Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

PRAVILNIK O PROGRAMU, NAČINU I VISINI TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU I POSLOVA ODGOVORNOG LICA

("Sl. glasnik RS", br. 111/2013, 57/2014, 126/2014, 111/2015 i 113/2017 - dr. zakon)


NAPOMENA:

Danom stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017), odnosno 25. decembra 2017. godine, prestao je da važi Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica ("Sl. glasnik RS", br. 111/2013, 57/2014, 126/2014 i 111/2015), u delu kojim se propisuje visina troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova za bezbednost i zdravlje na radu i poslova odgovornog lica.


Osnovne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se program, način i visina troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica (u daljem tekstu: stručni ispit).

Stručni ispit polažu lica koja se osposobljavaju za praktično obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu (u daljem tekstu: stručno lice), kao i lica koja se osposobljavaju za praktično obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i poslova ispitivanja uslova radne okoline (u daljem tekstu: odgovorno lice).

Član 2

Stručni ispit polaže se u ministarstvu nadležnom za poslove rada (u daljem tekstu: ministarstvo).

Član 3

Stručni ispit sastoji se od opšteg i posebnog dela, a polaže se usmeno i pismeno.

Član 4

Troškove polaganja stručnog ispita snosi poslodavac, odnosno stručno ili odgovorno lice koje se prijavi za polaganje stručnog ispita.

Program stručnog ispita

Član 5

Stručni ispit polaže se po Programu za polaganje stručnog ispita - o praktičnoj osposobljenosti lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (u daljem tekstu: Program).

Program se sastoji od opšteg i posebnog dela.

Program je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6

Opšti deo Programa sadrži poznavanje:

1) međunarodnih pravnih izvora u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i sistema bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji;

2) prava, obaveza i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih prema propisima u oblasti rada, zdravstvene zaštite i socijalnog osiguranja (radni odnosi, zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje).

Opšti deo Programa obezbeđuje da se stručno, odnosno odgovorno lice osposobi za poznavanje i praktičnu primenu propisa kojima su utvrđena prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Član 7

Posebni deo Programa sadrži poznavanje:

1) načina i postupka procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini;

2) opštih i posebnih mera bezbednosti i zdravlja na radu;

3) metodoloških postupaka pregleda i provere opreme za rad, odnosno opreme koja podleže preventivnim i periodičnim pregledima i proverama u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;

4) metodoloških postupaka ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti.

Posebni deo Programa obezbeđuje da se stručno, odnosno odgovorno lice, saglasno poslovima koje obavlja i licenci koja mu se izdaje, osposobi za primenu specifičnih mera i postupaka u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koji se mogu primeniti ili koji se obavezno primenjuju kod poslodavca kod koga obavlja poslove.

Način polaganja stručnog ispita

Član 8

Stručni ispit polaže se pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove rada (u daljem tekstu: ministar).

Član 9

Komisija ima predsednika i četiri člana.

Predsednik i članovi Komisije imaju zamenike.

Predsednik i članovi Komisije jesu ispitivači za određene oblasti.

Za pojedine oblasti, u slučaju potrebe, mogu se imenovati ispitivači iz reda istaknutih stručnjaka za pojedine oblasti iz posebnog dela Programa, koji ulaze u sastav Komisije.

Rešenjem o obrazovanju Komisije, utvrđuje se njen sastav i određuju predsednik, zamenik predsednika, članovi, njihovi zamenici i ispitivači za pojedine oblasti, kao i sekretar i njegov zamenik koji obavljaju administrativne poslove.

Izuzetno, u slučaju potrebe da se obezbedi blagovremeno polaganje stručnog ispita za sva prijavljena lica, na predlog direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, može se obrazovati više komisija.

Član 10

Komisijom rukovodi predsednik Komisije, a za vreme njegovog odsustva ili sprečenosti zamenik predsednika Komisije.

Ispitivači moraju imati visoku školsku spremu.

Član 11

Prijava za polaganje stručnog ispita (u daljem tekstu: prijava) podnosi se ministarstvu - Upravi za bezbednost i zdravlje na radu na odgovarajućem obrascu - obrasci 1a, 1b i 1v koji su odštampani uz ovaj pravilnik i koji čine njegov sastavni deo.

Prijavu podnosi poslodavac u roku od godinu dana od dana određivanja lica za obavljanje poslova stručnog lica, a može je podneti i lice koje želi da se osposobi za obavljanje poslova stručnog lica.

Poslodavac podnosi prijavu za odgovorno lice kada je to lice zaposleno kod poslodavca, a može je podneti i lice koje želi da se osposobi za obavljanje poslova odgovornog lica.

Lice koje je prijavljeno za polaganje stručnog ispita jeste kandidat za polaganje stručnog ispita (u daljem tekstu: kandidat).

Uz prijavu se prilaže:

1) diploma o stepenu i vrsti obrazovanja (overen prepis ili kopija diplome);

2) fotokopija lične karte kandidata;

3) dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita.

Kandidat, u jednom ispitnom roku, može da se prijavi za polaganje stručnog ispita za stručno lice ili za odgovorno lice, odnosno za jednu vrstu stručne osposobljenosti odgovornog lica.

