Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZRADU NACIONALNOG I LOKALNOG REGISTRA IZVORA ZAGAĐIVANJA, KAO I METODOLOGIJI ZA VRSTE, NAČINE I ROKOVE PRIKUPLJANJA PODATAKA

("Sl. glasnik RS", br. 91/2010, 10/2013, 98/2016 i 72/2023)

Prethodni

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VODE U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

Redni broj polutanta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

   

Naziv zagađujuće materije

Ukupni azot

Ukupni fosfor

Arsen i jedinjenja arsena (kao As)

Kadmijum i jedinjenja kadmijuma (kao Cd)

Hrom i jedinjenja hroma (kao Cr)

Bakar i jedinjenja bakra (kao Cu)

Živa i jedinjenja žive (kao Hg)

Nikl i jedinjenja nikla (kao Ni)

Olovo i jedinjenja olova (kao Pb)

Cink i jedinjenja cinka (kao Zn)

Ala-
hlor

Aldrin

Atrazin

Hlor-
dan

Hlor-
dekan

Hlor-
fenvin-
fos

Hlor-alkani, C10-C13

Hlorpi-
rofos

DDT

1,2-dihlor-
etan (EDC)

Dihlor-
metan
DCM)

Dieldrin

Diuron

Endo-
sulfan

Endrin

Halo-
geno-
vana
organ-
ska
jedi-
nje-
nja
(kao
(AOX)

Heptahlor

Heksa-
hloro-
ben-
zen
(HCB)

Heksa-
hloro-
buta-
dien
(HCBD)

1,2,3,4,5,6
-heksa-
hloro-
ciklo-
hek-
san
(HCH)

Lindan

Mireks

PCDD
+PCDF
(dioksini
+furani)
(kao Teq)

Penta-
hloro-
ben-
zen

Penta-
hloro-
fenol
(PCP)

Poli-
hloro-
vani
bifenili
(PCBs)

Simazin

4

 

Hemijska industrija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima supstanci bazne organske hemije

 

(b)

Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima proizvoda bazne neorganske hemije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v)

Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima veštačkih đubriva na bazi fosfora, azota i kalijuma (prosta i složena đubriva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)

Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima osnovnih proizvoda za zaštitu bilja i biocida

 

 

 

 

(d)

Postrojenja koja koriste hemijske ili biološke procese za proizvodnju industrijskog obima osnovnih farmaceutskih proizvoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(đ)

Postrojenja za proizvodnju industrijskog obima eksploziva i pirotehničkih proizvoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Upravljanje otpadom i otpadnim vodama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Postrojenja za spaljivanje, pirolizu, procesiranje, hemijski tretman ili odlaganje opasnog otpada na deponiju

 

(b)

Postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v)

Postrojenja za odlaganje neopasnog otpada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)

Deponije, isključujući deponije inertnog otpada

 

(d)

Postrojenja za odlaganje ili reciklažu leševa životinja i životinjskog otpada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(đ)

Opštinska postrojenja za tretiranje otpadnih voda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)

Nezavisna postrojenja za preradu otpadnih voda koja pružaju jednu ili više aktivnosti iz ovog aneksa

6

 

Proizvodnja papira i drveta i prerada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Industrijska postrojenja za proizvodnju pulpe iz drvene građe ili sličnih vlaknastih materijala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona i drugih proizvoda od drveta (kao što su iverica, lesonit i šperploča)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v)

Industrijska postrojenja za zaštitu drveta i proizvoda od drveta hemikalijama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Intenzivna proizvodnja stoke i ribarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Postrojenja za intenzivno gajenje živine i svinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Intenzivno ribarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VODE U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

Redni broj polutanta

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

   

Naziv zagađujuće materije

Tetrahloroetilen (PER)

Tetrahlorometan (TCM)

Trihloro-
benzeni
(TCBs)
(svi izomeri

Trihlo-
retilen

Tri-
hloro-
metan

Toksafen

Vinil hlorid

Antra-
cen

Ben-
zen

Bromovani difeniletri (PBDE)

Nonil-
fenol i nonil-
fenol etoksilati (NP/NPEs)

Etil benzen

Etilen oksid

Izo-
pro-
turon

Nafta-
len

Organokalajna jedinjenja (kao ukupni Sn)

Di-(2-etil heksil) ftalat (DEHP)

Fenoli (kao ukupni C)

Policiklični aromatični ugljovodonici (PAHs)

Toluen

Tributilkalaj i jedinjenja (kao ukupni tributilkalaj)

Trifenilkalaj i jedinjenja (kao ukupni trifenilkalaj)

Ukupni organski ugljenik (TOC) (ukupni C ili COD/3)

Triflu-
ralin

Ksileni (o-, m- i p- ksilen) (kao ukupni ksileni)

Hloridi (kao ukupni CI)

Azbest

Cijanidi (ukupni (CN)

Fluoridi (ukupni F)

Oktilfenoli i oktilfenol etoksilati

Fluor-
anten

Isodrin

Heksa-
bromo-
bifenil

Benzo-
(g,h,i)perilen

4

 

Hemijska industrija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima supstanci bazne organske hemije

 

 

(b)

Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima proizvoda bazne neorganske hemije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v)

Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima veštačkih đubriva na bazi fosfora, azota i kalijuma (prosta i složena đubriva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)

Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima osnovnih proizvoda za zaštitu bilja i biocida

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Postrojenja koja koriste hemijske ili biološke procese za proizvodnju industrijskog obima osnovnih farmaceutskih proizvoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(đ)

Postrojenja za proizvodnju industrijskog obima eksploziva i pirotehničkih proizvoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Upravljanje otpadom i otpadnim vodama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Postrojenja za spaljivanje, pirolizu, procesiranje, hemijski tretman ili odlaganje opasnog otpada na deponiju

 

(b)

Postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v)

Postrojenja za odlaganje neopasnog otpada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)

Deponije, isključujući deponije inertnog otpada

 

 

 

(d)

Postrojenja za odlaganje ili reciklažu leševa životinja i životinjskog otpada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(đ)

Opštinska postrojenja za tretiranje otpadnih voda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)

Nezavisna postrojenja za preradu otpadnih voda koja pružaju jednu ili više aktivnosti iz ovog aneksa

6

 

Proizvodnja papira i drveta i prerada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Industrijska postrojenja za proizvodnju pulpe iz drvene građe ili sličnih vlaknastih materijala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona i drugih proizvoda od drveta (kao što su iverica, lesonit i šperploča)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v)

Industrijska postrojenja za zaštitu drveta i proizvoda od drveta hemikalijama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Intenzivna proizvodnja stoke i ribarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Postrojenja za intenzivno gajenje živine i svinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Intenzivno ribarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VODE U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

Redni broj polutanta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

   

Naziv zagađujuće materije

Ukupni azot

Ukupni fosfor

Arsen i jedi-
njenja arsena (kao As)

Kadmijum i jedi-
njenja kadmijuma (kao Cd)

Hrom i jedi-
njenja hroma (kao (Cr)

Bakar i jedi-
njenja bakra (kao Cu)

Živa i jedi-
njenja žive (kao Hg)

Nikl i jedi-
njenja nikla (kao Ni)

Olovo i jedi-
njenja olova (kao Pb)

Cink i jedi-
njenja
cinka
(kao Zn)

Ala-
hlor

Ald-
rin

Atra-
zin

Hlor-
dan

Hlor-
dekan

Hlor-
fenvin-
fos

Hlor-alkani, C10-C13

Hlor-
piro-
fos

DDT

1,2-
dihlor-
etan
(EDC)

Dihlor-
metan
DCM)

Diel-
drin

Diuron

Endo-
sulfan

Endrin

Haloge-
novana organska jedinjenja
(kao AOX)

Hepta-
hlor

Heksa-
hloro-
benzen
(HCB)

Heksa-
hloro-
buta-
dien
(HCBD)

1,2,3,4,5,6
-heksa-
hloro-
ciklo-
heksan
(HCH)

Lin-
dan

Mireks

PCDD
+PCDF
(dioksini
+furani)
(kao Teq)

Penta-
hloro-
benzen

Penta-
hloro-
fenol
(PCP)

Poli-
hloro-
vani
bifenili
(PCBs)

Sima-
zin

8

 

Životinjski i biljni proizvodi i iz prehrambenog sektora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Klanice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Prerada i obrada za potrebe proizvodnje prehrambenih proizvoda poreklom od životinjskih sirovina (osim mleka) i biljnih sirovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v)

Prerada i obrada mleka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Ostale aktivnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Postrojenja za prethodnu obradu (postupci kao što je pranje, izbeljivanje, mercerizacija) ili farbanje vlakana i tekstila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Postrojenja za štavljenje kože

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v)

Postrojenja za površinski tretman materija, predmeta ili proizvoda pomoću organskih rastvarača, posebno za štampanje, prevlačenje, odmašćivanje, zaštitu od vode, farbanje, čišćenje i impregniranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)

Postrojenja za proizvodnju ugljenika (teško sagorivog uglja) ili elektrografita spaljivanjem ili grafitizacijom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Postrojenja za gradnju i farbanje ili skidanje boje sa brodova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VODE U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

Redni broj polutanta

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

   

Naziv zagađujuće materije

Tetra-
hloro-
etilen
(PER)

Tetra-
hloro-
metan
(TCM)

Trihloro
benzeni
(TCBs)
(svi izomeri

Trihloro-
etilen

Trihloro-
metan

Toksa-
fen

Vinil hlorid

Antra-
cen

Ben-
zen

Bromo-
vani difenil-
etri
(PBDE)

Nonil-
fenol i nonil-
fenol etoksi-
lati (NP/NPEs)

Etil ben-
zen

Etilen oksid

Izo-
pro-
tu-
ron

Nafta-
len

Orga-
no-
kalaj-
na
jedi-
nje-
nja
(kao
ukupni
Sn)

Di-(2-etil heksil) ftalat (DEHP)

Fenoli (kao ukupni C)

Poli-
cikli-
čni aroma-
tični ugljo-
vodo-
nici
(PAHs)

Toluen

Tributil-
kalaj i jedi-
njenja
(kao ukupni tributil-
kalaj)

Trifenilkalaj i jedinjenja (kao ukupni trifenilkalaj)

Ukupni organski ugljenik (TOC) (ukupni C ili COD/3)

Trifluralin

Ksileni (o-, m- i p- ksilen) (kao ukupni ksileni)

Hloridi (kao ukupni CI)

Azbest

Cijanidi (ukupni (CN)

Fluoridi (ukupni F)

Oktilfenoli i oktilfenol etoksilati

Fluor-
anten

Isodrin

Heksa-
bromo-
bifenil

Benzo-
(g,h,i)-
perilen

8

 

Životinjski i biljni proizvodi i iz prehrambenog sektora

                                                                   
 

(a)

Klanice

                                 

     

   

   

 

   

 

(b)

Prerada i obrada za potrebe proizvodnje prehrambenih proizvoda poreklom od životinjskih sirovina (osim mleka) i biljnih sirovina

                                 

     

   

   

 

   

 

(v)

Prerada i obrada mleka

                                 

     

   

   

 

   

9

 

Ostale aktivnosti

                                                                   
 

(a)

Postrojenja za prethodnu obradu (postupci kao što je pranje, izbeljivanje, mercerizacija) ili farbanje vlakana i tekstila

               

       

   

 

     

   

 

(b)

Postrojenja za štavljenje kože

                   

           

       

   

     

       
 

(v)

Postrojenja za površinski tretman materija, predmeta ili proizvoda pomoću organskih rastvarača, posebno za štampanje, prevlačenje, odmašćivanje, zaštitu od vode, farbanje, čišćenje i impregniranje

         

       

     

   

 

   

 

(g)

Postrojenja za proizvodnju ugljenika (teško sagorivog uglja) ili elektrografita spaljivanjem ili grafitizacijom

   

         

           

     

           

   

 

(d)

Postrojenja za gradnju i farbanje ili skidanje boje sa brodova

 

     

       

   

 

 

   

 

Obrazac 1.

 

OPŠTI PODACI O IZVORU ZAGAĐIVANJA

 

 

Izveštaj za  

 

 

 

 

  godinu

 

PODACI O PREDUZEĆU

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

Matični broj preduzeća

 

Pun naziv preduzeća

 

Adresa

Mesto

 

Šifra mesta

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E mail

 

Opština

 

Šifra opštine

 

Šifra pretežne delatnosti

 

 

PODACI O ODGOVORNOM LICU

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

 

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA SARADNJU SA AGENCIJOM

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

E mail

 

 

PODACI O POSTROJENJU KOJE JE IZVOR ZAGAĐIVANJA

Naziv postrojenja

Adresa

Mesto

 

Šifra mesta

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E mail

 

Opština

 

Šifra opštine

 

Geografske koordinate
postrojenja

N

 

E

 

PRTR kod postrojenja

 

1. Popunjava se jedan od prikazanih načina označavanja geografske širine i dužine.

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Ime i prezime odgovorne osobe

 

Overa i pečat

 

Potpis

 

Datum

 

 

REKAPITULACIJA ISPUSTA U VAZDUH, VODE I TLO I PROIZVODNJE OTPADA U POSTROJENJU

Ukupan broj ispusta u vazduh

 

Ukupan broj ispusta u vode

 

Ukupan broj ispusta na/u tlo

 

Ukupan broj vrsta otpada

 

 

PODACI O REŽIMU RADA U POSTROJENJU

Režim rada

Kontinualan

 

Semi kontinualan

 

Sezonski

 

Početak sezone (mesec)

 

Kraj sezone (mesec)

 

Broj smena dnevno

Jedna

 

Dve

 

Tri

 

Broj radnih dana

nedeljno

 

godišnje

 

sezonski

 

 

PODACI O ZAPOSLENIMA U POSTROJENJU

Ukupan broj zaposlenih u postrojenju

Stalno

 

Povremeno

 

Broj zaposlenih po smenama

Prva smena

 

Druga smena

 

Treća smena

 

 

PODACI O KORIŠĆENIM GORIVIMA U POSTROJENJU

Gorivo br. 1.

Naziv goriva

 

Tip goriva

 

Jedinica mere

 

Potrošnja na dan

 

Način lagerovanja

 

Maksimalni kapacitet lagera

 

Prosečna količina na lageru

 

 

Gorivo br. 2.

Naziv goriva

 

Tip goriva

 

Jedinica mere

 

Potrošnja na dan

 

Način lagerovanja

 

Maksimalni kapacitet lagera

 

Prosečna količina na lageru

 

 

Gorivo br. 3.

Naziv goriva

 

Tip goriva

 

Jedinica mere

 

Potrošnja na dan

 

Način lagerovanja

 

Maksimalni kapacitet lagera

 

Prosečna količina na lageru

 

 

Gorivo br. 4.

Naziv goriva

 

Tip goriva

 

Jedinica mere

 

Potrošnja na dan

 

Način lagerovanja

 

Maksimalni kapacitet lagera

 

Prosečna količina na lageru

 

 

PODACI O PROIZVODIMA IZ POSTROJENJA

Proizvod br. 1.

Šifra proizvoda

 

Naziv proizvoda

 

Opis

 

Jedinica mere

 

Godišnja proizvodnja

 

Instalisani kapacitet

 

Prosečno angažovani kapacitet

 

Način lagerovanja

 

Maksimalni kapacitet lagera

 

Prosečna količina na lageru

 

 

Proizvod br. 2.

Šifra proizvoda

 

Naziv proizvoda

 

Opis

 

Jedinica mere

 

Godišnja proizvodnja

 

Instalisani kapacitet

 

Prosečno angažovani kapacitet

 

Način lagerovanja

 

Maksimalni kapacitet lagera

 

Prosečna količina na lageru

 

 

Proizvod br. 3.

Šifra proizvoda

 

Naziv proizvoda

 

Opis

 

Jedinica mere

 

Godišnja proizvodnja

 

Instalisani kapacitet

 

Prosečno angažovani kapacitet

 

Način lagerovanja

 

Maksimalni kapacitet lagera

 

Prosečna količina na lageru

 

 

Proizvod br. 4.

Šifra proizvoda

 

Naziv proizvoda

 

Opis

 

Jedinica mere

 

Godišnja proizvodnja

 

Instalisani kapacitet

 

Prosečno angažovani kapacitet

 

Način lagerovanja

 

Maksimalni kapacitet lagera

 

Prosečna količina na lageru

 

 

Proizvod br. 5.

Šifra proizvoda

 

Naziv proizvoda

 

Opis

 

Jedinica mere

 

Godišnja proizvodnja

 

Instalisani kapacitet

 

Prosečno angažovani kapacitet

 

Način lagerovanja

 

Maksimalni kapacitet lagera

 

Prosečna količina na lageru

 

 

PODACI O SIROVINAMA U POSTROJENJU

Sirovina br. 1.

Hemijski naziv (po IUPAC-u)

 

Trgovačko ime

 

Agregatno stanje pri lagerovanju

 

Jedinica mere

 

Potrošnja na dan

 

Način lagerovanja

 

Maksimalni kapacitet lagera

 

Prosečna količina na lageru

 

 

Sirovina br. 2.

Hemijski naziv (po IUPAC-u)

 

Trgovačko ime

 

Agregatno stanje pri lagerovanju

 

Jedinica mere

 

Potrošnja na dan

 

Način lagerovanja

 

Maksimalni kapacitet lagera

 

Prosečna količina na lageru

 

 

Sirovina br. 3.

Hemijski naziv (po IUPAC-u)

 

Trgovačko ime

 

Agregatno stanje pri lagerovanju

 

Jedinica mere

 

Potrošnja na dan

 

Način lagerovanja

 

Maksimalni kapacitet lagera

 

Prosečna količina na lageru

 

 

Sirovina br. 4.

Hemijski naziv (po IUPAC-u)

 

Trgovačko ime

 

Agregatno stanje pri lagerovanju

 

Jedinica mere

 

Potrošnja na dan

 

Način lagerovanja

 

Maksimalni kapacitet lagera

 

Prosečna količina na lageru

 

 

Sirovina br. 5.

Hemijski naziv (po IUPAC-u)

 

Trgovačko ime

 

Agregatno stanje pri lagerovanju

 

Jedinica mere

 

Potrošnja na dan

 

Način lagerovanja

 

Maksimalni kapacitet lagera

 

Prosečna količina na lageru

 

 

Sirovina br. 5.

Hemijski naziv (po IUPAC-u)

 

Trgovačko ime

 

Agregatno stanje pri lagerovanju

 

Jedinica mere

 

Potrošnja na dan

 

Način lagerovanja

 

Maksimalni kapacitet lagera

 

Prosečna količina na lageru

 

 

Obrazac br. 2.

 

IZVEŠTAJ O GODIŠNJEM BILANSU EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH

 

OPŠTI PODACI O IZVORU ZAGAĐIVANJA

Izveštaj za I_I_I_I_I godinu

PODACI O PREDUZEĆU

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

Matični broj preduzeća

 

Pun naziv preduzeća

 

Adresa

Mesto

 

Šifra mesta

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E mail

 

Opština

 

Šifra opštine

 

Šifra pretežne delatnosti

 

 

PODACI O ODGOVORNOM LICU

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

 

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA SARADNJU SA AGENCIJOM

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

E-mail

 

 

PODACI O POSTROJENJU KOJE JE IZVOR ZAGAĐIVANJA

Naziv postrojenja

 

Adresa

Mesto

 

Šifra mesta

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E mail

 

Opština

 

Šifra opštine

 

Geografske koordinate postrojenja

N

 

E

 

 

SERTIFIKAT

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike

Ime i prezime odgovorne osobe

 

Potpis

 

Datum

 

 

PODACI O IZVORU

Broj i naziv ispusta

Broj

 

 

Naziv

 

Vrsta izvora

Energetski

 

Industrijski

 

Geografske koordinate ispusta

N

   

   

    .

   

   

   

   

   

*

     

E

 

 

    .

 

 

 

 

 

*

 

Nadmorska visina (mnv)

 

Vrsta uređaja za sagorevanje 2.

 

Instalisana toplotna snaga na ulazu (MWth) 2.

 

Godišnja iskorišćenost kapaciteta (%)

 

Visina izvora (m)

 

Unutrašnji prečnik izvora na vrhu (m)

 

Režim rada izvora

Kontinualan

 

Diskontinualan

 

 

PODACI O RADU

Broj radnih dana izvora godišnje

 

Broj radnih sati izvora na dan

 

Ukupni broj radnih sati godišnje

 

Raspodela godišnjih emisija po sezonama (%)

Zima (Dec, Jan, Feb)

 

Proleće (Mar, Apr, Maj)

 

Leto (Jun, Jul, Avg)

 

Jesen (Sep, Okt, Nov)

 

 

PODACI O KORIŠĆENOM GORIVU 2.

Gorivo

Gorivo 1

Gorivo 2

Gorivo 3

Gorivo 4

Naziv goriva

 

 

 

 

Ukupna potrošnja (t)

 

 

 

 

Donja toplotna moć goriva (kJ/kg)

 

 

 

 

Sastav goriva

S

 

 

 

 

N

 

 

 

 

Cl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Samo za energetske izvore

Napomena: Za svaki izvor emisija zagađujućih materija u vazduhu, popunjava se poseban obrazac.

ISPITIVANJE KARAKTERISTIKA OTPADNIH GASOVA

IZVEŠTAJI O ISPITIVANJU FIZIČKO-HEMIJSKIH OSOBINA OTPADNIH GASOVA

Redni broj *
merenja

Identifikacioni broj izveštaja

Datum merenja

Naziv
stručne laboratorije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI O IZVRŠENIM MERENJIMA MASENIH KONCENTRACIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U OTPADNIM GASOVIMA

Ispitivani parametar

Jedinice mere
[mg/m
3]

CAS
broj

Redni broj merenja

Izmerene vrednosti

Metoda određivanja

U akcidentnoj situaciji

Način određivanja

Metoda određivanja

kg/god2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI O IZVRŠENIM MERENJIMA MASENIH PROTOKA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U OTPADNIM GASOVIMA

Ispitivani parametar

Jedinice mere
[g/h]

CAS
broj

Redni broj merenja

Izmerene vrednosti

Metoda određivanja

U akcidentnoj situaciji

Način određivanja

Metoda određivanja

kg/god2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI O IZVRŠENIM MERENJIMA OTPADNIH GASOVA **

Redni broj merenja

Protok otpadnog gasa
[m3/h]

Srednja brzina strujanja gasa
[m/s]

Temperatura izlaznih gasova na mernom mestu

Izmerene vrednosti

Izmerene vrednosti

Izmerene vrednosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UREĐAJI ZA SMANJENJE EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA

Da li postoji uređaj za smanjenje emisije na emiteru

 

Ukoliko postoji da li je bio u funkciji tokom merenja

 

 

Karakteristike uređaja za smanjenje emisije zagađujućih materija

 

 

 

Godina izgradnje

Godina rekonstrukcije

Koncentracija
na izlazu
[mg/m3]

Stepen
efikasnosti

 

MG

Sumpor dioksida

 

 

 

 

 

 

Azotnih oksida

 

 

 

 

 

Čvrstih čestica (PM10)

 

 

 

 

 

 

Čvrstih čestica (PM2,5)

 

 

 

 

 

 

Ugljen monoksida

 

 

 

 

 

 

BILANS EMITOVANIH KOLIČINA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH

Srednja godišnja temperatura izlaznih gasova na mernom mestu (°C)

 

Srednja godišnja brzina izlaznih gasova na mernom mestu (m/s)

 

Srednji godišnji izlazni protok na mernom mestu (m3N/h)

 

 

PODACI O BILANSU EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH

Ispitivani parametar

Jedinice mere

CAS
broj

Koncentracija zagađujućih materija u otpadnom gasu

Emitovane količine zagađujućih materija

Način određivanja

Metoda određivanja

Srednja godišnja izmerena vrednost

Način određivanja

Pri redovnom radu postrojenja

U akcidentnoj situaciji

mg/normalni m3

(g/h)

(kg/god)

(kg/god)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac br. 3.

 

IZVEŠTAJ O GODIŠNJEM BILANSU EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VODE

OPŠTI PODACI O IZVORU ZAGAĐIVANJA

Izveštaj za I_I_I_I_I godinu

PODACI O PREDUZEĆU

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

Matični broj preduzeća

 

Pun naziv preduzeća

 

Adresa

Mesto

 

Šifra mesta

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E mail

 

Opština

 

Šifra opštine

 

Šifra pretežne delatnosti

 

 

PODACI O ODGOVORNOM LICU

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

 

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA SARADNJU SA AGENCIJOM

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

E-mail

 

 

PODACI O POSTROJENJU KOJE JE IZVOR ZAGAĐIVANJA

Naziv postrojenja

 

Adresa

Mesto

 

Šifra mesta

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E mail

 

Opština

 

Šifra opštine

 

Geografske koordinate postrojenja

N

 

E

 

PRTR kod postrojenja

 

 

SERTIFIKAT

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike

Ime i prezime odgovorne osobe

 

Potpis

 

Datum

 

 

PODACI O ISPUSTU

Broj i naziv ispusta

Broj

 

 

Naziv

 

Vrsta otpadne vode koja se ispušta

Sanitarne

 

Tehnološke

 

Rashladne

 

Atmosferske

 

Geografske koordinate ispusta

N

 

 

.

 

 

 

 

  

°

 

E

 

 

.

 

 

 

 

 

°

 

Rezim rada ispusta

Kontinualan

 

Diskontinualan

 

Projektovani kapacitet ispusta (m3/god)

 

Vremenski period ispuštanja (dan/god)

 

Vrsta recipijenta

 

Naziv recipijenta

 

Sliv

 

Šifra vodnog tela

 

Naziv vodnog tela

 

 

POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Da li imate postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda?

Da/Ne

Uređaji u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda
(PPOV)

Mehaničko prečišćavanje

Rešetka

 

Sito, mehanički filter

 

Peskolov

 

Aerisani peskolov

 

Taložnik - uzdužni

 

Taložnik - laminirani

 

Taložnik - radijalni

 

Separator masti i ulja

 

Flotator

 

Peščani filter

 

Hemijsko prečišćavanje

Uređaj za neutralizaciju

 

Uređaj za detoksikaciju

 

Jonska izmena

 

Hlorisanje

 

Ozonizacija

 

Biološko prečišćavanje

Laguna

 

Aeracioni bazen

 

Bio-filter

 

Bio-disk

 

Nitrifikacija

 

Denitrifikacija

 

Fermentacija mulja

 

Uređaji za izmenu toplote

Prirodna izmena toplote - bazeni, lagune

 

Rashladni toranj - prirodna cirkulacija vazduha

 

Rashladni toranj - prisilna cirkulacija vazduha

 

Zatvoreni rashladni uređaji

 

* Za svaki ispust se popunjava poseban obrazac.

ISPITIVANJE KVALITETA OTPADNE VODE

IZVEŠTAJI O ISPITIVANJU FIZIČKO-HEMIJSKIH OSOBINA OTPADNE VODE

Redni broj
merenja

Identifikacioni broj izveštaja

Datum merenja

Naziv
stručne laboratorije

 

 

 

 

 

 PODACI O IZVRŠENIM MERENJIMA

Ispitivani parametar

Jedinice mere

CAS
broj

Redni broj merenja

Izmerene vrednosti

GVE

Metoda određivanja

U akcidentnoj situaciji

Način određivanja

Metoda određivanja

kg/god2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA RECIPIJENTA OTPADNIH VODA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU FIZIČKO-HEMIJSKIH OSOBINA POVRŠINSKE VODE

Redni broj merenja

Identifikacioni broj izveštaja

Datum merenja

Naziv
stručne laboratorije

 

 

 

 

 

PODACI O IZVRŠENIM MERENJIMA

Ispitivani parametar

Jedinice mere

CAS
broj

Redni broj merenja

Izmerene vrednosti

MDK

Način određivanja

Metoda određivanja

Pre ispusta
otpadnih voda

Posle ispusta otpadnih voda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                 

BILANS EMITOVANIH KOLIČINA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VODE

PODATAK O KOLIČINI ISPUŠTENE OTPADNE VODE U TOKU IZVEŠTAJNE GODINE

Ukupna količina ispuštene otpadne vode na ispustu (m3/god)

Način određivanja

 

 

 

PODACI O BILANSU EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VODE

Ispitivani parametar

Jedinice mere

CAS
broj

Srednja godišnja izmerena vrednost u otpadnoj vodi

Emitovane količine

Način određivanja

Metoda određivanja

Pri redovnom radu postrojenja

U akcidentnoj situaciji

mg/l

(kg/god)

(kg/god)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIPIJENT OTPADNIH VODA

PODACI O RECIPIJENTU

Ispitivani parametar

Jedinice mere

CAS broj

Emitovane količine

Način određivanja

Metoda određivanja

Pre ispusta otpadnih voda

Posle ispusta otpadnih voda

(kg/god)

(kg/god)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI JAVNO-KOMUNALNIH PREDUZEĆA

VODOVODNI SISTEMI

Ukupna površina teritorije opštine (ha)

 

Procenat ukupnog stanovništva priključenog na vodovod (%)

 

Količina proizvedene vode (m3/god)

 

Ukupna količina vode isporučena svim potrošačima (m3/god)

 

Ukupna količina vode isporučena stanovništvu (m3/god)

 

Ukupna količina vode isporučena industriji i drugim institucijama (m3/god)

 

Najveći industrijski potrošači vode

Naziv

Šifra
pretežne delatnosti

Količina isporučene vode (m3/god)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANALIZACIONI SISTEMI

Procenat ukupnog stanovništva priključenog na kanalizaciju (%)

 

Da li se vrše merenja količina otpadnih voda na kanalizacionom sistemu?

Volumetrijski

 

Drugom mernom opremom

 

Da li se vrši kontrola kvaliteta otpadnih voda
(Uneti broj puta godišnje)

Na sistemu za prečišćavanje otpadne vode

 

Na izlivu

 

Najveći industrijski izvori zagađivanja koji ispuštaju otpadne vode u kanalizacionu mrežu

Naziv

Šifra pretežne delatnosti

Količina ispuštene vode (m3/god)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 4.

 

EMISIJE U TLO

 

PODACI O LOKACIJI ODLAGANJA

Broj i naziv lokacije na koju se odlaže otpad

Broj

 

Naziv

 

Geografske koordinate lokacije 1.

 N 

 

 E

 

Vrsta otpada koji se odlaže

 

Indeksni broj otpada koji se odlaže

 

Količina odloženog otpada u toku izveštajne godine (t/god)

 

Ukupna količina odloženog otpada (t)

 

Operacija odlaganja

Odlaganje otpada na/u tlo (D2)

 

Duboko ubrizgavanje (D3)

 

 

PODACI O BILANSU ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA

Naziv zagađujuće materije

CAS broj

Koncentracija zagađujuće materije u otpadu

Količina zagađujućih materija u odloženom otpadu

Način određivanja 3.

Metoda određivanja

mg/kg c.m.

kg/god 2.

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

________________
1. Popunjava se jedan od prikazanih načina označavanja geografske širine i dužine.
2. Vrednosti se zaokružuju na jednu decimalu. Decimala se razdvaja tačkom.
3. Način određivanja (1. Merenje, 2. - Proračun, 3. - Procena) - Uneti jedan od brojeva od 1 do 3

NAPOMENA: Za svaki izvor emisija zagađujućih materija na/u tlo, popunjava se poseban obrazac.

NAPOMENE:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrazac 5.

 

UPRAVLJANJE OTPADOM

 

VRSTE I KLASIFIKACIJA PROIZVEDENOG OTPADA

Mesto nastanka otpada

 

Geografske koordinate lokacije otpada 1.

N

   

E

   

Vrsta otpada

 

Opis otpada

 

Naziv otpada

 

Kategorija otpada - Q lista 2.

Q

     

Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada 2.

                                 

Karakter otpada 3.

Inertan

   

Neopasan

 

Opasan

 

Izveštaj o ispitivanju otpada

Broj:

                                

Datum izdavanja:

                 

Oznaka opasne karakteristike otpada 2.

H

 

 

/

H

 

 

/

H

 

 

 

Kategorija opasnog otpada prema poreklu i sastavu 2.

Y

 

 

/

Y

 

 

/

Y

 

 

 

Fizičko stanje otpada 3.

Čvrsta materija - prah

   

Čvrsta materija - komadi

 

Viskozna pasta

 

Tečna materija

 

Talog

 

Komponente koje otpad
čine opasnim

CAS broj

Hemijski naziv

Sadržaj opasne
materije
(kg o.m. / kg otpada)

     
     
     
     
     
     
     
     

 

KOLIČINE OTPADA 4.

Količina proizvedenog otpada u izveštajnoj godini (t)

   

Stanje privremenog skladišta na dan

1. januar

 

31. decembar

 

Način određivanja količina otpada 5.

 

_______________
1. Popunjava se jedan od prikazanih načina označavanja geografske širine i dužine.
2. U svaku ćeliju treba uneti po jednu cifru
3. Označiti sa X
4. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu.
5. Način određivanja količina otpada (1. - Merenje, 2. - Proračun, 3. - Procena) - Uneti jedan od brojeva od 1 do 3

NAPOMENA: Za svaku vrstu otpada popunjava se poseban obrazac.

NAČIN UPRAVLJANJA OTPADOM

Broj dokumenta o kretanju otpada / opasnog otpada

Datum predaje otpada prevozniku

Transport otpada

Skladištenje otpada

Odlaganje / Tretman otpada

Izvoz otpada

Naziv prevoznika otpada

Broj dozvole za prevoz opasnih materija

Tip prevoznog sredstva

Naziv postrojenja za skladištenje otpada

Broj dozvole

Otpad predat na skladištenje

Naziv postrojenja za odlaganje / tretman otpada

Broj dozvole

Otpad predat na odlaganje

Otpad predat na tretman

Zemlja izvoza

Količina izvezenog otpada (t)

D ili R oznaka

Naziv i adresa postrojenja za odlaganje / tretman otpada

Količina (t)

D oznaka

Količina (t)

D oznaka

Količina (t)

R oznaka

 

 

                                   

 

 

                                   

 

 

                                   

 

 

                                   

 

 

                                   

 

 

                                   

 

 

                                   

 

 

                                   

 

 

                                   

 

 

                                   

 

NAPOMENE:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRILOG 5

PRORAČUNI ZA ODREĐIVANJE KOLIČINA EMITOVANIH ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH

1. Proračun za određivanje količina emitovanih zagađujućih materija u vazduh sa farmi brojlera i druge tovne živine

Za potrebe izveštavanja prema Nacionalnom registru sa farmi brojlera i druge tovne živine određuju se količine sledećih zagađujućih materija koje se emituju u vazduh:

1) metan (CH4);

2) azot monoksid (NO);

3) amonijak (NH3), i

4) suspendovane čvrste čestice (PM10).

