Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 05. MART 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac O-7 - Zahtev za izdavanje - produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za skladištenje prirodnog gasa
 • Obrazac O-8 - Zahtev za izdavanje - produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju toplotne energije snage 1 MW i više
 • Obrazac O-9 - Zahtev za izdavanje - produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju biogoriva kapaciteta preko 10 t godišnje

PROPISI:

 • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • ODLUKA O BRATIMLJENJU I SARADNJI GRADA VRANJA SA GRADOM NOVI PAZAR ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 2/2015)
 • ODLUKA O REALIZACIJI PROGRAMA STRUČNE PRAKSE ZA 2015/2016. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 1/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU U 2015. GODINI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 1/2015)
 • PRAVILNIK O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI ZA NOVOROĐENU DECU U 2015. GODINI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 1/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLATA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADA VRANJA I GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA I POSEBNIM DRŽAVNIM ORGANIMA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 1/2015)
 • PROGRAM FINANSIRANJA POTREBA U OBLASTI SPORTA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 31/2014)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA KRALJEVA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2014)
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ("Sl. list grada Kraljeva", br. 24/2009 i 32/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRALJEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2014)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI ("Sl. list grada Kraljeva", br. 20/2011 i 32/2014)
 • ODLUKA O NAČINU I POSTUPKU KONSTITUISANJA SLUŽBENOSTI PROLAZA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU KOJE JE JAVNA SVOJINA GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2014)
 • ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE POTREBA I INTERESA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA REŠAVANJE PITANJA VODOSNABDEVANJA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2014)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2014)
 • ODLUKA O ČIŠĆENJU I UKLANJANJU SNEGA I LEDA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 39/2013 i 45/2014)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Subotice", br. 55/2012, 24/2014 i 45/2014)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE ("Sl. list grada Subotice", br. 56/2012, 2/2013, 7/2013 - ispr., 12/2014 i 45/2014)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014)
 • ODLUKA O POSEBNOJ NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014)
 • ODLUKA O UNIFORMI I OZNAKAMA KOMUNALNIH POLICAJACA I O BOJI I NAČINU OZNAČAVANJA VOZILA I OPREMI KOMUNALNE POLICIJE ("Sl. list grada Subotice", br. 43/2010, 38/2011, 52/2012 i 45/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KULTURNIH MANIFESTACIJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAD ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014)
 • PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OBEZBEĐENJE UČEŠĆA ZA BANKARSKI STAMBENI KREDIT ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014 - prečišćen tekst)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA RAZVOJA SPORTA GRADA SUBOTICE ZA PERIOD OD 2015. DO 2018. GODINE ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 51 - Zakon o stečaju: član 149 stav 5
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 52 - Zakon o stečaju: član 149 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 53 - Zakon o stečaju: član 148 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 54 - Zakon o stečaju: član 124 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 55 - Zakon o stečaju: član 159
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 56 - Zakon o stečaju: član 159
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 57 - Zakon o stečaju: čl. 158 i 159
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 58 - Zakon o stečaju: član 10 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 59 - Zakon o stečaju: član 158
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 60 - Zakon o stečaju: član 156 stav 3 tačka 2) i član 158 stav 3 tačka 3)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OSLOBOĐENJE OD OBAVEZE EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE PRODAJE AUTO GUMA POSREDSTVOM POŠTE ILI INTERNETA - Zakon o fiskalnim kasama: član 3
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN NAKNADE ZA RAD KOJU OSTVARI FIZIČKO LICE ANGAŽOVANO NA REALIZACIJI PROJEKTA PO OSNOVU UGOVORA ZAKLJUČENOG SA ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NACIJA ZA INDUSTRIJSKI RAZVOJ (UNIDO) - Zakon o porezu na dohodak građana: član 13

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 05. MART 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE - "Sl. glasnik RS", br. 22/2015: • 1.3.2015. godine počela primena ovog pravilnika, osim odredaba koje se odnose na Centralni registar i elektronsko izdavanje građevinskih dozvola koje se primenjuju od 1.1.2016. godine •
 • Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA STRUČNOG NADZORA - "Sl. glasnik RS", br. 22/2015: • Nadzor se sprovodi za sve vrste radova koji se vrše prilikom izgradnje objekta
 • Stručni komentar - PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI IZVOĐENJA RADOVA I ISPORUKE ELEKTRO OPREME I TELEKOMUNIKACIONE OPREME

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - USLOVI I NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE LICITACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
 • Stručni komentar - CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.3.2015. GODINE: • Prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 338-00-00003/2015-09 od 27.2.2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZNOST SPROVOĐENJA JAVNE NABAVKE ZA USLUGE ISTRAŽIVANJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OSTALIH DUGOROČNIH PLASMANA U SKLADU SA MSFI ZA MSP: • Upotreba računa 048 •
 • Pitanje i odgovor - PRIZNAVANJE UTVRĐENOG MANJKA DOBARA NA TERET RASHODA U PORESKOM BILANSU OBVEZNIKA
 • Pitanje i odgovor - RASHODOVANJE, OBEZVREĐENJE I OTPIS OSNOVNIH SREDSTAVA I DRUGIH DOBARA U SKLADU SA PROPISIMA O RAČUNOVODSTVU, NE SMATRAJU SE PREDMETOM OPOREZIVANJA PDV

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - UVOZ MAŠINE ZA MLEVENJE MESA: • Dokumenta i obrasci potrebni za uvoz •
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA IZVEŠTAVANJA NBS PO OSNOVU UNAPRED NAPLAĆENE ROBE KOJA NIJE IZVEZENA U ROKU DUŽEM OD GODINU DANA OD DANA PRIMLJENE NAPLATE I ZASTARELOST U SLUČAJU PREKRŠAJA
 • Pitanje i odgovor - POSTUPAK PONOVNOG IZVOZA ROBE NAKON SKLADIŠTENJA, PRI ČEMU SE U POSTUPKU SKLADIŠTENJA ROBA UVEZENA U RASUTOM STANJU PAKUJE U ODGOVARAJUĆU AMBALAŽU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST DA OSNIVAČ IZMIRI OBAVEZU ZAVISNOG DRUŠTVA ČIJI JE RAČUN BLOKIRAN I NEDOZVOLJENOST KOMPENZACIJE OVE UPLATE SA OBAVEZOM UNOSA ULOGA U DRUŠTVO

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - PRUŽANJE USLUGA PRIVREMENOG SMEŠTAJA ILI SMEŠTAJA NA DUŽI ROK ĐACIMA I STUDENTIMA: • Šifra delatnosti, uslovi za osnivanje, evidencije i isprave i inspekcijski nadzor •
 • Pitanje i odgovor - KALKULACIJA CENA NA OSNOVU PROPISANIH ISPRAVA O NABAVCI ROBE

VESTI NA DAN 05. MART 2015.

Prelistavajući dnevne novine: