Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOJ POLICIJI: PREDVIđENO JE DA ćE KOMUNALNI POLICAJCI IMATI OVLAšćENJE DA LICE KOJE NARUšAVA KOMUNALNI RED PRIVEDU PREKRšAJNOM SUDU. BROJ KOMUNALNIH POLICAJACA NEćE BITI OGRANIčEN, A ONI ćE MOćI DA RADE U CIVILU, LEGITIMIšU PREKRšIOCE, ALI I SVE KOJI SE NA MESTU PREKRšAJA NAđU SLUčAJNO. OTVORENA JE MOGUćNOST DA SE U RADNI ODNOS U KOMUNALNOJ POLICIJI PREUZMU PRIPADNICI VOJSKE I MUP. OPšTINE, KOJE DO SADA NISU IMALE KOMUNALNU POLICIJU, MOGU DA SE UDRUżE I OBRAZUJU ZAJEDNIčKU KOMUNALNU POLICIJU, ILI DA OPšTINA UGOVOROM SA GRADOM OMOGUćI NJIHOVO DELOVANJE NA SVOJOJ TERITORIJI


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o komunalnoj policiji prema kome će komunalni policajci imati ovlašćenje da lice koje zatekne kako krši neki propis, najpe legitimiše, a zatim to lice privede prekršajnom sudu.

Prema važećem Zakonu o komunalnoj policiji ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009) komunalni policajci mogu da vas zadrže do dolaska policije, a sada im se daje mogućnost da vas odmah, ukoliko ste napravili neki prekršaj, privedu nadležnom prekršajnom sudu, a na osnovu Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013). U to, naravno, ne spada ako nemate kartu za gradski prevoz, što je većini građana prva asocijacija na komunalnu policiju.

Predsednik Prekršajnog suda u Beogradu, Milan Marinović, kaže da će sudovi morati tome da se prilagode, ali je to, kako ističe, za njih dobro jer praktično taj predmet protiv tog lica je završen toga dana.

"Čak i kazna po članu 308 Zakona o prekršajima mora biti plaćena pre nego što odluka postane pravnosnažna. To znači plati, pa se žali. Naravno, ta odluka može biti ukinuta pa pare budu vraćene. Budete uvereni da su sudovi za to spremni, da neće biti nikakvih problema", kaže Marinović.

Predlogom zakona, čiji je predlagač Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, omogućeno je da opštine, koje do sada nisu imale komunalnu policiju, njih 150, da je i dobiju. Omogućeno je i da se dve ili više opština udruži i obrazuje zajedničku komunalnu policiju, ili da opština ugovorom sa gradom omogući njihovo delovanje na svojoj opštini. Od 23 grada u Srbiji, samo je dva trenutno nemaju i to Jagodina i Novi Pazar. Međutim, to će moći da izvedu samo opštine koje imaju sredstava za to i mogućnost da zaposle nove ljude. Novina je i što se ukida ograničenje o broju komunalnih policajaca. Ali, i to je uslovljeno Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015 i 114/2015).

Predlogom zakona predviđeno je da će komunalni policajci moći od građana da zatraže obaveštenje o pitanjima koja su od značaja za njihovo postupanje, ali građani nisu dužni da ih daju.

Takođe, definisana je primena ovlašćenja prema maloletnicima, čime je uređeno ovo vrlo osetljivo pitanje, a utvrđena je i obaveza jedinica lokalne samouprave da deo komunalnih policajaca upućuju na obuku za rad sa maloletnicima.

Otvorena je mogućnost da se u radni odnos u komunalnoj policiji preuzmu pripadnici Vojske i MUP- a Republike Srbije, pod uslovom da ispunjavaju i ostale zakonom propisane uslove.

Državni sekretar u Minstarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ivan Bošnjak, kaže da veća ovlašćenja dolaze kao rezultat dosadašnjih primena propisa, odnosno sve ono što nije do sada bilo na pravi način regulisano a što se pre svega u radu sa terena uočilo kao negativna pojava - ovim Predlogom zakona će biti regulisano.

Predlog zakona je ušao u skupštinsku proceduru 29. januara 2016. godine i tema je rasprave u stručnoj javnosti. Stručnjaci smatraju da će usvajanjem Zakona doći do nepotrebnog približavanja ovlašćenja komunalne i redovne policije, a postavljaju i pitanje ko će i na koji način dobijati taj posao.

Usvajanjem Predloga zakona usvajaju se i veća ovlašćenja komunalne policije. Broj komunalnih policajaca neće biti ograničen, a oni će moći da rade u civilu, legitimišu prekršioce, ali i sve koji se na mestu prekršaja nađu slučajno.

Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava - Jukom kaže da ako imate ovlašćenja koja su podjednaka policijskim ovlašćenjima onda se posebna pažnja mora posvetiti samoj selekciji onih koji će biti u gradu i predstavljati komunalnu policiju.

"Mislim da represija ne bi trebalo da stoji iza komunalne policije i da ovakava ovlašćenja, ukoliko budu zloupotrebljavana, i ukoliko ne bude postupaka prilikom zloupotrebe, mogu samo poslati lošu sliku i poruku građanima mnogo veću o kontroli a mnogo manju o redu kojim bi ova služba trebalo da se bavi", kaže Antonijević.

Ivan Bošnjak kaže da je dozvoljeno zapošljavanje samo u onim loklanim samopuravama gde postoji mogućnost da ljudi zasnuju radni odnos. "Ići će se na sagledavanje ukupnog broja zaposlenih u lokalnoj samoupravi tako da će na ovaj način biti zaposleni isključivo ljudi koji će proći odgovarajuću obuku i psihofizičke testove."

Profesor Bogoljub Milosavljević, koji je učestvovao u izradi prve verzije važećeg Zakona o komunalnoj policiji, objašnjava da se obavljanje policijskog posla u civilu primenjuje samo u državnoj policiji i to uglavnom kod sprovođenja kriminalističkih istraga.

"Komunalna policija se ne bavi kriminalističkim istragama i ona ne bi trebalo da radi u civilu. Ne vidim veštinu u tome da se približite u civilnoj odeći nekom prekršiocu komunalnog reda, pa da ga uhvatite zato što ste u civilu ", navodi profesor Milosavljević sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union.

Stara ovlašćenja

1. Upozorenje, usmeno naređenje

2. Provera identiteta

3. Dovođenje

4. Pregledanje lica i predmeta, privremeno oduzimanje predmeta

5. Video nadzor

6. Upotreba sredstava prinude- fizička snaga, službene palice, sredstva za vezivanje

Nova ovlašćenja

1. Prekršioce mogu bez odlaganja privesti prekršajnom sudu

2. Da zatraže od građana obaveštenje o pitanjima koja su od značaja za njeno postupanje

3. Da zatraži proveru identiteta lica koja su se samo zatekla na mestu kršenja propisa

Najvažnije novine

1. Opštine mogu da uvedu komunalnu policiju

2. Dve ili više lokalnih samouprava mogu da obrazuju zajedničku komunalnu policiju

3. Ukida se formula koja ograničava broj komunalnih policajaca

4. Službenici MUP i Vojske mogu da rade u komunalnoj policiji

Izvor: Vebsajt Blic, RTS, N1 info, 30.01.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija