Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU ZAKONA O IZMENI MEĐUNARODNE KONVENCIJE O HARMONIZOVANOM SISTEMU NAZIVA I ŠIFARSKIH OZNAKA ROBE: Predviđeno ograničavanje broja predloga za ponovno razmatranje, na dva predloga, koje se mogu uložiti na Komentar, odluke o svrstavanju, druga mišljenja za tumačenje Harmonizovanog sistema i preporuke za obezbeđivanje jednoobraznosti u tumačenju i primeni Harmonizovanog sistema


Na prvom vanrednom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije 28. januara 2021. godine usvojen je Zakon o potvrđivanju Zakona o izmeni Međunarodne konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe.

Pravni osnov za donošenje ovog zakona je član 97. stav 1. tačka 1. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje njen međunarodni položaj i odnose s drugim državama i međunarodnim organizacijama.

Republika Srbija, kao strana ugovornica Međunarodne konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 6/87 i 14/91 i "Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori", br. 2/97- dalje: HS Konvencija), se obavezala da će od dana kada za nju HS Konvencija stupi na snagu njena nomenklatura Carinske tarife i statistička nomenklatura biti usaglašene sa Harmonizovanim sistemom, kao i da primenjuje ostale odredbe Konvencije. Konvencija je doneta pod pokroviteljstvom Svetske carinske organizacije (SCO), odnosno Saveta za carinsku saradnju.

Savet je u junu 2018. godine usvojio Preporuku za izmenu HS konvencije i dostavio je svim stranama ugovornicama. Na osnovu člana 16. pod 4(b) HS konvencije ("Postupak za izmenu Konvencije"), s obzirom da je preporučena izmena notifikovana posle prvog aprila (jun 2018. godine), prihvaćene izmene stupaju na snagu za sve strane ugovornice je prvi januar treće godine od datuma notifikacije - 1. januara 2021. godine. Svim potpisnicama HS konvencije je naloženo da sprovedu nacionalne procedure u vezi sa potvrđivanjem ove izmene.

Aktuelna izmena člana 8. HS konvencije ("Uloga Saveta") se odnosi na ograničavanje broja predloga (rezervacija) za ponovno razmatranje, na dva predloga (rezervacije), koje se mogu uložiti na Komentar, odluke o svrstavanju, druga mišljenja za tumačenje Harmonizovanog sistema i preporuke za obezbeđivanje jednoobraznosti u tumačenju i primeni Harmonizovanog sistema.

Zakon će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 31.01.2021.