tehnička greška.

Odredbama člana 40. Predloga zakona se detaljnije definiše postupak utvrđivanja eksploatacionog prostora i količine rezervi i/ili resursa podzemnih voda i geotermalnih resursa.

Odredbama člana 41. Predloga zakona objašnjenje je dato u odredbama čl. 7, 36, 48, 53. i 63. ovog zakona.

Odredbama člana 42. Predloga zakona se definiše pravo nosioca potvrde o rezervama i resursima.

Odredbama člana 43. Predloga zakona bliže se propisuje postupak izdavanja saglasnosti radi izgradnje infrastrukturnih objekata na eksploatacionom polju.

Odredbama člana 44. Predloga zakona se ispravlja tehnička greška. Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima ne prepoznaje-definiše izgradnju građevinskih objekata unutar eksploatacionog polja.

Odredbama člana 45. Predloga zakona se dodaje nov član 67a kojim se definiše postupak po ubrzanoj proceduri koji se sprovodi radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, za koje je utvrđen javni interes za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti.

Odredbama člana 46. Predloga zakona bliže su definisana prava nosioca odobrenja za eksploataciono polje i/ili eksploataciju.

Odredbama člana 47. Predloga zakona je ispravljena tehnička greška.

Odredbama člana 48. Predloga zakona se detaljnije regulišu uslovi -dokumentacija neophodna za donošenje zahteva za izdavanje odobrenja za eksploataciono polje.

Odredbama člana 49. Predloga zakona bliže se definiše zaštitni prostor oko eksploatacionog polja.

Odredbama člana 50. Predloga zakona predviđeni su dodatni uslovi na osnovu kojih nadležni organ može ukinuti rešenje o odobrenju za eksploataciju i/ili eksploataciono polje. Kada se govori o dodatoj tački 9) treba reći da predstavlja važan uslov koji mora biti ispunjen, odnosno, dok traje eksploatacija uvek mora biti pokrivena finansijskom garancijom za rekultivaciju degradiranog zemljišta.

Odredbama člana 51. Predloga zakona se bliže definiše kada odobrenje za eksploataciju i/ili eksploataciono polje prestaje da važi.

Odredbama člana 52. Predloga zakona se bolje definiše postupak izdavanja odobrenja za ručno ispiranje plemenitih metala i drugih minerala.

Odredbama člana 53. Predloga zakona su izvršene dopune u postupku izdavanja odobrenja za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala i mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala. Izmene su olakšale-smanjile obaveze podnosiocu zahteva za izdavanje odobrenja za eksploatacije prirodnih građevinskih materijala.

Odredbama čl. 53. i 63. Predloga zakona definisano je da ako se pokrene postupak stečaja ili likvidacije nosioca odobrenja za izvođenje rudarskih radova, a koje nije izvršilo sanaciju i rekultivaciju degradiranog zemljišta, troškovi sanacije podmiruju se iz stečajne, odnosno likvidacione mase. Ovakvo rešenje je u skladu sa težnjama ka očuvanju životne sredine što je prioritet i što nema alternativu u postupku izdavanja odobrenja iz nadležnosti Ministarstva.

Odredbama člana 54. Predloga zakona se bolje definišu elementi rešenja-odobrenje za eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala.

Odredbama člana 55. Predloga zakona bliže je definisana neophodna dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za produženje odobrenja za eksploataciju.

Odredbama čl. 56, 57. i 58. Predloga zakona se bliže definiše investiciono-tehnička dokumentacija.

Odredbama člana 59. Predloga zakona se ukida obaveza privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili preduzetnika, koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije, da mora biti osigurano od odgovornosti za štetu koju može pričiniti drugoj strani, odnosno trećem licu.

Odredbama člana 60. Predloga zakona se bliže definiše tehnička kontrola.

Odredbama člana 61. Predloga zakona se propisuju uslovi odnosno razlozi za ukidanje odobrenje za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova.

Odredbama čl. 62. i 63. Predloga zakona se dodatno definiše postupak izdavanja, neophodne dokumentacije ali i uslovi za podnošenje zahteva za produženje roka važenja odobrenja za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova.

Odredbama člana 64. Predloga zakona dodatno se definiše tačka 3) koja se odnosi na rudarski projekat na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina.

Odredbama člana 65. Predloga zakona se definišu i pripremni radovi.

Odredbama člana 66. Predloga zakona je definisano da odobrenje za upotrebu rudarskih objekata za eksploataciju nafte i gasa sadrži spisak rudarskih objekata izgrađenih prema rudarskom projektu sa navedenim katastarskim parcelama na kojima je planirana izgradnja tih objekata.

Odredbama čl. 13, 15, 67, 68, 69, 70. i 71. Predloga zakona je izvršeno usklađivanje propisa vezana za obrazovanje. Promena je bila neophodna jer važećim propisom nisu bili obuhvaćeni diplomirani inženjeri, što direktno utiče na izdavanje propisanih licenci.

Odredbama člana 73. Predloga zakona definiše se nadležnost Komore rudarskih i geoloških inženjera Srbije, da organizuje stručne ispite.

Odredbama člana 74. i 75. Predloga zakona se brišu članovi koji se tiču pojama i vrste licenci iz oblasti geologije i rudarstva.

Odredbama člana 76. Predloga zakona izmenjen je ceo član koji se odnosi na postupke sanacije i rekultivacije napuštenih rudnika i rudarskih objekata a koji se obavljaju na osnovu tehničkog rudarskog projekta.

Odredbama člana 77. Predloga zakona briše se član 160. važećeg zakona.

Odredbama čl. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. i 85. Predloga zakona se vrši usklađivanje odredbi koje se tiču rudarko-geološke inspekcije sa odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Odredbama člana 86. Predloga zakona se upodobljuje novčana kazna za privredni prestup u tački 17).

Odredbe čl. 87, 88, 89, 90, 91, 92. i 93. Predloga zakona predstavljaju prelaze odredbe.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 30.03.2021.