Kandidat koji je položio stručni ispit za jednu vrstu stručne osposobljenosti može da podnese prijavu za polaganje stručnog ispita za drugu vrstu stručne osposobljenosti. Taj kandidat polaže stručni ispit samo u delu Programa koji se razlikuje od dela Programa po kome je položio stručni ispit.

Član 12

Komisija utvrđuje rok u kome kandidat pristupa polaganju stručnog ispita, koji ne može biti duži od tri meseca od dana prijema prijave.

Član 13

O datumu, vremenu i mestu polaganja stručnog ispita Komisija je dužna da podnosiocu prijave dostavi pismeno obaveštenje, najkasnije 15 dana pre dana određenog za polaganje stručnog ispita.

Član 14

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita ili ako pre polaganja stručnog ispita izjavi da odustaje od polaganja stručnog ispita, smatraće se da je odustao od prijave za polaganje stručnog ispita.

Komisija, na pismeni zahtev kandidata, uz koji podnese odgovarajuće dokaze - odmah ili najkasnije u roku od sedam dana, može odložiti polaganje stručnog ispita ako je kandidat iz opravdanih razloga (zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga) sprečen da polaže stručni ispit.

Član 15

Pre početka polaganja stručnog ispita, utvrđuje se identitet kandidata uvidom u ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu i kandidati se upoznaju sa pravilima kojih se moraju pridržavati tokom stručnog ispita.

Član 16

Stručni ispit počinje polaganjem opšteg dela ispita.

Opšti deo stručnog ispita polaže se usmeno.

Član 17

Ako u toku trajanja ispita kandidat neopravdano odustane od započetog polaganja stručnog ispita, smatraće se da ispit nije položio.

Komisija može odložiti započeto polaganje stručnog ispita ako je kandidat zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga sprečen da nastavi polaganje stručnog ispita.

Član 18

Uspeh na opštem delu stručnog ispita ocenjuju ispitivači koji su određeni za taj deo ispita.

Ocenjivanje se vrši ocenom "položio" ili "nije položio".

Član 19

Kandidat koji nije položio opšti deo stručnog ispita ne može pristupiti polaganju posebnog dela stručnog ispita.

Član 20

Nakon položenog opšteg dela stručnog ispita kandidat pristupa polaganju posebnog dela stručnog ispita.

Posebni deo stručnog ispita polaže se pismeno i usmeno.

Član 21

Posebni deo stručnog ispita počinje polaganjem pismenog dela ispita.

Pismeni deo posebnog dela stručnog ispita traje dva časa.

Kandidat koji je prijavljen za polaganje stručnog ispita za stručno lice (za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu u smislu člana 40. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu) polaže pismeni deo stručnog ispita koji obuhvata izradu pismenog rada, u kojem obrađuje zadatu temu iz člana 7. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika.

Kandidat koji je prijavljen za polaganje stručnog ispita za odgovorno lice koje obavlja poslove pregleda i provere opreme za rad polaže pismeni deo stručnog ispita koji obuhvata izradu pismenog rada, u kojem kandidat obrađuje zadatu temu iz člana 7. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika.

Kandidat koji je prijavljen za polaganje stručnog ispita za odgovorno lice koje obavlja poslove ispitivanja uslova radne okoline polaže pismeni deo stručnog ispita koji obuhvata izradu pismenog rada, u kojem kandidat obrađuje zadatu temu iz člana 7. stav 1. tačka 4) ovog pravilnika.

Temu za izradu pismenog rada u okviru posebnog dela stručnog ispita određuje ispitivač.

Član 22

Uspeh na pismenom delu posebnog dela stručnog ispita ocenjuje ispitivač koji je određen za taj deo ispita.

Ocenjivanje se vrši ocenom "položio" ili "nije položio".

Član 23

Kandidat koji nije položio pismeni deo posebnog dela stručnog ispita ne može pristupiti usmenom polaganju posebnog dela stručnog ispita.

Član 24

Nakon položenog pismenog dela stručnog ispita kandidat pristupa usmenom polaganju posebnog dela stručnog ispita.

Kandidat polaže usmeni deo posebnog dela stručnog ispita, koji obuhvata odbranu pismenog rada, odnosno proveru znanja iz oblasti iz koje je radio pismeni rad, kao i iz oblasti poslova stručnog ili odgovornog lica za koje se osposobljava.

Član 25

Uspeh na usmenom delu posebnog dela stručnog ispita ocenjuju ispitivači koji su određeni za taj deo ispita.

Ocenjivanje se vrši ocenom "položio" ili "nije položio".

Član 26

Kandidat koji je položio opšti deo stručnog ispita, a nije položio posebni deo stručnog ispita, ponovo polaže samo posebni deo stručnog ispita.

Član 27

O toku stručnog ispita vodi se zapisnik, koji potpisuju predsednik Komisije, ispitivači i sekretar Komisije.

Obrasci zapisnika iz stava 1. ovog člana - obrasci 2a, 2b i 2v odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 28

Kandidatu koji je položio stručni ispit izdaje se:

1) Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu (Obrazac 3);

2) Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti odgovornog lica, za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad (Obrazac 4).

3) Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti odgovornog lica, za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti (Obrazac 5);

Obrasci uverenja iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Troškovi polaganja stručnog ispita

Član 29

Visina troškova polaganja stručnog ispita iznosi, i to:

1) za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu - 12.000,00 dinara;

2) za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti odgovornog lica, za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti odgovornog lica za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti - 15.000,00 dinara.