Pored ovih zagađujućih materija preporučuje se i izračunavanje lako isparljivih organskih materija bez metana (NMVOC).

Postoji pet glavnih izvora emisija sa farmi brojlera i druge tovne živine:

1) ishrana stoke (PM, CH4);

2) način gajenja stoke i održavanje okoline (NH3, PM, NMVOCs);

3) skladištenje stajnjaka (NH3, NO, NMVOCs, CH4);

4) primena stajnjaka na njivama (NH3, NO, NMVOCs);

5) generisani stajnjak prilikom boravka životinja na otvorenom (CH4, NH3, NO, NMVOCs).

Proračun količina emitovanih zagađujućih materija u vazduh sa farmi brojlera i druge tovne živine se zasniva na jednačini:

Ez.m. = PGBživ. × EFz.m./živ./god.

gde je:

Ez.m

Količina emitovane zagađujuće materije

PGBživ.

Prosečni godišnji broj životinja

EFz.m./živ./god.  

Emisioni faktor zagađujuće materije po životinji/godišnje

Proračun količina emitovanih zagađujućih materija u vazduh za farme tovne živine se sastoji od tri koraka.

Korak 1.

Definisati odgovarajuće kategorije živine koje se gaje na farmi i proračunati prosečni godišnji broj životinja u svakoj kategoriji.

Korak 2.

Pronaći odgovarajući emisioni faktor za svaku kategoriju životinja u tabelama emisionih faktora.

Korak 3.

Proračunati količine pojedinih emitovanih zagađujućih materija.

A. Korak 1.

U ovom koraku potrebno je definisati odgovarajuće kategorije tovne živine koje se gaje na farmi i proračunati prosečni godišnji broj životinja. Prosečni godišnji broj životinja na farmi za tov brojlera ili druge tovne živine određuje se na osnovu broja hranidbenih dana, prema sledećoj formuli:

PGBživ. =

Broj hranidbenih dana

(1)

365

Broj hranidbenih dana predstavlja broj životinja u turnusu pomnožen sa brojem dana trajanja tova (turnusa) i brojem turnusa u toku godine. U proračun broja hranidbenih dana (Tabela 2) obavezno je upisati i broj hranidbenih dana za turnuse koji su nisu kompletno realizovani u godini za koju se daje izveštaj (odnosi se na turnuse koji su započeti u jednoj, a završeni u narednoj kalendarskoj godini).

Broj hranidbenih dana = (broj životinja u turnusu x broj dana tova) x broj turnusa

Broj hranidbenih dana u toku godine se izračunava primenom tabele za proračun broja hranidbenih dana (Tabela 2):

Tabela 2. Proračun broja hranidbenih dana u toku godine

Redni broj turnusa u toku godine

Broj uzgojenih životinja u toku turnusa

Broj dana trajanja turnusa

Broj hranidbenih dana u turnusu
G=B x V

A

B

V

G

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

ZBIR BROJA HRANIDBENIH DANA
U TOKU GODINE

 

B. Korak 2.

U koraku 2. potrebno je u tabelama emisionih faktora pronaći odgovarajući emisioni faktor za brojlere ili drugu tovnu živinu - patke, guske, ćurke, u zavisnosti od kategorije koja se gaji.

Sa aspekta intenzivnog gajenja tovne živine na farmama za proračun emisija zagađujućih materija u vazduh primenjuje se jednačina 1.

U narednim tabelama dati su emisioni faktori za proračun emisija zagađujućih materija u vazduh sa farmi u zavisnosti od vrste živine koje se drže na farmi.

Emisioni faktori za kategoriju: Gajenje brojlera

Zagađujuća materija

Emisioni faktor

Jedinica

NMVOC

0.108

kg/po životinji/godišnje

NH3

0.22

kg/po životinji/godišnje

PM10

0.069

kg/po životinji/godišnje

NO

0.001

kg/po životinji/godišnje

CH4

0.01

kg/po životinji/godišnje

Emisioni faktori za kategoriju: Gajenje pataka

Zagađujuća materija

Emisioni faktor

Jedinica

NMVOC

0.489

kg/po životinji/godišnje

NH3

0.68

kg/po životinji/godišnje

PM10

0.14

kg/po životinji/godišnje

NO

0.004

kg/po životinji/godišnje

CH4

0.01

kg/po životinji/godišnje

Emisioni faktori za kategoriju: Gajenje gusaka

Zagađujuća materija

Emisioni faktor

Jedinica

NMVOC

0.489

kg/po životinji/godišnje

NH3

0.35

kg/po životinji/godišnje

PM10

0.24

kg/po životinji/godišnje

NO

0.001

kg/po životinji/godišnje

CH4

0.01

kg/po životinji/godišnje

Emisioni faktori za kategoriju: Gajenje ćurki

Zagađujuća materija

Emisioni faktor

Jedinica

NMVOC

0.489

kg/po životinji/godišnje

NH3

0.95

kg/po životinji/godišnje

PM10

0.52

kg/po životinji/godišnje

NO

0.005

kg/po životinji/godišnje

CH4

0.01

kg/po životinji/godišnje

V. Korak 3.

Na osnovu jednačine 1. potrebno je proračunati količine pojedinih emitovanih zagađujućih materija množenjem prosečnog godišnjeg broja životinja (PGB) sa utvrđenim emisionim faktorom (Tabela 3).

Ukupna emitovana količina pojedinih zagađujućih materija na farmi dobija se sabiranjem pojedinačnih količina zagađujućih materija po vrsti živine - Rekapitulacija (Tabela 4).

Tabela 3. Proračun emisija u vazduh sa farmi

Vrsta životinja

Prosečni godišnji broj životinja na farmi

Zagađujuća materija

Emisioni faktor
kg/živ/god.

Količina emitovane zagađujuće materije
(kg/god.)

A

B

V

G

D=B × G

         
         
         
         
         

Tabela 4. Rekapitulacija

Zagađujuća materija iz kolone V

Emitovane količine iz kolone D
(kg/god.)

Ukupna emitovana količina
(kg/god.)

