Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNA OBUKA O POPUNJAVANJU IZVEŠTAJA O OTPADU KROZ APLIKACIJU INFORMACIONOG SISTEMA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE: • Svi proizvođači otpada i svi subjekti upravljanja otpadom, kao i oni koji stavljaju ambalažu i proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada imaju obavezu dostavljanja godišnjih Izveštaja do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu •


Zakonom o upravljanju otpadom  ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon-dalje: Zakon), član 75. regulisana je obaveza proizvođača i vlasnika otpada da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Godišnji izveštaj o otpadu se popunjava i dostavlja elektronski, putem aplikacije koja je dostupna na sajtu Agencije. Na osnovu Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020), svi proizvođači otpada i svi subjekti upravljanja otpadom, kao i oni koji stavljaju ambalažu i proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada imaju obavezu dostavljanja godišnjih Izveštaja.

U cilju informisanja privrednih subjekata o obavezama koje proističu iz Zakona o upravljanju otpadom, Udruženje za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala i Centar za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine organizuje besplatnu obuku o popunjavanju izveštaja o otpadu kroz aplikaciju informacionog sistema Agencije za zaštitu životne sredine. Tokom obuke će biti razjašnjene i druge nedoumice koje se još uvek javljaju prilikom popunjavanja aplikacije i sačinjavanja godišnjeg izveštaja, kao i prilikom popunjavanja dnevne evidencije na obrascima DKO i DEO6.

Obuku će vršiti eksperti Agencije za zaštitu životne sredine.

Pitanja možete postavljati za vreme obuke u pisanoj formi direktno na platformi, a nakon obuke eksperti će odgovarati na vaša postavljena pitanja.

Link za priključenje obuci:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNiMTQyNjMtOWQ4YS00NmEzLWJiZDctYWUzYzkzN2M5NWRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2298d661d9-d123-420c-821f-23af4e72c2e5%22%2c%22Oid%22%3a%22da1c8590-eb65-46e4-a23a-211cff3ccc86%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Izvor: APR, 26.2.2021.