Visina troškova ponovnog polaganja stručnog ispita istovetna je visini troškova utvrđenoj u stavu 1. ovog člana, ako kandidat ponovo polaže i opšti i poseban deo stručnog ispita.

Ako kandidat ponovo polaže posebni deo stručnog ispita, visina troškova ponovnog polaganja iznosi 70% od odgovarajućeg iznosa utvrđenog u stavu 1. ovog člana, a ako kandidat polaže samo usmeni deo posebnog dela stručnog ispita visina troškova ponovnog polaganja iznosi 50% od odgovarajućeg iznosa utvrđenog u stavu 1. ovog člana.

Troškove polaganja stručnog ispita, kao i troškove ponovnog polaganja ispita, snosi poslodavac kod koga je kandidat zaposlen, odnosno kandidat koji podnese prijavu za polaganje stručnog ispita.

Iznos sredstva, utvrđen u st. 1-3. ovog člana, na ime troškova polaganja stručnog ispita, uplaćuje se na račun budžeta Republike Srbije.

Član 30

Deo sredstava ostvarenih na ime troškova polaganja stručnog ispita koristi se za finansiranje rada Komisije, u skladu sa zakonom.

Završne odredbe

Član 31

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica ("Službeni glasnik RS", br. 29/06, 62/07, 91/12 i 19/13).

Član 32

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2014. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

("Sl. glasnik RS", br. 57/2014)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog

PROGRAM O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA - O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU I POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD I ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE

I

OPŠTI DEO PROGRAMA

1. Međunarodni pravni izvori u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i sistem bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji

1) Ustav Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 98/06 - čl. 21, 25, 26, 55, 60, 61, 68, 83, 86. i 97);

2) Rezolucija o pridruživanju EU Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 112/04);

3) Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane ("Službeni glasnik RS", broj 83/08 - čl. 79. i 101);

4) Ugovori o osnivanju EU (čl. 100. i 118. - Rim; član 118a - Luksemburg; čl. 136. i 137. - Mastriht, čl. 151. i 153. - Ugovor o funkcionisanju EU) (www.seio.gov.rs ili www.minrzs.gov.rs);

5) Zakon o potvrđivanju revidirane evropske socijalne povelje ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 42/09 - član 3); (www.minrzs.gov.rs);

6) Rezolucija Saveta EU od 21. decembra 1987. godine o bezbednosti, higijeni i zdravlju na radu (88/S28/01) (www.seio.gov.rs ili www.minrzs.gov.rs);

7) Strateški okvir za bezbednost i zdravlje na radu EU 2014 - 2020 (www.minrzs.gov.rs);

8) Konvencije MOR-a, i to:

(1) Konvencija 155 o zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti i radnoj okolini ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 7/87),

(2) Konvencija 161 o službama medicine rada ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 14/89),

(3) Konvencija 81 o inspekciji rada u industriji i trgovini ("Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori", broj 5/56),

(4) Konvencija 187 o promotivnom okviru bezbednosti i zdravlja na radu ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 42/09);

9) Direktiva EU:

- 89/391/EEZ (1989) o uvođenju mera za podsticanje poboljšanja bezbednosti i zdravlja radnika na radu (www.minrzs.gov.rs);

10) Odluka o obrazovanju Saveta za bezbednost i zdravlje na radu ("Službeni glasnik RS", br. 40/05 i 71/07);

11) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05 i 91/15);

12) Krivični zakonik ("Službeni glasnik RS", br. 85/05, 88/05 - ispravka, 107/05 - ispravka, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 i 108/14 - čl. 163, 166, 167, 168, 169, 251, 280-288, 322, 323. i 353).

2. Prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih prema propisima iz oblasti rada, zdravstvene i socijalne zaštite (radni odnosi, zdravstvena zaštita, zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje)

1) Zakon o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14)

1. Osnovne odredbe (čl. 1-4, čl. 8-11, čl. 12. i 13, čl. 15-18, čl. 20-22),

2. Zasnivanje radnog odnosa (čl. 24-30, čl. 33-35. i član 38),

3. Radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca (čl. 42. i 44),

4. Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje (član 49),

5. Radno vreme (čl. 50-63),

6. Odmori i odsustva (čl. 64-73. i član 75),

7. Zaštita zaposlenih (čl. 80-103),

8. Naknada zarade (čl. 115. i 117),

9. Druga primanja (član 119. stav 1),

10. Naknada štete (čl. 163. i 164),

11. Izmena ugovora o radu (čl. 171. i 174),

12. Razlozi za otkaz (član 179),

13. Organizacije zaposlenih i poslodavaca (čl. 205. i 239),

14. Kolektivni ugovori (čl. 240. i 250),

15. Nadzor (čl. 268-272),

16. Kaznene odredbe (član 273. stav 1. tačka 1, i st. 2. i 3, član 274. stav 1. tač. 1-9 i tačka 13. i st. 2. i 3, član 275. stav 1. tač. 1-3. i st. 2. i 3. i član 276. stav 1. tač. 1. i 2. i stav 2);

2) Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - dr. zakon, 93/14 i 96/15)