     
     
     
     
     

Za izradu proračuna količina emitovanih zagađujućih materija u vazduh sa farmi brojlera i druge tovne živine korišćena je sledeća literatura:

1) Zakon o zaštiti životne sredine;

2) Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka;

3) EMEP/EEA, Air pollutant emission inventory guidebook, 2013;

4) The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006;

5) European Commission, Guidance Document for the implementation of the European PRTR, 2006;

6) European Commission, Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003;

7) European Commission, Regulation (EC) No 166/2006 of the European parliament and of the council of 18 January 2006 concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register andamending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC.

lokalni-registar_Page_2.tiff

lokalni-registar_Page_3.tiff

lokalni-registar_Page_4.tiff

2. Proračun za određivanje količina emitovanih zagađujućih materija u vazduh sa farmi koka nosilja

Za potrebe izveštavanja prema Nacionalnom registru sa farmi koka nosilja određuju se količine sledećih zagađujućih materija koje se emituju u vazduh:

1) metan (CH4);

2) azot monoksid (NO);

3) amonijak (NH3), i

4) suspendovane čvrste čestice (PM10).

Pored ovih zagađujućih materija preporučuje se i izračunavanje lako isparljivih organskih materija bez metana (NMVOC).

Postoji pet glavnih izvora emisija sa farmi koka nosilja:

1) ishrana stoke (PM, CH4);

2) način gajenja stoke i održavanje okoline (NH3, PM, NMVOCs);

3) skladištenje stajnjaka (NH3, NO, NMVOCs, CH4);

4) primena stajnjaka na njivama (NH3, NO, NMVOCs);

5) generisani stajnjak prilikom boravka životinja na otvorenom (CH4, NH3, NO, NMVOCs).

Proračun količina emitovanih zagađujućih materija u vazduh sa farmi koka nosilja se zasniva na jednačini:

Ez.m. = PGBživ. × EFz.m./živ./god

(1)

gde je:

Ez.m

Količina emitovane zagađujuće materije

PGBživ.

Prosečni godišnji broj životinja

EFz.m./živ./god.  

Emisioni faktor zagađujuće materije po životinji/godišnje

Proračun količina emitovanih zagađujućih materija u vazduh za farme koka nosilja se sastoji od tri koraka.

Korak 1.

Proračunati prosečni godišnji broj životinja na farmi.

Korak 2.

Pronaći odgovarajući emisioni faktor u skladu sa načinom izđubrivanja stajnjaka koji se primenjuje na farmi - mokri ili suvi postupak.

Korak 3.

Proračunati količine pojedinih emitovanih zagađujućih materija.

A. Korak 1.

U ovom koraku potrebno je proračunati prosečni godišnji broj životinja. Prosečni godišnji broj životinja na farmi koka nosilja određuje se na osnovu broja hranidbenih dana, prema sledećoj formuli:

PGBživ. =   

Broj hranidbenih dana

(1)

365

S obzirom na to da je proizvodnja jaja ciklus koji traje najmanje godinu dana, broj hranidbenih dana najčešće odgovora broju koka nosilja na farmi x 365.

Ipak, radi preciznog utvrđivanja broja hranidbenih dana potrebno je koristiti tabelu za proračun broja hranidbenih dana (Tabela 2) koja uvažava i smenu turnusa u toku godine, odnosno završetak jednog i početak narednog ciklusa.

Tabela 2. Proračun broja hranidbenih dana u toku godine

Proizvodni ciklus

Broj životinja u toku ciklusa

Broj dana trajanja ciklusa

Broj hranidbenih dana u ciklusu
G=B x V

A

B

V

G

1.

     

2.

     

3.

     

ZBIR BROJA HRANIDBENIH DANA
U TOKU GODINE

 

B. Korak 2.

U koraku 2. potrebno je u tabelama emisionih faktora pronaći odgovarajući emisioni faktor za koke nosilje u zavisnosti od načina izđubrivanja stajnjaka koji se primenjuje na farmi.

Sa aspekta intenzivnog gajenja koka nosilja za proračun emisija zagađujućih materija u vazduh primenjuje se jednačina 1.

U narednim tabelama dati su emisioni faktori za proračun emisija zagađujućih materija u vazduh sa farmi koka nosilja u zavisnosti od načina izđubrivanja stajnjaka.

Emisioni faktori za kategoriju:
Gajenje koka nosilja sa vlažnim postupkom izđubrivanja stajnjaka

Zagađujuća materija

Emisioni faktor

Jedinica

NMVOC

0.165

kg/po životinji/godišnje

NH3

0,48

kg/po životinji/godišnje

PM10

0,119

kg/po životinji/godišnje

CH4

0,02

kg/po životinji/godišnje

NO

0.0001

kg/po životinji/godišnje

Emisioni faktori za kategoriju:
Gajenje koka nosilja sa suvim postupkom izđubrivanja stajnjaka

Zagađujuća materija

Emisioni faktor

Jedinica

NMVOC

0.165

kg/po životinji/godišnje

NH3

0,48

kg/po životinji/godišnje

PM10

0,119

kg/po životinji/godišnje

CH4

0,02

kg/po životinji/godišnje

NO

0.003

kg/po životinji/godišnje

V. Korak 3.

Na osnovu jednačine 1. potrebno je proračunati količine pojedinih emitovanih zagađujućih materija množenjem prosečnog godišnjeg broja životinja (PGB) sa utvrđenim emisionim faktorom (Tabela 3).

Ukupna emitovana količina pojedinih zagađujućih materija na farmi koka nosilja dobija se sabiranjem pojedinačnih količina zagađujućih materija po načinu izđubrivanja stajnjaka - Rekapitulacija (Tabela 4).

Tabela 3. Proračun emisija u vazduh sa farmi koka nosilja

Način izđubrivanja

Prosečni godišnji broj životinja na farmi

Zagađujuća materija

Emisioni faktor
kg/živ/god.

Količina emitovane zagađujuće materije
(kg/god.)

A

B

V

G

D=B × G

         
         
         
         
         

Tabela 4. Rekapitulacija

Zagađujuća materija iz kolone V

Emitovane količine iz kolone D
(kg/god.)

Ukupna emitovana količina
(kg/god.)

     
     
     
     
     

Za izradu proračuna količina emitovanih zagađujućih materija u vazduh sa farmi koka nosilja korišćena je sledeća literatura:

1) Zakon o zaštiti životne sredine;

2) Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka;

3) EMEP/EEA, Air pollutant emission inventory guidebook, 2013;

4) The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006;

5) European Commission, Guidance Document for the implementation of the European PRTR, 2006;

6) European Commission, Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003;

7) European Commission, Regulation (EC) No 166/2006 of the European parliament and of the council of 18 January 2006 concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register andamending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC.

lokalni-registar_Page_5.tiff

lokalni-registar_Page_6.tiff

3. Proračun za određivanje količina emitovanih zagađujućih materija u vazduh sa farmi svinja

Za potrebe izveštavanja prema Nacionalnom registru sa farmi svinja određuju se količine sledećih zagađujućih materija koje se emituju u vazduh:

1) metan (CH4);

2) amonijak (NH3), i

3) suspendovane čvrste čestice (PM10).

Pored ovih zagađujućih materija preporučuje se i izračunavanje lako isparljivih organskih materija bez metana (NMVOC).

Postoji pet glavnih izvora emisija sa farmi svinja:

1) ishrana stoke (PM, CH4);

2) način gajenja stoke i održavanje okoline (NH3, PM, NMVOCs);

3) skladištenje stajnjaka (NH3, NO, NMVOCs, CH4);

4) primena stajnjaka na njivama (NH3, NO, NMVOCs);

5) generisani stajnjak prilikom boravka životinja na otvorenom (CH4, NH3, NO, NMVOCs).

Proračun količina emitovanih zagađujućih materija u vazduh sa farmi svinja se zasniva na jednačini:

Ez.m. = PGBživ. × EFz.m./živ./god

(1)

gde je:

Ez.m

Količina emitovane zagađujuće materije

PGBživ.

Prosečni godišnji broj životinja

EFz.m./živ./god.    

Emisioni faktor zagađujuće materije po životinji/godišnje

Proračun količina emitovanih zagađujućih materija u vazduh za farme svinja se sastoji od tri koraka.

Korak 1.

Definisati odgovarajuće kategorije svinja koje se gaje na farmi (krmače, tovne svinje) i proračunati prosečni godišnji broj životinja u svakoj kategoriji.

Korak 2.

Pronaći odgovarajući emisioni faktor za svaku kategoriju svinja u skladu sa načinom izđubrivanja stajnjaka koji se primenjuje na farmi - mokri ili suvi postupak.

Korak 3.

Proračunati količine pojedinih emitovanih zagađujućih materija.

A. Korak 1.

U ovom koraku potrebno je proračunati prosečni godišnji broj životinja. Prosečni godišnji broj životinja na farmi svinja određuje se na osnovu broja hranidbenih dana, prema sledećoj formuli:

PGBživ. =  

Broj hranidbenih dana

(1)

365

Svinje u tovu

Za svinje u tovu broj hranidbenih dana predstavlja broj životinja u turnusu pomnožen sa brojem dana trajanja turnusa i brojem turnusa u toku godine. U proračun broja hranidbenih dana (Tabela 2) obavezno je upisati i broj hranidbenih dana za turnuse koji nisu kompletno realizovani u godini za koju se daje izveštaj (odnosi se na turnuse koji su započeti u jednoj, a završeni u narednoj kalendarskoj godini).

Broj hranidbenih dana u toku godine se izračunava primenom tabele za proračun broja hranidbenih dana (Tabela 2):

Tabela 2. Proračun broja hranidbenih dana u toku godine za tovne svinje

Redni broj turnusa u toku godine

Broj životinja u turnusu

Broj dana trajanja turnusa

Broj hranidbenih dana
u turnusu
G=B x V

A

B

V

G

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

ZBIR BROJA HRANIDBENIH DANA
U TOKU GODINE

 

Nakon izračunavanja broja hranidbenih dana, prosečan godišnji broj životinja u toj kategoriji računa se prema gornjoj formuli.

Krmače

S obzirom na to da krmače na farmama žive duže od godinu dana, njihov broj na farmi u toku godine je uglavnom konstantan. Zbog toga broj hranidbenih dana najčešće odgovora broju krmača na farmi x 365.

Međutim, ukoliko je u toku godine došlo do značajnije promene u broju krmača na farmi, potrebno je precizno izračunati broj hranidbenih dana na osnovu Tabele 2.

Tabela 2. Proračun broja hranidbenih dana u toku godine za krmače

Datum

Broj krmača na stanju

Broj dana

Broj hranidbenih dana u ciklusu
G=B x V

A

B

V

G

1.

     

2.

     

3.

     

ZBIR BROJA HRANIDBENIH DANA U TOKU GODINE

 

B. Korak 2.

U koraku 2. potrebno je u tabelama emisionih faktora pronaći odgovarajući emisioni faktor za kategoriju svinja koja se gaji i za način đubrenja koji se primenjuje.

U narednim tabelama dati su emisioni faktori za proračun emisija zagađujućih materija u vazduh sa farmi svinja u zavisnosti od načina izđubrivanja stajnjaka.

Emisioni faktori za kategoriju:
Tov svinja sa vlažnim postupkom izđubrivanja stajnjaka

Zagađujuća materija

Emisioni faktor

Jedinica

NMVOC

0,551

kg/po životinji/godišnje

NH3

6,7

kg/po životinji/godišnje

PM10

0,34

kg/po životinji/godišnje

CH4

6,0

kg/po životinji/godišnje

Emisioni faktori za kategoriju:
Tov svinja sa suvim postupkom izđubrivanja stajnjaka

Zagađujuća materija

Emisioni faktor

Jedinica

NMVOC

0,551

kg/po životinji/godišnje

NH3

6,5

kg/po životinji/godišnje

PM10

0,34

kg/po životinji/godišnje

CH4

6,0

kg/po životinji/godišnje

Emisioni faktori za kategoriju:
Gajenje krmača sa suvim postupkom izđubrivanja stajnjaka

Zagađujuća materija

Emisioni faktor

Jedinica

NMVOC

1,704

kg/po životinji/godišnje

NH3

18,2

kg/po životinji/godišnje

PM10

0,69

kg/po životinji/godišnje

CH4

8,0

kg/po životinji/godišnje

Emisioni faktori za kategoriju:
Gajenje krmača sa vlažnim postupkom izđubrivanja stajnjaka

Zagađujuća materija

Emisioni faktor

Jedinica

1NMVOC

1,704

kg/po životinji/godišnje

NH3

15,8

kg/po životinji/godišnje

PM10

0,69

kg/po životinji/godišnje

CH4

8,0

kg/po životinji/godišnje

V. Korak 3.

Na osnovu jednačine 1. potrebno je proračunati količine pojedinih emitovanih zagađujućih materija množenjem prosečnog godišnjeg broja životinja (PGB) sa utvrđenim emisionim faktorom (Tabela 3).

Ukupna emitovana količina pojedinih zagađujućih materija na farmi svinja dobija se sabiranjem pojedinačnih količina zagađujućih materija po kategoriji svinja i načinu izđubrivanja stajnjaka - Rekapitulacija (Tabela 4).

Tabela 3. Proračun emisija u vazduh sa farmi svinja

Način izđubrivanja

Prosečni godišnji broj životinja na farmi

Zagađujuća materija

Emisioni faktor
kg/živ/god.

Količina emitovane zagađujuće materije
kg/god.

A

B

V

G

D=B × G

         
         
         
         
         

Tabela 4. Rekapitulacija

Zagađujuća materija iz kolone V

Emitovane količine iz kolone D
(kg/god.)

Ukupna emitovana količina
(kg/god.)

     
     
     
     
     

Za izradu proračuna količina emitovanih zagađujućih materija u vazduh sa farmi svinja korišćena je sledeća literatura:

1) Zakon o zaštiti životne sredine;

2) Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka;

3) EMEP/EEA, Air pollutant emission inventory guidebook, 2013;

4) The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006;

5) European Commission, Guidance Document for the implementation of the European PRTR, 2006;

6) European Commission, Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003;

7) European Commission, Regulation (EC) No 166/2006 of the European parliament and of the council of 18 January 2006 concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register andamending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC;

lokalni-registar_Page_7.tiff

lokalni-registar_Page_8.tiff