1. Učesnici u zdravstvenoj zaštiti (član 4),

2. Društvena briga za zdravlje na nivou poslodavca (član 14),

3. Vrste, uslovi za osnivanje i prestanak rada zdravstvenih ustanova (čl. 46. i 51),

4. Zdravstvena delatnost na primarnom nivou (član 98),

5. Zavod za medicinu rada (član 124),

6. Nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i privatne prakse (član 243),

7. Kaznene odredbe (član 260);

3) Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 109/05 - ispravka, 57/11, 110/12 - US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14 - US)

1. Obavezno zdravstveno osiguranje (član 9),

2. Osiguranici (čl. 17-21),

3. Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 30. i 31),

4. Pravo na zdravstvenu zaštitu (čl. 33. i 34),

5. Zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 45),

6. Zdravstvena zaštita koja se ne obezbeđuje u obaveznom zdravstvenom osiguranju (član 61. stav 1. tačka 4),

7. Pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (član 73. i član 74. stav 1. tačka 2),

8. Obavezno upućivanje osiguranika na ocenu radne sposobnosti pred nadležnim penzijsko-invalidskim organom (čl. 81-84),

9. Slučajevi u kojima ne pripada pravo na naknadu zarade (član 85),

10. Visina naknade zarade (čl. 95. i 96),

11. Obezbeđivanje isplate naknade zarade (član 102),

12. Utvrđivanje svojstva osiguranog lica (član 111),

13. Izabrani lekar (čl. 146. i 151),

14. Naknada štete u sprovođenju zdravstvenog osiguranja (čl. 191-200);

4) Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 34/03, 64/04 - US; 84/04 - dr. zakon; 85/05, 101/05 - dr. zakon; 63/06 - US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14)

1. Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (čl. 10-15),

2. Lica kojima se obezbeđuju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovani povredom na radu ili profesionalnom bolešću (član 17),

3. Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (član 18),

4. Invalidska penzija (čl. 21-26),

5. Novčana naknada za telesno oštećenje prouzrokovano povredom na radu, odnosno profesionalnom bolešću (čl. 37-40),

6. Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem (čl. 52-58),

7. Naknada štete (čl. 208-210).

II

POSEBNI DEO PROGRAMA

1. Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

1) Način i postupak procene rizika u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini ("Službeni glasnik RS", br. 72/06, 84/06 - ispravka, 30/10 i 102/15), Pravilnikom o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline ("Službeni glasnik RS", br. 94/06, 108/06 - ispravka, 114/14 i 102/15) i Smernicama za procenu rizika EU ISBN 92-827-4278-4 iz 1996. godine:

1. Osnov i svrha procene rizika,

2. Obuhvat procene rizika,

3. Opšti podaci o poslodavcu,

4. Opis tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava za rad (i njihovo grupisanje) i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu,

5. Snimanje organizacije rada,

6. Prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini,

7. Procenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti,

8. Utvrđivanje načina i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika,

9. Zaključak,

10. Izmene i dopune akta o proceni rizika,

11. Pokretanje postupka procene rizika,

12. Određivanje lica odgovornih za sprovođenje procene rizika,

13. Plan sprovođenja postupka procene rizika,

14. Provera efikasnosti primene akta o proceni rizika.

2) Pregledi i provere opreme za rad

Stručni nalaz o izvršenom pregledu i proveri propisane opreme za rad i njegova sadržina.

3) Ispitivanje uslova radne okoline

Stručni nalaz o izvršenom ispitivanju uslova radne okoline i njegova sadržina.

4) Pravilnik o bezbednosti mašina ("Službeni glasnik RS", broj 13/10)

1. Deklaracija o usaglašenosti mašine i deklaracija o ugradnji delimično završene mašine - PRILOG 2,

2. Znak usaglašenosti - PRILOG 3,

3. Tehnička dokumentacija za mašinu i tehnička dokumentacija za delimično završenu mašinu - PRILOG 7.

2. Opšte i posebne mere u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

1) Objekti, prostorije i prostori namenjeni za rad (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu - "Službeni glasnik RS", broj 21/09);

2) Sredstva za rad (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad - "Službeni glasnik RS", br. 23/09, 123/12 i 102/15);

3) Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu - "Službeni glasnik RS", broj 92/08);

4) Oznake za bezbednost i zdravlje na radu (Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i zdravlje na radu - "Službeni glasnik RS", broj 95/10);

5) Mere bezbednosti i zdravlja na radu prilikom izvođenja građevinskih radova (Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima -"Službeni glasnik RS", br. 14/09 i 95/10; Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova - "Službeni glasnik RS", broj 53/97; Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta - "Službeni glasnik RS", br. 121/12 i 102/15);

6) Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri ručnom prenošenju tereta (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta -"Službeni glasnik RS", broj 106/09);

7) Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju hemijskim materijama (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama -"Službeni glasnik RS", broj 106/09);

8) Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri korišćenju opreme za rad sa ekranom (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom -"Službeni glasnik RS", br. 106/09 i 93/13);

9) Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju biološkim štetnostima (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima -"Službeni glasnik RS", broj 96/10);

10) Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju azbestu (Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu -"Službeni glasnik RS", broj 108/15);

11) Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju vibracijama (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama -"Službeni glasnik RS", broj 93/11);

12) Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju buci (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci -"Službeni glasnik RS", br. 96/11 i 78/15);

13) Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju karcinogenima i mutagenima (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima -"Službeni glasnik RS", broj 96/11);

14) Mere bezbednosti i zdravlja na radu usled rizika od eksplozivnih atmosfera (Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera ("Službeni glasnik RS", br. 101/12 i 12/13 - ispravka);

15) Mere bezbednosti od opasnog dejstva električne struje (Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima - "Službeni glasnik SRS", broj 21/89);

16) Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri preradi i obradi drveta i sličnih materijala (Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala - "Službeni glasnik SRS", broj 51/88);

17) Mere bezbednosti i zdravlja na radu u šumarstvu (Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u šumarstvu - "Službeni glasnik SRS", broj 33/88);

18) Mere bezbednosti i zdravlja na radu u saobraćaju i održavanju transportnih sredstava (Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prevozu motornim vozilima - "Službeni list SFRJ", broj 55/65; Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila - "Službeni list SFRJ", broj 17/66);

19) Mere bezbednosti i zdravlja na radu u poljoprivredi (Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi - "Službeni list SFRJ", broj 34/68);

20) Mere bezbednosti i zdravlja na radu u postupku pružanja prve pomoći (Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu - "Službeni list SFRJ", broj 21/71).

3. Metodološki postupci pregleda i provere opreme za rad, odnosno opreme koja podleže preventivnim i periodičnim proverama u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

1) Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline ("Službeni glasnik RS", br. 94/06, 108/06 - ispravka, 114/14 i 102/15);

2) Stručno uputstvo za izradu metodologija pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline:

2.1. predmet preventivnih i periodičnih pregleda i provere opreme za rad

2.1.1. dizalica i uređaj nosivosti od 0,5 tona i više, kao i privremeno postavljena konzolna dizalica i vitlo nosivosti od 0,5 tona i više, na mehanizovani pogon, koji služe za dizanje, spuštanje i prenošenje tereta pomoću čeličnog ili drugog užeta, lanca, hidraulike i dr.;

2.1.2. regalna dizalica na mehanizovani pogon (u regalnom hodniku i van njega, vezana za šine ili koja ima na drugi način automatski regulisane pozicije) koja služi za unošenje u regal i uzimanje iz regala paleta ili materijala;

2.1.3. podizna platforma na mehanizovani pogon, koja pomoću ugrađene platforme ili korpe, služi za dizanje i spuštanje zaposlenih radi obavljanja radnih operacija;

2.1.4. viseća skela, na mehanizovani pogon, koja na vertikalnim površinama zgrada, na fasadama zgrada, gradilištima i u objektima namenjenim za radne i pomoćne prostorije služi za dizanje i spuštanje zaposlenih i materijala;

2.1.5. samohodno vozilo, na mehanizovani pogon, koje se koristi za unutrašnji transport - vuču, potiskivanje, dizanje, spuštanje i prenošenje tereta;

2.1.6. presa, makaze, nož i valjak, na mehanizovani pogon koji su fiksno postavljeni, za sečenje, presovanje, savijanje i izvlačenje materijala, a u koje se materijal za obradu ulaže ili vadi ručno;

2.1.7. oprema za preradu i obradu drveta, plastičnih i sličnih materijala, na mehanizovani pogon, koja je fiksno postavljena, u koju se materijal za obradu ulaže i vadi ručno;

2.1.8. uređaji u kojima se nanose i suše premazna sredstva čije komponente u dodiru sa vazduhom obrazuju zapaljive i eksplozivne smeše, isparenja i hemijske štetnosti opasne po zdravlje zaposlenih;

2.1.9. oprema, odnosno postrojenja za proizvodnju, punjenje, merenje i kontrolu, sa cevovodima za napajanje, razvođenje i transport eksplozivnih, otrovnih i zagušljivih fluida-gasova ili tečnosti, osim prirodnog gasa (zemni gas), u objektima koji se koriste kao radni i pomoćni prostor;

2.1.10. protiveksplozijsko zaštićena oprema za rad, koja se koristi u tehnološkim procesima;

2.1.11. privremena električna instalacija sa uređajima, opremom i priborom, postavljena za vreme izgradnje građevinskih objekata ili izvođenja drugih radova;

2.1.12. oprema za rad (mašine, uređaji, postrojenja instalacije i alati) za koju je poslodavac aktom o proceni rizika utvrdio da se na njoj vrše preventivni i periodični pregledi i provere.

2.2. sadržina i obim ispitivanja

2.2.1. Metode ispitivanja

2.2.2. Deklarisane vrednosti

2.2.3. Uređaji, oprema i pribor za ispitivanje

2.3. sadržina stručnog nalaza.

3) Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera ("Službeni glasnik RS", br. 101/12 i 12/13 - ispravka);

4) Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda ("Službeni glasnik RS", broj 41/09);

5) Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Službeni glasnik RS", broj 36/09);

6) Pravilnik o bezbednosti mašina ("Službeni glasnik RS", broj 13/10).

4. Metodološki postupci ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja) mikroklime i osvetljenosti

1) Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline ("Službeni glasnik RS", br. 94/06, 108/06 - ispravka, 114/14 i 102/15);

2) Stručno uputstvo za izradu metodologija pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline:

2.1. predmet preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline

2.1.1. Ispitivanje mikroklime

2.1.1.1. Ispitivanje temperature vazduha

2.1.1.2. Ispitivanje brzine strujanja vazduha

2.1.1.3. Ispitivanje vlažnosti vazduha

2.1.2. Ispitivanje hemijskih štetnosti

2.1.2.1. Ispitivanje gasova

2.1.2.2. Ispitivanje para

2.1.2.3. Ispitivanje dimova

2.1.2.4. Ispitivanje prašine

2.1.3. Ispitivanje fizičkih štetnosti

2.1.3.1. Ispitivanje buke

2.1.3.2. Ispitivanje vibracija

2.1.3.3. Ispitivanje elektromagnetnog polja niskih i visokih frekvencija

2.1.3.4. Ispitivanje radiofrekvencijskog zračenja

2.1.3.5. Ispitivanje laserskog zračenja

2.1.3.6. Ispitivanje mikrotalasnog zračenja

2.1.3.7. Ispitivanje ultraljubičastog i IC zračenja

2.1.4. Ispitivanje osvetljenosti

2.1.5. Ispitivanje bioloških štetnosti

2.2. sadržina i obim ispitivanja

2.2.1. Metode ispitivanja

2.2.2. Deklarisane vrednosti

2.2.3. Uređaj, oprema i pribor za ispitivanje.

2.3. sadržina stručnog nalaza;

3) Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera ("Službeni glasnik RS", br. 101/12 i 12/13 - ispravka);

4) Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista ("Službeni glasnik RS", broj 100/11);

5) Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima ("Službeni glasnik RS", broj 96/10);

6) Zakon o hemikalijama ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15) (čl. 9-14, čl. 20-23. i čl. 49. i 50);

7) Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda ("Službeni glasnik RS", broj 41/09);

8) Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Službeni glasnik RS", broj 36/09).

 

Obrazac 1a

 

PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

 

podneta

MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE,

BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

UPRAVI ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Beograd, Ul. Nemanjina 22-26

 

 

 

IME (IME JEDNOG RODITELJA) I PREZIME KANDIDATA

 

DATUM I MESTO ROĐENJA

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMBG

 

MESTO I ADRESA PREBIVALIŠTA KANDIDATA

 

STEČENO OBRAZOVANJE - VRSTA I STEPEN STRUČNE SPREME

 

NAZIV I ADRESA SEDIŠTA POSLODAVCA

 

RADNO MESTO - POSLOVI KOJE KANDIDAT OBAVLJA

 

 

UKUPAN RADNI STAŽ _____ (god.), OD ČEGA NA POSLOVIMA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU _____ (god.)

 

NAPOMENE: 

 

 

 

 

 

 

 

telefon

 

telefaks

 

e-pošta

 

Mesto i datum:

 

PODNOSILAC PRIJAVE

 

 

 

 

 

(potpis odgovornog lica i pečat poslodavca

   

ili potpis kandidata)

Prilog:
1. diploma o vrsti i stepenu poslednjeg stečenog obrazovanja (overen prepis ili kopija diplome);
2. fotokopija lične karte;
3. dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita.

 

Obrazac 1b

 

PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODGOVORNOG LICA ZA VRŠENJE PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD

 

podneta
MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE,
BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
UPRAVI ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
Beograd, Ul. Nemanjina 22-26

 

 

 

IME (IME JEDNOG RODITELJA) I PREZIME KANDIDATA

 

DATUM I MESTO ROĐENJA

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMBG

 

MESTO I ADRESA PREBIVALIŠTA KANDIDATA

 

STEČENO OBRAZOVANJE - VRSTA I STEPEN STRUČNE SPREME

 

NAZIV I ADRESA SEDIŠTA POSLODAVCA

 

RADNO MESTO - POSLOVI KOJE KANDIDAT OBAVLJA

 

 

UKUPAN RADNI STAŽ _____ (god.), OD ČEGA NA POSLOVIMA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU _____ (god.)

 

NAPOMENE: 

 

 

 

 

 

 

 

telefon

 

telefaks

 

e-pošta

 

Mesto i datum:

 

PODNOSILAC PRIJAVE

 

 

 

 

 

(potpis odgovornog lica i pečat poslodavca

   

ili potpis kandidata)

Prilog:
1. diploma o vrsti i stepenu poslednjeg stečenog obrazovanja (overen prepis ili kopija diplome);
2. fotokopija lične karte;
3. dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita.

 

Obrazac 1v

 

PRIJAVA
ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODGOVORNOG LICA ZA ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE

 

podneta

MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE,

BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

UPRAVI ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Beograd, Ul. Nemanjina 22-26

 

 

 

IME (IME JEDNOG RODITELJA) I PREZIME KANDIDATA

 

DATUM I MESTO ROĐENJA

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMBG

 

MESTO I ADRESA PREBIVALIŠTA KANDIDATA

 

STEČENO OBRAZOVANJE - VRSTA I STEPEN STRUČNE SPREME

 

NAZIV I ADRESA SEDIŠTA POSLODAVCA

 

RADNO MESTO - POSLOVI KOJE KANDIDAT OBAVLJA

 

 

UKUPAN RADNI STAŽ _____ (god.), OD ČEGA NA POSLOVIMA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU _____ (god.)

 

NAPOMENE: 

 

 

 

 

 

 

 

telefon

 

telefaks

 

e-pošta

 

Mesto i datum:

 

PODNOSILAC PRIJAVE

 

 

 

 

 

(potpis odgovornog lica i pečat poslodavca

   

ili potpis kandidata)

Prilog:
1. diploma o vrsti i stepenu poslednjeg stečenog obrazovanja (overen prepis ili kopija diplome);
2. fotokopija lične karte;
3. dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita.

 

Obrazac 2a

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

ZAPISNIK
O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

 

 

 

 

 

IME (IME JEDNOG RODITELJA) I PREZIME KANDIDATA

 

 

 

 

 

DATUM I MESTO ROĐENJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA (JMBG)

 

pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica, u sastavu:

PREDSEDNIK KOMISIJE    

_______________________

 

 

 

 

ISPITIVAČI:

1. _____________________

 

 

2. _____________________

 

 

3. _____________________

 

 

4. _____________________

 

 

5. _____________________

 

 

pristupio je  

 

 

 

 

 

 

(datum polaganja)

 

polaganju stručnog ispita o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, i pokazao je sledeće rezultate, i to:

OPŠTI DEO STRUČNOG ISPITA:

1. Međunarodni pravni izvori u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i sistem bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ______________

 

2. ______________

 

3. ______________

 

    ______________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

2. Prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih u oblasti rada, zdravstvene i socijalne zaštite (radni odnosi, zdravstvena zaštita, zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje)

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ______________

 

2. ______________

 

3. ______________

 

    ______________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

 

Kandidat je položio - nije položio opšti
deo stručnog ispita

 

 

Predsednik Komisije

 

 

 

POSEBNI DEO STRUČNOG ISPITA

PISMENI RAD I NJEGOVA ODBRANA

1. Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Ispitivač _________________________

 

Naziv teme:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

 

2. Opšte i posebne mere bezbednosti i zdravlja na radu

Ispitivač _________________________

 

Naziv teme:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

 

 

Kandidat je položio - nije položio
pismeni deo posebnog dela stručnog ispita

 

 

Predsednik Komisije

 

 

 

USMENI DEO ISPITA

1. Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ______________

 

2. ______________

 

3. ______________

 

    ______________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

2. Opšte i posebne mere bezbednosti i zdravlja na radu

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ______________

 

2. ______________

 

3. ______________

 

    ______________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

 

Kandidat je položio - nije položio
usmeni deo posebnog dela stručnog ispita

 

 

Predsednik Komisije

 

 

Napomene:
1. Kandidat je odustao od polaganja stručnog ispita koji je započeo;
2. Komisija je odložila polaganje stručnog ispita koji je kandidat započeo;
3. Kandidat je delimično položio stručni ispit, i to:
    1) opšti deo stručnog ispita,
    2) pismeni deo posebnog dela stručnog ispita.

 

Opšti uspeh kandidata na ispitu:

SEKRETAR KOMISIJE
__________________

U Beogradu, _________________________
                               (dan, mesec i godina)

Položio

Nije položio

   
 
 

PREDSEDNIK KOMISIJE

 
 

ČLANOVI KOMISIJE

 
 
 
 
 

 

Obrazac 2b

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova
bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

ZAPISNIK
O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD

 

 

 

 

 

IME (IME JEDNOG RODITELJA) I PREZIME KANDIDATA

 

 

 

 

 

DATUM I MESTO ROĐENJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA (JMBG)

 

pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica, u sastavu:

PREDSEDNIK KOMISIJE    

_______________________

 

 

 

 

ISPITIVAČI:

1. _____________________

 

 

2. _____________________

 

 

3. _____________________

 

 

4. _____________________

 

 

5. _____________________

 

 

 

 

 

pristupio je

 

 

 

(datum polaganja)

 

polaganju stručnog ispita o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad, i pokazao je sledeće rezultate, i to:

OPŠTI DEO STRUČNOG ISPITA:

1. Međunarodni pravni izvori u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i sistem bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ______________

 

2. ______________

 

3. ______________

 

    ______________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

2. Prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih u oblasti rada, zdravstvene i socijalne zaštite (radni odnosi, zdravstvena zaštita, zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje)

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ______________

 

2. ______________

 

3. ______________

 

    ______________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

 

Kandidat je položio - nije položio opšti
deo stručnog ispita

 

 

Predsednik Komisije

 

 

 

POSEBNI DEO STRUČNOG ISPITA

PISMENI RAD I NJEGOVA ODBRANA

Metodološki postupci pregleda i provere opreme za rad, odnosno opreme koja podleže preventivnim i periodičnim pregledima i proverama u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Ispitivač _________________________

 

Naziv teme:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

 

Kandidat je položio - nije položio
pismeni deo posebnog dela stručnog ispita

 

 

Predsednik Komisije

 

 

 

USMENI DEO ISPITA

1. Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ______________

 

2. ______________

 

3. ______________

 

    ______________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

2. Opšte i posebne mere bezbednosti i zdravlja na radu

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ______________

 

2. ______________

 

3. ______________

 

    ______________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

 

Kandidat je položio - nije položio
usmeni deo posebnog dela stručnog ispita

 

 

Predsednik Komisije

 

 

 

Napomene:

1. Kandidat je odustao od polaganja stručnog ispita koji je započeo;

2. Komisija je odložila polaganje stručnog ispita koji je kandidat započeo;

3. Kandidat je delimično položio stručni ispit, i to:

 

1) opšti deo stručnog ispita,

 

2) pismeni deo posebnog dela stručnog ispita.

Opšti uspeh kandidata na ispitu:

SEKRETAR KOMISIJE
__________________

U Beogradu, _________________________
                               (dan, mesec i godina)

Položio

Nije položio

   
 
 

PREDSEDNIK KOMISIJE

 
 

ČLANOVI KOMISIJE

 
 
 
 
 

 

Obrazac 2v

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

ZAPISNIK
O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE

 

 

 

 

 

IME (IME JEDNOG RODITELJA) I PREZIME KANDIDATA

 

 

 

 

 

DATUM I MESTO ROĐENJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA (JMBG)

 

pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica, u sastavu:

PREDSEDNIK KOMISIJE    

_______________________

 

 

 

 

ISPITIVAČI:

1. _____________________

 

 

2. _____________________

 

 

3. _____________________

 

 

4. _____________________

 

 

5. _____________________

 

 

 

 

 

pristupio je

 

 

 

(datum polaganja)

 

polaganju stručnog ispita o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline, i pokazao je sledeće rezultate, i to:

OPŠTI DEO STRUČNOG ISPITA:

1. Međunarodni pravni izvori u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i sistem bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ______________

 

2. ______________

 

3. ______________

 

    ______________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

2. Prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih u oblasti rada, zdravstvene i socijalne zaštite (radni odnosi, zdravstvena zaštita, zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje)

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ______________

 

2. ______________

 

3. ______________

 

    ______________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

 

Kandidat je položio - nije položio opšti
deo stručnog ispita

 

 

Predsednik Komisije

 

 

 

POSEBNI DEO STRUČNOG ISPITA

PISMENI RAD I NJEGOVA ODBRANA

Metodološki postupci ispitivanja uslova radne okoline (hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti - osim jonizujućih zračenja, mikroklime i osvetljenosti)

Ispitivač _________________________

 

Naziv teme:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

 

Kandidat je položio - nije položio
pismeni deo posebnog dela stručnog ispita

 

 

Predsednik Komisije

 

 

 

USMENI DEO ISPITA

1. Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ______________

 

2. ______________

 

3. ______________

 

    ______________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

2. Opšte i posebne mere bezbednosti i zdravlja na radu

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ______________

 

2. ______________

 

3. ______________

 

    ______________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

 

Kandidat je položio - nije položio
usmeni deo posebnog dela stručnog ispita

 

 

Predsednik Komisije

 

 

Napomene:
1. Kandidat je odustao od polaganja stručnog ispita koji je započeo;
2. Komisija je odložila polaganje stručnog ispita koji je kandidat započeo;
3. Kandidat je delimično položio stručni ispit, i to:
    1) opšti deo stručnog ispita,
    2) pismeni deo posebnog dela stručnog ispita.

 

Opšti uspeh kandidata na ispitu:

SEKRETAR KOMISIJE
__________________

U Beogradu, _________________________
                               (dan, mesec i godina)

Položio

Nije položio

   
 
 

PREDSEDNIK KOMISIJE

 
 

ČLANOVI KOMISIJE

 
 
 
 
 

 

Obrazac 3

 

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova
bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica
Beograd

 

UVERENJE
O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

 

     

 

(ime, ime jednog roditelja i prezime)

 

     

 

(datum i mesto rođenja)

 

     

 

(JMBG)

 

dana ________________, pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica, položio-la je

STRUČNI ISPIT O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA
BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Uverenje se izdaje na osnovu člana 28. stav 1. tačka 1) Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica.

Broj: ____________________

 

PREDSEDNIK KOMISIJE

Beograd, _________________
                            (datum)

MP

 

 

 

Obrazac 4

 

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA
I SOCIJALNA PITANJA
UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova
bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica
Beograd

 

UVERENJE
O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ODGOVORNOG LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD

 

     

 

(ime, ime jednog roditelja i prezime)

 

     

 

(datum i mesto rođenja)

 

     

 

(JMBG)

 

dana ________________, pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica, položio-la je

STRUČNI ISPIT O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ODGOVORNOG LICA ZA
OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD

Uverenje se izdaje na osnovu člana 28. stav 1. tačka 2) Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica.

Broj: ____________________

 

PREDSEDNIK KOMISIJE

Beograd, _________________
                            (datum)

MP

 

 

 

Obrazac 5

 

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova
bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica
Beograd

 

UVERENJE
O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ODGOVORNOG LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE, ODNOSNO HEMIJSKIH, BIOLOŠKIH I FIZIČKIH ŠTETNOSTI (OSIM JONIZUJUĆIH ZRAČENJA), MIKROKLIME I OSVETLJENOSTI

 

     

 

(ime, ime jednog roditelja i prezime)

 

     

 

(datum i mesto rođenja)

 

     

 

(JMBG)

 

dana ________________, pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica, položio-la je

STRUČNI ISPIT O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ODGOVORNOG LICA
ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE, ODNOSNO
HEMIJSKIH, BIOLOŠKIH I FIZIČKIH ŠTETNOSTI (OSIM JONIZUJUĆIH ZRAČENJA),
MIKROKLIME I OSVETLJENOSTI

Uverenje se izdaje na osnovu člana 28. stav 1. tačka 3) Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica.

Broj: ____________________

 

PREDSEDNIK KOMISIJE

Beograd, _________________
                            (datum)

MP